birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Julio Garcia
ZEHAZKIAGO ESANDA
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > zehaztailea

2. Balioa

(2.1)

Hala ere, zenbaitetan, morfema baten forma zehatza sistematikoki aldatzen da baldintza jakin batzuetan, fonemak, ahoskatzen diren testuinguruaren arabera, hainbat alofono gisa ahoskatzen diren modu bertsuan, 1. kapituluan aipatu bezala. Izan ere, morfemen forman eragina duen faktorerik ohikoena fonologia da, edo, zehazkiago esanda, ingurune fonologiko lokalaren alderdi bat. [[EHU] Hizkuntza eta hizkuntzalaritza: hastapenak, Fasold, Ralph et al. (EHU, 2010) 2. kapitulua]

(2.2)

Ustiapen zentralizatuan eta lehiakortasunekoan, bietan ere, epe laburreko denbora-tartea aztertzen da, hau da, zenbait minututatik aste batera bitartekoa. Ondoren, 6.9 atalean, kapituluaren laburpen bat egiten da. Azkenik, bibliografia interesgarria ematen da. Kapitulu honetan aurkeztutako problema asko optimizazio-problemak dira, zehazkiago esanda, programazio (i) lineala, (ii) lineal osoa/mistoa edo (iii) ez-lineala. [[EHU] Energia elektrikoaren sistemen analisia eta operazioa, Gómez Expósito, Antonio (koord.) (EHU, 2010) 6. kapitulua]

(2.3)

"Isonomiaren" aipamenik zaharrenetako bat (zaharrena ez bada), Alkmeon sendagilearen testu zati batean aurkitzen da (V. mendearen hasiera, ikus Diels, 24. kap., 4. zat.); hartan isonomia osasunerako baldintza gisa aipatzen da, "monarkiari" - pertsona batek askoren gain dominatzeari - kontrajarrita. Gorputzaren edo, zehazkiago esanda, giza fisiologiaren teoria politiko bat aurkitzen dugu, bada, testu horretan. [[PKC] Gizarte irekia I, Karl R. Popper / Josu Zabaleta (2007) 309. or.]

(2.4)

Erabaki behar dute zein printzipiok, eguneroko bizitzan kontzienteki bete eta euren arabera jokatuz gero, agertzen duten ongien askatasun hori euren erkidegoan eta erakusten duten argien gertakizun naturalekiko eta halabehar sozialekiko duten lokabetasuna. Orain, bada, baldin kontratu doktrinaren argudioa zuzena baldin bada, printzipio horiek, dudarik gabe, lege morala definitzen dutenak dira edo, zehazkiago esanda, justiziaren printzipioak definitzen dituztenak instituzioentzat eta norbanakoentzat. [[PKC] Justiziaren teoria, John Rawls / Alberto Gabikagojeaskoa (2008) 321. or.]