Ogi apurrak

26277 - Identitatea eta Garapen Profesionala • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Gizarte Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ikasgai honen helburua, bigarren moduluko ikaslegoari hezkuntza profesioak aurkeztea da. Zer ulertzen da hezitzaile hitza erabiltzen denean, zeintzuk diren beren ezaugarriak eta profesio inguruneak, ibilbide profesionala ikuspegi etiko batekin.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Ikasgaiaren konpetentziak hauxek dira:

a)Gizarte hezitzaileen eta pedagogoen oinarrizko ezaugarriak eta esangurak zehaztea, gaur egungo hezkuntza profesioekin erlazionatuz.
b)Hezkuntza burubideak ekoiztea, etika eta deontologia printzipioetan oinarriturik, giza eskubideei loturik, genero ikuspegi eta profesional ardura kontutan izanik.
c)Publikoki eta ahoz, ideiak, argudioak, komunikatzea. Hezkuntza gaiak kudeatuz eta baliabide didaktikoak erabiliz.
d)Idatzizko informeak lantzea, ongi argudiatuak eta eratutako irizpide formalak erabiliz.
e)Proposatutako ariketei eta ikasketako eginkizunei, jarrera baikor bat erakutsi.


Ikaskuntzaren emaitzak, honakoak dira:

a)Gizarte hezitzaileen eta pedagogoen oinarrizko ezaugarriak eta esangurak zehaztea, gaur egungo hezkuntza profesioekin erlazionatuz.
b)Hezkuntza burubideak ekoiztea, etika eta deontologia printzipioetan oinarriturik, giza eskubideei loturik, genero ikuspegi eta profesional ardura kontutan izanik.
c)Publikoki eta ahoz, ideiak, argudioak, komunikatzea. Hezkuntza gaiak kudeatuz eta baliabide didaktikoak erabiliz.
d)Idatzizko informeak lantzea, ongi argudiatuak eta eratutako irizpide formalak erabiliz.
e)Proposatutako ariketei eta ikasketako eginkizunei, jarrera baikor bat erakutsi.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Hezkuntza profesioak eta beraien garapen historiko eta soziala. Hezitzailearen identitatea eraikuntza historiko eta sozial gisa. Hezkuntza profesioak gizarte modernoan; hezkuntza zerbitzuen eskaera gaurko gizartean.
2.    Hezkuntza eta eremu profesionalen ezaugarriak. Antzekotasunak eta ezberdintasunak hezkuntza profesionalen eta beste profesionalen artean, baita hezkuntza profesio ezberdinenen artean. Genero ikuspuntua. Informazio gizartean identitatearen eraikuntza. Hezkuntza taldeak profesioa zehazteko. Eremu profesionalak non eta hezitzaileek gauzatzen duten beren lana.
3.    Hezkuntza profesionalen gaurkotze eta garapena. Gogoeta praktika, garapen profesionalaren estrategia gisa. Bizitza profesional osoan, etengabeko prestakuntza. Bizitza profesionalaren planifikazioa.
4.    Hezkuntza profesionalak talde sozial bat bezala. Asoziazionismo profesional, elkargo profesionalak. Profesioaren lan ezaugarriak. Etika eta deontologia profesionala. Etika kodeak erabiltzaileen arabera, baita talde profesionalari eta beste profesionalei dagozkienak.
5.    Hezitzaile profesionalaren gaitasunak. Emozio gaitasunak. Planifikazio gaitasunak, gestio eta erakundearekiko erlazio kapazitatea. Pertsonen arteko erlazio gaitasunak. Aldaketarako eta hobekuntzarako gaitasunak.planifikazioa.

4.    Hezkuntza profesionalak talde sozial bat bezala. Asoziazionismo profesional, elkargo profesionalak. Profesioaren lan ezaugarriak. Etika eta deontologia profesionala. Etika kodeak erabiltzaileen arabera, baita talde profesionalari eta beste profesionalei dagozkienak.

5.    Hezitzaile profesionalaren gaitasunak. Emozio gaitasunak. Planifikazio gaitasunak, gestio eta erakundearekiko erlazio kapazitatea. Pertsonen arteko erlazio gaitasunak. Aldaketarako eta hobekuntzarako gaitasunak.

Metodologia

Espero diren emaitzak lortzeko estrategia desberdinak erabiltzen dira: irakasleen klase magistralak, eztabaida eta tertulia dialogikoak, rolen banaketa, testuen eta artikuluen irakurketa, ariketa praktikoak, gatazken konponketa, ikaskuntza-zerbitzuko proiektuak ….. . Jarduera horien gehiengoa metodologia aktiboetan oinarritzen da eta horiek lan kooperatiboa eskatzen dute, horregatik klasera doazen ikasleekin talde egonkorrak sortuko dira. Talde horiek, Gradu Amaierako Lanerako (GAL) sortutakoak izan daitezke. Irakasleak bere gelan zehaztuko du horien antolaketa eta funtzionamendua.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ehunekoak ondokoak dira:
Interdiziplinar Modulu Jarduera: %15
Praktiken errealizazioa (ariketak, kasuak edo arazoak)
. Lan indibidualak
. Taldeko lanak
. Lanen aurkezpenak, irakurgaiak…
Ehunekoak ondokoak dira:
Interdiziplinar Modulu Jarduera: %15
Dossier pertsonala: %40
Taldeko dossierra (praktiken portfolioa): %20
Froga praktikoa: %25
Zati guztien gainditzea eskatzen da.
Azkeneko froga egiteko eskubidea duen ikaslegoarentzat, froga teoriko-praktikoa izango dute hiru orduko iraupenez. Froga horrek zati teoriko bat izango du eta beste bat kasu praktikoenak.

ARRAZOI JUSTIFIKATUAK DIRELA ETA KLASERA JOAN EZIN DIREN IKASLEAK

Justifikatuta dauden arrazoiak direla medio klasera joan ezin den ikasleak, bere egoeraren berri eman beharko du, idatziz, titulazioaren koordinatzaileari, eta ikasgaiko irakasleari, ikasgaiaren hasierako lehenengo bi astetan. Ikasle hori azken proba baten bidez ebaluatua izango da.

OHIKO DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DION IKASLEAK
Deialdiari uko egin nahi dion ikasleak, bere nahia irakasleari jakinarazi beharko dio, ikasgaiaren 2/3 pasa aurretik (10 aste).
Azken proba baten bidez ebaluatua izateko eskubidea duen ikasleak, eta ebaluazio horri uko egin nahi dionak, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztearekin.


EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez-Ohiko Deialdia: Orientazioak eta uko egitea

BUKAERAKO EBALUAZIOA


Ebaluazio jarraitua izan ez duen ikasleak, ohiko deialdian, edo deialdi horri uko egin dionak, ikasgaiko programari dagokion idatzizko proba orokor bat egin beharko du.EZ-OHIZKO DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DION IKASLEA

Ohiko deialdian ebaluazio jarraitua izan ez duen ikasleak eta ez-ohizko deialdiari uko egin nahi dionak, bertara ez aurkeztearekin nahikoa izango da.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Irakasleak ikasgaiari buruz emandako Dossierra/web orria.


ASEDES y CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES. (2007). Documentos profesionalizadores: Definición de Educación Social, Código deontológico del educador y educadora social. Catálogo de funciones y Competencias del educador y educadora social. BARCELONA: ASEDES.
EDUCABLOG (2014) Edusohistorias. Un viaje por la Educación Social. Madrid: Bubok.
Freire, P (2009;1994). Cartas a quien pretende enseñar. Madrid: Siglo XXI.


Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Aramendi Jauregi, P. (2006). Gizarte hezitzailea eta helduen hezkuntza: ikuspegi didaktikoa. Donostia: Hirugarren Prentsa.
Freire, P (2009; 1994). Cartas a quien pretende enseñar. Madrid: Siglo XXI. 141 p.
García. L; Ruiz, M.; García, M. (2009). Claves para la educación. Actores, agentes y escenarios en la sociedad actual. Madrid: Narcea/UNED.
Moyano Mangas, S. & Planella Ribera, J. (coords.) (2011). Voces de la educación social. Barcelona: Editorial UOC.
Sáez Carreras, J. (2007). Pedagogía social y Educación social: historia, profesión y competencias. Madrid: Pearson Prentice Hall.
SÁEZ CARRERAS, J; G. MOLINA, J. (2006). Pedagogía Social. Pensar la educación Social como profesión. Madrid: Alianza Editorial.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Almagro, J.J. y otros (2004). Expertos en personas. Prentice Hall. Madrid.
Lirio Castro, J. (coord.) (2005). Metodología en educación social. Recorridos por diferentes ámbitos profesionales. Madrid: Dykinson
Martín, A.; Gallego, D. & Alonso C. (2010). El educador social en acción: de la teoría a la praxis. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces-UNED.
Ubieto, J.R. (2012). La construcción del caso en el trabajo en red. Teoría y Práctica. Barcelona: UOC
Valles, Joseph (2009). Manual del educador social. Intervención en servicios sociales. Psicología, Madrid: Pirámide.
 • Aldizkariak:

HEMEROTECA VIRTUAL DE SUMARIOS DE REVISTAS CIENTÍFICAs: http://dialnet.unirioja.es
ANIMADOR SOCIOCULTURAL: REVISTA LATINOAMERICANA: http://www.lazer.eefd.ufrj.br/animadorsociocultural

EDUCACIÓN SOCIAL. REVISTA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA. www2.peretarres.org/revistaeducacionsocial/particulares.asp

GÉNEROS. REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE GÉNERO. http://www.hipatiapress.com/hpjournals/index.php/generos

GIZABERRI ALDIZKARIA. http://www.ceespv.org

HIPATIA PRESS. Revistas internacionales de investigación de ciencias sociales y de la educación. http://www.hipatiapress/hpjournals

MASCULINIDADES Y CAMBIO SOCIAL. http://www.hipatiapress.com/hpjournals/index.php/mcs

MONITOR EDUCACIÓN. http://www.monitoreducador.org/..

PEDAGOGIA E TRABAJO SOCIAL. http://ojs.udg.edu/index.php/pedagogia_i_treball_social/index

PEDAGOGÍA SOCIAL. http://www.uned.es/pedagogiasocial.revistainteruniversitaria/

RES. Revista de Educación Social. http://www.eduso.net/res/

REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. http://www.aufop.com/aufop/revistas/lista/impresa

REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. http://www.aufop.com/aufop/revistas/li
 • Interneteko helbide interesgarriak:

Portal de Educación Social: http://www.eduso.net Página muy interesante que contiene muy diferente información sobre el mundo de la Educación Social (hay más de 1.700 enlaces). Acceso a las web de los Colegios Profesionales de Educadores y Educadoras sociales, y a la revista RES. Dentro de él, se accede a los documentos profesionalizadores de la Educación Social
COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES DEL PAÍS VASCO: http://www.ceespv.org/web/index.php

Organizaciones profesionales de educación social.
http://www.ceespv.org/www/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=92&Itemid=562&lang=es

Observatorio de Ética aplicada a la intervención social-www.etica.campusarnau.org

Organización De Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. http://oei.es.

Portal educativo del Gobierno Vasco (Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net


Red de Educadores y Educadoras latinoamericanos: Compuesta por más de 200 de diferentes países y con la finalidad de compartir e intercambiar experiencias. http://www.edusol.info/es/bitacora/irisfz/red-educadores-latinoamericanos-200-integrantes

Red iberoamericana de animación sociocultural. http://rianimacion.org Desde esta dirección podéis acceder a cerca de cien entidades y organismos que trabajan en este campo; también a las revistas de la red.


Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es