26711 - Zelulen Biologia • Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
 • Titulazioa: Odontologiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Esta asignatura básica profundiza sobre aspectos de Biología Celular que los alumnos deben conocer en sus aspectos generales. Junto con otras asignaturas del primer curso de odontología

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Oinarrizko gaitasunak

1- Ikasleek erakutsi behar dute bigarren hezkuntza orokorrean oinarritzen den ezagutza-eremuko ezagutzak dituztela, eta gaiak ulertzen dituzteneko maila, testuliburu aurreratuetan oinarritu arren, ezagutza-eremuaren abangoardiarekin lotutako ezagutzak eskatzen dituzten alderdi batzuk ere barne hartzen ditu.
2- Ikasleek beren ezagutzak beren lanean edo bokazioan profesionaltasunez aplikatzen jakin behar dute, eta beren arloan argudioak landuz eta defendatuz eta arazoak konponduz frogatu ahal diren gaitasunak izan behar dituzte.
3- Ikasleek gai sozial, zientifiko edo etiko garrantzitsuei buruzko hausnarketa barne hartzen duten iritziak emateko datu garrantzitsuak bildu eta interpretatzeko gauza izan behar dute (normalean, beren ikasketa-esparruan).
4- Ikasleek pertsona espezializatuei nahiz ez espezializatuei informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak transmititzeko gauza izan behar dute.
5- Ikasleek geroko ikasketak autonomia handiarekin gauzatzeko beharrezkoak diren ikasketa-trebetasunak garatu behar dituzte.

Moduluko gaitasunak:

1- Odontologiak oinarri dituen zientzia biomedikoak ezagutzea, ahoko eta hortzetako laguntza egokia eskaintzea ziurtatzeko. Zientzia horietan, honako arlo hauetako edukiak barne hartu behar dira: giza gorputzaren histologia, fisiologia, enbriologia eta anatomia; genetika; biokimika; biologia zelularra eta molekularra; mikrobiologia; eta immunologia.
2- Aparatu estomatognatikoaren morfologia eta eginkizuna ezagutzea, enbriologiako, anatomiako, histologiako eta fisiologiako eduki espezifikoak barne hartuz.

Ikasgaiaren gaitasunak:

1- Zelulen osagaiak, baita hauen egitura antolamendu maila ezberdinak, identifikatu eta deskribatzeko gai izatea.
2- Zelulen nukleoan, mintzean, zitoplasman eta beste organuluetan gertatzen diren prozesuak identifikatu eta deskribatzeko gai izatea.
3- Zelulen elkareragiteak, bai beraien artean zein beren kanpoko inguruarekin, identifikatu, ulertu ta deskribatzeko gai izatea.
4- Taldean eztabaidatu eta ahoz / idatziz azaldu hortz biologia zelularraren inguruko gaurko gaiak, baliabide grafiko, terminologia eta informazio egokiak erabiliz.
5- Mikroskopio optikoa erabiltzen ikasi, ta zelulen eta hauen matrize estrazelularreko osagai ezberdinen identifikazioa burutzeko gai izatea.
6- Zelulen biologiaren inguruko informazio iturri ezberdinak kudeatzen ta erabiltzen ikasi.


EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

TEORIA GAIAK

I. ZATIA: ZELULEI SARRERA
1. Gaia: Zelulen Biologiari Sarrera. Teoria Zelularra. Zelula motak. Zelula prokariotoak eta eukariotoak. Eboluzioa.
2. Gaia: Animali Zelularen osagaiak eta funtzioak. Biomolekulak ta Organuluak.
II. ZATIA: NUKLEOA TA GENEAK
3. Gaia: Nukleo zelularra. Osagaiak. Kromatinaren egiturak. Kromosomak.
4. Gaia: Gene adierazpenaren erregulazioa. Transkripzioa. Itzulpena.
III. ZATIA: MINTZA TA GARRAIOA
5. Gaia: Mintz plasmatikoa. Osagaiak ta Mintz zeharreko Garraioa.
IV. ZATIA: BARNEKO MINTZ SISTEMAK
6. Gaia: Erretikulu endoplasmatikoa. Jariapen proteinak. Jariatze bidea.
7. Gaia: Golgi aparatua. Besikulen bideratzea. Bide exozitikoa.
8. Gaia: Bide Endozitikoa. Liseriketa zelularra. Lisosomak. Fagozitosia.
V. ZATIA: ZELULEN METABOLISMOA
9. Zitosola. Bide metabolikoak. Txaperonak. Ubiquitina-proteasoma sistema.
10. Organulu oxigeno-erabiltzaileak I. Mitokondriak. Elektroi garraio katea eta ATP ekoizpena. DNA mitokondriala.
11. Organulu oxigeno erabiltzaileak II: Mitokondrien biogenesia. Peroxisomak.
VI. ZATIA: ZITOESKELETOA, MATRIZEA ETA LOTURAK
12. Zitoeskeletoa. Aktina firuak. Mikrotubuluak. Firu ertainak. Mugimendu zelularra.
13. Zelulen arteko loturak. Matrize estrazelularra. Zelula eta matrizearen arteko loturak.
VII. ZATIA: ZELULEN ZIKLOA ETA DESBERDINTZAPENA
14. Ziklo zelularra: Ezaugarriak. Zikloaren erregulazioa. Zelulen hierarkiak ehun helduetan. Desberdintzapen zelularra. Heriotz zelularra.
15. Zatiketa zelularra eta ernalkuntza: Mitosia. Meiosia. Gametoen sorkuntza. Ernalkuntza sexuala.
VIII. ZATIA: AMA ZELULAK
16. Garapenaren Biologia ta Ama zelulak. Ama zelula motak ta ezaugarriak.
17. Ama zelulak eta Ehun Birsortze Terapiak Odontologian.
IX. ZATIA: ODONTOGENESIA
18. Odontogenesia I. Morfogenesia aroak: Kimu, Txapel eta Kanpai aroak.
19. Odontogenesia II. Desberdintzapen aroak: Kanpair berantiarra eta Folikulu aposizionala. Hortz heldua.
X. ZATIA: BERRIKUSPENA
20. Zalantzak eta galderak.

MINTEGIAK:
1. GARRAIO BESIKULARRA ZELULA MOTA EZBERDINETAN (3 saio/ 6 ordu). Zelulen barneko prozesu espezifikoak. Protein sintesi ta biderapena. Besikulen bidezko garraioa. Poster aho aurkezpena.
2. AMA ZELULAK ETA EHUN BIRSORTZE TERAPIAK ODONTOLOGIAN (3 saio/ 6 ordu). Artikuluen irakurketa. Informazio iturrien kontsulta. Zalantzak argitzea. Ariketak.

GELAKO PRAKTIKAK:
1. Mikroskopiaren Oinarriak. Mikroskopia Optikoa. Tindakariak. Teknika bereziak: Fase Kontrastea, DIC, Fluoreszentzia. Mikroskopia Elektronikoa: TEM, SEM, Kriohaustura, Metale Itzaleztapena. Zelula moten identifikazioa.
2. Problemen ebazpena. Mintz zeharreko gaien garraioa.
3. Problemen ebazpena. Proteinen biderapena zeluletan.
4. Geneak manipulatzeko teknikak. Ingeniaritza genetikoari sarrera.
5. Gela praktika ariketen berrikuspena. Talde eztabaida.
6. Mikroskopia Ariketak ta Bideoen proiekzioak. Ariketak.

LABORATEGI PRAKTIKAK:
1. Mikroskopioaren Erabilpena. Tindaketak. Zelula motak.
2. Nukleoa ta Gene adierazpena. MO/ME. Prestakinen behaketa (MO) ta Koaderno Helburuen identifikazioa (ME).
3. Zitoplasma barneko organuluak ta egiturak. MO/ME.
4. Zitoeskeletoa, Loturak ta Matrize estrazelularra. MO/ME.
5. Zatiketa Zelularra ta Heriotz Zelularra. MO/ME.
6. Gametogenesia. Espermatogenesia ta Obogenesia. MO/ME.
7. Odontogenesia: Morfogenesi aroak. MO
8. Odontogenesia: Desberdintzapen aroak. Hortz heldua. MO
9. Mikroskopia azterketa.

Metodologia

La metodología se basa en las clases magistrales utilizando la pizarra y PowerPoints por parte del profesor donde los alumnos también participan mediante preguntas que se les plantean en el transcurso de las clases.
Las clases prácticas de laboratorio de desarrollan con la utilización de microscopios donde cada alumno estudia individualmente las preparaciones histológicas correspondientes bajo la supervisión del profesor.
En los seminarios, se organizan grupos de 4-5 alumnos donde preparan y exponen un tema de Biología Celular relacionado con la odontología y la presentan en clase ante sus compañeros.
En las prácticas de aula se presentan casos y problema que resuelven los alumnos en grupos de 4-5 personas y exponen en público las soluciones.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 27 10 12 18          
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 46 20 6 11          

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 90%
  • PRAKTIKAK EGITEA (ARIKETAK, KASUAK EDO BURUKETAK) 10%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

KALIFIKAZIOA MODU HONETAN ATERATZEN DA:

IDATZIZKO AZTERKETA    40%
Ezagutza teorikoen ebaluazioa, erantzun bakarreko testa eta galdera ireki laburren bidez.

HELBURUEN IDENTIFIKAZIOA MIKROARGAZKIETAN    20%
Helburuak ta mikroskopia teknikak zuzenki identifikatzea, mikroargazki proiekzioetan.

MIKROSKOPIA AZTERKETA    10%
Lagin mikroskopikoak zuzenki aztertzea ta beraietan helburu zehatzak identifikatzea.

MINTEGI ARIKETA TA AURKEZPENAK     20% (10+10)    
Gaiarekin loturiko eduki zuzenak eta kontrastatuak azaltzea. Sintesi gaitasuna. Kalitatezko aurkezpenak garatzea. Taldekideekin koordinatzea. Galderak zuzentasunez sakontasunez erantzutea.

PRAKTIKA KOADERNOA    10%
Praktika koaderno txukuna entregatzea, praktikekin loturiko ta kanpotik ateratako irudi/ informazio erantsia gehituz.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Examen de preguntas cortas (100%)

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Ricardo Paniagua, M Nistal, P Sesma, M Alvarez-Uria, B. Fraile, R Anadon, FJ Saez. Biología Celular. 3ª edición, 2007. Ed. Mc Graw- Hill .Interamericana. México, Madrid

Bruce. Alberts; Dennis Bray; Karen Hopkin; Alexander Johnson; Julian Lewis; Martin Raff; Keith Roberts; Peter Walter: Introducción a la Biología Celular.
Ed. Medica Panamericana, Buenos Aires, Madrid. 2º edición 2006

Alberts B, Bray D, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD. Biología Molecular de la célula. 4ª ed., Editorial Omega. 2005

Gomez de Ferraris ME, Campos Muñoz A. Histología y embriología bucodental. Ed. Panamericana. 2002
Thompson JS &Thompson MW. Genética En Medicina. Ed. Masson, 5ºEdición, 2004


 • Interneteko helbide interesgarriak:

Liburuak:
Cells II: Cellular Organization..
http://www.emc.maricopa.edu
Cell Biology Laboratory Manual
http://gac.edu/cgi-bin/user/~cellab/phpl?index-1.html
Bideoak:
Cells Alive! http://cellsalive.com/
PubMed:
http://www.ncbi.nim.nih.gov/PubMed/
Oral Biology practical classes:
https://courses.stu.qmul.ac.uk/smd/kb/microanatomy/oralbio/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/17
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es