Ogi apurrak

26336 - Gizarte Teoria eta Egitura  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Gizarte Antropologiako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

GAITASUNAK
M4C1. Soziologiaren tesi eta ideia nagusiak ulertzea, aztertzea, laburtzea eta azaltzea.
M4C2. Soziologiako terminologia definitzea eta mugatzea, eta gizarte-egiturak eta horiek Gizarte Antropologian duten garrantzia ulertzea.
M4C3. Soziologiak Gizarte Antropologian duen garrantzi epistemologikoa, teorikoa eta metodologikoa aitortzea, eta Soziologiaren ekarpenei eta mugei buruz gogoeta egitea, bai arlo zientifikoan bai aplikatuan.

AZALPENA
Irakasgai honetan gizarte egitura eta aldaketa soziala izango ditugu ardatz. Ekarpen teorikoak eta hauen tesuinguruak aztertzeaz gain, gaur egungo gizartearen azterketa praktikoari ere helduko diogu.

HELBURUAK
1) XX. eta XXI. mendeetan, egitura, gizarte aldaketa eta egituraketa prozesuei buruz jorratutako ekarpen teoriko nagusiak ezagutzea.
2) Gizarte egitura, aldaketa soziala eta gizarte-ekintza kontzeptuen inguruan hausnartzea, egitura eta norbanakoaren arteko harremanetan sakonduz.    
3) Gure testuinguruko arlo ezberdinetan gertatzen ari diren gizarte aldaketen inguruko gogoeta egitea.
4) Gizarte egituraketa eta aldaketa prozesuak aztertzeko eskuragarri ditugun datu base estatistiko eta baliabide kualitatibo nagusiak ezagutzea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Egitura eta aldaketa sozialetik gizarteen egituraketa prozesuetara: oinarrizko kontzeptuak, ahalmenak eta mugak.
2. Ekarpen teoriko nagusiak eta hauen testuinguruak.
3. Gaur egungo egituraketa eta bilakaera prozesuak.

Metodologia

Klaseetan, irakaslearen aurkezpen teorikoez gain, ikasleen aurkezpenak eta testuen inguurko eztabaidak jorratuko ditugu.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

a.1) Gaika proposatuko ariketak (taldeka zein banaka) %80
Klaseetan, mota ezberdinetako jarduerak landuko ditugu: irakaslearen aurkezpenak, testuen irakurketa, bideoak ikustea, eztabaidak etab.
Ikasleak irakasleak gaika proposatutako ariketak osatzeko jarduera guzti hauek erabiliko ditu, hausnarketa lan propio gehituaz (irakasleak horretarako gidoiak helaraziko ditu).Ariketa hauek notaren %80 suposatuko dute.
a.2) Irakurgai baten aurkezpena %20

b) Bestela. Saioetara etortzen ez direnentzat: azterketa

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

Bourdieu, P. (1990) La constitución de la sociedad. Madril.
Castells, Manuel(1998). La era de la información, 3 vol. Madril: Alianza.
Corcuff, Philippe (1998). Las nuevas sociologías. Construcciones de la realidad social. Madril: Alianza Editorial.
Geertz, Clifford (1988) La interpretación de las culturas. Bartzelona: Gedisa.
Martinez Garcia, Z. (2002). Aldaketa sozialaren produkzioa eta gidaritza: globalizazio neoliberalari buruzko diskurtso sozio-ideologikoak. Vitoria: Gasteiz: Eusko Jaurlaritza (1. Kapitulua: Giza artekotasuna eta aldaketa soziala, azterketa teorikoa).

  • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Eustat (2012). Euskal AEko txosten sozioekonomikoa 2012. Eustat: Vitoria-Gasteiz. http://www.eustat.es/document/epubs/informesocioeconomico2012/offline/download.pdf
EE.DD (2011). Gaindegia Txostena 2010. Andoain: Gaindegia. http://www.gaindegia.org/eu/gaindegia-txostena-2011
Lucas Marín, A. (2006). Estructura social: La realidad de las sociedades avanzadas. Madrid: Prentice Hall.
Martínez García, J.S. (2013). Estructura social y desigualdad en España. Madril: Catarata.
Sztompka, P. (1995). Sociología del cambio social. Madril: Alianza.
  • Interneteko helbide interesgarriak:

CIS (ikerketak eta erabilitako baliabideak gaika) http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/listaTematico.jsp?tema=431&todos=no
Datu Talaia http://www.datutalaia.net/
Defentsoria. Tratu Berdintasunerako Behatokia http://www.emakunde.euskadi.net/u72-observa/eu/contenidos/informacion/observatorio_igualdad/eu_observa/observatorio.html
Eustat http://eu.eustat.es/ci_ci/indice.html#axzz2ItiS3NRc
Gaindegia. Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia http://www.gaindegia.org/eu/idata
Ikuspegiak. Immigrazioaren Behatokia http://www.ikuspegi-inmigracion.net/eus/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es