Bilaketa aurreratua

Ogi apurrak

Egungo Euskararen Hiztegia (EEH)

Hasiera:

fa fa1 iz musika-eskalako laugarren nota, germaniar eskalako F notaren kidea.
fa fa2 interj (zerbait) arbuiatzeko erabiltzen den hitza.
faboratu faboratu ( orobat fagoratu ), fabora, faboratzen 1 du ad fabore egin; mesedegarri gertatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
fabore fabore ( orobat fagore ) 1 iz mesedea.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 (sexu kontuetan)
  4 -en fabore -en alde.
  5 -en faboretan
  6 faborez mesedez.
  7 faborezko izlag
  8 alde eta fabore
  9 fabore egin faboratu.
faboretxo faboretxo iz fabore txikia.
faboritismo faboritismo iz faborezko tratua, eta ez zuzenbidearen edo merituen araberakoa.
faborito faborito 1 izond gogokoena, begikoa.
  2 (izen gisa)
fabrika fabrika ( ) 1 iz industria-ekoizpenak egiten, lantzen edo eraldatzen diren lantegi nagusia. ik faktoria.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 harginlana.
fabrikante fabrikante iz fabrikatzailea.
fabrikapen fabrikapen iz fabrikatzea.
fabrikatu fabrikatu, fabrika(tu), fabrikatzen du ad lanabesen edo makinen bidez egin.
fabrikatzaile fabrikatzaile 1 iz (zerbait) fabrikatzen duen pertsona.
  2 (zerbait) fabrikatzen duen lantegia edo lurraldea.
fabrikatzar fabrikatzar iz adkor fabrika handia.
fabrikatze fabrikatze iz lanabesen edo makinen bidez egitea.
fabrikazio fabrikazio iz fabrikatzea.
fabula fabula 1 iz alegia.
  2 (hitz elkartuetan)
fabulagai fabulagai iz fabulatzeko gaia.
fabulatu fabulatu, fabula, fabulatzen du ad kontakizunak asmatu.
fabulazio fabulazio iz kontakizunak asmatzea.
fadista fadista iz fado-kantaria.
fado fado iz portugaldar herri kanta malenkoniatsua.
faena faena iz egitekoa.
fagoratu fagoratu ik faboratu.
fagoratu fagoratu ik faboratu.
fagot fagot iz orkestra sinfonikoko musika-tresna, zurezkoen artean soinu apalenekoa.
fagozitatu fagozitatu, fagozita, fagozitatzen du ad bereganatu eta digerituz deuseztatu.
fagozitatzaile fagozitatzaile izond fagozitatzen duena.
faiantza faiantza 1 iz toska, baxera.
  2 faiantzazko gauzakia.
faila faila 1 iz lurrazaleko geruza-haustura, bi aldeetako geruzen lekualdatzea eragiten duena.
  2 irud
faisai faisai iz oilarraren antzeko hegazti buztan-luzea, kolore biziko lumak dituena, sukaldaritzan txit aintzat hartua (Phasianus colchicus).
fajadore fajadore izond zaildua.
fakir fakir iz mahometar aszeta, jendaurrean bere burua gogorki hilduratzen duena.
fakirismo fakirismo iz fakirraren jarduna.
faksimile faksimile (orobat faksimil g.er.) 1 iz izkribu edo marrazki baten kopia erabat zehatza.
  2 (izenondo gisa)
faktiko faktiko 1 izond egitatezkoa.
  2 botere faktiko
faktikoki faktikoki adlag era faktikoan.
faktore faktore ( ) 1 iz ondorio edo emaitza jakin bat lortzeko edo gertatzeko eragiten duten osagai edo zertzeladetako bakoitza.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 biderkagaia.
  6 burdinbide geltokietan pusken eta salgaien harat-honaten ardura duen enplegatua.
faktoria faktoria ( )iz fabrika.
faktual faktual izond egiteei edo egitateei dagokiena.
faktur faktur iz postaria.
faktura faktura 1 iz kontua, zor kontua.
  2 irud
  3 (hitz elkartuetan)
fakturategi fakturategi iz faktura sorta.
fakturatu fakturatu, faktura(tu), fakturatzen 1 du ad ekipaje edo salgai bat harreragune batean erregistratu, norakora hel dadin.
  2 salmenten zenbatekoa (hainbatekoa) izan.
  3 (era burutua izenondo gisa)
fakturatze fakturatze iz fakturak gauzatzea.
fakturazio fakturazio iz fakturatzea.
fakultate fakultate 1 iz gaitasuna, ahalmena.
  2 unibertsitatea banatzen den zatietako bakoitza.
fakzio fakzio iz talde batetik bereizten den alderdia.
fakzioso fakzioso izond agintarien aurka armak hartuz altxatzen dena.
falange falange1 iz hatza osatzen duten hezurretako bakoitza.
Falange Falange2 1 iz eskuin muturreko zenbait alderdi edo erakundek hartzen duten izena.
  2 (f xehez) gudari taldea.
falangismo falangismo iz falangisten sistema edo doktrina.
falangista falangista 1 izond Falangearena, Falangeari dagokiona.
  · 2 iz Falangeko kidea.
falazia falazia iz gezurkeria, engainagarria.
falibilismo falibilismo iz (filosofian)
faliforme faliforme izond falo itxurakoa.
faliko faliko 1 izond faloari dagokiona.
  2 falo forma duena.
falka falka iz ziria.
falkoin falkoin iz belatza.
fallo fallo (orobat fallu) iz hutsa, hutsegitea.
fallotxo fallotxo iz huts txikia.
falo falo iz zakila.
falofilo falofilo izond falozalea.
falolatra falolatra izond faloaren adoratzailea.
Falopioren Falopioren (orobat Fallopioren g.er.) tronpa. ugaztun emeen ernaltze aparatuko hodia, obario bakoitza uteroarekin lotzen duena.
  falozentriko izond faloa erdigunetzat hartzen duena.
falseto falseto ( Ereduzko prosaren corpusean falsetto soilik) iz ohikoa baino ahots zoliagoa, hitz egitean eta batez ere abestean nahita edo nahi gabe sortzen dena. ik faltsete.
falta falta 1 iz hutsegitea, hobena.
  2 (kiroletan)
  3 gabezia.
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 falta egin (kiroletan)
  6 falta gabe
  7 falta izan1, faltako da ad ik faltatu.
  8 falta izan2, faltako du ad
  9 falta izan3, faltako (laguntzailerik gabe)
  10 -en falta nabaritu
  11 -en falta sumatu
  12 gutxi falta izan gutxik egin.
falta izan falta izan ik falta 7; falta 8; falta 9.
faltadun faltadun iz erruduna.
faltatu faltatu, falta, faltatzen da ad falta izan.
faltatze faltatze iz falta izatea.
faltrikera faltrikera iz sakela.
faltsari faltsari ik faltsario.
faltsario faltsario (orobat faltsari) izond gezurtia.
faltsatu faltsatu, faltsa, faltzatzen Egungo testuen corpusean du ad faltsutu.
faltsazionista faltsazionista izond (filosofian)
faltseria faltseria (Ereduzko prosaren corpusean falseria soilik) iz faltsukeria.
faltsete faltsete (orobat falsete) iz falsetoa.
faltsifikaezin faltsifikaezin izond ezin faltsifikatuzkoa.
faltsifikatu faltsifikatu, faltsifika, faltsifikatzen Egungo testuen corpusean du ad faltsutu.
faltsifikatzaile faltsifikatzaile iz (zerbait) faltsifikatzen duen pertsona.
faltsifikazio faltsifikazio iz faltsifikatzea.
faltsu faltsu (orobat faltso g.er.) 1 izond gezurrezkoa.
  2 (izan aditzarekin)
  3 (pertsonei buruz) tolesez betea, zuria, elezuria.
  3 ordezkoa.
  4 (logikan)
faltsugarritasun faltsugarritasun iz faltsutu daitekeenaren nolakotasuna.
faltsukeria faltsukeria 1 iz faltsutasun gaitzesgarria.
  2 faltsuari dagokion egitea; zurikeria.
faltsuketa faltsuketa iz faltsutzea.
faltsuki faltsuki adag gezurrez.
faltsutasun faltsutasun iz faltsua denaren nolakotasuna.
faltsutu faltsutu, faltsu(tu), faltsutzen Egungo testuen corpusean 1 du ad engainatzeko asmoz jakinaren gainean aldatu edo bestelakotu. ik faltsatu; faltsuztatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
faltsutzaile faltsutzaile iz faltzutzen duen pertsona.
faltsutze faltsutze iz engainatzeko helburuaz jakinaren gainean aldatzea edo bestelakotzea.
faltsuztatu faltsuztatu, faltsuzta, faltsuztatzen 1 du ad faltsutu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
falua falua iz txalupa olanaduna.
fama fama 1 iz ospea, entzutea, omena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 entzutea, esamesa.
  5 fama izan du ad
famatu famatu, fama(tu), famatzen 1 du ad aipatu, goraipatu.
  2 (era burutua izenondo gisa) aipatua, ospetsua.
familia familia ( orobat famil g.er.; cf sendi ) 1 iz gurasoak eta seme-alabak; ahaidetasun hurbileko kideen multzoa. ik sendi.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 seme-alabak.
  3 hed
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat famili g.er.) ik familiar.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, nolabaiteko loturak elkartzen dituen gauzen multzoetan)
  7 landare, animalia, hizkuntza edo kidekoez mintzatuz, sailapenaren araberako multzo jakina.
  8 familia ugari ( ) hainbat seme-alabaz osaturiko familia.
familiaburu familiaburu (orobat familia(-)buru) iz familia bateko burua.
familiadun familiadun izond familia duena.
familiaka familiaka adlag familien arabera.
familiakide familiakide iz familia bereko pertsona.
familial familial izond familiakoa.
familiar familiar 1 izond familiakoa. ik familia 4.
  2 etxekoa.
  3 ezaguna.
familiarizatu familiarizatu, familiariza, familiarizatzen da ad etxekotu; trebatu.
familiartasun familiartasun iz barrukotasuna, trebetasuna.
familiarte familiarte ik sendiarte.
  1 familiartean familian, familia barnean.
  2 familiarteko1 izlag/iz familia barnekoa, familiakoa.
  3 familiarteko2 ezaguna, etxekoa.
familiartekotasun familiartekotasun 1 iz familiartekoa izateko nolakotasuna.
  2 familiartekotasunez adlag
familiatu familiatu, familia(tu), familiatzen 1 du ad ezkondu.
  2 seme-alabak izan.
  3 (era burutua izenondo gisa)
familiatxo familiatxo iz familia txikia.
familiazale familiazale izond familiaren zale dena.
famoso famoso izond famatua.
fan fan iz mireslea.
fanariote fanariote iz turkiar Konstatinoplan Fanar auzoan bizi ziren greziar familiako kidea.
fanatiko fanatiko 1 izond erlijio, doktrina edo pertsona batenganako fede itsua agertzen duena.
  2 (izen gisa)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 mireslea. ik fan.
fanatikoki fanatikoki adlag era fanatikoan.
fanatismo fanatismo 1 iz fanatikoaren izaera edo karra.
  2 (hitz elkartuetan)
fanatizatu fanatizatu izond fanatiko bihurtua.
fandango fandango 1 iz hiru aldiko dantza bizia, jatorriz espainiarra; dantza horren doinua.
  2 (hitz elkartuetan)
fandangolari fandangolari iz fandango-dantzaria.
fanfarre fanfarre (orobat fanfare eta fanfar(r)a) 1 iz haize musika-tresnazko talde txikia, kalez kale ibiltzen dena. ik klika; txaranga.
  2 fanfarre batek jotzen duen musika.
fanfarroi fanfarroi izond handiustea, ahoberoa. ik panparroi.
fanfarroikeria fanfarroikeria iz fanfarroiaren izaera edo ekintza gaitzesgarria.
fantasia fantasia (orobat fantesia g.er.) 1 iz gogoan gertaerak irudikatzeko ahalmena.
  2 irudipena, ameskeria.
  3 (sexuari buruzkoak)
  4 (hitz elkartuetan)
  5 forma libreko musika lana.
  6 fantasiazko Egungo testuen corpusean izlag ik fantastiko.
fantasiatsu fantasiatsu izond fantasiaz betea.
fantasioso fantasioso izond fantasiatsua.
fantasma fantasma 1 iz mamua.
  2 (izenondo gisa)
fantasmagoria fantasmagoria iz zentzumenen irudipena; irudipen optikoen efektua.
fantasmagoriko fantasmagoriko izond fantasmagorien izaera duena. ik fantasmatsu.
fantasmatiko fantasmatiko izond zentzumenen irudipenaren ondorio dena.
fantasmatsu fantasmatsu izond fantasmagorikoa.
fantastiko fantastiko Egungo testuen corpusean izond fantasiazkoa. ik fantasia 6.
fantastikoki fantastikoki adlag era fantastikoan.
fantastikotasun fantastikotasun iz fantastikoa denaren nolakotasuna.
fanzine fanzine iz edizio mugatuko aldizkari xumea, kultura-gai alternatiboez aritzen dena.
faraoi faraoi (orobat faraon g.er.) 1 iz antzinako Egiptoko erregea.
  2 hed
faraoitar faraoitar izond faraoiena. ik faraoniko.
faraoniko faraoniko 1 izond faraoiena. ik faraoitar.
  2 erraldoia, handi-mandia.
fardel fardel ( Egungo testuen corpusean orobat pardel Egungo testuen corpusean ) 1 iz zapi batez biltzen den gauzen multzo edo bilduma. ik puska 3.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 (neurri gisa)
  6 irud
  7 adkor pixoihala.
  · 8 izond astuna, gogaikarria.
fardelari fardelari iz fardel zamaketaria.
fardeleria fardeleria iz fardel multzoa.
fardeltxo fardeltxo (orobat pardeltxo g.er.) iz fardel txikia.
fardeltzar fardeltzar (Ereduzko prosaren corpusean pardeltzar soilik) iz adkor fardel handia.
farfail farfail (orobat farfaila eta parpail(a)) 1 iz soinekoek eta kidekoek dilindan duten apaingarria.
  2 hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 irud
  · 6 izond harroa, hutsala.
  7 farfailezko
  8 haize-farfail
farfaildun farfaildun (orobat parpailadun) izlag Farfailak dituena.
farfailegile farfailegile iz farfailak egiten dituena. ik farfailgin.
farfaileria farfaileria iz farfail multzoa.
farfailgin farfailgin iz farfailak egiten dituena. ik farfailegile.
farfailgintza farfailgintza iz farfaliak egiteko jarduera.
farfailkeria farfailkeria iz hutsaltasuna.
farfailkoi farfailkoi izond farfailzalea.
farfailzale farfailzale izond farfailen zale dena.
farfar farfar 1 iz onom hostoen eta kidekoen higiduraren hotsa.
  2 farfar egin
farfuilaka farfuilaka adlag farfuilatuz.
farfuilatu farfuilatu, farfuila(tu), farfuilatzen du ad nahasiki esan.
faringal faringal izond (fonetikan) hotsez mintzatuz, faringean sortzen dena.
faringe faringe 1 iz zintzurra.
  2 (fonetikan)
  3 (hitz elkartuetan)
faringitis faringitis iz faringearen hantura.
farisaiko farisaiko izond fariseuena.
farisau farisau iz fariseua.
farisear farisear iz fariseua.
fariseismo fariseismo iz fariseuaren izaera; itxurazalekeria.
fariseu fariseu (orobat fariseo g.er.) 1 iz Kristoren garaiko judu sekta bateko kidea.
  2 bertutetsuarena egiten duen itxurazalea.
  · 3 izond itxurazalea, zuria.
fariseutar fariseutar izond fariseua, itxurazalea.
farlopa farlopa iz kokaina.
farmako farmako 1 iz sendagaia.
  2 (hitz elkartuetan)
farmakologia farmakologia 1 iz sendagaiak aztertzen dituen jakintza.
  2 (hitz elkartuetan) ik farmakologiko.
farmakologiko farmakologiko izond farmakologiari dagokiona. ik farmakologia 2.
farmakopea farmakopea iz farmakoak prestazeko antzea.
farmazeutiko farmazeutiko 1 iz farmazialaria.
  2 (hitz elkartuetan)
  · 3 izond farmaziari dagokiona. ik farmazia 3.
farmazia farmazia 1 iz sendagaiak prestatzen eta saltzen diren denda.
  2 sendagaiak prestatzeko eta erabiltzeko jakintza.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik farmazeutiko 3.
  4 guardiako farmazia txandako farmazia.
farmaziagintza farmaziagintza (Ereduzko prosaren corpusean farmazigintza soilik) iz farmazia-industria.
farmazialari farmazialari ( orobat farmazilari ) 1 iz farmazian aritzen den pertsona.
  2 (hitz elkartuetan)
faro faro 1 iz itsasargia. ik farola.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 ibilgailuez mintzatuz, aurreko argia.
  5 faro-zaindari farozaina.
faroetar faroetar izond/iz Faroe uharteetakoa; Faroe uhartetako herritarra.
farogile farogile izond faroak egiten dituena.
farol farol (orobat farola g.er.) 1 iz kaleargia.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 eskuargia.
  4 (bestelakoak)
farola farola1 1 iz itsasargia.
  2 irud
farola farola2 ik farol.
faroltxo faroltxo 1 iz farol txikia.
  2 (hitz elkartuetan)
faroltzar faroltzar (Ereduzko prosaren corpusean farolatzar soilik) iz adkor farol handia.
farozain farozain iz itsasargizaina.
farra farra iz parranda.
farrasta farrasta ik parrasta.
farsi farsi iz pertsiera modernoa.
fartsa fartsa 1 iz irri antzerki satirikoa.
  2 prestaturiko engainua.
  3 (hitz elkartuetan)
fartsante fartsante (orobat farsante) izond iruzurtia.
fase fase 1 iz gertakari, prozesu edo prozedura baten aldietako baikoitza.
  2 (izenondo edo izenlagunetan)
  3 (lehia batean)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
faszikulu faszikulu iz zatika eta aldian behin argitaratzen eta saltzen den obra baten liburuxka moduko bakoitza.
faszinante faszinante izond liluragarria.
faszinatu faszinatu, faszina, faszinatzen (orobat fazinatu) du ad liluratu.
faszismo faszismo ik faxismo.
fatal fatal 1 izond halabeharrezkoa, ezin saihestuzkoa.
  2 zorigaiztokoa; hilgarria.
fatalismo fatalismo iz gertakariak ezin saihestuzkoak edo halabeharrezkoak direla dioen doktrina edo ustea.
fatalista fatalista 1 izond fatalismoari dagokiona.
  · 2 izond/iz gertakariak ezin saihestuzkoak, halabeharrezkoak direla uste duena.
fatalitate fatalitate iz halabeharra.
fatidiko fatidiko izond zorigaiztokoa.
fatxa fatxa izond adkor faxista.
fatxada fatxada 1 iz eraikin baten kanpoaldea, eta bereziki aurrealdea.
  2 irud
faun faun 1 izond hutsala, alferra, funts gutxikoa.
  2 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa) hutsaltasuna.
fauna fauna 1 iz lurralde edo ingurune bateko animalia multzoa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 irud adkor
faundu faundu izond hutsaldua.
faunkeria faunkeria iz hutsalkeria.
fauno fauno iz landetako eta oihanetako jainko modukoa.
fauvismo fauvismo iz XX. mendearen hasieran Parisen sortu zen pintura higikunde espresionista, kolore nahasgabeen kontrastean oinarritzen zena.
fauvista fauvista 1 izond fauvismoari dagokiona.
  · 2 iz. fauvismoaren jarraitzailea.
fax fax 1 iz telefonoaren bitartez kopiak egiteko sistema.
  2 (hitz elkartuetan)
faxa faxa iz (arkitekturan) igeltsuzko moldadura zabala eta laua.
faxismo faxismo (orobat faszismo g.er.) 1 iz Mussolinik Italian ezarri zuen sistema eta doktrina politikoa; era horretako diktadura ezarri nahi duen edozein doktrina.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan)
faxista faxista (orobat faszista g.er.) 1 izond faxismoaren aldekoa dena.
  2 faxistena, faxistei dagokiena.
  3 (erakundeei, jarduerei buruz)
  · 4 iz faxismoaren aldeko pertsona.
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
faxistakide faxistakide iz faxismoan kide dena.
faxistakume faxistakume iz adkor faxista.
faxistatzar faxistatzar izond adkor faxista nabarmena.
faxistazale faxistazale (Ereduzko prosaren corpusean faxista-zale soilik) faxisten zale dena.
faxistizazio faxistizazio iz faxista bihurtzea.
faxistoide faxistoide izond faxista joerakoa.
fazati fazati izond itxuratia; manerez betea.
fazeria fazeria iz larre partzuergoa.
fazeta fazeta iz alderdia, aurpegia.
fazoin fazoin iz pl manerak, moldeak.
feaziar feaziar 1 izlag Korfu uharteko herri bati dagokiona.
  · 2 iz herri horretako kidea.
febrero febrero iz otsaila.
fedabide fedabide iz (ironiazkoa) aldizkaria.
fede fede 1 iz erlijiozko sinestea.
  2 sinestea.
  3 (izan aditzarekin)
  4 erlijio baten sinesgaien multzoa.
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 borondatea-edo.
  8 fedezko
  9 ala fede
  10 fede auto
  11 fede emaile fede ematen duen pertsona.
  12 fede eman (norbaitek zerbaiten) benetakotasuna baieztatu, horretarako duen eskuaz baliatuz.
  13 fede gaizto asmo txarra.
  14 fede gaiztoz asmo txarrez.
  15 fede on asmo ona, borondate ona.
  16 fede onez asmo onez, borondate onez.
  17 fede txar fede gaiztoa, asmo txarra.
  18 fede txarrez fede gaiztoz, asmo txarrez.
fededun fededun 1 izond fedea duena; kristau fedea duena.
  2 (izen gisa)
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan)
fededundu fededundu, fededun(du), fededuntzen da/du ad fededun bihurtu.
fededuntze fededuntze iz fededun bihurtzea.
fedegabe fedegabe 1 izond/iz federik ez duena. ik sinesgabe.
  · 2 izond irud
  3 fedegabeko izond/iz fedegabea.
fedegabekeria fedegabekeria iz fedegabetasun gaitzesgarria.
fedegabeki fedegabeki adlag federik gabe.
fedegabetasun fedegabetasun iz federik eza, fedegabearen nolakotasuna edo egoera.
fedegabezia fedegabezia iz fedegabetasuna.
fedegalgarri fedegalgarri izond fedea galarazten duena.
fedekalte fedekalte izond fedeari kalte egiten diona.
fedekide fedekide iz fede bereko pertsona.
federakunde federakunde Egungo testuen corpusean iz federazioa.
federakuntza federakuntza Egungo testuen corpusean iz federazioa.
federal federal 1 izond lurralde beregain batuez osatua.
  2 estatu federaleko egitura zentralari dagokiona.
  3 federazioari dagokiona.
  4 federalismoaren aldekoa dena. ik federalista 2.
federalismo federalismo iz estatu federalen sistema politikoa.
federalista federalista 1 izond federalismoaren araberakoa.
  · 2 izond/iz federalismoaren aldekoa dena. ik federal 4.
federalizazio federalizazio iz federal bihurtzea, federalismoa ezartzea.
federatu federatu, federa, federatzen 1 da/du ad federazio batean bildu. (lurraldeak)
  2 (taldeak)
  3 (era burutua izenondo gisa)
federatzaile federatzaile izond federatzen duena.
federazio federazio Egungo testuen corpusean 1 iz federatzea. ik federakuntza; federakunde. (lurraldeena)
  2 (taldeena)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
fedetsu fedetsu izond fedez betea.
feedback feedback (orobat feed(-)back) 1 iz kausen eta ondorioen arteko eragin trukea.
  2 (hitz elkartuetan)
feeling feeling iz sentipenezko harremana.
feiros feiros izond ipar hauskorra.
fekula fekula iz landare batzuetatik ateratzen den gai almidoiduna.
felazio felazio (orobat fellatio g.er.) iz zakila ahoaz kitzikatzea edo harrotzea.
feldespato feldespato iz aluminio eta sodio, potasio, kaltzio edo bario silikato bikoitzez osatutako mea.
feligres feligres iz eliztarra.
felino felino iz katuaren familiako zernahi espezieko animalia.
felpa felpa iz belusaren antzeko ehuna, gehienetan kotoizkoa, xukaderak eta kidekoak egiteko erabiltzen dena.
felpudo felpudo iz lanpasa, ate zirria.
feltro feltro (orobat fieltro g.er.) 1 iz artile hondarrak estu tinkatuz, ehundu gabe egiten den oihal mota.
  2 (hitz elkartuetan)
femenino femenino 1 izond bi genero dituzten hizkuntzetan, genero markatuari dagokiona.
  2 ernaldua izateko organoak dituenari dagokiona.
  3 emakumeari dagokiona, emakumezkoa.
feminismo feminismo iz emakumearen eta gizonaren eskubide berdintasunaren alde egiten duen doktrina.
feminista feminista 1 izond feminismoari dagokiona; feminismoaren aldekoa dena.
  2 iz feminismoaren aldeko pertsona.
feminitate feminitate iz emetasuna.
feminizatu feminizatu, feminiza, feminizatzen du ad izaera femeninoa eman.
feminizazio feminizazio iz feminizatzea.
femoral femoral izond femurrari dagokiona.
femur femur iz izterrezurra.
fenciclidina fenciclidina iz gai haluzinogenoa, LSDa baino azkarragoa eta ahalmen analgesiko handikoa.
Fender Fender iz gitarra elektriko mota baten izen generikoa.
feniar feniar iz ingelesen mendekotasunaren aurkako irlandar alderdiko kideei ematen zitzaien izena.
fenilzetonuria fenilzetonuria iz fenilalaninaren metabolismoaren nahasmendua, adimen urritasunarekin lotzen dena.
fenix fenix 1 iz fenix hegaztia.
  2 fenix hegaztia elezaharretako hegaztia, hilez gero bere errautsetatik berpizten omen zena.
feniziar feniziar izlag/iz Feniziakoa, Feniziari dagokiona; Feniziako herritarra.
feniziera feniziera iz antzinatean Fenizian mintzatu izan zen hizkuntza.
fenol fenol iz bentzenotik eratorritako kristalki zuria (C6H5OH), urkorra eta pozoitsua, antiseptiko gisa erabiltzen dena.
fenolftaleina fenolftaleina iz fenolaren eratorria, azidotasunaren erakusle gisa erabiltzen dena.
fenoliko fenoliko izond fenolarena.
fenologia fenologia iz klimatologiaren adarra, urtaro aldaketekin loturik dauden gertakari biologikoak aztertzen dituena.
fenomenal fenomenal izond ikaragarri ona.
fenomeniko fenomeniko izond fenomenoarena, fenomenoarekin lotua.
fenomenismo fenomenismo iz ezaguera-gai bakarra fenomenoak direla dioen doktrina.
fenomenista fenomenista iz fenomenismoaren aldeko pertsona.
fenomeno fenomeno ( ) 1 iz izadian gertatzen den zernahi gauza, giza oharmenari agertzen zaion zernahi gauza. ik gertakari.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik fenomeniko.
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  · 5 adlag primeran.
  · 6 izond apartekoa.
fenomenologia fenomenologia iz nabari daitezkeen fenomenoen analisiaren bidez izatearen eta kontzientziaren azalpena ematen duen eskola filosofikoa.
fenomenologiko fenomenologiko izond fenomenologiarena, fenomenologiari dagokiona.
fenomenotasun fenomenotasun iz fenomenoa izateko nolakotasuna.
fenotipo fenotipo iz gizabanako batean agertzen diren ondoretasunezko ezaugarrien multzoa.
fereka fereka (orobat pereka g.er.) 1 iz ferekatzea.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  · 4 adlag ferekatzen.
  5 fereka egin
  6 fereka eta fereka
ferekaldi ferekaldi iz fereka.
ferekatu ferekatu (orobat perekatu g.er.), fereka(tu), ferekatzen 1 du ad leunki, emeki ukitu. ik laztandu.
  2 hed
ferekatzaile ferekatzaile izond ferekatzen duena.
  2 (izen gisa)
ferekatze ferekatze iz leunki, emeki ukitzea.
ferekazale ferekazale (Ereduzko prosaren corpusean fereka zale soilik) izond fereken zale dena.
fereku fereku iz fereka.
feria feria (orobat peria g.er., feiria g.er. eta feira g.er.) 1 iz azoka; festa.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 zaldiko-maldikoa.
feriagune feriagune iz azokagunea.
feriakari feriakari iz ferialaria.
ferialari ferialari iz feria batean aritzen dena.
ferialeku ferialeku ik feria 2.
feriante feriante iz ferialaria.
feriatiar feriatiar (orobat feiriatiar) iz ferialaria.
feriazale feriazale iz ferien zale dena.
feries feries izond badaezpadakoa, nolabaitekoa.
fermentatu fermentatu, fermenta, fermentatzen 1 du ad hartzitu.
  2 (era burutua izenlagun gisa)
fermentazio fermentazio iz hartzitzea.
fermu fermu 1 izond irmoa.
  · 2 adlag irmo, irmoki.
fermuagotu fermuagotu, fermuago(tu), fermuagotzen du ad fermuago bihurtu.
fermuki fermuki adlag irmoki. ik fermu 2.
fermutasun. fermutasun. iz irmotasuna.
fermutu fermutu izond irmotu.
ferra ferra 1 iz burdinazko arku gisako txikia, zamariei eta abelgorriei apoen babesgarri ezartzen zaiena.
  2 (konparaketan)
  3 (hitz elkartuetan)
ferragosto ferragosto iz udamina.
ferraila ferraila iz burdineria.
ferratoki ferratoki iz zamariak eta abelgorriak ferratzen diren tokia.
ferratu ferratu (orobat perratu g.er.), ferra(tu), ferratzen 1 du ad zamariari edo abelgorriari ferrak ezarri.
  2 (era burutua izenondo gisa)
  3 antzarak ferratzera (bidali, igorri...) modu txarrean joanarazi.
ferratzaile ferratzaile (orobat perratzaile) 1 iz zamariak eta abelgorriak ferratzen dituen pertsona.
  2 (hitz elkartuetan)
ferratze ferratze (Ereduzko prosaren corpusean perratze soilik) iz zamariari edo abelgorriari ferrak ezartzea.
ferreta ferreta iz edarra, suila.
ferreteria ferreteria iz burdindegia.
ferrobiario ferrobiario izond burdinbideei dagokiena. ik tren 3.
ferrojel ferrojel iz isurkari magnetizatua, hainbat erabilera dituena.
ferrokarril ferrokarril ( ) iz burdinbidea.
ferromagnetiko ferromagnetiko izond gaiez mintzatuz, eremu magnetiko batean dagoenean iraunkorki imantzen dena.
ferro-zerio ferro-zerio iz burdinez eta zerioz osaturiko nahastura.
ferry ferry iz bi punturen artean atzera-aurrera salgaien eta bidaiaren garraioan aritzen den ontzia, bereziki tamaina handikoa. ik transbordadore.
fertilitate fertilitate iz emankortasuna.
festa festa ( ) 1 iz jaia, bereziki jostatzeko, alaitzeko, atsegin hartzeko egiten dena. ik besta.
  2 (aditzaren objektu gisa)
  3 (izenondo eta izenlagunekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 irud
  7 festa-egile (orobat festegile)
  8 festa egin
  9 festa egun (orobat festegun g.er.)
  10 festa giro (orobat festagiro g.er.)
  11 festagune ik festagune.
  12 festarik festa
  13 festaz festa
  14 su festa1 (orobat sufesta g.er.) pl piztean eztanda argitsu eta koloretsuak sortzen dituzten suziriak.
  15 su festa2 sua pizten den festa.
festaburu festaburu iz jai nagusia.
festagiro festagiro ik festa 9.
festagune festagune iz festa egiten den gunea.
festakatu festakatu, festaka, festakatzen du ad festa egin.
festaleku festaleku iz festa egiten den lekua.
festari festari iz festa egiten duen pertsona.
festatto festatto iz festatxoa.
festatxo festatxo iz adkor festa
festazale festazale izond/iz festen zalea dena.
festazaletasun festazaletasun iz festazalea denaren nolakotasuna.
festegile festegile ik festa 6
festegun festegun ik festa 8.
festibal festibal iz jaialdia.
festibalari festibalari iz festibal batean parte hartzen duena.
festibal festibalño iz festibaltxoa.
festibaltxo festibaltxo iz jaialditxoa.
festoi festoi iz bi punturen artean kurba gisa zintzilikaturiko lorezko edo hostozko apaingarria. ik oxkar.
fetal fetal izond fetuarena, fetuari dagokiona.
fetido fetido izond usain txarra duena.
fetixe fetixe (orobat fetitxe) 1 iz arraza zurikoek basatitzat hartzen dituzten zibilizazioetako erlijiozko gauzakiei ematen dieten izena.
  2 indar magikoa eta ongilea egozten zaion gauzakia.
fetixezale fetixezale (Ereduzko prosaren corpusean fetixe zale soilik) izond fetixeen zale dena.
fetixismo fetixismo (orobat fetitxismo) iz fetixen gurtza; gurtza horri dagokion erlijioa.
fetixista fetixista (orobat fetitxista) izond fetixismoaren jarraitzailea.
fetixizatu fetixizatu izond fetixe bihurtua.
fetixizazio fetixizazio iz fetixe bihurtzea.
fetu fetu iz umekia.
fetxa fetxa iz data.
feudal feudal izond feudalismoari dagokiona.
feudalismo feudalismo iz Erdi Aroko lege eta gizarte sistema, mendekoak jaunarekin zuen pertsona-loturan oinarritzen zena.
feudo feudo iz Erdi Aroan jaun feudalak mendeko jaun bati zenbait zerbitzuren truk emaniko lurraldea.
fiabilista fiabilista iz (filosofian)
fiafaka fiafaka adlag harrokeriaz.
fiakaitz fiakaitz ik fidagaitz.
fianbre fianbre iz jaki hotza.
fianbrera fianbrera iz jakiontzia.
fiantza fiantza (orobat fidantza) iz bermea, kaudimena.
fiato fiato iz abeslari batek hats hartu gabe nota bat luzaz atxikitzeko gaitasuna.
fiatu fiatu ik fidatu.
fibra fibra iz zuntza.
fibrilazio fibrilazio
  1 fibrilazio aurikular maiztasun kardiakoa jaisten, igotzen edo gorabeheratsu bihurtzen denean sortzen den arritmia.
fibrina fibrina iz odolbilduaren egitura osatzen duen proteina zuntsu disolbaezina.
fibrinogeno fibrinogeno iz plasmaren proteina, gibelean sintetizatzen dena.
fibroblasto fibroblasto iz ehun konjuntiboko zelula, zuntz ehunen osagaia dena.
fibroma fibroma iz zuntz ehunez osaturiko tumor onbera.
fibromialgia fibromialgia iz giharretako mina.
fibrosi fibrosi iz zuntz ehunaren eratze anormala.
fida egon fida egon da ad fida izan.
fida izan fida izan 1 da ad fidatu.
  2 segur eta fida izan
fidabera fidabera izond fidatzeko joera duena.
fidaerraz fidaerraz izond fidakorra.
fidagaitz fidagaitz (orobat fidakaitz eta fiakaitz g.er.) 1 izond fidatzen ez dena. ik irudikor. ant fidakor.
  2 (adizlagun gisa)
fidagaiztasun fidagaiztasun iz mesfidantza, uste txarra.
fidagaiztu fidagaiztu, fidagaitz/fidagaiztu, fidagaizten du ad mesfidatu.
fidagarri fidagarri izond fidatzekoa.
fidagarritasun fidagarritasun iz fidagarria denaren nolakotasuna.
fidakaitz fidakaitz ik fidagaitz.
fidakor fidakor izond fidatzen dena.
fidakortu fidakortu, fidakor(tu), fidakortzen da ad fidakor bihurtu.
fidantza fidantza ik fiantza eta fidantzia.
fidantzia fidantzia (orobat fidantza g.er.) iz uste ona. ant mesfidantza.
fidatu fidatu, fida, fidatzen (orobat fiatu) 1 da ad uste ona izan. (-z atzikiaz)
  2 (-n atzikiaz)
  3 (-ekin atzikiaz)
  4 (-i atzikiaz)
  5 (bestelakoak)
  · 6 du ad
  7 fidatzeko ik fidagarri.
fidatzaile fidatzaile iz bermatzailea; mailegu-emailea.
fideikomiso fideikomiso iz bitartekari baten bidez bideratzen den jarauntsi xedapena.
fideista fideista iz fideismoaren jarraitzailea.
fidel fidel izond leiala.
fidelitate fidelitate iz fideltasuna, leialtasuna.
fidelizatu fidelizatu, fideliza, fidelizatzen du ad bereroez mintzatuz, iraunkor bihurtu.
fidelki fidelki adlag leialki.
fideltasun fideltasun iz leialtasuna.
Fidelzale Fidelzale izond Fidel Castroren zale dena.
fideo fideo iz zopako pasta, hari itxurakoa.
fideogintza fideogintza iz fideoak egiteko jarduera.
fidjiar fidjiar ik fijiar.
fido izan fido izan ik fio izan.
fiduziario fiduziario izond fiduzia bat hartzen duena.
fieltro fieltro ik feltro.
fier fier 1 izond sendoa.
  2 adlag harro.
fierki fierki adlag harrotasunez.
fiertasun fiertasun iz harrotasuna.
fiertate fiertate iz fiertasuna.
fierxko fierxko (orobat fiersko) adlag harro samar.
figura figura 1 iz (literaturan) hizkera lauetik aldaratzen den estilo edo hizkuntza adierazpidea.
  2 (geometrian) bolumenak, gainaldeak, lerroak eta puntuak, bere hartan hartuak.ik irudi 5.
  3 irudia, itxura.
  4 (irudi materiala)
  5 hed
  6 pertsona ospetsua.
  7 (hitz ellartuetan)
figurakeria figurakeria iz
figural figural izond figurarena.
figurante figurante 1 iz film eta antzerki lan batean hitz egin gabe parte hartzen duen aktorea.
  2 hed
figuratibismo figuratibismo iz errealitateko irudiak antzemateko eran irudikatzen dituen arte joera.
figuratibo figuratibo izond arteetan, errealitateko irudiak antzemateko eran irudikatzen dituena.
figuratu figuratu izond irudizkoa.
figuratxo figuratxo iz irudi txikia.
figurazio figurazio iz (arteetan) errealitateko irudiak antzemateko eran irudikatzea.
fijatu fijatu, fija, fijatzen 1 da ad ohartu, erreparatu.
  2 arreta ipini.
fijazio fijazio 1 iz finkagailua.
  2 (orobat fixazio) obsesioa.
fijiar fijiar ( orobat fidjiar ) izlag/iz Fiji uhartedikoa, Fiji uhartediari dagokiona; Fiji uhartediko herritarra.
fijo fijo 1 izond finkoa.
  2 adlag seguru.
fiktizio fiktizio izond fikziozkoa.
fiktizioki fiktizioki adlag fikziozko eran.
fikus fikus iz Ficus generoko zernahi zuhaitz edo zuhaixka, besteak beste etxe barruko landare apaingarri gisa erabiltzen dena.
fikzio fikzio 1 iz irudimenaren edo asmamenaren sorkaria.
  2 fikziozko idazlana.
  3 (hitz elkartuean)
  4 fikziozko
  5 zientzia-fikzio
fikziogile fikziogile izond/iz fikziozko idazlanak egiten dituen pertsona.
fikziogintza fikziogintza iz fikziozko idazlanak egitea; fikziozko idazlanen multzoa.
fikzionalismo fikzionalismo iz
fikzionatu fikzionatu izond fikzio bihurtua.
filado filado iz soinu bat gozatua atxikitzea.
filakteria filakteria iz juduen kutun modukoa.
fila fila 1 iz ilara.
 

2 brasiliar fila zakur arraza baten izena.

filamentu filamentu iz harizpia.
filantropia filantropia iz gizadiarenganako maitasuna; filantropoaren bertutea.
filantropiko filantropiko izond filantropiari dagokiona; filantropian datzana.
filantropo filantropo izond/iz gizadiarenganako maitasuna agertzen duena; gizakien bizimodua hobetzen aritzen dena.
filaria filaria iz tropikoetako nematodo bizkarroia, hainbat gaitzen eragilea.
filarmonika filarmonika (orobat pilarmonika) iz ahoko soinua; eskusoinua.
filarmoniko filarmoniko 1 izond orkestrez mintzatuz, zenbait orkestra sinfonikori ematen zaion izena.
  2 musikarena.
  3 orkestra filarmonikoko kidea.
filatelia filatelia iz posta zigiluak ezagutzeko eta bildumatzeko antzea.
filateliko filateliko 1 iz filateliari dagokiona.
  2 filatelian aritzen den pertsona.
filatelista filatelista iz posta zigiluen bildumatzailea, zigilu bildumatzailea.
filatxo filatxo iz (kokainazkoa)
filia filia iz zaletasuna, begikotasuna.
filial filial 1 izond/iz enpresez mintzatuz, beste baten mendekoa dena, nahiz finantza autonomia izan.
  2 (izen gisa)
  3 gizarte edo zibilizazioez mintzatuz, beste batetik sortu dena.
filiazio filiazio 1 iz argibide personalen multzoa.
  2 hed
  3 gurasoen eta seme-alaben arteko ahaidetasuna.
  4 (hitz elkartuetan)
filibusteria filibusteria iz filibusteroen multzoa.
filibustero filibustero iz itsaslapurra, bereziki XVII. mendean Antilletako itsasoan espainiar kolonietako itsasontziei erasotzen ziena.
filibusteroburu filibusteroburu iz filibusteroen burua.
filigrana filigrana 1 iz urre, zilar edo beirazko hariak gurutzatuz eginiko lana.
  2 irud
filipinar filipinar (orobat filipindar) izlag/iz Filipinetakoa, Filipinei dagokiena; Filipinetako herritarra.
filistear filistear 1 izlag/iz Itun Zaharreko garaietan, israeldarren etsai zen herri batekoa. ik filisteo.
  2 filisteoa, izpiritu arrunteko pertsona.
filisteo filisteo 1 iz filistearra.
  2 izpiritu arrunteko pertsona.
film film ( orobat filme eta filma g.er.) 1 iz zinema-lana.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik filmiko.
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 film dokumental
  6 film labur
  7 film luze
filmagai filmagai iz filmatu behar den hura.
filmagarri filmagarri izond filmatzea merezi duena.
filmagile filmagile ik filmegile.
filmagintza filmagintza ik filmegintza.
filmaketa filmaketa iz filmatzea.
filmaldi filmaldi iz filmatzea.
filmategi filmategi iz filmak biltzen eta zaintzen diren erakundea eta etxea. ik filmoteka.
filmatu filmatu, filma, filmatzen du ad zinema-pelikula batean irudiak grabatu.
filmatze filmatze iz zinema-pelikula batean irudiak grabatzea.
filmazale filmazale izond filmen zalea dena.
filmazio filmazio iz filmatzea.
filmegile filmegile (orobat filmagile) iz filmak egiten ditutena.
filmegintza filmegintza (orobat filmagintza) 1 iz film industria.
  2 filmak egiteko jarduera.
filmiko filmiko izond filmarena, filmari dagokiona. ik film 2.
filmina filmina iz diapositiba, gardenkia.
filmografia filmografia iz ezaugarri jakin bat duen film multzoa.
filmologia filmologia iz zinemaren jakintza.
filmoteka filmoteka iz zinemateka.
filodendro filodendro iz landare hosto-handia, apaingarri gisa erabiltzen dena (Philodendron sp.)
filogenesi filogenesi iz filogenia.
filogenetikoki filogenetikoki adlag filogeniaren aldetik.
filogenia filogenia iz espezie biologiko baten jatorri eta garapen ebolutibo orokorra. ik ontogenia.
filokomunismo filokomunismo iz komunismoarekiko zaletasuna.
filokomunista filokomunista izond komunismoaren zalea.
filologia filologia 1 iz hizkuntzak testu azterketaren bidez ikertzen dituen jakintza. ik hizkuntzalaritza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat filologi) ik filologiko.
filologiakeria filologiakeria iz ik filologokeria.
filologialari filologialari izond/iz filologoa.
filologiko filologiko izond filologiari dagokiona. ik filologia 2.
filologo filologo iz filologian aditua.
filologogai filologogai iz filologoa izateko prestatzen ari den ikaslea.
filologokeria filologokeria iz filologoen egite gaitzesgarria.
filonazi filonazi izond nazien zalea.
filosofal filosofal
  1 harri filosofal filosofoen harria.
filosofatu filosofatu, filosofa, filosofatzen du ad arrazoibide filosofikoen bidez gogoeta egin.
filosofatze filosofatze iz arrazoibide filosofikoen bidez gogoeta egitea.
filosofia filosofia 1 iz gertakarien lehen oinarriez edo izadiaren funtsezko nolakotasunaz ahalik eta orokorkiena jabetzea helburutzat duen jakintza; delako jakintzari buruzko gogoeta egituratuen multzoa.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 hed
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat filosofi) ik filosofiko.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
filosofiazale filosofiazale iz filosofiaren zale dena.
filosofiko filosofiko izond filosofiari dagokiona. ik filosofia 4.
filosofikoki filosofikoki 1 adlag filosofiaren aldetik.
  2 era filosofikoan.
filosofikotasun filosofikotasun iz filosofikoa izateko nolakotasuna.
filosofo filosofo 1 iz filosofia-gaietan aditua edo jakintsua; filosofia-doktrina bat eratzen duen pentsalaria.
  ·2 ( izenondo gisa)
  3 filosofoen harri alkimistek erabiltzen zuten gaia, metalak eta beste zenbait gai urre bihurtzen saiatzeko.
filosozialista filosozialista izond sozialisten zalea.
filoterrorista filoterrorista izond terroristen zalea.
filtratu filtratu, filtra, filtratzen 1 du ad irazi, iragazi.
  2 (optikan)
  3 (informazioa) isuri, isilpean helarazi.
filtratzaile filtratzaile iz (informazioarena) isurtzen duena, isilpean helarazten duena.
filtrazio filtrazio 1 iz iraztea, iragaztea.
  2 (informazioarena) isurtzea, isilpean helaraztea.
filtro filtro 1 iz iragazkia.
  2 (zigarretetan)
  2 (optikan)
  3 irud
filtrogabe filtrogabe izond filtrorik ez duena.
fimosi fimosi (orobat fimosis) iz prepuzioaren irekiduraren mehartasuna, zakil mokoa ateratzea eragozten duena.
fin fin1 1 iz amaiera, bukaera; burua, helburua.
  2 finean azkenean; azken batean.
  3 finxeago
  4 azken fin
  5 azken finean azken batean.
  6 fin gaitz egin
  7 fin gaizto egin
fin fin2 1 izond bikaina, nahasterik gabea; ardura handiz landua.
  2 mehea, meharra.
  3 (mehetasun, leuntasun zentzuaz)
  4 bere lanbidean edo jokaeran trebetasun edo zintzotasun nabaria agertzen duena.
  5 (erkaketetan)
  6 (hitz elkartuetan)
  7 (adizlagun gisa)
  · 8 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa) fintasuna.
  9 fin-fin
  10 moko-fin
  11 mutur-fin moko fina.
final final (orobat finala g.er.) 1 iz lehiaketa bateko azken partida edo norgehiagoka.
  · 2 izond azkena, bukaerakoa.
  3 final aurreko ik finalaurreko.
  4 final-laurden lehiaketa bateko kanporaketa probetan, zortzi aurkari lehiatzen diren fasea.
  5 final-zortziren lehiaketa bateko kanporaketa probetan, hamasei aurkari lehiatzen diren fasea.
  6 final-hamaseiren lehiaketa bateko kanporaketa probetan, hogeita hamabi aurkari lehiatzen diren fasea.
  7 final-hogeita hamabiren lehiaketa bateko kanporaketa probetan, hirurogeita lau aurkari lehiatzen diren fasea.
finalaurreko finalaurreko 1 izlag lehiaketa bateko azkenaurreko partida edo norgehiagoka. ik finalerdi.
  2 (izen gisa)
finalerdi finalerdi iz lehiaketa bateko azkenaurreko partida edo norgehiagoka. ik finalaurreko.
finalista finalista iz final batean aritzen den talde edo lehiakidea; finalera heltzen dena.
finantza finantza 1 iz pl Estatuaren hartzeen eta gastuen multzoa; Estatuaren jarduera diru alorrean.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik finantzario; finantziero.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
finantzabide finantzabide iz finantzatze bidea.
finantzaburu finantzaburu iz finantzen burua.
finantzagune finantzagune iz finantzen gunea.
finantzaketa finantzaketa Egungo testuen corpusean iz finantzatzea. ik finantzamendu; finantzazio.
finantzamendu finantzamendu iz finantzatzea. ik finantzaketa.
finantzari finantzari iz finantzetan aditua.
finantzario finantzario Egungo testuen corpusean izond finantzei dagokiena. ik finantziero.
finantzatu finantzatu, finantza(tu), finantzatzen du ad diruz hornitu. ik diruztatu.
finantzatzaile finantzatzaile iz finantzatzen duen pertsona edo erakundea.
finantzatze finantzatze iz diruz hornitzea.
finantzazio finantzazio Egungo testuen corpusean iz finantziazioa. ik finantziazio; finantzaketa.
finantziazio finantziazio iz Egungo testuen corpusean iz finantzatzea. ik finantziazio; finantzaketa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
finantziero finantziero 1 izond finantzei dagokiena. ik finantza 2; finantzario.
  2 ez-finantziero
finatu finatu, fina, finatzen du ad finitu, amaitu.
findegi findegi iz gaiak, bereziki erregaiak, fintzen diren lantegia.
findu findu, fin(du), fintzen 1 da/du ad fin edo finago bihurtu.
  2 (petrolioa)
  3 (era burutua izenondo gisa)
findugabe findugabe izond findurik ez dagoena.
finera finera iz finlandiera.
finezia finezia iz fintasuna.
fingabe fingabe 1 izond amaigabea.
  2 fingabeko izlag fingabea.
fini izan fini izan da/du ad amaitu, bukatu.
finiera finiera iz amaiera, bukaera.
finiezin finiezin izond amaiezina, bukaezina.
finigaitz finigaitz (orobat finikaitz) izond amaigaitza.
finikito finikito iz kitapena; kitapen agiria.
finisekular finisekular izond mende amaierakoa.
finitu finitu1 izond amaiduna.
finitu finitu2, fini, finitzen da/du ad amaitu, bukatu.
finitutasun finitutasun iz finitua denarean nolakotasuna.
finitze finitze iz amaitzea, bukatzea.
finka finka iz baserri jabegoa.
finkagailu finkagailu iz finkatzeko gailua.
finkagaitz finkagaitz izond finkatzen zaila dena.
finkaldi finkaldi iz finkatzea.
finkamen finkamen iz finkatzea.
finkapen finkapen iz finkatzea.
finkarazi finkarazi, finkaraz, finkarazten du ad finkatzera behartu.
finkatu finkatu, finka, finkatzen (orobat fintkatu g.er.) 1 du ad kokatu.
  2 (gauza abstraktuak)
  3 (begirada eta kidekoak)
  4 (era burutua izenondo gisa)
  · 5 da ad kokatu.
  6 finkatzeke finkatu gabe.
finkatugabe finkatugabe izond finkatua ez dagoena.
finkatzaile finkatzaile izond finkatzen duena.
finkatze finkatze iz kokatzea.
finki finki (orobat fintki g.er.) adlag irmoki.
finko finko 1 izond mugitzen ez dena.
  2 irud
  3 (gauza abstraktuak)
  4 (adizlagun gisa)
  5 finko-finko
finkotasun finkotasun iz finkoa denaren nolakotasuna.
finlandiar finlandiar izlag/iz Finlandiakoa, Finlandiari dagokiona; Finlandiako herritarra.
finlandiera finlandiera iz Finlandiako hizkuntza. ik soumiera.
fino-ugriera fino-ugriera izond hizkuntz familiez mintzatuz, finlandiera, hungariera, eta ESSBeko zenbait hizkuntza biltzen dituena.
fino-ugrio fino-ugrio izond/iz fino-ugriera.
fintasun fintasun iz fina denaren nolakotasuna.
fintze fintze iz fin edo finago bihurtzea.
fio izan fio izan ( orobat fido izan ) 1 da ad fidatu.
  2 (-z atzikiaz)
  3 (-ekin atzikiaz)
fiordo fiordo iz itsasadar luzea, estua eta oso sakona.
fir-fir fir-fir adlag higitzen diren hostoen eta antzekoen hotsaren onomatopeia.
firfira firfira 1 iz higitzen diren hostoen hotsa; murmurra.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 firfiran
firfirarazi firfirarazi, firfiraraz, firfirarazten du ad firfiratzera behartu.
firin-faran firin-faran 1 adlag han-hemenka ezer ganorakorik egin gabe.
  2 (izen gisa)
firma firma 1 iz izenpea, sinadura.
  2 enpresa.
  3 firma eman
firmatu firmatu, firma(tu), firmatzen du ad izenpetu, sinatu.
firme firme adlag irmo.
firmeki firmeki adlag irmoki.
firrilaka firrilaka (orobat pirrilaka) adlag biraka.
firrinda firrinda 1 iz higidura lasterra; higidura lasterraren hotsa.
  2 firrindan adlag guztiz laster, ziztuan.
firrindaka firrindaka adlag firrindan.
firrindara firrindara iz firrinda.
firrindari firrindari izond burrundaria.
firrindatu firrindatu, firrinda(tu), firrindatzen da ad laster higitu.
firulin firulin iz musika tresna baten izena.
firundan firundan adlag oso laster.
firurika firurika 1 adlag oso laster.
  2 firurikan adlag birak eginez; oso laster.
firuzeh firuzeh iz turkesa mota.
fisika fisika 1 iz gorputzen egoera edo higidura aldatzen duten legeak aztertzen dituen zientzia.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik fisiko.
fisikari fisikari iz fisikan espezialista den zientzia gizona.
fisikazale fisikazale izond fisikaren zalea dena.
fisiko fisiko 1 izond fisikari dagokiona. ik fisika 2.
  2 giza gorputzari dagokiona.
  3 materiari edo zerbaiten alde materialari dagokiona.
  · 4 iz fisikaria.
  5 itxura fisikoa.
  6 fisiko-kimiko izond
fisikoki fisikoki adlag era fisikoan; alderdi fisikoan. ik materialki.
fisikotasun fisikotasun iz fisikoa denaren nolakotasuna.
fisio fisio iz gai astun baten atomo nukleoa bi zati edo gehiagotan arrakalatzea.
fisiognomia fisiognomia iz pertsona baten izaera bere fisionomiaren bidez azterketzea.
fisiognomiko fisiognomiko izond fisiognomiaren dagokiona.
fisiognomista fisiognomista iz fisiognomian aditua.
fisiokrata fisiokrata 1 izond fisiokraziari dagokiona.
  · 2 iz fisokraziaren aldeko ekonomista.
fisiokratiko fisiokratiko izond fisiokraziari dagokiona; fisiokraziaren araberakoa.
fisiokrazia fisiokrazia iz aberastasunbide nagusitzat nekazaritza hartzen zuen doktrina ekonomikoa.
fisiologia fisiologia 1 iz izaki bizidunen organo eta ehunen berezko betekizunak aztertzen dituen jakintza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik fisiologiko.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  fisiologiko izond fisiologiari dagokiona. ik fisiologia 2.
  3 (hitz elkartuetan)
fisiologikoki fisiologikoki adlag fisiologiaren aldetik.
fisiologilari fisiologilari iz fisiologoa.
fisiologista fisiologista iz fisiologoa.
fisiologo fisiologo iz fisiologian aditua.
fisionatu fisionatu, fisiona, fisionatzen du ad fisioa eragin.
fisionomia fisionomia iz begitartea, aurpegiera.
fisionomiko fisionomiko izond fisionomiari dagokiona.
fisionomista fisionomista iz pertsonen aurpegiera gogoratu eta ezagutzeko erraztasuna duen pertsona.
fisiopatologia fisiopatologia iz patologiaren adarra, izaki bizidunen organo eta ehunen nahasmendu funtzionalak aztertzen dituena.
fisiopatologiko fisiopatologiko izond fisiopatologiari dagokiona.
fisio-psikologiko fisio-psikologiko izond fisiologiari eta psikologiari dagokiena.
fisioterapeuta fisioterapeuta (orobat fisio-terapeuta) iz fisioterapian espezialista.
fisioterapia fisioterapia iz masajea eta kideko ariketak, edo beroa eta kideko eragile fisikoak erabiltzen dituen sendabidea.
fiskal fiskal 1 iz salatari publikoa. ik prokuradore.
  · 2 izond zergei dagokiena. ik zerga 3.
  3 salatari publikoari dagokiona.
fiskalburu fiskalburu iz auzitegi bateko fiskalen burua.
fiskalia fiskalia iz fiskalaren egoitza. ik fiskaltza.
fiskalitate fiskalitate 1 iz zergei buruzko lege eta arauen multzoa.
  2 (hitz elkartuetan)
fiskalizatu fiskalizatu, fiskaliza, fiskalizatzen du ad kontrolatu.
fiskalizazio fiskalizazio 1 iz fiskalizatzea.
  2 zerga ikuskatzailetza ezartzea.
fiskalorde fiskalorde iz fiskalaren hurrengoa, eta, egoera jakin batzuetan, haren ordekoa. ik prokuradoreorde.
fiskaltza fiskaltza 1 iz fiskalaren kargua eta jarduna. ik fiskalia; prokuradoretza.
  2 (erakunde ofizialen izenetan)
fistula fistula iz gorputz organo bat kanpoaldearekin edo bi organo elkarren artean lotzen dituen hodi anormala.
fisura fisura iz hezur bateko pitzatu luzea.
fite fite 1 adlag berehala, laster.
  2 fite-fite
  3 fitexago
  3 fitezago
fitekara fitekara adlag laster samar.
fitexko fitexko (orobat fitesko g.er.) adlag laster samar.
fitness fitness iz gorputza sasoian atxikitzeko gimnastika teknika.
fitologia fitologia iz botanika.
fitonimo fitonimo iz landare izena.
fitopatogeno fitopatogeno iz landare batean bizkarroi dagoen organismoa.
fitopatologia fitopatologia iz landareen gaitzen azterketa.
fitoplankton fitoplankton iz landare organismoz osaturiko planktona.
fitosanitario fitosanitario izond landareen gaitzen prebentzio eta sendaketari dagokiona.
fitoterapia fitoterapia iz landareen edo landare gaien bidezko sendabidea.
fits fits 1 iz lasto izpia; ale txit txikia edo hutsala.
  2 fitsik (ezezko esaldietan) ezer ere. ik izpi 10.
fitskeria fitskeria (orobat fiskeria) iz huskeria.
fitxa fitxa 1 iz txartela edo kidekoa.
  2 (poliziarena)
  3 (futbolean-eta)
  4 (jokoetako pieza)
  5 (hitz elkartuetan)
fitxaje fitxaje iz fitxatu den pertsona.
fitxaketa fitxaketa 1 iz fitxatzea.
  2 (futbolean eta)
fitxategi fitxategi 1 iz fitxak gordetzeko altzari edo kutxa.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 (ordenagailuetan)
fitxatu fitxatu, fitxa(tu), fitxatzen 1 du ad fitxa egin.
  2 (poliziak)
  3 (futbolean eta)
  4 lantokietan, langileak kontrol erlojuan fitxa sartu sartzean eta ateratzean.
fitxatzear fitxatzear adlag fitxatzeko zorian.
fitxero fitxero iz fitxategia.
fiul fiul iz ipar fuela.
fiumetar fiumetar izlag/iz Fiumekoa, Fiumeri dagokiona; Fiumeko herritarra.
fixazio fixazio ik fijazio.
fixismo fixismo (orobat fijismo) iz espezie biziak aldaezinak direla dioen doktrina.
fixista fixista 1 izond fixismoari dagokiona.
  · 2 izond/iz fixismoaren aldekoa dena.
flagelazio flagelazio iz zigorkatzea.
flakatu flakatu, flaka, flakatzen 1 da/du ad ahuldu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
flakezia flakezia iz ahulasuna.
flakia flakia 1 iz ahulezia.
  2 (ez-fisikoa)
flakiatu flakiatu, flakia(tu), flakiatzen du ad flakiak jo.
flako flako izond ahula; argala.
flakotasun flakotasun iz ahultasuna.
flakoxka flakoxka izond argaltxoa.
flakoxta flakoxta (orobat flakosta) izond argaltxoa.
flamandar flamandar (orobat flamendar eta flamandiar) 1 izlag/iz flandestarra.
  · 2 iz Flandesera.
flamandes flamandes izlag/iz flandestarra.
flamenko flamenko1 iz hegazti zangaluzea, oso handia (Phoenicopterus ruber).
flamenko flamenko2 1 iz Andaluziako ijitoen musika eta dantza.
  2 (izenondo gisa)
flamigero flamigero izond garduna, flanboianta.
flamitxe flamitxe iz
flan flan iz budina.
flanbeatu flanbeatu, flanbea, flanbeatzen du ad garreztatu.
flandesera flandesera iz nederlanderak Flandesen hartzen duen izena.
flandestar flandestar Egungo testuen corpusean izlag/iz Flandeskoa, Flandesi dagokiona; Flandesko herritarra. ik flandiar.
flandriar flandriar Egungo testuen corpusean izlag/iz flandestarra.
flandriera flandriera iz flandesera.
flanela flanela ( Egungo testuen corpusean orobat franela Egungo testuen corpusean ) iz ehun fina, alde batetik apur bat harrotua dena.
flash flash ( orobat flax )1 iz argialdi labur eta bizia, argazkigintzan erabiltzen dena.
  2 argi hori sortzen duen gailua.
  · 3 (onomatopeia gisa)
  4 irud
  5 ez flashik eta ez flashondorik
flashatu flashatu, flasha(tu), falshatzen (orobat flasheatu) du ad flashak jo.
flash-back flash-back ( orobat flashback ) iz narrazio teknika, zineman eta literaturan erabilia, ekintzaren harian denbora iraganeko pasarteak tartekatzean datzana.
flashondo flashondo ik flash 5.
flasko flasko 1 iz botila txikia eta aho-meharra, forma asko izan ditzakeena.
  2 (edukia)
flaskotxo flaskotxo iz flasko txikia.
flauta flauta 1 iz haize musika-tresna, hainbat zulo dituen hodi batez eratua. ik txirula.
  2 flauta-jotzaile/jole flauta jotzen duena. ik flautista.
  3 moko flauta ahokoa mutur batean duen flauta mota.
  4 Pan flauta luzera desberdineko zenbait kanaberarekin eginiko haize musika-tresna.
  5 zeharkako (orobat zehar) flauta ahokoa alboan, zuloen ondoan duen flauta mota.
flautista flautista iz flauta-jotzailea.
flebitis flebitis iz odol zainetako pareten hantura.
fleite fleite 1 iz ipar sasoia.
  2 fleitean adlag ipar sasoian.
  3 fleitean izan ipar
flekillo flekillo iz kopeta-ilea.
flekillodun flekillodun izond kopeta-ilea duena.
fleko fleko iz parpaila.
flekodun flekodun izlag parpailduna.
flema flema iz antzinako fisiologiaren arabera, izaera gogogabea eragiten duen humorea.
flematiko flematiko izond izaera baretsuegia agertzen duena.
flete flete izond/iz
fletxa fletxa Egungo testuen corpusean iz gezia.
flexio flexio 1 iz zango tolestaldia.
  · 2 (gramatikan) hitz baten paradigmaren formen multzoa.
flexiodun flexiodun izond flexioa duena.
flexionatu flexionatu, flexiona, flexionatzen du ad gorputz zati batez mintzatuz, tolestu; hitzei buruz, jokatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
flexo flexo iz arkitekto lanpara.
flipa egin flipa egin flipatu.
flipa-erraz flipa-erraz izond erraz flipatzen duena.
flipagarri flipagarri izond fliparazten duena.
flipatu flipatu, flipa, flipatzen 1 du ad drogekin haluzinatu.
  2 irud
flipe flipe iz flipatzea.
flirt flirt 1 iz maite jolasa.
  2 flirtean adlag
flirteatu flirteatu, flirtea, flirteatzen du ad flirtean aritu.
flirteo flirteo iz flirteatzea.
flojo flojo izond motela, ahula.
floka floka 1 iz sorta.
  2 lepoan begizta gisa ezarritako xingola.
flokaka flokaka adlag sortaka.
flora flora iz landaredia.
florentziar florentziar izlag/iz Florentziakoa, Florentziari dagokiona; Florentziako herritarra.
florin florin iz Herbereetako, Hungariako eta beste zenbait erresumetako diru zaharra.
flota flota iz ontzidia.
flotadore flotadore iz flotagailua.
flotagailu flotagailu iz uretan-eta igeri egoteko tresna.
flotagarri flotagarri izond flotatzen duena, igeri dagoena.
flotakor flotakor izond flotatzeko joera duena.
flotante flotante 1 iz flotatzen duena, igeri dagoena.
  2 (diruari buruz)
flotarazi flotarazi, flotaraz, flotarazten du ad flotatzera behartu.
flotatu flotatu, flota, flotatzen 1 igeri egon. ik igeri 1; igeri 9.
  2 (ekonomian) diru baten prezioa aske aldatu eskaintzaren eta eskariaren legearen arabera.
flotatzaile flotatzaile izond flotatzen duena, igeri dagoena.
flotazio flotazio 1 iz flotatzea, igeri egotea.
  2 (ekonomian) diru baten prezioa aske aldatzea eskaintzaren eta eskariaren legearen arabera.
  3 flotazio marra/lerro
fluido fluido 1 izond jariakorra.
  2 iz jariakina.
  3 (hitz elkartuetan)
fluktuatu fluktuatu, fluktua, fluktuatzen da ad gorabeherak izan.
fluktuatzaile fluktuatzaile izond gorabeheratsua.
fluktuatze fluktuatze iz gorabeherak izatea.
fluktuazio fluktuazio 1 iz gorabehera.
  2 (diruari buruz)
flumetaxona flumetaxona iz abereak gizentzeko produktu kimikoa.
fluor fluor iz halogenoen saileko gas hori berdaxka, pozoitsua (Fl; at. z. 9).
fluoratu fluoratu izond fluora duena.
fluoreszeina fluoreszeina iz gai koloreztatzailea, laranja-kolorea.
fluoreszente fluoreszente izond fluoreszentziak sortua.
  2 iz hodi fluoreszentea.
fluoreszenzia fluoreszenzia iz gai batzuek, irrada bat jasotzean, argia igortzeko duten tasuna.
fluoreztatu fluoreztatu izond fluorez hornitua.
fluorhidriko fluorhidriko izond fluor eta hidrogenoz osatua.
fluorinato fluorinato iz fluorez konbinaturiko produktu kimikoa.
fluorudo fluorudo iz
fluximetro fluximetro iz fluxuaren neurgailua.
fluxu fluxu 1 iz joan-etorria.
  2 (diruari buruz)
flysch flysch 1 iz
foball foball ik football.
fobea fobea iz
fobia fobia 1 iz neurriz gaineko herra.
  2 neurriz gaineko beldurra.
fogeo fogeo
  1 fogeozko izlag bolbora hutsezkoa.
foie foie 1 iz gibel orea.
  2 foie-gras iz gibel orea.
foileto foileto (orobat folleto) iz liburuxka; eskupapera.
foiletoi foiletoi (orobat folletoi) iz eleberri melodramatikoa, irakurle ez jantzientzat idatzia.
foka foka 1 iz ugaztun itsas-lehortarra, aurpegia txakurraren antzekoa baina belarririk gabekoa, ilea motza eta gorputz adarrak igeri egiteko egokituak dituena (Fam. Phocidae) ik itsas.
  2 (erkaketetan)
fokaki fokaki iz foka haragia.
fokakume fokakume iz fokaren umea.
fokal fokal 1 izond fokoarena, fokoari dagokiona.
  2 distantzia fokala.
fokalizatu fokalizatu, fokaliza, fokalizatzen du ad fokura zuzendu. ik fokatu 3.
fokatu fokatu, foka(tu), fokatzen 1 du ad fokua doitu.
  2 begia, kamera bat, argi foku bat... jomugara zuzendu.
  3 irud ik fokalizatu.
  4 (era burutua izenondo gisa)
fokatze fokatze 1 iz fokua doitzea.
  2 kamera bat, argi foku bat... jomugara zuzentzea.
foke foke iz masprezan bermatzen den itsas oihal triangeluarra.
foku foku ( Egungo testuen corpusean orobat foko Egungo testuen corpusean ) 1 iz proiektorea, argi bizia.
  2 irud
  3 sistema optiko batean zeharko izpiak biltzen diren gunea.
  4 gunea.
  5 foku luzera.
  6 foku luzera ik distantzia 6.
fokutzar fokutzar iz adkor foku handia.
folio folio 1 iz gutxi gorabehera 32 cm luze eta 22 cm zabal den paper orria.
  2 in-folio folio tamainakoa.
foliolo foliolo iz hostoxka, hosto elkartuen zatietako bakoitza.
folk folk 1 iz folklorean oinarrituriko musika.
  2 pounk-folk ik punk 6.
folklore folklore iz herri ohituren, azturen edo sinesteen jakintza; herri jakin baten ohituren azturen edo sinesteen multzoa.
folklorekeria folklorekeria iz folklore adierazpen hutsala.
folklorezale folklorezale izond folklorearen zale dena.
folkloriko folkloriko izond folklorearena, folkloeari dagokiona.
folklorikoki folklorikoki adlag era folklorikoan.
folklorismo folklorismo iz folklorerako joera.
folklorista folklorista iz folklore gaietan aditua.
folklorizatu folklorizatu, folkloriza, folklorizatzen du ad folklore osagai bihurtu.
folklorizazio folklorizazio iz folklorizatzea.
folky folky izond folk girokoa.
folkzale folkzale izond folkaren zale dena.
fonazio fonazio iz (fonetikan)ahoskuntza, ahots igorketa.
fonda fonda iz ostatua.
fonderia fonderia iz galdategia.
fondo fondo 1 iz funtsa, erakunde baten liburuen, agirien edo artelanen multzoa.
  2 diru funtsa.
  3 hondoa.
  4 mamia.
fonema fonema 1 iz hizkuntza baten hots sistemaren barnean berezi eta bereizgarri gertatzen diren banakoetako bakoitza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik fonemiko; fonologiko.
fonemika fonemika iz fonologia.
fonemiko fonemiko izond fonemarena, fonemena. ik fonema 2.
fonemikoki fonemikoki adlag fonemen aldetik.
fonemikotasun fonemikotasun iz fonema izateko nolakotasuna.
fonetika fonetika iz hizkuntzalaritzaren adarra, hizkuntza-hotsak eta hauen ezaugarriak aztertzen dituena. ik fonologia.
fonetikari fonetikari (orobat fonetikalari) iz fonetikan aditua den hizkuntzalaria.
fonetiko fonetiko izond hizkuntza-hotsei dagokiena. ik hots 5.
fonetikoki fonetikoki adlag fonetikaren aldetik.
fonetikotasun fonetikotasun iz fonetikoa izateko nolakotasuna.
fonetismo fonetismo iz hizkuntza edo dialekto baten hots berezitasun eta ezaugarriak.
fonetista fonetista iz fonetikalaria.
fonia fonia iz irratitelefonia edo telefonia.
foniatra foniatra iz foniatrian espezialista den medikua.
foniko foniko izond hotsei, bereziki hizkuntza-hotsei, dagokiena. ik hots 5.
fonikoki fonikoki adlag ahotsen aldetik.
fonoestilistika fonoestilistika iz fonetikaren adarra, estiloaz aritzen dena.
fonoestilistiko fonoestilistiko izond fonoestilistikari dagokiona.
fonoestilistikoki fonoestilistikoki adlag fonoestilistikaren aldetik.
fonografia fonografia iz (hitz elkartuetan) fonografiarena. ik fonografiko.
fonografiko fonografiko izond fonografiari dagokiona. ik fonografia.
fonografo fonografo 1 iz soinuak eta ahotsak zilindro batean grabatzen zituen tresna, grabaturikoa berremateko gai zena.
  2 gramofonoa.
fonologia fonologia 1 iz hizkuntzalaritzaren adarra, hizkuntza hotsak ez berez, baizik hizkuntzan zertzen dituzten betekizunen ikuspuntutik aztertzen dituena. ik fonetika.
  2 (hitz elkartuetan) ik fonologiko.
fonologialari fonologialari 1 iz fonologoa.
  2 (izenondo gisa)
fonologiko fonologiko izond fonologiari edo fonemei dagokiena. ik fonema 2; fonologia.
fonologikoki fonologikoki adlag fonologiaren aldetik.
fonologo fonologo iz fonologian aditua den hizkuntzalaria.
fonotaktika fonotaktika iz hotsak elkarren ondoan gertatzeari dagokiona.
fonotaktiko fonotaktiko iz fonotaktikarena, fonotaktikari dagokiona.
fonoteka fonoteka iz magnetofono bidezko grabazio bilduma; grabazio horiek gordetzen eta zaintzen diren tokia.
football football ( orobat foball g.er. ) iz futbola.
footing footing 1 iz lasterketa.
  2 (hitz elkartuetan)
foral foral 1 izond foruari dagokiona. ik foru1 3.
  2 iz Bizkaiko Foru Aldundiaren mendeko zen miliziako kidea.
fordismo fordismo iz
fordista fordista izond fordismoari dagokiona.
forentse forentse (orobat forense) 1 iz auzitegiko medikua.
  2 (izenondo gisa) auzitegiko medikuarena.
forja forja iz sutegia; burdin goria mailuaz lantzeko lantegia.
forjalan forjalan (orobat forja-lan) iz burdinlana.
forjari forjari iz burdin goria mailuaz lantzen duen langilea, burdina-lantzailea.
forjatu forjatu, forja(tu), forjatzen 1 du ad metalez mintzatuz, jo.
  2 (era burutua izenondo gisa)
forma forma 1 iz gauzaki edo izaki batek agertzen duen eite edo itxura; bereziki, eite edo itxura horren alde bereizgarrien multzoa.
  2 (izenondoekin)
  3 era.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik formal1.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 sasoia, trenpua (alferrikako berrikeria dirudi)
  7 forma eman
  8 forma hartu
  9 formazko ik formal1.
formagabe formagabe izond formarik ez duena. ik deforme.
formagabetasun formagabetasun iz formagabea denaren nolakotasuna.
formagaldu formagaldu izond forma galdu duena.
formakera formakera iz
formakuntza formakuntza Egungo testuen corpusean 1 iz hezibidea; prestakuntza. ik formazio.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
formal formal1 izond formari dagokiona. ik forma 4; forma 9.
formal formal2 1 izond zintzoa, zentzuzkoa.
  2 (adizlagun gisa)
  · 3 izond arauak edo ohiturak eskatzen dituen forma baldintzak betetzen dituena.
  4 (adizlagun gisa)
  5 irud
  6 formal-formal
formaldaki formaldaki iz forma aldaera.
formaldatu formaldatu, formalda, formaldatzen du ad formaz aldatu, eraldatu.
formaldatzaile formaldatzaile izond formaldatzen duena.
formaldatze formaldatze iz formaz aldatzea, eraldatzea.
formaldehido formaldehido iz (kimikan) metanoletik eratorririko aldehidoa (HCHO), gas antiseptikoa, uretan urtzen dena. ik formol.
formaldu formaldu, formal(du), formaltzen 1 du/du ad forma jakin bat eman edo hartu. cf formalizatu.
  2 formal edo zintzo bihurtu.
formalidade formalidade iz formala edo zintzoa denaren nolakotasuna. cf formalitate.
formalismo formalismo 1 iz alderdi formalei edo formalizatuei erabateko garrantzia ematen dion jardunbidea edo doktrina.
  2 arauak edo ohiturak eskatzen dituen forma baldintza. ik formalitate.
formalista formalista izond Formalismoaren aldekoa dena.
formalitate formalitate iz arauak edo ohiturak eskatzen duen forma-baldintza. ik formalismo 2.
formalizaketa formalizaketa iz formalizatzea.
formalizatu formalizatu, formaliza, formalitatzen 1 du ad era formalean ezarri, egitura formalen bidez eman. cf formaldu.
  2 (era burutua izenlagun gisa)
formalizatzaile formalizatzaile izond formalizatzen duena.
formalizatze formalizatze iz era formalean ezartzea, egitura formalen bidez ematea.
formalizazio formalizazio iz formalizatzea, egitura formalen bidez ematea..
formalkeria formalkeria iz forma-gehiegikeria.
formalki formalki adlag formari dagokionez, formaren aldetik.
formaltasun formaltasun 1 iz formalitatea.
  2 formalismoa.
formaltxo formaltxo izond formal samarra.
formante formante iz hots konplexu bat osatzen duten frekuentzietako bakoitza; bereziki, bi nagusiak.
formarazi formarazi, formaraz, formarazten du ad formatzera behartu. ik formatu 3.
formateatu formateatu, formatea, formateatzen 1 (informatikan) disko bati edo beste euskarri magnetiko bati formatua eman.
  2 irud
formato formato ik formatu2.
formatu formatu1, forma(tu), formatzen 1 du ad eratu.
  2 soldaduez mintzatuz, ilarak eratu.
  · 3 da/du ad hezibidea hartu edo eman.
  4 (era burutua izenondo gisa)
formatu formatu2 (orobat formato) 1 iz argazkien, margolanen eta kidekoen luze-zabalak.
  2 tamaina.
  3 filmez mintzatuz, zabalera.
  4 liburuez mintzatuz, forma.
  5 (informatikan)
  6 edukiei buruz, aurkezpen era.
formatzaile formatzaile 1 iz hezitzailea; prestatzailea.
  2 (hitz elkartuetan)
formazale formazale izond formen zalea dena.
formazio formazio Egungo testuen corpusean 1 iz hezibidea; prestakuntza. ik formakuntza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (geologian) arkaitz edo mea egitura.
  4 tropei buruz, ilarak.
  5 osaera.
formika formika iz erretxina artifizial batez gaineztaturiko gai geruzatua.
formol formol iz formaldehidozko ur soluzioa, desinfektatzaile gisa erabiltzen dena.
formosatar formosatar izlag/iz taiwandarra.
formula formula 1 iz (zerbait) adierazteko edo egiteko forma finkatua.
  2 sinbolo bidezko adierazpidea.
  3 kimikan eta, zerbaiten osagaien adierazpen laburra.
  4 lehiaketa automobiletako kategoria.
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
formulaketa formulaketa iz formulazioa.
formulario formulario 1 iz formulak dauzkan liburua,
  2 bete behar diren lauki zuriak dituen inprimakia
formulatu formulatu, formula(tu), formulatzen 1 du ad ahoz edo idatziz era zehatzean adierazi.
  2 formula bidez adierazi.
formulatze formulatze iz ahoz edo idatziz era zehatzean adieraztea.
formulazio formulazio 1 iz formulatzea.
  2 (izenondoekin)
  3 formula.
  4 (hitz elkartuetan)
fornikatu fornikatu, fornika, fornikatzen du ad haragizko bekatua egin.
fornikatzaile fornikatzaile iz fornikatzen duena.
fornikazio fornikazio iz haragizko bekatua.
fornitu fornitu, forni, fornitzen ( orobat furnitu ) du ad ipar hornitu.
fornitzaile fornitzaile (orobat fornitzale eta furnitzale) iz ipar hornitzailea.
foro foro 1 iz Erroma zaharreko plaza nagusia.
  2 (orobat foru g.er.) gai jakin batez aritzeko bilera, bereziki adituena.
  3 (izenondo eta izenlagunekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
forradura forradura iz zerbaiti barnealdea estaltzeko ezartzen zaion oihala edo zernahi gai.
forraje forraje iz belarrezko bazka.
forratu forratu, forra, forratzen 1 du ad forraduraz hornitu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
forru forru ( orobat forro ) 1 forradura.
  2 forru polar poliester zuntzez osaturiko ehun isolatzailea; ehun horrekin egiten den jantzia. ik polar 4.
forsitia forsitia iz Olibondoaren familiako landare abar-luzea, kolore hori biziko lore ugari ematen dituena. (Forsythia sp.)
forte forte1 iz gotorlekua.
forte forte2 adlag/iz (musikan) indartsu. ik fortissimo; piano2.
fortetxo fortetxo iz gotorleku txikia.
fortifikatu fortifikatu, fortifika, fortifikatzen du ad gotortu.
fortifikazio fortifikazio iz gotorlekua.
fortissimo fortissimo adlag/iz (musikan) guztiz indartsu. ik forte2; pianissimo.
fortitio fortitio iz (fonetikan) indartzea.
fortuna fortuna 1 iz zoria, asturua.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (jainkotzat hartua)
  4 ondasunak.
  5 fortuna egin
  6 fortuna zaldun
fortunatu fortunatu (orobat portunatu g.er.), fortuna(tu), fortunatzen 1 da ad gertatu, egokitu. ik suertatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
fortzatu fortzatu, fortza, fortzatzen du ad bortxatu.
foru foru1 1 iz lurralde bateko ohiko zuzenbidea biltzen zuen legedia.
  2 pl
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik foral.
  4 foru hobekuntza
foru foru2 ik foro.
forudun forudun izond forua duena.
forum forum 1 iz foroa.
  2 (hitz elkartuetan)
foruzain foruzain iz Nafarroako foruzaingoko kidea.
foruzaingo foruzaingo iz Nafarroako foru polizia.
foruzale foruzale izond foruen aldekoa; foruak berrezartzearen aldekoa.
foruzaletasun foruzaletasun iz foruen zaletasuna; foruzaleen doktrina.
fosfato fosfato iz azido fosforikoaren gatza.
fosforeszente fosforeszente izond fosforeszentzia duena.
fosforeszentzia fosforeszentzia iz gorputz batzuek, irrada baten pean jartzen badira, ilunpean argia igortzeko duten gaitasuna.
fosforiko fosforiko izond (kimikan) oxigeno atomo asko dituen gai elkartu fosforoduna.
fosforita fosforita iz batez ere kaltzio fosfatoz osaturiko mea.
fosforito fosforito izond adkor fosforeszentea.
fosforo fosforo 1 iz (kimikan) gai bakuna, ez-metal sukoia, fosforeszentea eta pozoitsua, izadian hainbat eratan agertzen dena.
  2 hed
  3 (hitz elkartuetan)
  4 fosforo zuri fosforo arrunta.
  5 fosforo gorri hauts gorrikara itxura duen fosforoa, pozoitsua ez dena.
fosforodun fosforodun izlag fosforoa duena.
fosil fosil 1 iz landare- edo animalia-hondakin harri bihurtua.
  2 irud
  3 (izenondo gisa)
fosildu fosildu, fosil(du), fosiltzen Egungo testuen corpusean 1 da ad fosil bihurtu. ik fosilizatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
fosilizatu fosilizatu, fosiliza, fosilizatzen Egungo testuen corpusean 1 da ad fosildu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
fosilizatze fosilizatze iz fosiltzea.
fosilizazio fosilizazio iz fosilizatzea.
foso foso iz zulogunea.
foto foto 1 iz argazkia.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 foto-finish (orobat fotofinix) laskerketa baten heldueraren argazkia hartzen duen kamera berezia.
fotoboltaiko fotoboltaiko ik fotovoltaiko.
fotoelektriko fotoelektriko 1 izond fotoelektrizitatearena, fotoelektrizitateari dagokiona.
  2 zelula fotoelektriko argiaren eraginak sorturiko elektrizitateaz baliatzen den gailua.
fotoerrealista fotoerrealista izond
fotoerrezeptore fotoerrezeptore izond argi estimuluen hartzailea.
fotoestatika fotoestatika iz
foto-finish. foto-finish. ik foto 3.
fotofobia fotofobia iz argia ezin jasate neurriz gainekoa.
fotogenia fotogenia 1 iz argazkietan efektu ona eragiteko nolakotasuna.
  2 (hitz elkartuetan) ik fotogeniko.
fotogeniko fotogeniko izond fotogeniari dagokiona.
fotograbatu fotograbatu, fotograba, fotograbatzen 1 du ad fotografia-tekniken bidez grabatu.
  2 (era burutua izen gisa) fotografia-tekniken bidez egiten den grabatua.
fotografia fotografia iz argazkia.
fotografiagarri fotografiagarri izond fotografiatu daitekeena.
fotografiatu fotografiatu, fotografia(tu), fotografiatzen iz (zerbaiten edo norbaiten) argazkia egin.
fotografiko fotografiko izond fotografiari edo argazkiei dagokiena.
fotografo fotografo iz argazkilaria.
fotograma fotograma 1 iz zinema-irudia, bakartutzat hartua.
fotogramakako fotogramakako izond fotogramaka egindakoa.
fotoi fotoi iz argi energiaren kuantua.
fotokonposaketa fotokonposaketa iz fotokonposizioa.
fotokopia fotokopia iz fotografiaren edo fotoelektrizitatearen bidez eginiko kopia.
fotokopiagailu fotokopiagailu iz fotokopiak egiteko makina.
fotokopialeku fotokopialeku iz fotokopiak egiteko lekua.
fotokopiatu fotokopiatu, fotokopia(tu), fotokopiatzen du ad fotokopia egin.
fotokopiatzaile fotokopiatzaile iz forokopiatzen duen pertsona.
fotolito fotolito iz euskarri garden batean egiten den klixe fotografikoa, fotograbatuan eta offsetean erabiltzen dena.
fotomatoi fotomatoi (orobat fotomaton eta photomaton) iz argazkiak ateratzeko kabina, automatikoki eta minutu gutxitan argazkia atera eta positiboaren kopiak egiten dituena.
fotometria fotometria iz optikaren alorra, argiaren intensitatearen azkerketaz eta neurketaz aritzen dena.
fotomontaia fotomontaia ik fotomuntaia.
fotomuntaia fotomuntaia ( orobat fotomontaia ) iz zenbait argazki konbinatuz lortzen den fotografia-lana.
fotopiko fotopiko izond
fotoselektibo fotoselektibo izond
fotosentibera fotosentibera izond argiarekiko sentibera dena.
fotosintesi fotosintesi 1 iz argiaren energiaren bidez gai elkartu bat eratzea; bereziki landareetako klorofilak egiten duena.
  2 (hitz elkartuetan)
fotovoltaiko fotovoltaiko (orobat fotoboltaiko) izond argi energia elektrizitate energia bihurtzeko gai dena.
fox fox iz fox-trota.
fox-terrier fox-terrier iz terrierraren aldaera, burezur zabala eta aurpegi txikia duena.
fox-trot fox-trot iz iparramerikar dantza, bikote lotuentzakoa, pauso labur eta lasterretan dantatzen dena.
frack frack ik frak.
fragata fragata 1 iz gerra belaontzia, hiru mastakoa, XVII., XVIII. eta XIX. mendeetan erabili izan zena.
  2 (hitz elkartuetan)
fragmentario fragmentario izond zatikakoa.
fragmentazio fragmentazio iz zatikatzea, zatiketa.
fragmento fragmento iz zatia, atala.
frai frai iz frantziskotarrei eta beste zenbait ordenatako kideei ematen zaien izena edo titulua, “anaia”-ren kidea.
fraide fraide Egungo testuen corpusean 1 iz erlijio ordena batean (Jesusen Lagundian izan ezik) profesa egin duen gizonezkoa. ik erlijioso; lekaide; moja; elizgizon; ik orobat fraile.
  2 (izenondoekin)
  3 (izenlagunekin)
  4 (ikastetxeetakoa)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 fraide etxe ik fraidetxe.
fraidegai fraidegai iz fraide izateko prestatzen ari den pertsona.
fraidegaitegi fraidegaitegi iz fraidegaien etxea.
fraidekide fraidekide iz ordena bereko fraidea.
fraidekume fraidekume iz adkor fraidea.
fraidetegi fraidetegi iz monasterioa.
fraidetu fraidetu, fraide(tu), fraidetzen da ad fraide egin.
fraidetxe fraidetxe (orobat fraide etxe) iz monasterioa; komentua.
fraidetxo fraidetxo iz adkor fraidea.
fraidetza fraidetza iz fraidearen bizibidea.
fraile fraile Egungo testuen corpusean iz 1 fraidea.
  2 (izenondoekin)
  3 (izenlagunekin)
  4 (ikastetxeetakoa)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
frailetegi frailetegi iz komentua.
frailetu frailetu, fraile(tu), frailetzen da ad fraidetu.
frailetxe frailetxe iz fraidetxea.
frak frak ( orobat frack ) 1 iz gizonezkoen jantzia, zeremoniazkoa, aurrean gerriraino heltzen dena eta atzealdean bi luzakin dituena.
  2 irud
fraka fraka ik praka.
frakalasai frakalasai ik praka 12.
frakasatu frakasatu, frakasa, frakasatzen du ad porrot egin.
  2 (era burutua izenondo gisa)
frakaso frakaso iz porrota.
frakzio frakzio iz zatikia.
framazon framazon iz masoia.
franbuesa franbuesa iz masusta-gorria. ik mugurdi.
franela franela ik flanela.
frango frango ik franko.
frankeza frankeza (orobat frankezia) iz frankotasuna, tolesgabetasuna.
frankia frankia iz oparotasuna, eskuzabaltasuna.
frankismo frankismo iz Franco jeneralak Espainian ezarritako gobernu era (1938-1975), diktaduran oinarritua.
  2 (hitz elkartuetan)
frankista frankista 1 izond Franco jeneralari edo frankismoari dagokiona; Francoren edo frankismoaren aldekoa. ik frankozale.
  2 (izen gisa)
frankizia frankizia 1 iz enpresa baten produktuak, beste jabe baten dendan, baldintza ekonomiko jakin batzuen azpian merkaturatzen diren salmenta-sistema.
  2 irud
frankiziatu frankiziatu izond frankiziaduna.
franko franko1 (orobat frango eta pranko g.er.) 1 zenbatz asko. (dagokion izenaren eskuinetara)
  2 (dagokion izen sintagma mugaturik dagoela)
  3 ipar (dagokion izenaren ezkerretara)
  · 4 adlag ugari, asko.
  5 oso.
  6 frankotan askotan
franko franko2 iz libera, Frantziako diru zaharra.
franko franko3 1 izond/iz Erdi Aroan Frantzian kokatu zen germaniar herrikoa.
  2 (hitz elkartuetan)
franko franko4 1 izond eskuzabala.
  2 eragozpenik ez duena.
  3 portu franko zergak pagatzetik libre dagoena.
frankofonia frankofonia iz frankofonoen edo lurralde frankofonoen multzoa.
frankofono frankofono iz frantsesez mintzo dena.
frankotasun frankotasun iz tolesgabetasuna.
frankotiradore frankotiradore Egungo testuen corpusean iz frankotiratzailea.
frankotiratzaile frankotiratzaile Egungo testuen corpusean 1 iz bakarturik aritzen den gudari edo tiratzailea. ik frankotiradore.
  2 irud
frankozale frankozale izond Franco jeneralaren aldekoa dena. ik frankista.
frantses frantses ( Egungo testuen corpusean orobat frantzes ) 1 izlag Frantziakoa, Frantziari dagokiona. ik frantziar.
  2 (izenondo gisa)
  · 3 iz frantses herritarra. ik frantziar 2.
  4 Frantziako hizkuntza.
  5 (izenondoekin)
  6 (izenlagun gisa edo hitz elkartuen lehen osagai gisa)
  7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  8 frantses porru zainzuria.
frantsesdun frantsesdun izlag/iz frantsesez mintzatzen dena.
frantseseratu frantseseratu, frantsesera(tu), frantseseratzen du ad frantsesera itzuli.
frantseskeria frantseskeria (orobat frantzeskeria) iz frantsesetiko erderakada. ik frantxexkeria.
frantseski frantseski iz frantses dialektoa.
frantseste frantseste iz frantses bihurtzea.
frantsestu frantsestu, frantses(tu), frantsesten 1 du ad frantses bihurtu.
  2 frantseseratu.
  3 (era burutua izenondo gisa)
frantxeskeria frantxeskeria iz adkor frantseskeria.
frantximant frantximant (orobat frantximent) iz pei frantsesa; frantsesez mintzatzen dena.
frantximantu frantximantu, frantximant, frantximantzen (Ereduzko prosaren corpusean frantximentu soilik) da ad frantximant bihurtu.
frantzes frantzes ik frantses.
frantziar frantziar Egungo testuen corpusean 1 izlag Frantziakoa, Frantziari dagokiona. ik frantses.
  2 (izenondo gisa)
  · 3 iz frantses herritarra. ik frantses 2.
  4 frantziar-kanadar
frantziaratu frantziaratu, frantziara(tu), frantziaratzen da/du ad Frantziara joan; Frantziara eraman.
frantziaratze frantziaratze iz Frantziara joatea, Frantziara eramatea.
frantziskanista frantziskanista iz frantziskanismoan aditua.
frantziskano frantziskano (orobat frantxixkano) iz frantziskotarra.
frantziskotar frantziskotar 1 izlag San Frantziskoren ordenakoa.
  2 iz San Frantziskoren ordenako kidea.
frantziskotartasun frantziskotartasun iz frantziskotar izaera.
frase frase iz perpausa.
fraseatu fraseatu, frasea, fraseatzen du ad musika-pasarte bat bere egitura eta adierazkortasuna azpimarratuz interpretatu.
fraseatze fraseatze iz musika-pasarte bat bere egitura eta adierazkortasuna azpimarratuz interpretatzea.
fraseo fraseo iz fraseatzea.
fraseologia fraseologia iz joskeren eta esapideen multzoa.
fratrizida fratrizida izond/iz senidea hiltzen duena.
freaky freaky 1 iz pertsona dottore ustekoa.
  2 Freaky Friday ostiraletako merkealdi berezia.
freatiko freatiko izond uraz mintzatuz, lurpean geruza irazgaitz batean gainean batzen dena; ur horiei dagokiena.
fregatu fregatu, frega, fregatzen 1 du ad garbitu, xaboiarekin igurtzi.
  2 lanbasa pasatu
  3 (era burutua izenondo gisa)
  4 (era burutua izen gisa)
fregear fregear 1 izlag G. Frege matematikalari eta logikariari dagokiona.
  2 (izenondo gisa)
fregona fregona iz lanbasa.
frekuentzia frekuentzia Egungo testuen corpusean 1 iz maiztasuna.
  2 (uhinena)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
frenakada frenakada iz bat-batean frenatzea.
frenatu frenatu, frena, frenatzen Egungo testuen corpusean 1 du ad galgatu, balaztatu.
  2 irud
frenazo frenazo iz frenakada, bat-batean frenatzea.
frenetiko frenetiko izond eromenezkoa.
frenetikoki frenetikoki adlag eromenezko eran.
freno freno ( Egungo testuen corpusean orobat frenu Egungo testuen corpusean ) 1 iz balazta. ik galga.
  2 irud
frenologia frenologia iz teoria medikoa, gizabanako baten gaitasunak eta senak bere burmuineko protuberantziak aztertuz ezagutu daitezkeela dioena.
frenologo frenologo iz frenologian aditua.
frenozale frenozale (Ereduzko prosaren corpusean frenuzale soilik) iz Frenozaina.
frente frente ik fronte.
frenu frenu ik freno.
frenulu frenulu iz glandea eta hura estaltzen duen azala lotzen dituen mintzezko toles mehea.
fresa fresa1 iz altzairuzko lanabes txiki horzduna, kono edo zilindro formakoa, biraka lan egiten duena, metalean edo zurean eginiko zuloak zabaltzeko, gainaldeak berdintzeko eta kideko lanetarako erabiltzen dena.
fresa fresa2 iz ipar gastua.
fresadora fresadora iz fresagailua.
fresagailu fresagailu iz fresatzeko makina.
fresatu fresatu, fresa(tu), fresatzen du ad fresaren bidez zulatu edo landu.
freskaberritu freskaberritu, freskaberri(tu), freskaberritzen du ad freskatu. ik freskatu 3.
freskadura freskadura iz freskura.
freskagarri freskagarri 1 izond freskatzen duena.
  2 irud
  · 3 iz freskatzen duen edaria.
freskagarritasun freskagarritasun iz freskagarria denaren nolakotasuna.
freskaldi freskaldi 1 iz freskatzea; (zerbait) freskatzen den aldi bakoitza.
  2 irud
freskarazi freskarazi, freskaraz, freskarazten du ad freskatzera behartu.
freskatu freskatu ( ), freska, freskatzen 1 du ad fresko jarri; bero gehiegia ibitu.
  2 (eguraldia)
  3 irud (oroitzapenak eta) ik freskaberritu.
  4 ipar irud eraberritu.
  5 (era burutua izen gisa)
freskatze freskatze 1 iz fresko jartzea; bero gehiegia ibitzea.
  2 ipar irud ik freskatu 4.
freskera freskera iz aireak ematen dion altzairua, elikagaiak fresko atxikitzeko erabiltzen dena. ik trangadera.
fresko fresko1 (orobat fresku g.er.) 1 izond apur bat hotza.
  2 egin edo lortu berria; galdu edo pasatu ez dena; izoztua edo gazitua izan ez dena.
  3 irud
  4 egin berria delako oraindik lehortu ez dena.
  5 arropez-eta mintzatuz, berorik ematen ez duena.
  6 irud gaztetasunaren zantzuak atxikitzen dituena.
  7 akidurarik edo salatzen ez duena.
  8 (erkaketetan)
  9 fresko egin
  10 fresko-fresko
fresko fresko2 1 iz pareta hezearen gainean eginiko margolana.
  2 irud
freskotasun freskotasun Egungo testuen corpusean iz freskoa denaren nolakotasuna. ik freskura.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
freskura freskura Egungo testuen corpusean iz freskotasuna.
freudiano freudiano Egungo testuen corpusean izond freudiarra.
freudiar freudiar Egungo testuen corpusean izond S. Freudi dagokiona. ik freudiano.
freudzale freudzale izond S. Freuden teorien aldekoa.
frexko frexko izond adkor freskoa.
fribolitate fribolitate iz friboloa denaren nolakotasuna.
fribolizazio fribolizazio iz fribolizatzea.
fribolo fribolo 1 izond pertsonei buruz, sakontasun edo seriotasun gutxikoa.
  2 gauzez mintzatuz, hutsala, arina, mamigabea. -
  3 ikuskariez eta kidekoez mintzatuz, arina eta sentsuala.
frigiar frigiar izlag/iz Frigiakoa, Frigiari dagokiona; Frigiako herritarra.
frigido frigido izond sexu plazerrarekiko hotza.
frigidotasun frigidotasun iz frigidoa denaren nolakotasuna.
frigo frigo iz frigorifikoa.
frigorifiko frigorifiko 1 iz hozkailua.
  · 2 izond artifizialki hotza zortzen duena.
frijiki frijiki iz frijituriko jakia.
frijitu frijitu ( orobat prejitu ), friji, frijitzen 1 du ad dirakien olio edo koipetan (janari bat) egosi.
  2 (era burutua izenondo gisa)
  3 (era burutua izen gisa)
frijitura frijitura iz gauza frijitua.
frijitzaile frijitzaile iz frijitzen duen pertsona.
frijitze frijitze iz dirakien olio edo koipetan (janari bat) egostea.
frijol frijol (orobat frijole) iz babarruna, indaba.
frikari frikari izond/iz kontsonanteez mintzatuz, igurzkaria.
frikeatu frikeatu, frikea, frikeatzen du ad
frikun frikun izond barrabasa, bihurria. ik kokin.
frikunkeria frikunkeria iz barrabaskeriam bihurrikeria. ik kokinkeria.
frikzio frikzio iz igurztea, igurtzia; marruskadura.
frisatu frisatu izond kizkurtua.
frisiar frisiar izlag/iz Frisiakoa, Frisiari dagokiona; Frisiako herritarra.
frisiera frisiera iz Frisiako hizkuntza.
friso friso 1 iz pareten goialdean edo behealdean ezartzen den zerrenda apaingarria.
  2 eraikuntza klasikoetan, arkitrabearen eta erlaitzaren arteko zerrenda, eskuarki zizelkatua.
friulano friulano iz friulera.
friulera friulera (orobat friuliera) iz Friuleko hizkuntza. ik friuliano.
froga froga Egungo testuen corpusean 1 iz zerbait egia dela finkatzeko edo egiaztatzeko balio duen zera. ik demostrazio.
  2 (testuinguru teknikoetan)
  2 (testuinguru teknikoetan, izenondoekin edo izenlagunekin)
  3 (hitz elkarteetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkarteetan bigarren osagai gisa)
  5 proba.
  6 froga-harri (orobat frogarri) (zerbaiten) egiazkotasuna frogatzeko balio duen gauza.
frogabide frogabide iz (zerbait) frogatzeko bidea; froga.
frogaezin frogaezin izond ezin frogatuzkoa.
frogagaitz frogagaitz izond ia frogaezina.
frogagarri frogagarri (orobat probagarri g.er.) 1 izond froga daitekeena.
  · 2 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa)
  3 iz frogatzen duen gauza.
frogagarritasun frogagarritasun iz frogagarria denaren nolakotasuna.
frogagiri frogagiri iz sinestamendua.
frogaketa frogaketa Egungo testuen corpusean iz froga.
frogakizun frogakizun iz froga.
frogantza frogantza Egungo testuen corpusean iz froga.
frogapen frogapen Egungo testuen corpusean iz froga.
frogarazi frogarazi, frogaraz, frogarazten du ad frogatzera behartu.
frogarri frogarri ik froga 6.
frogatu frogatu ( orobat forogatu g.er., borogatu g.er. eta porogatu ), froga(tu), frogatzen 1 du ad froga bidez (zerbait) egiatzat edo ziurtzat agerrarazi edo ezagutarazi; (zerbait beste zerbaiten) froga gertatu. ik demostratu.
  2 (esaldi konpletibo batez)
  3 egiaztatu.
  4 probatu.
  5 (era burutua izen gisa)
frogatzaile frogatzaile izond frogatzen duena.
frogatze frogatze iz froga bidez (zerbait) egiatzat edo ziurtzat agerraraztea edo ezagutaraztea.
frogazale frogazale izond frogen zalea dena.
frontal frontal izond bekokiari dagokiona.
  2 aurrez aurrekoa.
frontalki frontalki adlag aurrez aurre.
fronte fronte ( orobat frente ) 1 iz gerran diren gudarosteen arteko lerroa. ik guda 4.
  2 (hitz elkarteetan)
  3 programa komun batek biltzen dituen pertsonen edo taldeen erakundea.
  4 (hitz elkarteetan)
  5 (meteorologian)
  6 aitzinaldea.
  7 alderdia.
frontenis frontenis iz frontoian teniseko sarepala eta pilotarekin egiten den pilota jokoa.
frontera frontera iz muga.
fronterizo fronterizo izond mugakoa.
frontexka frontexka iz pei frontea.
frontis frontis 1 iz aitzinaldea.
  2 pilotalekuko horma nagusia.
frontismo frontismo iz alderdien arteko fronte komuna egiteko joera.
frontoi frontoi Egungo testuen corpusean 1 iz pilotalekua.
  2 (izenondo edo izenlagunekin)
  3 fatxada, atari edo leiho baten gainean ezarririko eraikuntza, hiruki edo zirkulu erdi formakoa.
frontoikada frontoikada iz frontoi beteko lagun multzoa.
frufru frufru 1 iz hika-mika.
  2 zaratatxoa.
fruitu fruitu 1 iz Landareen emaitza, loretik datorrena eta haziak dauzkana; bereziki, mamitsua eta jateko ona dena. ik fruta.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud
  4 emaitza.
  5 umea.
  6 fruitu arbola
  7 fruitu eman
  8 fruitu-saltzaile
  9 fruitu zuhaitz
fruitudun fruitudun 1 izlag arbolez mintzatuz, fruitua duena.
  2 irud
fruitugabe fruitugabe izond fruiturik ematen ez duena, antzua.
fruitukor fruitukor izond fruitu emateko joera duena.
fruituondo fruituondo iz fruitu zuhaitza.
fruituontzi fruituontzi (orobat fruitu ontzi) iz fruituak edukitzeko ontzia.
fruitutsu fruitutsu izond fruituz betea.
fruitutu fruitutu, fruitu(tu), fruitutzen da ad fruitu eman.
fruitutxu fruitutxu iz fruitu txikia.
fruitutze fruitutze iz fruitu ematea.
fruktosa fruktosa iz eztian eta hainbat fruitutan aurkitzen den azukrea.
frustragarri frustragarri izond frustratzen duena.
frustrante frustrante iz frustragarria.
frustratu frustratu, frustra, frustratzen 1 du ad (norbait) espero duena gabe utzi.
  2 huts egin, zapuztu.
  3 (era burutua izen gisa)
frustrazio frustrazio 1 iz frustratzea; ondoriozko egoera.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
fruta fruta Egungo testuen corpusean 1 iz fruitua. ik fruitu.
  2 (multzokaria)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 fruta arbola (orobat frutarbola)
  5 fruta denda (orobat frutadenda)
  6 fruta-saltzaile fruitu-saltzailea.
frutadenda frutadenda ik fruta 5.
frutagintza frutagintza iz fruitu ekoizpena.
frutajale frutajale iz fruta jaten duena.
frutaontzi frutaontzi (orobat frutontzi) iz fruituontzia.
frutarbola frutarbola ik fruta 4.
frutari frutari iz fruitu-saltzailea.
frutazale frutazale 1 izond fruituen zale dena.
  2 fruitu-saltzailea.
frutontzi frutontzi ik frutaontzi.
fuegino fuegino iz Tierra de Fuego uharteko jatorrizko biztanlea.
fuel fuel 1 iz fuel-olioa.
  2 fuel-oil fuel-olioa.
  3 fuel-olio petroliotik eratorririko erregai likidoa.
fuera fuera 1 interj kanpora.
  2 eta fuera eta kito.
  3 fuera-futre modu txarrean.
fueratu fueratu, fuera(tu), fueratzen du ad fuera bidali.
fuerte fuerte1 1 izond bortitza, azkarra; indartsua.
  2 (adizlagun gisa)
  3 fuerte-fuerte
fuerte fuerte2 iz gotorlekua.
fuga fuga iz Kontrapuntuaren erregelen arabera eratutako musika-forma aski landua.
fughetta fughetta iz Fuga txikia, garapen bakunekoa.
fuksia fuksia 1 iz lorategi landarea, arrosa-koloreko lore biziak dituena.
  · 2 izond/iz arrosa-kolore bizia.
fular fular 1 iz lepoko zapi luzarana, apaingarri erabiltzen dena.
  2 (burua estaltzeko erabilia)
fulardun fulardun izond fularra daramana.
fumarola fumarola iz sumendi gune bateko arrakala, gasak edo lurrunak jariatzen dituena.
fumata fumata iz Sixtina kaperako tximinia batetik ateratzen den kea, aita santuaren hautaketan bozketaren emaitza adierazten duena.
fumatu fumatu, fuma, fumatzen du ad erre.
fumatzaile fumatzaile iz erretzailea.
fumigatu fumigatu, fumiga, fumigatzen du ad kearen edo lurrunaren bidez desinfektatu.
fumigatzaile fumigatzaile iz Fumigatzen duen pertsona.
funanbulista funanbulista 1 iz sokan ibiltzailea.
  2 irud
funanbulo funanbulo iz sokan ibiltzailea.
funda funda iz zorroa. ik zorro 2.
  fundamental izond funtsezkoa.
fundamentalismo fundamentalismo iz erlijio baten testuen edo doktrina baten arauen interpretazio eta aplikazio hertsi eta zorrotzaren aldeko jokaera.
fundamentalista fundamentalista 1 izond fundamentalismoari dagokiona
  2 izond/iz fundamentalismoaren aldekoa.
fundamentatu fundamentatu, fundamenta, fundamentatzen du ad funtsatu.
fundamentazio fundamentazio iz funtsatzea.
fundamentista fundamentista izond oinarriei dagokiena.
fundamentu fundamentu 1 iz funtsa, oinarria.
  2 (orobat pulamendu g.er. eta pulamentu) ganora.
fundatu fundatu, funda, fundatzen du ad sortu; eraiki.
fundatzaile fundatzaile 1 izond fundatzen duena.
  · 2 iz fundatzen duen pertsona.
  3 (hitz elkartuetan)
fundazio fundazio 1 iz fundatzea.
  2.ongintza, kultura, erlijioa... helburutzat duen erakundea.
fundazional fundazional izond sortzeari dagokiona.
fundazionismo fundazionismo iz
fundazionista fundazionista izond fundazionismoan oinarritua.
fundiketa fundiketa iz birrintzea, hondatzea.
funditu funditu, fundi, funditzen 1 da/du ad desegin, hondatu.
  2 (nola adizlagunekin)
  3 urtu; erre.
funditzaile funditzaile izond hondatzailea.
funditze funditze iz desegitea, hondatzea.
fundizio fundizio 1 iz urtzea.
  2 galdategia.
  3 galdaketa.
funebre funebre izond hileta-.
  2 goibela.
funeral funeral iz hileta.
funeraria funeraria iz ehorztetxea.
funerario funerario izond ehortze-.
funerarium funerarium iz ipar beilategi etxea.
funikular funikular iz kable edo kate batek tiraturik, bereziki malda handietan, higitzen den ibilgailua.
funk funk 1 iz Ameriketako Estatu Batuetan soul musikatik sorturiko musika estiloa.
  2 (hitz elkartuetan)
funky funky iz funka.
funsgabe funsgabe (orobat funts gabe) 1 izond funtsik ez duena; hutsala.
  2 funsgabeko izlag
funsgabekeria funsgabekeria (orobat funts gabekeria) iz funsgabetasun gaitzesgarria; funtsik ez duen gauza gaitzesgarria.
funsgabetasun funsgabetasun iz funtsik eza, funsgabea denaren nolakotasuna.
funsgabezia funsgabezia iz funtsik eza.
funski funski adlag ipar benetan, sakonki; funtsean.
funts funts ( ) 1 iz oinarria, muina, mamia.
  2 (izenondoekin)
  3 (pertsonei buruz)
  4 pl helburu jakin baterako bereizten den dirua; dirua.
  5 (erakunde ofizialen izenean)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 lur ondasuna.
  6 pl erakunde baten liburuen, agirien, artelanen... multzoa.
  7 funtsean1 egiatan, azken batean, labur bilduz.
  7 funtsean2 (osagaiekin)
  8 funtsez benetan, ganoraz.
  9 funtsezko izlag
  10 funts horretan era horretan.
  11 funtsik gabe arrazoirik gabe.
  12 pentsio funts ik funts 10.
funtsatu funtsatu, funtsa(tu), funtsatzen 1 da/du ad oinarritu, bermatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
funtsatze funtsatze iz oinarritzea, bermatzea.
funtsezkotasun funtsezkotasun iz funtsezkoa denaren nolakotasuna. ik funts 9.
funtzio funtzio (orobat puntzio g.er.) 1 iz jendaurreko emankizuna.
  2 betekizuna.
  3 (izenondoekin)
  4 (matematikan eta)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik funtzional.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
funtziogabetu funtziogabetu, funtziogabe, funtziogabetzen du ad funtzioa edo betekizuna kendu.
funtzionaezintasun funtzionaezintasun iz ezin funtziona dezakeenaren nolakotasuna.
funtzionagarri funtzionagarri izond funtziona dezakeena.
funtzional funtzional 1 izond funtzioarena, funtzioari dagokiona. ik funtzio 4.
  2 praktikotasunak ezaugarritzen duena.
  3 analfabeto funtzional
funtzionalismo funtzionalismo iz sistema bateko elementuen sailkapenari baino areago, elementu horiek sisteman betetzen duten funtzioari begiratzen dion teoria.
funtzionalista funtzionalista izond funtzionalismoari dagokiona.
  · 2 izond/iz funtzionalismoaren aldekoa dena.
funtzionalitate funtzionalitate iz funtzionaltasuna.
funtzionalki funtzionalki adlag funtzionalismoaren aldetik.
funtzionaltasun funtzionaltasun iz funtzionala denaren nolakotasuna.
funtzionamendu funtzionamendu 1 iz funtzionatzea; funtzionatzeko era.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 funtzionamenduan egon (kalko berria) lanean aritu.
funtzionaraz funtzionaraz, funtzionaraz funtzionarazten du ad funtzionatzera behartu.
funtzionario funtzionario ( orobat funtzionari g.er. ) 1 iz administrazioko enplegatua.
  2 (izenondoekin)
  3 (erakundea aipatzen duen izenlagunaren eskuinean)
  3 (dagokion izenaren eskuinean)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
funtzionariotegi funtzionariotegi iz adkor erakunde egoitza.
funtzionariotza funtzionariotza iz funtzionarioen multzoa.
funtzionatu funtzionatu, funtziona, funtzionatzen 1 du ad (nor kasurik gabe) aritu, lan egin, ibili.
  2 (nola adizlagunekin)
furano furano iz isurkari koloregabea, lau karbono atomok eta oxigeno atomo batek osatua, oso pozoitsua.
furfuria furfuria 1 iz burgoikeria, harrokeria.
  2 furfurian adlag oldarrean.
furfuriatsu furfuriatsu izond furfuriaz betea.
furgoi furgoi iz tamaina ertaineko automobil itxia, bereziki poliziak erabiltzen duena.
  2 (trenetan) bagoia, bereziki salgaiak daramatzana.
furgona furgona Egungo testuen corpusean iz furgoneta.
furgoneta furgoneta Egungo testuen corpusean iz arg atzealdean atea duen ibilgailua, salgaiak garraiatzeko erabiltzen dena.
furgonetakada furgonetakada iz furgoneta baten edukia.
furia furia 1 iz haserre bizia.
  2 furian haserre bizian.
  3 furi-furian ik puri-purian.
furios furios izond amorratua, sumindua.
furnego furnego (orobat furneo) iz sukalde sua.
furnitu furnitu ik hornitu.
furnitzale furnitzale ik hornitzaile.
furrundaka furrundaka adlag burrunbaka.
furrundari furrundari izond burrunbaria.
furrun-furrun furrun-furrun adlag
furrust

furrust

  1 furrust eta murrust
furtibo furtibo iz isileko arrantzale edo ehiztaria.
furtiboki furtiboki adlag isilpean, gordean.
furtxeta furtxeta iz sardexka.
furunkulo furunkulo iz erlakiztena.
fuselaje fuselaje iz hegazkinaren gorputzaren egitura, hegoak itsasten zaizkiona.
fusible fusible iz korronte elektrikoa handiegia denean urtzen den eta hortaz korrontea eteten duen hari zatia.
fusil fusil 1 iz oinezko gudariek erabili ohi duten su arma kanoi-bakarra, balak jaurtikitzen dituena.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
fusilagai fusilagai iz fusilatua izango dena.
fusilagarri fusilagarri izond fusilatua izatea merezi duena.
fusilaketa fusilaketa 1 iz fusilatzea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
fusilamendu fusilamendu 1 iz fusilatzea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
fusilarazi fusilarazi, fusilaraz, fusilarazten du ad fusilatzera behartu.
fusilatu fusilatu, fusila, fusilatzen 1 du ad heriotzara zigortua fusil tiroz hil.
  2 (era burutua izenondo gisa)
fusilatzaile fusilatzaile iz fusilatze batean parte hartzen duen pertsona.
fusilatze fusilatze 1 iz heriotzara zigortua fusil tiroz hiltzea. ik fusilaketa; fusilamendu.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
fusildun fusildun iz fusila duena.
fusileria fusileria iz fusilen deskarga hotsa.
fusio fusio 1 iz talde, enpresa edo kideko desberdinak batzea.
  2 batzea.
  3 musikan, sukaldaritzan eta kidekoetan estilo edo joera desberdinak batzea.
  4 fisikan, zenbaki atomiko txikiko nukleoak batzea nukleo astunago bat eratuz.
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  7 fusiozko izlag
fusionatu fusionatu, fusiona, fusionatzen du ad fusioa egin.
fuste fuste iz zutabeez mintzatuz, enborra edo ardatza.
fut fut interj utikan! ik ut.
futbolari futbolari iz futbol jokalaria.
futbolin futbolin iz mahai futbola.
futbolista futbolista iz futbolaria.
futbolzale futbolzale (orobat futbol zale) izond/iz futbolaren zalea dena.
futbolzaletasun futbolzaletasun iz futbolerako zaletasuna.
futbolzelai futbolzelai ik futbol 4.
futitu futitu, futi, futitzen 1 da ad burlatu, trufatu; bost axola izan.
  2 (era burutua izenondo gisa) alua.
futitukeria futitukeria iz alukeria.
futurismo futurismo iz XX. mendearen hasierako doktrina estetikoa, dinamismoa, makinak eta etorkizuneko mundua aldarrikatzen zuena.
futuro futuro iz etorkizuna.
futxo futxo interj harridura, haserrea... adierazteko hitza.
fuxina fuxina iz hiruhortza.

 Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus