Ogi apurrak

25165 - Filosofia Garaikidearen Historia • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Filosofiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Estudio de las principales corrientes filosóficas que se han desarrollado a lo largo
del período contemporáneo y que siguen teniendo vigencia en el pensamiento actual, así como de su contexto histórico y cultural.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Gaitasunak honako hauek izango dira:

1 - Filosofiaren historiako egilerik ospetsuenen lanik adierazgarrienen tesiak eta ideia nagusiak ulertzea, gutxienez EBko bi hizkuntzatan.

2 - Banaka zein taldean, antzinako lanen, Erdi Aroko lanen, lan modernoen eta lan garaikideen testu filosofikoak idatziz eta ahoz, modu argian, ordenatuan eta zehatzean aztertzea eta aipatzea, eta horretarako, terminologia filosofiko egokia erabiltzea.

3 - Jokoan dauden argumentuak, eta hala badagokio, filosofiaren historian aztertuta dauden testu garrantzitsuenetan onartutako uste inplizituak bereiztea, hartara, gaur egungo gatazken eta eztabaiden testuinguruetan modu kritikoan erabiltzeko, filosofiaren historiako ikuspuntuaren argitan.

4 - Aztertutako lan filosofikoetan azaldutako argumentuen zuzentasun logikoa ebaluatzea, eta horien usteen puntu ahulak adieraztea eta onargarritasuna kalkulatzea.

5 - Filosofia praktikoko lanen irakurketa erraztea, gaur egun hartutako konpromiso sozialei eta etikoei dagokienez, eta filosofia teorikoko lanen irakurketa erraztea, gaur egungo jakintzen arabera, eta horien sailkapen posibleak proposatzea, hainbat iturri bibliografikok emandako informazioaren ondorioz.

6 - Hautatutako testuak modu egokian interpretatu ahal izateko informazioaren teknologiak erabiltzea, datuak biltzeko eta trukatzeko eta iturri bibliografikoak eskuratzeko.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

Ondoko gai zerrenda zehaztuta izango da ikasturte bakoitzaren hasieran, egitarau ofizialaren barruan.

1 - Hegelen aurkako erreakzioa: Irrazionalismoa eta Schopenhaueren pesimismoa. Fedea eta zihurtasunaren aurrez aurre: Kierkegaard. Teleologiatik antropologiara: Feuerbach. Idealismotik giza praxiaraino: Marx.

2- Positibismoa, positibismo berria eta analitikoak: Comteren positibismoa. Millen positibismoa eta enpirismoa. Filosofia analitikoaren abiada: Frege, Russell eta Moore. Filosofia hizkuntzaren azterketa moduan: Wittgenstein. Positibismo logikoa. Filosofía analitikoa eta postanalitikoa.

3 - Eboluzionismoa. Iraultza darwinianaren ondorio filosofikoak. Herbert Spenceren eboluzionismoa. Eboluzio sortzailea: Bergson.

4 - Metafisikaren tradizioaren salaketa: Nietzscheren filosofia metafisikaren aurkako proiektu moduan. Heideggeren filosofia: metafisikatik haragoko pentsamenduaren proiektua.


5 - Fenomenologia: fenomenologiaren fundamentazioa. Fenomenoa eta esentzia. Husserl.

6 - Existentzialismoa: existentzia traszendentzia bezala: Jaspers. Existentzialismotik arrazoi dialektikora: Sartre. Existentzialismoa eta fenomenologiaren artean: Merleau-Ponty.

7 - Hermeneutika: Gadameren hermeneutika filosofikoa. Interpretazioen arteko gatazka. Ricoeur.

8 - Marxismo eta Teoria kritikoa: marxismo europearraren garapen filosofikoak: Lukács eta Bloch. Frankfurteko eskola: Horkheimer, Adorno eta Marcuse.

9 - Estrukturalismoa eta Post-estrukturalismoa. Lévi-Straussen antropologia estrukturala. Lacanen psikoanalisia estrukturala. Althusseren marxiar irakurketa. Filosofia orainaldiaren ontologia moduan: Foucault. Derridaren estrategia dekonstruziotzailea.
Deleuzeren diferentziaren pentsamendua.

10 - Modernitatearen inguruko eztabaida. Postmodernismoa filosofian: Lyotard eta Vattimo. Modernitatearen alde: Habermans eta Apel

Metodologia

El próximo curso se prestará una especial atención a los siguientes temas:

1.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA
2.- NIETZSCHE
2.0.- Introducción a la lectura de los textos de Nietzsche
2.1.- La voluntad de poder
2.1.1.- Nietzsche y la ciencia natural
2.1.2.- Naturaleza
2.1.3.- Naturaleza, vida y voluntad de poder
2.1.4.- Universalidad de la voluntad de poder
2.1.5.- Ontología y voluntad de poder
2.1.6.- Voluntad de poder como autosuperación de la vida. Transvaloración de todos los valores.
2.2.- El eterno retorno
2.2.1.- Introducción
2.2.2.- Formulación del eterno retorno: todo retorna
2.2.3.- Cosmología
2.2.4.- Crítica al finalismo
2.2.5.- La concepción del tiempo
2.2.6.- Alcance práctico (ético) del eterno retorno
2.2.7.- La moral de Nietzsche
2.3.- El superhombre
2.3.1.- Crítica al Dios de la metafísica
2.3.2.- El nihilismo
2.3.3.- La muerte de Dios
2.3.4.- El superhombre como hombre liberado de la moral decadente.
3. FOUCAULT
3.1.- Introducción: Foucault filósofo crítico.
3.2.- Historia y razón.
3.3.- Locura y sinrazón. Historia de la locura en la época clásica.
3.4.- Las palabras y las cosas.
3.5.- La arqueología del saber.
3.6.- Genealogía y analítica del poder.
4.- DERRIDA
4.1.- Introducción.
4.2.- La noción de “desconstrucción”.
4.3.- La crítica a la metafísica “logocéntrica” de la presencia.
4.4.- De la grammatologie.
4.5.- “La différance”.
4.6.- La diseminación.
4.7.- El último Derrida.
4.7.1.- Derrida y el debate en torno al postmodernismo.
4.7.2.- Derrida: la Universidad en el horizonte de la globalización.
4.7.3.- Derrida y el problema de la distinción hombre-animal.


Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 60%
  • BANAKAKO LANAK 20%
  • Asistencia y participación en clase 20%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Etortzea eta ezkolan partehartze aktiboa kontutan hartuko da.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

La evaluación de las asignaturas en las convocatorias extraordinarias se realizará exclusivamente a través del sistema de evaluación final.
El profesor podrá conservar los resultados positivos obtenidos por el alumnado durante el curso.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Arrieta, A. & Uribarri, I. (ed.) (2008), Filosofiaren Historia. Donostia. Elkar.
D'Agostini, Franca: Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los últimos 30 años, Cátedra, Madrid, 2000.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Cruz, Manuel: Filosofía contemporánea, Taurus, Madrid, 2002.
Garrido, Manuel: (ed.), El legado filosófico y científico del siglo XX, Cátedra, Madrid, 2006.
Sáez Rueda, Luis: Movimientos filosóficos actuales, Trotta, Madrid, 2001.
Bodei, Remo: La filosofía del siglo XX, Alianza, Madrid, 2001.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

R. Safranski, Nietzsche. Biografía de su pensamiento, Barcelona, 2001.
G. Vattimo, Introducción a Heidegger, Barcelona, 1986.
L. Sáez Rueda, El conflicto entre continentales y analíticos. Dos tradiciones filosóficas, Barcelona, 2002.
J. Hernández Pacheco, Corrientes Actuales de Filosofía, vol I: La Escuela de Francfort. La filosofía hermenéutica, Madrid, 1996.

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/06/14
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es