Ogi apurrak

25882 - Didaktika Orokorra • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ikasgai honetan, curriculum eta irakaskuntza ikaskuntza prozesuen analisia eta ulermenaren hasiera egiten da. Ikasgelako elkarrekintza eta komunikazio prozesuak ulertzea sustatuko da, eta, era berean, curriculumaren diseinu eta garapenaren konpetentzia garatzeko aukera emango da. Plangintzaren bidez, jardun didaktikoaren osagai ezberdinak ezagutuko dira: helburuak, gaitasunak, edukiak, metodologia, irakaskuntza-ikaskuntzaren jarduerak, baliabide didaktikoak, ebaluazioaren prozedurak eta tresna. Lauhilabeteko beste ikasgaiekin batera, diziplinarteko lan bat bideratuko da.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

IRAKASGAIAREN KONPETENTZIAK:    
A) 6-12 urteko aldiari dagozkion ikasgela barruko nahiz kanpoko hezkuntza-gertaerak aztertzea eta ulertzea                
B) Elkarrekintzako eta komunikazioko prozesuak ezagutzea ikasgelan                
C) Ikasgelako irakaskuntza-jarduera eta ikaskuntza diseinatzea, plangintza egitea eta ebaluatzea
D) Lankidetza-lana eta norberaren lana eta eginahalak sustatzea                
E) Esperientzia berritzaileak ezagutzea eta lehen-hezkuntzan aplikatzea            

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. GAIA-. Didaktikaren oinarriak. Didaktikaren kontzeptua eta ikergaia. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua.
2. GAIA.- Irakaskuntzaren eta curriculumaren teoriak. Curriculuma, oinarrizko kontzeptuak. Curriculumaren politika: curriculum ofiziala. Curriculumaren oinarriak eta zehaztapen mailak
3. GAIA.- Curriculumaren diseinua eta garapena. Plangintza prozesu eta emaitza gisa. Curriculumaren diseinuari eta garapenari buruzko ikuspegiak.
4. GAIA.- Diseinuaren osagaiak: curriculumaren helburuak, gaitasunak eta edukiak. Didaktikako metodologia eta irakaskuntza-ikaskuntzako jarduerak. Antolakuntzako aldagaiak: espazioa, denbora eta taldekatzeak. Bitarteko didaktikoak: materialak eta baliabideak.
5. GAIA.- Ebaluazioa: kontzeptua eta helburua. Ebaluatzeko prozedurak eta tresnak.
6. GAIA.- Hezkuntza-berrikuntza eta -aldaketa. Irakaslearen eginkizuna berrikuntzan.

Metodologia

Irakasgaiaren printzipio nagusitzat egiten ikastearena da, horregatik, azalpen teorikoekin batera talde dialogoa eta bakarkako hausnarketa ahalbidetuko dituzten jarduerak proposatuko dira. Ikaskuntza aktiboa, parte hartzailea eta sortzailea bideratu ahal izateko, funtsezkoa da ikasle taldearen parte hartzea; beraz, ikasleen aurretiko ezagutzak, zalantzak eta interesak kontuan izanik aurretiaz aipaturiko edukietan sakonduko da. Ezagutza elkarrekin eraikitzen den zerbait da, eta aprendizaia horretaz kontziente izatea nahi da, norbera bere irakasle identitatea sortzen joateko.

Aurrera eramango diren jarduera motak honakoak izango dira:

• Irakaslearen azalpenak

• Irakasleak gidatutako bakarkako eta talde txikitako lanak
- Irakurketak, tertuliak, hausnarketa kritikoak
- Lan idatziak
- Produkzio audiobisualak
- Bideo ikustaldiak
- Ahozko aurkezpenak
Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 20%
  • BANAKAKO LANAK 30%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 50%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

EBALUAZIO JARRAIA

• ATALAK
- Idatzizko froga: Froga teoriko-praktikoa izango da irakasgaiaren edukiak barne hartzen dituena
- Lan indibidualak: Iruzkinak, hausnarketak eta aurkezpenak.
- Taldekako lanak: Diziplinarteko lan modularra, izaera aplikatua duten elaborazioak eta aurkezpenak.

• EBALUAZIO FORMATIBOA
- Egiten diren jarduerekiko feedbacka (lanen zuzenketa eta itzulerarekin)
- Tutoretza saio planifikatuak edo hitzorduarekin
- Koebaluazioa talde txikitan

• EBALUAZIO JARRAIARI UKO EGITEA

Prozedura: Ikasleak ebaluazio jarraiari uko egin diezaioke irakasleari modu idatzian eta lauhilekoaren lehen 9 asteen barruan adierazten badio.

• OHIKO DEIALDIARI UKO EGITEA

Prozedura: Ikasleek deialdiari uko egin diezaioke irakasleari modu idatzian eta azterketa baino hamar egun lehenago adierazten badio. Kasu honetan kalifikazioa “EZ AURKEZTUA” izango da.


JUSTIFIKATUTAKO ARRAZOIENGATIK KLASERA ETORRI EZIN DIREN IKASLEENTZAKO EBALUAKETA

• AUKERA HONETAN AINTZAT HARTZEKO PROZEDURA

Zentroaren protokoloa jarraitu ebaluazioa azken frogarekin egiteko eskaera bermatzeko. Zentroko idazkaritzara joan.

EBALUAZIO FINALA

Azken idatzizko froga teoriko-praktikoak honako atalak izango ditu: gaitegiaren inguruko atal objektiboa eta aplikazio praktikoko jarduerak frogaren egunean adieraziko den gai konkretu baten inguruan.

• Ikasleak deialdiari uko egin diezaioke frogara ez aurkeztearekin. Kasu honetan kalifikazioa “EZ AURKEZTUA” izango da.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Azken idatziko froga teoriko-praktiko bat gainditu beharko da.

Azken idatzizko froga teoriko-praktikoak honako atalak izango ditu: gaitegiaren inguruko atal objektiboa eta aplikazio praktikoko jarduerak frogaren egunean adieraziko den gai konkretu baten inguruan.

Ikasleak deialdiari uko egin diezaioke frogara ez aurkeztearekin. Kasu honetan kalifikazioa “EZ AURKEZTUA” izango da.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Irakasgaian zehar ikasleari behar dituen materialak erraztuko zaizkio. Material horiek E-gela plataformatik eskuratu ahal izango ditu.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

ANTÚNEZ, S. et al. (1992). Del proyecto educativo a la programación del aula. El qué, el cuándo y el cómo de los instrumentos de planificación didáctica. Barcelona: Graó.

BERMEJO, B., & BALLESTEROS, C. (2014). Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria. Madrid: Ediciones Pirámide.

CANTON, I., & PINO, M. (coord.) (2011). Diseño y desarrollo del currículum. Madrid: Alianza.

CASANOVA, M. A. (2006). Diseño curricular e Innovación educativa. Madrid: La Muralla.

DE LA HERRÁN, A.; PAREDES, J. (2008). Didáctica General. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madril: McGraw Hill/Interamericana España, S.A.U.

ESCAMILLA, A. (2008): Las competencias básicas : claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona : Graó.

ETXAGUE, X. (Koord.) eta beste (2004). Didaktika Orokorra. Donostia: Erein.

EUSKO JAURLARITZA (2007): 175/2011 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa. (EHHA 2007/11/13). Gasteiz: EJ-GV.

HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Octaedro.

PERRENOUD, P. (2012). Cuando la escuela pretende preparar para la vida: ¿desarrollar competencias o enseñar otros saberes? Barcelona: Graó.

SANTOS GUERRA, M.A. (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga: Aljibe.

SÁNCHEZ HUETE, J. C. (2009). Compendio de Didáctica General. Bartzelona: CCS.

SUBIRATS, M. y BRULLET, C. (1988). Rosa y Azul. La trasmisión de los géneros en la escuela mixta. Madrid: Instituto de la Mujer.

ZABALZA, M.A. (1996). [itzultzaileak, UZEI ; koordinatzailea, Luis Ma Elizalde]. Kurrikuluaren diseinu eta garapena. Leioa: Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

ALEGRET, J, CASTANYS, E., SELLARES, R. (2010). Alumnos en situaciones de estrés emocional. Barcelona: Graó.

BOLÍVAR, A.; DOMINGO, J. (eds.) (2007). Prácticas eficaces de enseñanza. Madril: PPC, Editorial y Distribuidora, S. A.

BONAL, X.; TARABINI-CASTELLANI, A. & VERGER, A. (komp.) (2007). Globalización y Educación. Textos Fundamentales. Buenos Aires: Miño y Dávila.

BRUBACHER, J. W.; CASE, CH. W.; REAGAN, T.G. (2000). Cómo ser un docente reflexivo. La construcción de una cultura de la indagación en las escuelas. BarCelona: Gedisa.

CARRASCO, J. B. (1987). Cómo realizar la programación. Madrid: Anaya.

GIMENO, J. (1988) El currículo: una reflexión sobre la práctica. Madrid, Morata.

GIMENO, J. (comp.) (2008). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Madril: Morata.

GIMENO, J. y PEREZ, A. (1992). Comprender y transformar la enseñanza Madrid. Morata.

MARCELO, C. (2002). La función docente. Madrid: Editorial Síntesis.

MARQUÉS, P. (2006): "Nuevos entornos, nuevos modelos didácticos". Cuadernos Pedagogía: 363, 80-89.

MONEREO, C. y POZO, J.I. (2007): “Competencias para (con)vivir con el siglo XXI”. Cuadernos de Pedagogía: 370, 12-18.

RODRÍGUEZ, G.; GIL, J. & GARCÍA, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Barcelona: Aljibe.

SEVILLANO, Mª L. (2004). Didáctica en el siglo XXI. Madrid: McGraw Hill.

ZABALA, A. (1995). La práctica educativa: cómo enseñar. Barcelona: Graó.

ZABALZA, M.A. (2004). Diarios de clase. Un instrumento de investigación y desarrollo profesional. Madrid: Ed.Narcea.

 • Aldizkariak:

AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: Graó Educación. Barcelona
http://www.oei.es/es4.htm . Salamanca.

AUFOP. http://www.aufop.com/aufop/home/. Zaragoza.

BORDÓN: Sociedad Española de Pedagogía. Madrid.

CUADERNOS DE PEDAGOGIA. http://www.cuadernosdepedagogia.com/. Barcelona.

DIDACTIVAS ESPECIFICAS. http://www.didacticasespecificas.com/ES/index.php. Madrid.

EDUCAR.http://educar.uab.cat/. Universitat Autonoma de Barcelona.

HIK HASI. http://www.hikhasi.com. Euskal Herria.

QURRICULUM. Teoría, Investigación y Práctica Educativa. Universidad de La Laguna
http://www.red-redial.net/revista-revista,latinoamericana,de,tecnologia,educativa,relatec,-272.html.

RELIEVE. http://www.uv.es/RELIEVE/. Valencia.

REVISTA DE EDUCACION. http://www.revistaeducacion.mec.es/. Madrid.

TARBIYA. http://web.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/. Madrid.

TANTAK. http://www.argitalpenak.ehu.es/p291-content/es/contenidos/libro/se_indice_tantak/es_revistas/indice_tantak.html. Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

APA Style. http://www.apastyle.org/

BERRITZEGUNE CENTRAL. http://nagusia.berritzeguneak.net/es/.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. http://utopiadream.info/ca/

EDUTEKA. http://www.eduteka.org.

EUSKAL PEDAGOGIA ZERBITZUA. http://www.ikas.org.

FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS MOVIMIENTOS DE LA ESCUELA MODERNA. http://www.freinet.org/

GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. http://www.educacion.es/portada.html

GOBIERNO VASCO. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/.

L’ECOLE DECROLY. http://www.ecoledecroly.net

MARQUES, P. (2011). Enlaces - Revistas, Editoriales - 6/08/11. Recuperado el 07/07/2015 de http://www.peremarques.net/webrevis.htm#educacion

OPERA NAZIONALE MONTESSORI. http://www.montessori.it/

REGGIO EMILIA. http://zerosei.comune.re.it/italiano/index.htm

UNESCO. EDUCACIÓN. http://www.unesco.org/new/es/education/Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/06/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es