Diferencia entre revisiones de «Cosas temporales para cursos»

 
Línea 301: Línea 301:
  
 
transparencias para el curso de vision [http://www.sc.ehu.es/ccwgrrom/transparencias/]
 
transparencias para el curso de vision [http://www.sc.ehu.es/ccwgrrom/transparencias/]
[https://www.dropbox.com/s/qkxvj487iz3ycgz/IntroMRI.pdf?dl=0 Intro a MRI]
+
 
 +
Master: Intro a MNI [https://www.dropbox.com/s/qkxvj487iz3ycgz/IntroMRI.pdf?dl=0 Intro a MRI]
 +
 
 
: analisis de imagenes medicas, VBM, [https://www.dropbox.com/s/50l35la77rsn0p4/OASIS-2subj.zip VBM 2 sujetos de OASIS], [https://www.dropbox.com/s/xwhyplwwm8w6qjp/OASIS-40sujetos.zip VBM 40 sujetos de OASIS]
 
: analisis de imagenes medicas, VBM, [https://www.dropbox.com/s/50l35la77rsn0p4/OASIS-2subj.zip VBM 2 sujetos de OASIS], [https://www.dropbox.com/s/xwhyplwwm8w6qjp/OASIS-40sujetos.zip VBM 40 sujetos de OASIS]
 
algunos codigos matlab para vision por computador
 
algunos codigos matlab para vision por computador

Revisión actual del 14:45 9 dic 2014

sobre image annotation [1] acceso a la toolbox de matlab [2] dentro del sitio [3]


sesion de trabajo de vision por computador sobre Trans. Image Processing Nov-Dic 2013

function r=segmentar_active_two_class(x,gt,mask,k,n_ciclos)

mask=mask>0; gt=gt>0;

[n m]=size(gt);

im_u=zeros(size(x));

for l=1:n_ciclos %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%positivas figure(1) imshow(x+uint8(im_u*255)) title('muestras positivas') coord=floor(ginput(k));

for i=1:k muestra_positiva((l-1)*k+i,:)=squeeze(x(coord(i,2),coord(i,1),:)); end

distancia=zeros(n,m,l*k);

for i=1:l*k d(:,:,1)=double(x(:,:,1))-double(muestra_positiva(i,1));

d(:,:,2)=double(x(:,:,2))-double(muestra_positiva(i,2)); d(:,:,3)=double(x(:,:,3))-double(muestra_positiva(i,3));

d=d.^2; d=sum(d,3);

distancia(:,:,i)=d;

end

distancia_clase_1=min(distancia,[],3); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%negativas figure(2) imshow(x+uint8(im_u*255)) title('muestras negativas') coord=floor(ginput(k));

for i=1:k muestra_negativa((l-1)*k+i,:)=squeeze(x(coord(i,2),coord(i,1),:)); end

distancia=zeros(n,m,l*k);

for i=1:l*k d(:,:,1)=double(x(:,:,1))-double(muestra_negativa(i,1));

d(:,:,2)=double(x(:,:,2))-double(muestra_negativa(i,2)); d(:,:,3)=double(x(:,:,3))-double(muestra_negativa(i,3));

d=d.^2; d=sum(d,3);

distancia(:,:,i)=d;

end

distancia_clase_0=min(distancia,[],3);

r=distancia_clase_1<=distancia_clase_0; r=r.*mask;

u=exp(-abs(distancia_clase_1-distancia_clase_0)/10); % figure(3) % imshow(u) % figure(4)


im_u(:,:,1)=u; im_u(:,:,2)=u; im_u(:,:,3)=u; % % imshow(uint8(double(x).*im_u)) % % figure(5) % imshow(x+uint8(im_u*255))

 accuracy(l)=sum(sum(r==gt))/(n*m);
 sensitivity(l)=sum(sum(double(gt).*r))/sum(sum(gt));
 specificity(l)=sum(sum(double(1-gt).*(1-r)))/sum(sum(1-gt));
 

end %%% ciclos

figure plot(accuracy) hold plot(sensitivity,'r') plot(specificity,'g')function r=segmentar_knn_two_class(x,gt,mask,k)

mask=mask>0; gt=gt>0;

[n m]=size(gt);

imshow(x) title('muestras positivas') coord=floor(ginput(k));

for i=1:k muestra(i,:)=squeeze(x(coord(i,2),coord(i,1),:)); end

distancia=zeros(n,m,k);

for i=1:k d(:,:,1)=double(x(:,:,1))-double(muestra(i,1));

d(:,:,2)=double(x(:,:,2))-double(muestra(i,2)); d(:,:,3)=double(x(:,:,3))-double(muestra(i,3));

d=d.^2; d=sum(d,3);

distancia(:,:,i)=d;

end

distancia_clase_1=min(distancia,[],3);

imshow(x) title('muestras negativas') coord=floor(ginput(k));

for i=1:k muestra(i,:)=squeeze(x(coord(i,2),coord(i,1),:)); end

distancia=zeros(n,m,k);

for i=1:k d(:,:,1)=double(x(:,:,1))-double(muestra(i,1));

d(:,:,2)=double(x(:,:,2))-double(muestra(i,2)); d(:,:,3)=double(x(:,:,3))-double(muestra(i,3));

d=d.^2; d=sum(d,3);

distancia(:,:,i)=d;

end

distancia_clase_0=min(distancia,[],3);

r=distancia_clase_1<=distancia_clase_0; r=r.*mask;

 accuracy=sum(sum(r==gt))/(n*m)
 sensitivity=sum(sum(double(gt).*r))/sum(sum(gt))
 specificity=sum(sum(double(1-gt).*(1-r)))/sum(sum(1-gt))base de datos de retina base de datos

function xr=filtro_frec_gauss_pasabanda_2(x,distancia,radio) % radio 1 > radio 2 h=fspecial('gauss',size(x),radio); xform = [ 1 0 0

     0 1 0
    distancia distancia 1 ];

filtro=zeros(size(x)); tform_translate = maketform('affine',xform); h1=imtransform(h,tform_translate, 'XData',[1 size(h,2)],'Ydata',[1 size(h,1)]); filtro=filtro+h1;

xform(3,1)=-distancia; tform_translate = maketform('affine',xform); h1=imtransform(h,tform_translate, 'XData',[1 size(h,2)],'Ydata',[1 size(h,1)]); filtro=filtro+h1;

xform(3,2)=-distancia; tform_translate = maketform('affine',xform); h1=imtransform(h,tform_translate, 'XData',[1 size(h,2)],'Ydata',[1 size(h,1)]); filtro=filtro+h1;

xform(3,1)=distancia; tform_translate = maketform('affine',xform); h1=imtransform(h,tform_translate, 'XData',[1 size(h,2)],'Ydata',[1 size(h,1)]); filtro=filtro+h1;


filtro=filtro/max(max(filtro));

figure imshow(filtro) xt=fft2(x); xtc=fftshift(xt); xtcf=xtc.*filtro; figure imshow(log(abs(xtcf)),gray(10)) title('transformada filtrada') xtcfd=ifftshift(xtcf);

xr=ifft2(xtcfd);

xr=abs(xr); figure

imshow(xr/max(max(xr)))function xr=filtro_frec_gauss(x,radio) filtro=zeros(size(x)); tamano=radio*9; radio_masc=int16(floor(tamano/2));

h=fspecial('gauss',tamano,radio); h=h/max(max(h)); [m n]=size(x); arribam=int16(m/2+radio_masc); abajom=int16(m/2-radio_masc); arriban=int16(n/2+radio_masc); abajon=int16(n/2-radio_masc); filtro(abajom:arribam,abajon:arriban)=h; figure imshow(filtro) xt=fft2(x); xtc=fftshift(xt); figure imshow(log(abs(xtc)),gray(10)) title('transformada centrada') xtcf=xtc.*filtro; figure imshow(log(abs(xtcf)),gray(10)) title('transformada filtrada') xtcfd=ifftshift(xtcf);

xr=ifft2(xtcfd);

xr=abs(xr); figure

imshow(xr)


function xr=filtro_frec_gauss_pasaalta(x,radio) filtro=zeros(size(x)); tamano=radio*9; radio_masc=int16(floor(tamano/2));

h=fspecial('gauss',tamano,radio); h=h/max(max(h));

[m n]=size(x); arribam=int16(m/2+radio_masc); abajom=int16(m/2-radio_masc); arriban=int16(n/2+radio_masc); abajon=int16(n/2-radio_masc); filtro(abajom:arribam,abajon:arriban)=h; filtro=1-filtro; figure imshow(filtro) xt=fft2(x); xtc=fftshift(xt); figure imshow(log(abs(xtc)),gray(10)) title('transformada centrada') xtcf=xtc.*filtro; figure imshow(log(abs(xtcf)),gray(10)) title('transformada filtrada') xtcfd=ifftshift(xtcf);

xr=ifft2(xtcfd);

xr=abs(xr); figure

imshow(xr)transparencias para el curso de vision [4]

Master: Intro a MNI Intro a MRI

analisis de imagenes medicas, VBM, VBM 2 sujetos de OASIS, VBM 40 sujetos de OASIS

algunos codigos matlab para vision por computador

analisis de imagenes medicas, fMRI, fMRI 1 sijeto audiivo
Girasol.png
% experimento de busqueda basado en corners

cd('coil-100') d=dir; i=floor(rand*7201); x=imread(d(i+2).name); figure imshow(x) x=rgb2gray(x); x=x.*uint8(x>45); cornersx=corner(x,'Harris'); for j=3:size(d,1);

  if mod(j,100)==0
    j
  end
  y=imread(d(j).name);
  y=rgb2gray(y);
  y=y.*uint8(y>45);
  cornersy=corner(y,'Harris');
  distancias(j-2)=distancia_euclidea_regularizada(cornersx,cornersy);

end [d_ordenadas,indices]=sort(distancias); figure for j=1:10

  y=imread(d(indices(j)+2).name);
  
  subplot(2,5,j)
  imshow(y)
  

end cd ..


function distancia=distancia_corners_chebychev_2(p1,p2)

for i=1:size(p1,1)

  for j=1:size(p2,1)
    d(i,j)=norm(p1(i,:)-p2(j,:));
  end

end

minimos_filas=min(d'); distancia_filas=max(minimos_filas); minimos_cols=min(d); distancia_cols=max(minimos_cols); distancia=max(distancia_filas, distancia_cols);


function distancia=distancia_corners_chebychev(p1,p2)

for i=1:size(p1,1)

  for j=1:size(p2,1)
    d(i,j)=norm(p1(i,:)-p2(j,:));
  end

end

minimos=min(d'); distancia=max(minimos);

function distancia=distancia_euclidea_regularizada(p1,p2)

for i=1:size(p1,1)

  for j=1:size(p2,1)
    d(i,j)=norm(p1(i,:)-p2(j,:));
  end

end

distancia=0; for i=1:size(p1,1)

  [minimo indicemin]=min(d(i,:));
  if minimo < inf
    d(:,indicemin)=inf;
    distancia=distancia+minimo;
  end

end

distancia=distancia + abs(size(p1,1)-size(p2,1))*1000;

function y=normaliza_orientacion_3(x)

mascarax=x>45; [r,c]=find(mascarax); [autovectores, pt]=princomp([r,c]); pt(:,1)=pt(:,1)+mean(r); pt(:,2)=pt(:,2)+mean(c); pt=floor(pt); y=zeros(size(x));

for i=1:size(r,1)

  if pt(i,1)>0 & pt(i,1)<=size(x,1) & pt(i,2)>0 & pt(i,2)<=size(x,2)
     y(pt(i,1),pt(i,2))=x(r(i),c(i));
  end

end

y=imerode(imdilate(y,ones(3)),ones(3));

function y=normaliza_orientacion_2(x)

mascarax=x>45; [r,c]=find(mascarax); [autovectores, pt]=princomp([r,c]); pt(:,1)=pt(:,1)+mean(r); pt(:,2)=pt(:,2)+mean(c); pt=floor(pt); y=zeros(size(x));

for i=1:size(r,1)

  if pt(i,1)>0 & pt(i,1)<=size(x,1) & pt(i,2)>0 & pt(i,2)<=size(x,2)
     y(pt(i,1),pt(i,2))=x(r(i),c(i));
  end

end

for i=1:size(y,1)

  for j=1:size(y,2)
    if y(i,j)==0
      iabajo=i-1;
      iarriba=i+1;
      jabajo=j-1;
      jarriba=j+1;
      if iabajo<1
        iabajo=1;
      end
      if iarriba>size(y,1)
        iarriba=size(y,1);
      end
      if jabajo<1
        jabajo=1;
      end
      if jarriba>size(y,2)
        jarriba=size(y,2);
      end
        
      vecinos=y(iabajo:iarriba,jabajo:jarriba);
   
      h=imhist(vecinos,gray(256));
      [maximo ind_maximo]=max(h);
      y(i,j)=ind_maximo-1;
    end
   
  end

end


function y=normaliza_orientacion(x)

mascarax=x>45; [r,c]=find(mascarax); [autovectores, pt]=princomp([r,c]); pt(:,1)=pt(:,1)+mean(r); pt(:,2)=pt(:,2)+mean(c); pt=floor(pt); y=zeros(size(x));

for i=1:size(r,1)

  if pt(i,1)>0 & pt(i,1)<=size(x,1) & pt(i,2)>0 & pt(i,2)<=size(x,2)
     y(pt(i,1),pt(i,2))=x(r(i),c(i));
  end

end

function dist=distancia_bordes_2(o1,o2) % objetos que son imagenes binarias de contornos

[nfilas ncols]=size(o1); dist=0; for i=1:nfilas

  indices1=find(o1(i,:));
  indices2=find(o2(i,:));
  n1=size(indices1,2);
  n2=size(indices2,2);
  
  if n1>0 & n2 >0
    if n1<n2
      for j=1:n1
        dist=dist+abs(indices1(j)-indices2(j));
      end
      dist=dist+ncols*(n2-n1);
    else
      for j=1:n2
        dist=dist+abs(indices1(j)-indices2(j));
      end
     dist=dist+ncols*(n1-n2);
    end
  else
    dist=dist+ncols*abs(n2-n1);
  end
    

end

%%% parece hace cosas raras.... mejor no tocar

function dist=distancia_bordes(o1,o2) % objetos que son imagenes binarias de contornos

[nfilas ncols]=size(o1); dist=0; for i=1:nfilas

  ultimo_borde_o2=0;
  for j=1:ncols
    if o1(j)
      if ultimo_borde_o2<ncols
        k=ultimo_borde_o2;
        while not(o2(k)) & k<=ncols
          k=k+1;
        end
        if k==ncols
        dist=dist+ncols;
        else
          dist=dist+abs(j-k);
        end
        ultimo_borde_o2=k;
      else
        % los bordes sin correspondencia de o1 se penalizan
        dist=dist+ncols;
      end
    end
  end
  % los bordes sin correspondencia de o2 se penalizan
  if ultimo_borde_o2<ncols 
    
    if sum(o2(i,ultimo_borde_o2+1:ncols))>0
      
      dist=dist + sum(o2(i,ultimo_borde_o2+1:ncols))*ncols;
    end
  end
  

end

cd('coil-100') d=dir; i=floor(rand*7201); x=imread(d(i+2).name); x=rgb2gray(x); x=x.*uint8(x>45); ox=edge(x,'log',0,2); for j=3:size(d,1);

  if mod(j,100)==0
    j
  end
  y=imread(d(j).name);
  y=rgb2gray(y);
  y=y.*uint8(y>45);
  oy=edge(y,'log',0,2);
  dist(j-2)=distancia_bordes(ox,oy);

end [d_ordenadas,indices]=sort(dist); figure for j=1:10

  y=imread(d(indices(j)+2).name);
  
  subplot(2,5,j)
  imshow(yind)
  colorbar

end cd ..


function vocabulario=crea_vocabulario_color_kmeans(ncluster) % sobre un directorio de imagenes de color % tita es el umbral de inclusion del color en el vocabulario cd('coil-100') d=dir; vocabulario=[]; pilacolores=[]; ncolores=0;

for i=3:size(d,1)

 if mod(i,100)==0
    i
    
  end
  y=imread(d(i).name);
  [yind, mapay]=rgb2ind(y,16);
  for k=1:16
    ncolores=ncolores+1;
    pilacolores(ncolores,:)=mapay(k,:);
  end
  

end

cd ..

[indices vocabulario]=kmeans(pilacolores,ncluster);

% experimento busqueda en bd de color


tita=0.1; v=crea_vocabulario_color(tita);

bd=crea_bd_vocabulario(v);

i=floor(rand*7201);

for j=1:size(bd,1)

  dist(j)=norm(bd(i,:)-bd(j,:));

end [d_ordenadas,indices]=sort(dist);

cd('coil-100') d=dir; figure for j=1:50

  y=imread(d(indices(j)+2).name);
 
  subplot(10,5,j)
  imshow(y)
  

end cd ..

function bd=crea_bd_vocabulario(v) % v es el vocabulario... histograma de color general % cd('coil-100') d=dir; ncolores=size(v,1); bd=[]; for i=3:size(d,1)

 if mod(i,100)==0
    i
  end
  y=imread(d(i).name);
  yind=rgb2ind(y,v);
  h=imhist(yind,v);
  bd(i-2,:)=h;

end cd ..

function vocabulario=crea_vocabulario_color(tita) % sobre un directorio de imagenes de color % tita es el umbral de inclusion del color en el vocabulario cd('coil-100') d=dir; vocabulario=[]; ncolores=0; for i=3:size(d,1)

 if mod(i,100)==0
    i
  end
  y=imread(d(i).name);
  [yind, mapay]=rgb2ind(y,16);
  for j=1:16
    incluircolor=1;
    for k=1:ncolores
      if norm(mapay(j,:)-vocabulario(k,:))<tita
        incluircolor=0;
      end
    end
    if incluircolor
      ncolores=ncolores+1;
      vocabulario(ncolores,:)=mapay(j,:);
    end
  end

end cd ..


% experimento basico de busqueda con emparejamiento greedy de mpas de color cd('coil-100') d=dir; i=floor(rand*7201); x=imread(d(i+2).name); [xind, mapax]=rgb2ind(x,16); for j=3:size(d,1);

  if mod(j,100)==0
    j
  end
  y=imread(d(j).name);
  [yind, mapay]=rgb2ind(y,16);
  
  dist(j-2)=distancia_colorbar_greedy(mapax,mapay);

end [d_ordenadas,indices]=sort(dist); figure for j=1:10

  y=imread(d(indices(j)+2).name);
 
  subplot(2,5,j)
  imshow(y)
  

end cd ..

% funcion de emparejamiento codicioso de mapas de colores

function dmap=distancia_colorbar_greedy(m1,m2)

ncolores=size(m1,1); libres=ones(ncolores,1); dmap=0; for i=1:ncolores

  %tenemos i-1 colores asignados
  dist=ones(ncolores,1)*inf;
  for j=1:ncolores
    if libres(j)
    
      dist(j)=norm(m1(i,:)-m2(j,:));
     
    end
    
  end
  [dmin jmin]=min(dist);
  libres(jmin)=0;
  dmap=dmap+dmin;

end


% experimento basico de busqueda en la bd REMOVIENDO el color mas cercano a negro cd('coil-100') d=dir; i=floor(rand*7201); x=imread(d(i+2).name); [xind, mapa]=rgb2ind(x,16); for i=1:16

  grises(i)=norm(mapa(i,:));

end [minimo,negro]=min(grises); for j=3:size(d,1);

  if mod(j,100)==0
    j
  end
  y=imread(d(j).name);
  yind=rgb2ind(y,mapa);
  yr=uint8(ind2rgb(yind,mapa));
  dist(j-2)=sum(sum(sum(abs(y(yind~=negro)-yr(yind~=negro)))));

end [d_ordenadas,indices]=sort(dist); figure for j=1:10

  y=imread(d(indices(j)+2).name);
  yind=rgb2ind(y,mapa);
  subplot(2,5,j)
  imshow(yind,mapa)
  colorbar

end figure for j=1:10

  y=imread(d(indices(j)+2).name);
 
  subplot(2,5,j)
  imshow(y)
  

end cd ..

% experimento basico de busqueda en la bd cd('coil-100') d=dir; i=floor(rand*7201); x=imread(d(i+2).name); [xind, mapa]=rgb2ind(x,16); for j=3:size(d,1);

  if mod(j,100)==0
    j
  end
  y=imread(d(j).name);
  yind=rgb2ind(y,mapa);
  yr=uint8(ind2rgb(yind,mapa));
  dist(j-2)=sum(sum(sum(abs(y-yr))));

end [d_ordenadas,indices]=sort(dist); figure for j=1:10

  y=imread(d(indices(j)+2).name);
  yind=rgb2ind(y,mapa);
  subplot(2,5,j)
  imshow(yind,mapa)
  colorbar

end cd ..

function disparidades=calculo_disparidad_correlacion(izq,dcha)

bizq=izq<70; bdcha=dcha<70; figure(1) proy=sum(bizq'); indices=find(proy>0); arriba=indices(1); indices=find(proy(arriba+1:size(izq,1))==0); abajo=indices(1)+arriba; subplot(2,1,1) imshow(izq(arriba:abajo,:)) izq=izq(arriba-2:abajo,:); bizq=bizq(arriba-2:abajo,:);


proy=sum(bdcha'); indices=find(proy>0); arriba=indices(1); indices=find(proy(arriba+1:size(dcha,1))==0); abajo=indices(1)+arriba; subplot(2,1,2) imshow(dcha(arriba:abajo,:)) dcha=dcha(arriba-2:abajo,:); bdcha=bdcha(arriba-2:abajo,:);

comp_izq=bwlabel(bizq); s_izq=regionprops(comp_izq,'all'); comp_dcha=bwlabel(bdcha); s_dcha=regionprops(comp_dcha,'all');

nobjetos=0; for c=1:size(s_izq,1);

  if s_izq(c).Area>1000
    nobjetos=nobjetos+1;
    correlacion=[];
    x=floor(s_izq(c).BoundingBox)
    abajo=x(2)+x(4);
    if x(2)+x(4)> size(dcha,1)
      abajo=size(dcha,1);
    end
    
    c_izq=izq(x(2):abajo,x(1):x(1)+x(3));
    
    for i=1:x(1)-1
      size(dcha)
    
      c_dcha=dcha(x(2):abajo,x(1)-i:x(1)-i+x(3));
      correlacion(i)=sum(sum(abs(c_izq-c_dcha)));
    end
    figure
    plot(correlacion)
    [minimo imin]=min(correlacion);
    disparidades(nobjetos)=imin;
    figure
    subplot(1,2,1)
    imshow(c_izq)
    c_dcha=dcha(x(2):abajo,x(1)-imin:x(1)-imin+x(3));
    subplot(1,2,2)
    imshow(c_dcha)  
  end

end


function disparidad=calculo_disparidad_proyecciones(izq,dcha,umbral)

%asumo que los objetos son oscuros y el fondo blanco izq=izq<umbral; dcha=dcha<umbral; proyeccion_izq=sum(izq); proyeccion_dcha=sum(dcha);

figure(1) plot(proyeccion_izq) figure(2) plot(proyeccion_dcha)

%primer componente

for i_1=1:1000

  if proyeccion_izq(i_1)>0
    break
  end

end for i_2=i_1:1000

  if proyeccion_izq(i_2)==0
    break
  end

end for j_1=1:1000

  if proyeccion_dcha(j_1)>0
    break
  end

end for j_2=j_1:1000

  if proyeccion_dcha(j_2)==0
    break
  end

end

% calcular el centro de las proyecciones de los componentes c_izq=sum((1:i_2).*proyeccion_izq(1:i_2)/sum(proyeccion_izq(1:i_2))); c_dcha=sum((1:j_2).*proyeccion_dcha(1:j_2)/sum(proyeccion_dcha(1:j_2)));

disparidad(1)= c_izq-c_dcha;

%anulo primer componente

proyeccion_izq(1:i_2)=0; proyeccion_dcha(1:j_2)=0;

% proceso segundo componente....

figure(3) plot(proyeccion_izq) figure(4) plot(proyeccion_dcha)

%segundo componente

for i_1=1:1000

  if proyeccion_izq(i_1)>0
    break
  end

end for i_2=i_1:1000

  if proyeccion_izq(i_2)==0
    break
  end

end for j_1=1:1000

  if proyeccion_dcha(j_1)>0
    break
  end

end for j_2=j_1:1000

  if proyeccion_dcha(j_2)==0
    break
  end

end

% calcular el centro de las proyecciones de los componentes c_izq=sum((1:i_2).*proyeccion_izq(1:i_2)/sum(proyeccion_izq(1:i_2))); c_dcha=sum((1:j_2).*proyeccion_dcha(1:j_2)/sum(proyeccion_dcha(1:j_2)));

disparidad(2)= c_izq-c_dcha;

function disparidad=calculo_disparidad_estereo_naive(izq,dcha)

%imagenes en niveles de grises % umbral_izq=metodo_otsu(izq); % umbral_dcha=metodo_otsu(dcha);

umbral_izq=60; umbral_dcha=60;

izq=izq>umbral_izq; dcha=dcha>umbral_dcha; izq=1-izq; dcha=1-dcha; figure(1) imshow(izq) title('izquierda') figure(2) imshow(dcha) title('derecha') [comp_izq, num_comp_izq]=bwlabel(izq); [comp_dcha, num_comp_dcha]=bwlabel(dcha); for i_izq=1:num_comp_izq

  if sum(sum(comp_izq==i_izq))>500
    break
  end

end for i_dcha=1:num_comp_dcha

  if sum(sum(comp_dcha==i_dcha))>500
    break
  end

end figure(3) imshow(comp_izq==i_izq) title('objeto izquierda') figure(4) imshow(comp_dcha==i_dcha) title('objeto derecha') c_izq=calcula_centroide(comp_izq==i_izq); c_dcha=calcula_centroide(comp_dcha==i_dcha); disparidad=c_izq(2)-c_dcha(2);

function centroide=calcula_centroide(x) % x imagen binaria [n m]=size(x); p_filas=sum(x')/sum(sum(x));

p_cols=sum(x)/sum(sum(x));

centro_filas=sum((1:n).*p_filas); centro_cols=sum((1:m).*p_cols);

centroide=[centro_filas,centro_cols];

function umbral=metodo_otsu(x) h=imhist(x,256); size(h) for T=2:255

  v1=var(h(1:T).*(1:T)');
  v2=var(h(T+1:256).*(T+1:256)');
  P1=sum(h(1:T));
  P2=sum(h(T+1:256));
  vintra(T)=P1*v1+P2*v2;

end plot(vintra) vintra(1)=inf; [minvarintra umbral]=min(vintra);

%descomposicion en planos de bits x es la imagen original

x=double(cara); plano_8=floor(x/2^7);

x=rem(x,2^7);

plano_7=floor(x/2^6);

x=rem(x,2^6);

plano_6=floor(x/2^5);

x=rem(x,2^5);

plano_5=floor(x/2^4);

x=rem(x,2^4); plano_4=floor(x/2^3);

x=rem(x,2^3); plano_3=floor(x/2^2);

x=rem(x,2^2); plano_2=floor(x/2^1);

x=rem(x,2^1); plano_1=x;


figure(1) subplot(2,4,1) imshow(plano_8) subplot(2,4,2) imshow(plano_7) subplot(2,4,3) imshow(plano_6) subplot(2,4,4) imshow(plano_5) subplot(2,4,5) imshow(plano_4) subplot(2,4,6) imshow(plano_3) subplot(2,4,7) imshow(plano_2) subplot(2,4,8) imshow(plano_1)

% reconstruccion a partir de los planos de bits

reconstruccion=zeros(size(cara));

reconstruccion=plano_1; reconstruccion=reconstruccion + plano_2*2^1; reconstruccion=reconstruccion + plano_3*2^2; reconstruccion=reconstruccion + plano_4*2^3; reconstruccion=reconstruccion + plano_5*2^4; reconstruccion=reconstruccion + plano_6*2^5; reconstruccion=reconstruccion + plano_7*2^6; reconstruccion=reconstruccion + plano_8*2^7; figure (2) imshow(reconstruccion, gray(256))

% reconstruccion con un watermark sencillo en el primer plano de bits

reconstruccion=zeros(size(cara));


reconstruccion(20:80,20:80)=fspecial('disk',30)>0;

reconstruccion=reconstruccion + plano_2*2^1; reconstruccion=reconstruccion + plano_3*2^2; reconstruccion=reconstruccion + plano_4*2^3; reconstruccion=reconstruccion + plano_5*2^4; reconstruccion=reconstruccion + plano_6*2^5; reconstruccion=reconstruccion + plano_7*2^6; reconstruccion=reconstruccion + plano_8*2^7; figure (3) imshow(reconstruccion, gray(256))


function modelo=construir_modelo(nimagen) cd orlfaces d=dir; modelo=zeros(112,92,size(d,1)-2); for i=3:size(d,1);

  cd (d(i).name)
  ds=dir;
  modelo(:,:,i-2)=imread(ds(nimagen+2).name);
  cd ..

end cd ..

function modelo=construir_modelo_LOO cd orlfaces d=dir; modelo=zeros(112,92,size(d,1)-2,10); for i=3:size(d,1);

  cd (d(i).name)
  ds=dir;
  for j=3:size(ds,1)
    modelo(:,:,i-2,j-2)=imread(ds(j).name);
  end
  cd ..

end cd ..

function [error_acumulado, matriz_confusion]=calcular_error_test(modelo,nimagen)

cd orlfaces d=dir; nclases=size(d,1)-2; distancia=zeros(nclases,1); matriz_confusion=zeros(nclases); error_acumulado=0; for i=3:size(d,1);

  cd(d(i).name)
  ds=dir;
  for j=3:size(ds,1)
    if j ~= nimagen + 2
      y=double(imread(ds(j).name));
      for k=1:size(d,1)-2
        distancia(k)=sum(sum(abs(modelo(:,:,k)-y)));
      end

%

      [dmin, clase]=min(distancia);
      matriz_confusion(i-2,clase)=matriz_confusion(i-2,clase)+1;
      error= (i-2) ~=clase;
      error_acumulado= error_acumulado + error;
    end
  end
  
  cd ..

end

cd ..

function [aciertos, error_acum]=calculo_error_LOO(m) m=double(m); [filas,cols,nsujetos,nimagenes]=size(m) error_acum=0; aciertos=0; for i=1:40

  i
  for j=1:10
    test=squeeze(m(:,:,i,j));
    distancias=zeros(nsujetos,nimagenes);
    
    for k=1:nsujetos
      for l=1:nimagenes
        
        distancias(k,l)=norm(test-m(:,:,k,l));
      end
    end
    distancias(distancias==0)=inf;
    [mincols rowinds]=min(distancias);
    [minglobal colind]=min(mincols);
    clase=rowinds(colind);
    if clase==i
      aciertos=aciertos+1;
    else
      error_acum=error_acum+1;
    end
  end

end