2002-2008

2020        2019        2018        2016        2016        2015        2014        2013        2012        2011       2010       2009        CORPORA

 

2002

Laka, I. (2002). Gramática Generativa y Lengua Vasca: estudios sobre ergatividad in Foro Hispánico: revista hispánica de Flandes y Holanda.

Laka, I. (2002). Ergatiboa definitzen: lehengo saioa gramatika sortzailean [Definiendo el ergativo: primer acercamiento en la gramática generativa] in X. Artiagoitia, P. Goenaga, J.A. Lakarra (Eds.) Erramu boneta: Festschrift for Rudolf P.G. de Rijk, UPV-ASJU, Bilbao.

Laka, I. (2002). Delimitando la Gramática Universal  in N. Catalá, J. A. Díez y J.E: García-Albea (Eds.) El lenguaje y la mente humana, Ariel Practicum, Ariel, Barcelona. Pages: 77-119.

Laka I.; Erriondo-Korostola, L. (2002). Aphasia manifestations in Basque. Journal of Neurolinguistics. Volume: 14, Issues: 2-4. Pages:133-157.

Sanz, M.; Laka, I. (2002). Oraciones transitivas con se: el modo de acción en la sintaxis in Las construcciones con se, Cristina Sánchez (Ed.), Visor Libros.

Sarasola, I. (2002). Euskal hiztegigintzaren historiarako oharrak: Añibarro, Iztueta eta Aizkibelen hiztegiez, eta Azkueren hiztegigintzaz. Erramu boneta: Festschrift for Rudolf P.G. de Rijk. Euskal Herriko Unibertsitatea. Pages: 611-628. ISBN: 9788483734063.

Torrego, E. (2002). Aspect in the prepositional system of Romance. In T. Satterfield, C. Tortora and D. Cresti. (Eds.) Current Issues in Romance Languages. Amsterdam: John Benjamins. pp. 326-346. ISBN: 1588110893.

2003

Alberdi, X., García, J., Ugarteburu, I. (2003). Espezialitate-Hizkerak eta Terminologia: Jardunaldiak. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Fernandez, B. (2003). Komunztadura, hiru ikuspegi (I): Datibo Argumentuak eta Mugimendu Laburrena (Concordancia, tres puntos de vista (I): argumentos dativos y Movimiento más Corto). Basque and (Paleo) Hispanic Studies in the wake of Michelena´s work. EHU/UPV, Bilbao.ISBN 84-8373-566-0.

Laka, I. (2003). Agramatismoaren sintomak euskaraz [Síntomas de agramatismo en euskera] in J.M. Makatzaga & B. Oyhartzabal (Eds.) IKER 14: Euskal gramatikari eta literaturari buruzko ikerketak XXI mendearen atarian [Investigaciones sobre literatura y gramática vasca en el inicio del siglo XXI], IKER (CNRS)-Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), Bayona, Francia.

Alberdi, X. (2003). Euskal aditz mailegatuen erregimena: hurbilketa. Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko Ikerketak XXI. Mendearen Atarian. Gramatika Gaiak. Euskaltzaindia, pp. 37-61.

Laka, I. (2003). Azkue gramatikagile in M. Garamendi e I. Bazán (Eds.) Resurrección María de Azkue: euskal kulturaren erraldoia eta funtsezko zutabea Donostia-San Sebastián: Sociedad de Estudios Vascos.

Laka, I. (2003). Ari progresiboaz: euskararen kasu markak in P. Albizu y B. Fernández (Eds.) Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak, [La gramática vasca a las puertas del siglo XXI: viejos problemas, nuevas propuestas] Bilbao: Servicio de Publicaciones de la UPV-EHU.

Sarasola, I. (2003). Lexicography in the last quarter fo the 20º century up to the publication of the Orotariko Euskal Hiztegia. Basque and (Paleo)Hispanic Studies in the Wake of Michelena’s Work. Euskal Herriko Unibertsitatea, argitalpen Zerbitzua. Pages: 219-244. ISBN: 8483735660.

Alberdi, X. (2003).The transitivity of borrowed verbs in Basque: An outline. Inquiries into the lexicon-syntax relations in basque (Supplements of the Anuario de Filología Vasca Julio de Urquijo, nº XLVI). Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, pp. 23-46.

Alberdi, X. (2003). -tar atzizkia: oraingo zenbait erabilera berri eta tradizioa. Espezialitate-Hizkerak eta Terminologia: Jardunaldiak. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 187-209.

2004

Costa, A. & Santesteban, M. (2004). Lexical access in bilingual speech production: Evidence from language switching in highly proficient bilinguals and L2 learners. Journal of Memory and Language, 50, 491-511.

Costa, A. & Santesteban, M. (2004). Bilingual word perception and production: two sides of the same coin? Trends in Cognitive Sciences, 8, 253.

Albizu, P.; Fernández, B. (Eds.)(2003). Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide beriak, [La gramática vasca a las puertas del siglo XXI: viejos problemas, nuevas propuestas] Bilbao: Servicio de Publicaciones de la UPV-EHU.
torrego Torrego, E. (2004). Las Dependecias de los Objetos. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. ISBN: 8477748845.

Fernández, B. (2004). Gustatzen nau gustatzen dizu: aditz laguntzaile eta komunztadura bitxiak perpaus ez-akusatiboetan (Gustatzen nau gustatzen dizu: auxiliar y concordancia excéntricos en oraciones inakusatibas). In Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. EHU/UPV y Diputacion Foral de Alava, Vitoria-Gasteiz.

2005

Costa, A., Santesteban, M., & Caño, À. (2005). On the facilitatory effects of cognate words in bilingual speech production. Brain and Language, 94, 94-103.

Altuna, P., Baraiazarra L., Eguzkitza A., Goenaga P., Makazaga J.M., Mujika, J.A., Oyharcabal, B., Rotaetxe, K., Salaburu, P., Amundarain, I., & Azkarate, M. (2005). Euskal Gramatika Lehen Urratsak VI [Gramática Vasca. Prolegómenos VI]. Euskaltzaindia, Gramatika Batzordea. Loiu: Elkar.
Salaburu, P. (2005). Baztango mintzoa: Gramatika eta Hiztegia. Nafarroako Gobernua-Euskaltzaindia, ISBN: 84-95438-25-9, 524 p.
Hiztegia Sarasola, I. (2005). ZEHAZKI Gaztelania-Euskara Hiztegia /Diccionario Castellano-Euskera. Alberdania. Pages: 952. ISBN: 9788496310667.

2006

Albizu P., & Fernández B. (2006). Licit and illicit erg-dat pairings. In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza , pp.69-96, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-837-3890-0.

Costa, A., & Santesteban, M. (2006). The control of speech production by bilingual speakers: Introductory remarks. Bilingualism: Language and Cognition, 9, 115-117. ISSN: 1366-7289, eISSN: 1469-1841.

Costa, A., Santesteban, M., & Ivanova, I. (2006). How do highly proficient bilinguals control their lexicalization process? Inhibitory and Language-Specific Selection mechanisms are both functional. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 32, 1057-1074. ISSN: 0278-7393, eISSN: 1939-1285.

Díaz, B., Erdocia, K., Mueller, J.L., Sebastian-Galles, N., & Laka, I. (2006). Individual differences in syntactic processing of a second language: Electrophysiological evidence. Journal of Psychophysiology, 20 (3), 228-228. ISSN: 0269-8803.

Erdocia K. (2006). Euskarazko hitz hurrenkera desberdinak prozesatzen. [Processing different word orders in Basque]. In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza , pp. 291-306, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN:978-84-837-3890-0.

Ezeizabarrena, M. J., & Laka, I. (2006). Itzuleraren Hipotesiaz: haurren eta afasiko euskaldunen hizkuntza erkatzen. [Sobre la Hipótesis de la Regresión: lenguaje de niños y afásicos vascoparlantes]. In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza ,pp. 367-382, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84- 837-3890-0.

Fernández, B., & Laka, I. (Eds.) (2006). Andolin gogoan: Essays in Honour of Professor Eguzkitza. Bilbao: Servicio Editorial de la UPV/EHU. ISBN:978-84-837-3890-0.

Laka, I. (2006). On the nature of case in Basque: structural or inherent?. In H. Broekhuis, N. Corver, J. Koster, R. Huybregts, & U. Kleinhenz (Eds.). Organizing Grammar: Linguistic Studies in Honor of Henk van Riemsdijk , pp. 374-382, Berlin/New York: Mouton de Gruyter. ISBN: 3110188503 / 3-11-018850-3.

Laka I. (2006). Deriving Split-ergativity in the progressive: the case of Basque. In A. Johns, D. Massam, & J. Ndayiragije (Eds.). Ergativity: Emerging Issues , pp.173-195, Dordrecht/Berlin: Springer. ISBN:978-14-020-4186-0.

Salaburu, P. (2006). Euskal gramatika orotarikoa. Euskera 2005-1, pp. 40-48.

Santesteban, M., Costa, A. (2006). Does L1 syntax affect L2 processing? A study with highly proficient early bilinguals. In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza , pp. 817-834, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-837-3890-0.

Santesteban, M., Costa, A., Pontin, S., & Navarrete, E. (2006). The effect of word-frequency on lexical selection in speech production: Evidence from semantic homogeneous naming contexts. Cognitiva, 18, 75-84. ISSN 0214-3550, eISSN: 1579-3702.

Tarlowski, A. (2006). If it’s an animal it has axons: Experience and culture in preschool children´s reasoning about animates. Cognitive Development, 21, 249-265. ISSN: 0885-2014.

Zawiszewski, A. (2006). Perpaus egituraren urraketak euskaldun goiztiar eta berantiarrengan Gertaerei Loturiko Potentzialen bide. (Phrase structure violations in native and non-native speakers of Basque. Evidence from ERPs). In B. Fernández & I. Laka (Eds.). Andolin gogoan: essays in honour of Professor Eguzkitza , pp. 915-931, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-837-3890-0.

2007

Fernandez, B. (2007). Europako kreditua ezartzeko jarraipen programa (KREDIjarraipen) 2006 -2007/ Programa de seguimiento a la implantacion del credito europeo (SICRE). UPV/EHU, Bilbo.ISBN.978-84-9860-069-8.

Fernández, B., & Ortiz de Urbina, J. (2007). Hizkuntzari itzulia 80 hizkuntzatan (La vuelta al lenguaje en 80 lenguas).Bilbao: UEU. 304p. ISBN: 978-84-8438-094-8.

Sarasola, I.; P.Salaburu, J. Landa, J.; Zabaleta, J. (2007). Ereduzko Prosa Gaur (EPG). Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-9889-0.

Ros, I.; Alcántara, M. (2007). Uso de corpus de habla espontánea en la enseñanza de la cortesía en español. In Ricerce sul Corpus del parlato romazo C-ORAL-ROM. Studi linguistici e applicazioni didattiche per l’insegnamento di L2, pp.67-80. ISBN: 978-88- 8453-568-9.

Alberdi, P.J. (2007). Zenbait gogoeta euskal definizioen idazkeraz [Algunas consideraciones sobre las definiciones vascas]. In I. Ugarteburu & P. Salaburu (Eds.) Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia II. Euskara estandarra eta espezialitate hizkerak. [Especialidades lingüísticas y terminología III. El euskera estándar y las especialidades lingüísticas], pp. 145-170, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-986-0041-4.

Laka, I. (2007). On innate and specific aspects of human language. In M. Aurnague, K. Korta, & J. M., Larrazabal (Eds.). Language, Representation and Reasoning , pp.229-248, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-023-0.

Laka, I. (2007). “La desaparición de las lenguas del mundo” (Reseña de Palabras y Mundos: informe sobre la diversidad lingüística). Revista Internacional de Estudios Vascos, 52 (1), 23. ISSN: 0212-7016.

Salaburu, P. (2007). Pentsamenduaren Klasikoak Euskaraz. SENEZ, 32,157-165. ISSN: 1132-2152.

Salaburu, P. (2007). EGO proiektua zertan den. Euskera, 1, vol. 52, 189-197. Bilbao: Euskaltzaindia. ISSN: 1132-2152.

2008

Acha, J., & Perea, M. (2008). The effects of length and transposed-letter similarity in lexical decision: Evidence with beginning, intermediate, and adult readers. British Journal of Psychology99, 245-264. ISSN: 2044-8295.

Acha, J., & Perea, M. (2008). The effect of neighborhood frequency in reading: Evidence with transposed-letter neighbors. Cognition108, 290-300. ISSN: 0010-0277.

Costa, A., Albareda, B., & Santesteban, M.. (2008). Assessing the presence of lexical competition across languages: Evidence from the stroop task. Bilingualism: Language and Cognition, 11, 121-131. ISSN: 1366-7289, eISSN: 1469-1841.

Goikoetxea, E., Pascual, G., & Acha, J. (2008). Normative study of the implicit causality of 100 interpersonal verbs in Spanish. Behavior Research Methods, 40, 760-772. ISSN: 1554-3528.

Perea, M., Acha, J., & Fraga, I. (2008). Lexical competition is enhanced in the left hemisphere: Evidence from different types of orthographic neighbors. Brain and Language105, 199-210. ISSN: 0093-934X.

Díaz, B., Sebastián-Gallés, N., Erdozia, K., Mueller, J. L., & Laka, I. (2008). Age of acquisition and proficiency on L2 syntactic processing. International Journal of Psychology, 43, 3-4, 91. ISSN 0020-7594, EISSN 1464-066X.

Arkotxa, A.; Baztarrika, P.; Erriondo, L.; López Basaguren, A.; Oregi, E.; Osa, E.; Salaburu, P. (2008). XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren oinarriak (oinarrizko txostena). Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI (ponencia base), Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. ISBN: 978-84-457-2766-9.

Sarasola, I., Salaburu, P., Landa, J., & Ugarteburu, I. (2008). Hiztegi Batua Euskal Prosan (HBEP)Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-691-5564-6.

Sarasola, I. (2008-en elaboración). Egungo Euskararen Hiztegia (EEH). Euskal Herriko Unibertsitatea.

Ugarteburu, I.; Salaburu, P. (2008). Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia III (Euskara estandarra eta espezialitate hizkerak)., 280 p. Leioa: EHU/Euskara Institutua. ISBN: 978-84-9860-041-4.

Alberdi, X. (2008). Definizioen idazkera: adierazmoldeak eta diskurtso estrategiak azalpenezko testu espezializatuetan. Terminologia eta espezialitatea hizkerak: III. jardunaldiak. Espezialitate hizkeren didaktika eta komunikazioa. Euskal Herriko Unibertsitatea (Euskara Institutua), pp. 79-93. ISBN: 978-84-691-6424-2.

Azkarate, M. (2008). Hiztegigintza eta euskararen normalkuntza. In Euskalgintza XXI. mendeari buruz. XV. Biltzarra, Iker, 19, pp. 171-182, Bilbao: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-26-3.

Azkarate, M. (2008). Gertaera-eta emaitza-izenak. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (Eds.) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez [La fiesta de la Gramática: Homenaje a Patxi Goenaga], pp. 93-106,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Azkarate, M. (2008). Hitz-elkarte sintetikoaen argumentuak eta gertaterak. In Jean Haritschelhar-i omenaldia, Iker, 21 , pp. 117-134, Bilbo: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-33-1.

Laka, I. (2008). Simetria ala simetria eza? Hitzordenaz hausnarrean. [¿Simetria o asimetria? Reflexiones sobre el orden de palabras] In X. Artiagoitia & A. Elordieta (Eds.) Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian [La hipótesis de la Antisimetria vs. el parámetro de núcleo: el orden básico de palabras del euskera a debate] , pp. 199-219, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84- 9860-070-4.

Laka,I. (2008). Senezkotasuna hizkuntzan. [Lo innato en el lenguaje]. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (Eds.) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez [La fiesta de la Gramática: Homenaje a Patxi Goenaga] , pp. 433-450,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Salaburu, P. (2008). Baztango mintzoa dela eta, ohar bat. Iker-21, pp.617-625, Bilbao: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-33-1.

Salaburu, P. (2008). Mitxelena´s Life and Legacy. In Koldo Mitxelena, Selected Writings of Basque Scholar. Introduction by Pello Salaburu, Nevada University Press, Basque Classic Series, pp.11-44. ISBN: 978-18-778-0280-5.

Salaburu, P. (2008). Hiztegi kontuak Baztan aldean [Cuestiones léxicas en el área de Baztán]. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (Eds.) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez [La fiesta de la Gramática: Homenaje a Patxi Goenaga] , pp. 743-752,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Salaburu, P. (2008). Koldo Mitxelena, Selected Writings of a Basque Scholar. Compiled and with an introduction by Pello Salaburu, pp. 11-44,  Basque Classics Series, Nevada University Press. ISBN: 978-1-877802-80-5.

Salaburu, P. (2008). Foreword. In R. de Rijk Standard Basque: A Progressive Grammar (pp. xvi-xxiii). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-04242-0.

Salaburu, P. (2008). Hiztegi Batua zertan den [Qué es el Diccionario Unificado]. In P. Salaburu, & I. Ugarteburu (Eds.). Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia III [Especialidades lingüísticas y terminología III], pp. 55-74,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-691-6424-2.

Alberdi, X., García, J., Ugarteburu, I. (2008). La definición: del paradigma de la tradición lexicográfica (y terminográfica) al discurso expositivo en textos técnicos; estrategias discursivas. Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Sociedad Española de Lingüística, pp. 1-16.

Alberdi, X., García, J., Ugarteburu, I. (2008). Definición lexicográfica y orden de la información y de las palabras: el caso del euskera. Proceedings of the XIII Euralex International Congress. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, pp. 1557-1563.

Garzia, J.; Laka I. (2008). Zioren zioak (eta hiru hitzaldi) [Las razones de ZIO (y tres conferencias)], en Jakin, Zientziaren dibulgazioa, 166, 11-16. ISBN 2910014531781.

Laka, I. (2008). Hizkuntzaren sustrai biologikoen inguruan [On the biological basis of language]Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, 21 [Ekaia: Revista de ciencia y tecnología de la Universidad del País Vasco], 141-161. ISSN: 0214-9001.

Zawiszewski, A. (2008). Vocabulario básico en vascuence y otras lenguas (Basic vocabulary and loan-words in the dialect of Biskaia and in other languages).  Anuario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”- International Journal of Basque Linguistics and Philology, 35 (2), 789-891. ISSN: 0582-6152.

Comments are closed.