Ogi apurrak

25894 - Erlijioaren Fenomenologia • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Haur Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

1. DATU OROKORRAK    IRAKASGAIAREN AZALPENA.
Titulazioa    DECA-GAEZ
Graduaren Titulazioa     LEHEN ETA HAUR HEZKUNTZETAN GRADUA.
Moduloaren Izena     TEOLOGIA KATOLIKOA ETA BERE PEDAGOGIA
Ikasgaiaren izena     FENOMENOLOGIA ERLIJIOSOA ETA KRISTAUA
Irakaskuntza mota    Presentziala
Saila    UDI Mintegia Erlijioa.
Ikasgaiaren mota     Aukerazkoa
Kurtsoa    Laugarrena
ECTS     6
Lauhilea    1 eta 2.
Irakaslea    TOMAS BELVER ANDRES
Bulegoa     2.11
Emaila     tomas.belver@ehu.es
Web     http://www.ehu.eus/eu/web/udireligion
Ikasgaiaren eskakizunak    Ez dago murrizketarik.
Deskribapen orokorra     Ikasgai multzo hau legeriak zehatua den GAEZ titulua lortzeko egokia da. Ikastetxe publiko zein pribatuetan klaseak emateko beharrezkoa ere baita. Eta, hortaz, edozein titulu bezala kontutan hartzen da balorazio taulak egitekotan. Beraz, lehenengo urratsa bide horrexetan izaten da, izan ere, Kristautasunaren eta Didaktikaren kurtsoekin osatzen da bidea. –Hauek, ikasketa osagarrizko bezala agertzen dira-.

Dena den, badakigu ikastetxe konzertatuetan oso hartzen da haintzakotzat irakaslegoa hautatzean. Beraz, Haur eta Lehen Hezkuntzetako Graduetako ikaslegoarentzat oso interesgarria daiteke, lan mudura sarbide profesionala delako.

Argi dago, ikasgai guztien ordutegia zehaztea oso zaila izaten dela, Eskolan, arrazoi askogatik.

DECA-GAEZ titulua eskuratzeko lehen multzoa da ikasgai honetan proposatzen dena: Fenomenologia erlijioso eta kristaua.

Ikasgaia hautazko bezala agertzen da eskaintza ofizialean eta 6 ECTS ditu. Ekintza erlijiosora hurbiltzea da lehen urrats hau: egitura zein ezaugarri orokorrak, erlijio haundien arteko erlazioak eta desberdintasunak, egungo mugimendu erlijiosoak –sektak-…

Hitz batez, zer den erlijioa aztertzean datza ikasgaia.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

2.    A.- GAITASUNAK.
1    Traszendentzia eta ekintza erlijiosoaren esistentziaren kontzientzia.
2    Kultura askoren ekintza erlijiosoa ezagutzea. Haren eragina eta presentzia egungo kulturan.
3    Beste kulturetako erlijioekiko begirunea eta ezagutza.
4    Bizitzari buruzko zentzuzko galderak egitea posible dela.
5    Biblia eta haren liburuak irakurtzeko gaitasuna.
Itun Zaharreko teología ezagutzeko ahalmena.
6    Hizkera erlijiosoa eta haren erabilera eta sinbologia ezagutzeko posibilitatea.

2.    B.- HELBURU DIDAKTIKOAK
1    Erljioaren errealitate eta garapenaz arduratu diren zientzietatik ekintza erlijiosoaren unibertsaltasuna ulertzean datza. Hortaz, bizitzaren zentzuari eman zaizkion erantzunak eta jarrera filosofiko erlijiosoak ere ulertu nahi da.
2    Ekintza erlijiosoaren egitura azaltzen da: Sakratua, Misterioa, Hierofaniak eta adierazpen erlijiosoak (mito, errito, sinbolo, jaiak…).
Hori eta Euskal Mitologia ere ulertzeko adibideak, kontzeptuak eta erizpide hermeneutikoak erabiltzen dira.
3    Erlljioen sailkapen erizpideak eta erlijioen ereduak ikertzen dira. Jakinduriazko erlijioetan (Taoismo eta Konfuzianismoa), mistikoetan (Hinduismo eta Budismoa) eta profetikoetan ere (Judaismo, Kristautasuna eta Islama) gehiago sakontzen da.
4    Gaur egungo eredu kulturalen (Modernidadea, Postmodernidadea) eragina erlijioaren garapen eta adierazpenean aztertzen da: ateismoaren sustrai intelektualak, sekularizazioa, eredu erlijioso berriak, esnatze espirituala, kulturen zein erlijioen arteko elkarrizketa.
5    Tradizio judutar-kristauaren erdigune bezala hartzen da. Biblia ulerpen egokia izateko baliabide literario, hermeneutiko eta historikoak (egitura, helburua, Kanon eta konposaketaren historia, genero literarioak, Israelen Historia eta historia biblikoa) azaltzen dira. Horretaz ere, ardatz teologikorik inportanteenak.
6    Betidanik sinboloak eta sinbolo erlijiosoak gizakiak erabili dituela jakitea. Pentsamendu erlijiosoa adierazteko baliabide egokia baita.
Beraz, sinbolo erlijiosoen egitura eta haien edukia ezagutzea lortu nahi da. Sinbolo horiek, zaharrak izan arren, egungo kulturan, maíz, agertzen zaizkigula zehaztea da eskuratu nahi dena.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

2.    C.- IKASKUNTZA EMAITZAK.
1    -Erljioaren errealitate eta garapenaz arduratu diren zientziak zehazten ditu, elkarren arteko ikuspegia desberdintzen jakiten duelarik.
-Ekintza erlijiosoaren unibertsaltasuna definitzen du, zertan datzan identifikatzen.
-Bizitzaren zentzuari eman zaizkion galde-erantzunak deskribatzen ditu, biak ezagutzen dituela.
2    -Ekintza erlijiosoaren egitura azaltzen ezagutzen du.
-Sakratua, Misterioa, Hierofaniak ere nabarmentzen ditu haien adierazpenak ematen.
-Badaki kontzeptuak eta erizpide hermeneutikoak erabiltzen.
3    -Erlljioen sailkapen erizpideak eta erlijioen ereduak lotzen ditu.
-Eredu eta egituren artean loturak gauzatzen ditu.
-Bi multzo erlijiosoen arteko desberdintasunak eta harremanak egiaztatzen ditu, ulerpenak lotzen dituelarik.
4    -Egungo eredu kulturalak aztertzen ditu eragina mundo erlijiosoan bereiztuaz.
-Erlijio eta kulturaren arteko lotura nabarmentzen ditu.
-Interpretazio ezberdinak errespetatzen badaki.
5    -Tradizio kultural judutar kristaua ezagutzen du haren balorea bereizten egunean.
-Kanon kristauaren historia ezagutzen du.
-Bibliaren genero literarioak ere nabarmentzen ditu, ezaugarriak ezagutzen.
-Badaki Itunen ikuspegi teologiko orokorra esplikatzen.
6    -Pentsamendu eta sinbolo erlijiosoen arteko lotura bereizten du.
-Sinbologia erlijiosoaren pisua kulturan estimatzen du.
-Sinbolo erlijiosoen esanahia bereizten du, errealitate erlijiosoarekin loturak ezartzen.

3.    EDUKIN TEORIKO-PRAKTIKOAK
1    Erlijioen zientziak eta Ekintza Erlijiosoa. Ekintza Erlijiosoa.
2    Sakratuaren kalitatea. Ekintza erlijiosoaren oinarriak eta osagaiak. Hierofaniak.
3    Erlijioen Historia: egungo tradizio erlijioso haundiak. Ezaugarriak eta berdintasunak. Desberdintasunak. Erlijio nagusiak. Haien egitura eta filosofía. Erlijio etikoak eta erlijio profetikoak. Elkarren arteko harremanak eta ezberdintasunak
4    Erlijioa gaurko kulturan. Mugimendu erlijioso berriak. Sektak.
5    Biblia. Ulertzeko gakoak. Genero literarioak. Ingurune historiko eta kulturala. Ituenen teología.
6    Sinboloak. Sinbologia erlijiosoa. Sinbolo erlijiosoen mailak eta esnahiak. Haien helburua.

Metodologia

4.    IRAKASKUNTZAREN METODOLOGIA
METODOA    DESKRIBAPENA
Klase eta tutoria presentzialak     Multzoen edukiak lantzeko, klaseetan azalpen minimoa emango da; hauek osatzeko, web eta gainontzeko baliabideak erabiliko dira: lanak, irakurgaiak, ariketak, arazoak, eztabaidak…
Lanak    Multoak sakontzeko era askotako lanak -banakakokak zein taldekakoak- egingo dira.
Kanpoko lana     Multzo batzutan kanpora aterako da, unitateak egiteko: sinbologia erlijiosoa...
Irakurketak    Testoak irakurri, aztertu eta kritikatu.
Unitateak, moduloak... hobeto osatzeko eta ulertzeko, ikusten da hirian gertatzen diren foru, elkarrizketa, test, emanaldietara ere joateko posibilitatea...

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

8.    OHIKO DEIALDIA. ARGIBIDEAK. UKO EGITEA.
EBALUAZIO JARRAITUA
    Gelako lan indibidualak, lan ez presentzialak…    %50
    Gelako talde lanak, lan ezpresentzialak ere…    %20
EBALUAZIO MISTOA
    Froga idatzia indibiduala, ikasgaiaren bukaeran egingo da, ebaluazio jarraituan landutako gaietaz.    %30
EBALUAZIO FINALA    Klaseko eguneroko lanak eta jarduerak egin ezinean dauden ikasleentzakoa izango da.
Hauek lan bereziak eta froga finala egin beharko dituzte.    Lan bereziak. %30Froga idatzia. %70

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

9.
Aurreko erizpideak kontutan izango dira deialdia honetan. Multzoetako notak gordeko dira. Beraz, gainditu ez diren gaietaz artzetu beharko da.

Nahitaez erabili beharreko materiala

10. NAHITAEZ ERABILI BEHARREKO MATERIALAK.

Apunteen dosierra eta komentaketetarako testoak.
Biblia –lantzen den zatietan-
Klaseak eman ahala, ikasleak Dossier bat osatzen joango dira. Dossierrak ere ebaluatuko dira azkenean.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA
--Arregi, Joxe, (2004) Oinatzak bidean. Erlijioen historia, Bilbao: Universidad de Deusto.
--Eliade, M. (1998) Lo profano y lo sagrado. Barcelona: Paidós.
--Kung, H. (2004) En busca de nuestras huellas. Madrid: Debate.
--Martin Velasco, J. (2005) Fenomenología de la religión. En Manuel Fraijó (ed.) Filosofía de la religión (pp. 67-87). Madrid: Trotta.
--Trias, E. (2000) Por qué necesitamos la religión. Barcelona: Plaza & Janes.
--Sorazu Emeterio., Antropología de la religión en el País Vasco. CAPG
--Hans Küng, El Judaísmo. CL
--El Cristianismo CL
--El Islam. CL
--CEE. (2010). La Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Madrid: BAC.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

SAKONTZEKO BIBLIOGRAFÍA
--Eliade M. (1999) Historia de las ideas y de las creencias religiosas, 3 ale. Barcelona: Paidós.
--Mardones, J. Mª. (1998) Para comprender las nuevas formas de la religión. Estella: Verbo Divino.
--Nadal, M. (2002) Curso de iniciación al Antiguo y al Nuevo Testamento. Estella: Verbo Divino.
--Otto, R. (1980) Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Madrid: Alianza.
--Tamayo, J.J. (2004) Fundamentalismos y diálogo entre religiones. Madrid: Trotta
 • Aldizkariak:

ALDIZKARIAK
--BANDUE, Revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, Madrid: Trotta
--ILU, Revista de Ciencias de las Religiones, Madrid: Universidad Complutense
--RESEÑA BIBLICA, Estella: Asociación Bíblica Española.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

INTERNETEKO HELBIDEAK
http://www.kalipedia.com/religion-cultura/
http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas_optativas/sociedad-cultura-religion
http://www.mercaba.org


Azken baliabide hauek kurtsoz-kurtso moldatzen joatea logikoa da.

Oharrak

12.- OHARRAK.
TITULUAREN GESTIOAn aipatzen diren erizpideek ikasgai honetan balio gutxi dute, izan ere, ikasgaia berezia izateaz gain, oso apartekoa dago plangintza ofizialean. Beraz, ikaslegoa eta irakaslea baldintza horiei moldatu behar zaizkie.
Hots, programa eguneratua izatea, arrakastaren profila ezin da jakin praktikumean ikasgaia ez delako azaltzen, ez dago onarpen erizpiderik ikasgaian, zaila da taldeei ikasgaiaren esistentzia jakineraztea, DECA-GAEZ titulua ez da asko moldatzen, eskuduntza berezia delako.
Irakaslearen zama dozentea nahikoa da ikaslegoaren beharrak erantzuteko, ikastetxearen baliabideak ere nahikoak dira.

Asistentzia, berez, derrigorrezkoa izanik ere, ezin da askotan bete, ikaslegoaren baldintzek ez dutelako baimentzen. Halaz ere, irakasleak hutsunea horiek betetzen ditu.
Kalitatean sakontzeko baldintza hobeak beharko litzatekeela argi dago. Baina eskola eta graduak dauden moduan oso zaila da horiek gauzatzea.
Hementxe agertzen diren argibideak, irakasleak bereiztuko ditu klaseetan zein Ikasle Gidan.
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es