Ogi apurrak

25884 - Eskola Inklusiboaren Oinarriak  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Ikasleriaren garapenean lagunduko duen hezkuntza praktikan oinarritzen da irakasgaia. Era berean, ikasleariaren aniztasuna azalaratzen eta honek curriculumean duen eragina eta ondorioak ulertarazten erraztuko du; hau guzti hau, behar berezi eta berarizkoen erantzunaren eszenategian kokaturik. Irakaslearen rolak duen funtsari harreta berezia eskainiko zaio.
Bestetik, seihilabeteko gainontzeko irakasgaiekin batera DILANa (Diziplinarteko Lana) garatuko du.
Azkenik, irakasgairen garapenak uztartuko du ikaslegi¡oak lehen practicumean izan duen esperientzia.
Irakasgaiaren gaitasunak:
- Eskola inklusibora iritsi arteko hezkuntza-sistemaren eraldatze-prozesu historikoa eta soziala aztertzea
- Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan ikasgela barruan sortutako premiak, gaitasunak, erritmoak eta zailtasunak identifikatzea; eta, beren konplexutasunaren arabera, ikastetxeko laguntzako profesionalei jakinaraztea, horiei aurre egiteko
- Curriculum arruntetik abiatuta, ikasgelan agertutako hezkuntza-premia guztiei erantzuteko erantzukizuna hartzea, zentroko laguntza-irakasleekin eta zentrotik kanpoko profesionalekin lankidetzan

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK


1. GAIA.- Eskola aniztasunaren aurrean: kontzeptuen eta eskolaratzeko jardueren bilakaera. Eskola Inklusiboa.

2. GAIA.- Hezkuntza-premiei erantzuteko araudi-esparrua. Eskolari laguntzeko zerbitzuak, programak eta profesionalak.

3. GAIA.- Hezkuntza-premiei eman beharreko erantzuna. Neurri arruntak eta ezohikoak; neurrien mailatzea. Curriculuma erantzunaren gune gisa: zentroaren curriculum-proiektua; ikasgelako programazioak; hezkuntza-errefortzuko neurriak; curriculumera sartzeko egokitzapenak; norbanakoentzako curriculum-egokitzapenak.

4. GAIA.- Hainbat hezkuntza-premia bereziri emandako erantzun inklusiboaren ezaugarriak: gabezi sentsorialak eta motoreak; horniketa bereziak; komunikazioko zailtasunak; buruko osasun-arazoak; garapenaren nahasmen orokorrak

5. GAIA.- Diziplinarteko Lana (DILAN): Eskolako hainbat ikasle edo talderen parte-hartzea edo ikaskuntza eragozten duten egoerak aztertzea, eta egoera horiei aurre egiteko erantzun inklusiboak proposatzea.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ikastegi bakoitzeko testuingurua, irakaskuntza modalitateak edota disziplinarteko moduluko lana kontuan hartuz, ikastegi bakoitzaren ebaluazioa honako hau da:

4.1.1.- Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola:
a) Klasetara etorriko diren ikasIeak:
•    Diziplinarteko lana (DILAN): 30%
•    Azterketa idatzia: %70. Arterketa honen ordez izango dira beste aukerak, beti ere ondokoa betetzen bada:
•    Irakaslegoa ados izatea
•    Ikaslegoaren gehiengoa ados izatea
Erabaki hau loteslea izango da klasera etortzen den ikaslegoarentzat.

b) Klasetara etorriko ez diren ikasleak: Garatzeko banakako azterketa (notaren %100a).

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Atal honetan erabiltzen diren materialak aipatuko dira:
-    Irakurketa-txostenak
-    Moodle-ko ikastaroa

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

Ainscow, M. (2000). Desarrollo de Escuelas Inclusivas. Narcea. Madrid.
Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. y Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Bartzelona: Hipatia.
Booth, T. & Ainscow, M. (2005). Hezkuntza ebaluatzeko eta hobetzeko gida: Eskoletako ikaskuntza eta partaidetza garatuz. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
Casanova, M.A. (2011). Educación inclusiva: Un modelo de futuro. Madril: Wolters Kluwer.
Darreche, L., González, A. eta Goikoetxea, J. (2010). «¿La educación inclusiva como utopía que nos ayuda a caminar?», in Congreso Iberoamericano de Educación-Metas 2021, Buenos Aires, 2010.
Echeita,G. (2007). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.

Essomba, M.A. (2006). Liderar escuelas interculturales e inclusivas: Equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración. Bartzelona: Grao.
Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco (2012). Eskola Inklusiboaren esparruan Aniztasunari erantzuteko Plan Estrategikoa 2012-2016. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa – Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Recuperado de http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r432459/eu/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/eu_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100011e_Pub_EJ_Plan_diversidade.pdf

Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco (2008). Curriculum y competencias básicas. Recuperado de http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_dig_publ/adjuntos/15_ebal_diagnostikoa_310/310000_Pub_EHAA_evaluacion_basica.pdf
Feito, R. & López, J.I. (2008). Construyendo escuelas democráticas. Bartzelona: Hipatia.
Jiménez, F. y Vilá, M. (1999): De la educación especial a la educación a la diversidad. Málaga: Aljibe.

Ferrada, D. & Flecha, R. (2008). «El modelo dialógico de la pedagogía: Un aporte desde las experiencias de comunidades de aprendizaje». Estudios Pedagógicos XXXIV, 1. zk., 41-61.
INCLUD-ED: Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (2007a). Report 1: Review of the literature on educational reforms, theories and policy developments in Europe. INCLUD-ED [On-line].
INCLUD-ED: Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (2007b). Working Paper: Effective Educational Practices in Europe. INCLUD-ED [On-line].
López Melero, M. (2004). Construyendo una escuela sin exclusiones: Una forma de trabajar en el aula con proyectos de investigación. Malaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Macarulla, I. eta Saiz, M. (koord.) (2009). Buenas prácticas de escuela inclusiva. La inclusión de alumnado con discapacidad: Un reto, una necesidad. Bartzelona: Graó.
Moriña Díez, A. (2004). Teoría y práctica de la educación inclusiva. Malaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Moriña, A. (2008). La escuela de la diversidad: Materiales de formación para el profesorado. Madril: Síntesis.
Moya Maya, A. (2002). El profesorado de apoyo: ¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?... realiza su trabajo. Malaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Moya Maya, A., Martínez Ferrer, J., eta Ruiz Salguero, J.M. (2005). Una alternativa de apoyo en los centros: El modelo de apoyo curricular. Malaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Orcasitas, J.R. (2005). «20 años de integración escolar en el País Vasco: Haciendo historia..., construyendo un sistema educativo de calidad para todos» in Actas del Congreso Guztientzako Eskola (arg.), La respuesta a las necesidades educativas especiales en una escuela vasca inclusiva (37-93). Gasteiz: Eusko
Parrilla, A. (1996): Apoyo a la escuela: un proceso de colaboración. Bilbao: Mensajero.
  • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Mendia, R. (2005), Actas del Congreso "La Respuesta educativa a las necesidades educativas especiales en una escuela inclusiva vasca", (Octubre 2003), Gobierno Vasco. Departamento de Educación. Serv. Publicaciones Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es