27218 - Giza Histologia • Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
 • Titulazioa: Odontologiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

El grado de odontología faculta para ejercer la profesión de dentista. Es un grado que sigue directrices de la Unión Europea y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En el plan docente del grado de Odontología está previsto que se imparta un Módulo de Ciencias Biomédicas Básicas, en el que se incluye la asignatura Histología Humana, cuyo objetivo es que el futuro dentista obtenga la formación y competencia necesaria conociendo la organización histológica del cuerpo humano, en general, y del aparato estomatognático en particular, completando así los conocimientos adquiridos en otras asignaturas de dicho módulo. Para cursar con éxito esta asignatura, es conveniente que el alumno haya adquirido las destrezas necesarias en asignaturas previas, como Biología Celular, Anatomía I o Bioquímica. Además, los conocimientos adquiridos en la asignatura Histología Humana permitirán complementar y cursar con éxito otras asignaturas del módulo, como Fisiología o Anatomía II, y de otras asignaturas del grado, como Patología y Medicina Bucal I y Patología y Medicina Bucal II, Implantologia, Ortodoncia, etc, ya que el trabajo de dentista exige conocer las propiedades de los tejidos del diente, el periodonto y otras estructuras de la cavidad bucal.

LA GUÍA DOCENTE COMPLETA DE LA ASIGNATURA ESTARÁ DISPONIBLE EN eGela,tanto para el grupo 01 como para el grupo 31. Ésta es una versión reducida para su publicación en GAUR.
-------------------
Odontologia graduak dentista lanbiderako gaitzen du. Gradu honek Europar batasuneko eta Espainiako Hezkuntza, kultura eta kirol ministeritzak ezarritako irizpideak jarraitzen ditu. Odontologia graduko ikasketa plangintzan Oinizarrizko Zientzia Biomedikoen modulu bat ezartzen da, Giza histologia ikasgaia bere barne hartzen duena. Ikasgaiaren helburua etorkizuneko dentistak giza gorputzaren antolaketa histologikoa ezagutzea da, orokorrean, eta are zehazkiago, baita aparatu estomatognatikoarenak ere, modulu honetako beste ikasgaietan hartutako ezagutzak osatuz. Ikasgai hau arrakastaz osatzeko, ikasleak beste aurreko ikasgaietan beharrezko trebeziak eskuratu izana beharrezkoa da, hala nola Anatomian, Zelulen Biologian edo Biokimikan. Gainera, dentistaren lanbideak hortz ehunen, periodontoaren eta aho kabitateko beste ehunen ezaugarriak ezagutzea eskatzen duenez, Giza Histologiaren ikasketak moduluko beste ikasgaiak arrakastaz osatzeko gaitzen du, hala nola Fisiologia edo Anatomia II, eta baita graduko beste ikasgaiak ere, hala nola Patologia eta aho medikuntza I, Patologia eta aho medikuntza II, Implantologia, Ortodontzia, etab.

IKASGAIAREN GIDA OSOA ESKURAGARRI EGONGO DA E-GELAN, bai 01 zein 31 taldeentzat. Honakoa GAURen argitaratzeko bertsio laburtua da.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Competencias del módulo M01 Ciencias Biomédicas Básicas:
M01CM01. Conocer las ciencias biomédicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria. Entre estas ciencias deben incluirse contenidos apropiados de:
•Embriología, Anatomía, Histología y Fisiología del Cuerpo Humano.
•Genética, Bioquímica, Biología Celular y Molecular.
•Microbiología e Inmunología.
M01CM02. Conocer la morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose contenidos apropiados de embriología, anatomía, histología y fisiología específicos.

Competencias / resultados de aprendizaje de la asignatura:
HH1. Identificar, integrar y describir el origen, desarrollo, clasificación, estructura microscópica y distribución de los tejidos elementales del organismo humano así como de las estructuras del aparato estomatognático en los estados de salud.
HH2. Reconocer y describir los mecanismos celulares y moleculares elementales del desarrollo dental (Odontogénesis) y subsiguiente proceso de erupción dentaria y periodontogénesis.
HH3. Manejar adecuadamente el microscopio óptico convencional y valorar la metodología empleada en el estudio de las células y los tejidos.
HH4. Expresarse adecuadamente haciendo uso de la terminología específica y los recursos gráficos adecuados, conocimientos o información sobre Histología General y BucoDental.
HH5. Analizar textos científicos adecuados y reflexionar de manera crítica sobre sus contenidos para poder valorar y utilizar adecuadamente las principales fuentes de información relacionadas con las células y los tejidos.

Estos resultados de aprendizaje se concretarán en forma de objetivos de aprendizaje para el grupo 01 y 31 en sus respectivas guías docentes, que se entragarán a los alumnos al principio del curso.

------------------------

M01CM01- Odontologiak oinarri dituen zientzia biomedikoak ezagutzea, ahoko eta hortzetako laguntza egokia eskaintzea ziurtatzeko. Zientzia horietan, honako arlo hauetako edukiak barne hartu behar dira:
Giza gorputzaren histologia, fisiologia, enbriologia eta anatomia
Genetika; biokimika; zelulen eta molekulen biologia
Mikrobiologia; eta immunologia.
M01CM02- Aparatu estomatognatikoaren morfologia eta eginkizuna ezagutzea, enbriologiako, anatomiako, histologiako eta fisiologiako eduki espezifikoak barne hartuz.


GH1- Giza organismoaren oinarrizko ehunen jatorria, garapena, sailkapena, egitura mikroskopikoa eta banaketa identifikatu, integratu eta deskribatzea, baita aparatu estomatognatikoaren egiturenak ere, osasun-egoera ezberdinetan.
GH2- Hortzen garapenaren (Odontogenesia) oinarrizko mekanismo zelularrak eta molekularrak ezagutu eta deskribatzea, baita hortzen azaleratze-prozesua eta periodontogenesia ere.
GH3- Mikroskopio optiko arrunta behar bezala erabiltzea eta zelulak eta ehunak aztertzeko erabilitako metodologia balioestea.
GH4- Histologia Orokorreko eta Aho-hortzen Histologiako kontzeptuen azalpenak behar bezala ematea, terminologia zehatza eta baliabide grafiko egokiak erabiliz.
GH5- Testu zientifikoak analizatzea eta modu kritikoan hausnartzea haien edukiei buruz, zelulekin eta ehunekin lotutako informazio-iturri nagusiak behar bezala erabiliz.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

Histología general: tejidos humanos.
Odontogénesis.
Histología bucodental: cavidad bucal, ATM, diente y periodonto.

------------------

Histologia orokorra: Giza Ehunak
Hortzen garapena
Aho-hortzetako histologia: Aho kabitatea, loki-baraila giltza, hortz eta periodonto ehunak

Metodologia

Clases magistrales. Exposición del profesor de los temas.
Prácticas de aula. Resolución de preguntas, problemas, ejercicios. Exposición de trabajos realizados por los alumnos.
Prácticas de laboratorio. Observación de preparaciones microscópicas y micrografías.

-------------

Eskola magistralak. Gaien aurkezpenak eta azalpenak.
Ikasgela praktikak. Galderen, problemen, ariketen ebazpena. Ikasleek egindako lanen aurkezpenak.
Laborategi praktikak. Mikroskopia laginen eta mikroargazkien behaketa.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 23   26 18          
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 44   28 11          

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Herramientas de evaluación continua 100%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Se realizará mediante un proceso de evaluación continua. Los alumnos que abandonen el proceso de evaluación continua hasta la cuarta semana se calificarán como no presentados. Los alumnos que abandonen el proceso a partir de la quinta semana se calificarán como suspensos.
El proceso de evaluación continua en los grupos 01 y 31 se explicará en las guías docentes al principio del curso.

-------------------

Ebaluazio jarraitu baten bitartez egingo da. Laugarren astera arte ebaluazio prozesuari uko egiten dioten ikasleek “Ez aurkeztu” kalifikazioa izango dute. Bostgarren astetik aurrera ebaluazio prozesuari uko egiten dioten ikasleek “Suspentso” kalifikazioa izango dute.
Ebaluazio prozesuaren xehetasunak ikasturte hasieran azalduko dira 01 eta 31 taldeetarako.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Se realizará mediante un examen final que en el que el alumno tendrá que demostrar sus resultados de aprendizaje y haber adquirido las competencias de la asignatura.

-------------------

Azterketa baten bitartez egingo da eta bertan ikasleak ikasgaiaren gaitasunak lortu dituela erakutsi beharko du.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Campus virtual de apoyo a la docencia presencial: eGela. De uso obligatorio para obtener el material y realizar los ejercicios propuestos por el profesor (https://egela.ehu.es/).
Cualquier otro material que al principio del curso indique el profesor.

-------------------

Campus Birtualak ez-bertaratzeko irakaskuntza sustatzeko tresna: eGELA. Ezinbestekoa da irakasleak proposatutako ariketak eta materialak eskuratu ahal izateko (https://egela.ehu.es/).
Irakasleak kurtsu hasieran zehaztu dezakeen beste edozein.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Castellano (01):

Gómez de Ferraris ME, Campos Muñoz A (2009) Histología, Embriología e Ingeniería Tisular Bucodental (3ª ed.). Médica Panamericana. México.

---------------------------
Euskaraz (31):

Badiola I, Alonso E (2015) Giza Histologia Orokorra (1.edizioa; 2015). UEU- Udako Euskal Unibertsitatea eta UPV/EHU.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Castellano - Gazteleraz
Chiego DJ Jr (2014) Principios de Histología y Embriología Bucal. Mosby-Elsevier, Madrid.
Ross MH, Pawlina W (2012). Histología. Texto y Atlas color con Biología Celular y Molecular (6ªed.). Médica Panamericana, Buenos Aires.
Kierszenbaum AL, Tres LL (2012). Histología y Biología Celular (3ª ed.). Elsevier, Madrid.
Gartner LP, Hiatt JL (2011). Histología Básica. Elsevier, Barcelona.

Inglés / Ingelesez
Nanci A (2013) Ten Cate’s Oral Histology. Development, Structure, and Function. Elsevier, St. Louis, Missouri, EE.UU.
Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ (2002). Oral Anatomy, Embryology and Histology . 3rd ed. Elsevier Saunders St. Louis, Mo USA.

Atlas de Histología / Histologia atlasak
Boya Vegue J (2010) Atlas de Histología y Organografía Microscópica (3ª ed.) Médica Panamericana, Madrid.
Ross MH, Pawlina W, Barnasch TA (2012) Atlas de Histología Descriptiva. Médica Panamericana, Buenos Aires.
Kühnel W (2005) Atlas Color de Citología e Histología (11ª ed.) Médica Panamericana, Madrid.
Burkitt HG, Young B – Heath JW. 2000. WHEATHER’S. Histología funcional. Texto y atlas en color. 3ª ed. Ed. Harcourt S.A., Madrid.
 • Aldizkariak:

o    Journal of Dental Research.
o    Journal of Periodontal Research.
o    Journal of Dentistry
o    Histology and Histopathology.
o    Journal of Anatomy.
o    The Anatomical Record.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

CASTELLANO:

En eGela se proporcionará un listado extenso de páginas web útiles. Aquí se mencionan sólo tres:
o    Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular http://www.ehu.es/seh/.
o    Learning and teaching histology: todo sobre microscopía interactiva. Universidad de Salamanca http://www3.usal.es/~histologia/.
o    Atlas histológico interactivo. Universidad de Jaen http://virtual.ujaen.es/atlas/.

------------------

EUSKERA:

PubMed:
http://www.ncbi.nim.nih.gov/PubMed/
Oral Biology practical classes:
https://courses.stu.qmul.ac.uk/smd/kb/microanatomy/oralbio/
vMIC Oral histology:
https://oralhisto.unibas.ch/vmic_content.html?st=7

Oharrak

La versión completa de esta guía docente, con los detalles específicos para los grupos 01 y 31, estará disponible para los alumnos al principio del curso.
Para toda cuestión referente a la evaluación o al desarrollo del curso no prevista en esta guía docente se aplicará lo dispuesto en dicha guía o, en caso de duda, el criterio que el profesor estime oportuno.

-----------------

Irakasgida honen bertsio osoa, 01 eta 31 taldeentzako xehetasunekin, ikasleentzat eskuragarri egongo da ikasturte hasieran.
Ikasgaiaren ebaluazioari edo garapenari buruzko edozein alderdi argitzeko irakasgida horretan argitaratutako irizpideak jarraitu egingo dira, eta zalantzak egotekotan irakasleak berak ezar dezakeen beste edozein irizpide.
Azken aldaketaren data: 2017/06/20
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es