Ogi apurrak

25883 - Irakasle Funtzioa • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Irakasgai honetan irakaskuntza lanbideari begiratzen zaio bere osotasunean. Ikasketen lehenengo kurtsoan sartzen da, ikasleak irakaslearen nortasun profesionala eta bere funtzio soziala ulertzera hurbiltzen dituelarik. Haur Hezkuntzako irakaslearen zereginei buruz hausnartzeko egoerak sortarazten ditu, eskola osatzen duten jarduera eremuak aztertuz; hezkuntza proiektuan duen lekuari, irakasle taldearekin dituen betebeharrei eta tutoretza aurrera eramateari begiratuz, batez ere. Lehenengo seihileko beste irakasgaiekin bat eginez, hezkuntza zereginera gerturatze sistematikoa eskatzen duen diziplinarteko ikaskuntza proiektuaren osagaietako bat izango da.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

IRAKASGAIAREN KONPETENTZIAK

A) Irakaskuntza-jardueraren alderdiak eta eginkizun nagusiak ulertzea, eta maisu-maistren izaera
profesionalari buruzko lehen lerroak osatzea

B) Gelako interakzio- eta komunikazio-prozesuak ezagutzea, eta balioetan oinarritutako hezkuntza,
elkarbizitza positiboa eta hezkuntza-behar anitzetarako erantzuna sustatzea

C) Lehen Hezkuntzako tutorearen berariazko eginkizunak ezagutzea, baita familiarekin komunikatzeko eta elkarlanean aritzeko moduak ere

IKASTEAREN EMAITZAK
• Irakaskuntza jardueraren lanbide-zereginak identifikatu eta bereizten ditu.
• Lehen Hezkuntzako irakasle lanbidean sortzen diren hainbat eratako egoera
eta betebeharrei buruz hausnartzen du.
• Tutoretza planak egiteko prozesuak eta horren garabidean esku hartzen
duten eragileak zein diren ezagutzen du.
• Aniztasunean bizitzea eta horretan heztea, aldeko joeratik interpretatzen du.
• Hezkuntzako lanbideen oinarri emaile etikoak ulertzen ditu.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. GAIA.- Nortasun profesionala. Lehen Hezkuntzako irakasleen eginkizunak eta lanak.
2. GAIA.- Hezkuntzako esku-hartzearen mailak. Hezkuntza-harremana, lana taldeekin, hezkuntza-proiektuen kudeaketa. Lana egitea profesionalen taldeetan.
3. GAIA.- Hezkuntzako elkarrekintzaren eta komunikazioaren guneak. Ikasten ari diren talde/ikasgelen kudeaketa. Aniztasuna, nortasuna eta parekidetasuna eskolan. Bizikidetzarako hezkuntza.
4. GAIA.- Tutoretza-eginkizuna. Tutoretza egiteko guneak eta tresnak. Tutoretzako Ekintza Planen diseinua. Familiekin eta talde profesionalekin dauden harremanen edukiak eta formak.

Metodologia

Eskolako lan saioetako jarduerak eta metodo-ezaugarriak:
-    Informazioa hartzea, iruzkinak idaztea, solasaldia, ikasleon galderei
erantzutea.
-    Elaborazioa, taldeetan nahiz banaka informazioa eta ideiak elkartu
eta norberak berreraikitzea.
-    Esku artean ditugun lanak eta emaitzak bestei aurkeztea.

Irakasgaiaren planteamendu didaktikoan kasu edo egoera praktikoen inguruan antolatuko dira jarduera asko. Jarduera horietan aurrera egiteko, garrantzi handia izango du bai taldeetan lana egiteak eta bai lotzen zaizkien hausnarketa teorikoetan ikasleen parte hartzeak.
Programa honetan proposatzen diren jarduera sekuentziek, egutegiak eta etengabeko ebaluazio sistemak aurreikusten dute ikasleak oso modu aktiboan esku hartuko duela egunez egun eskolara etorriz.


Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • BANAKAKO LANAK 30%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 50%
  • LANEN, IRAKURKETEN... AURKEZPENA 20%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

IKASGELARA DATORREN IKASLEAREN EBALUAZIO SISTEMA
- Ebaluazio Sistema, Jarraia izango da.

Azken Kalifikazioa egiteko kalkulua eta baldintzak: Bloke bakoitzean lortutako puntuazio guztien batuketa izango da.

EBALUAZIO JARRAIARI UKO EGITEA ETA AZKENEKO EBALUAZIO SISTEMAREN BITARTEZ EBALUATUA IZATEKO ESKAERA.
-Ikasleak etengabeko ebaluazioaren bitartez ebaluattua izateko eskubideari uko egin ahal dio 9.astea baino lehen idatzizko eskaera eginez. Aldi berean, azkeneko ebaluaziorako eskaera egingo du.

DEIALDIARI UKO EGITEA.
-Deialdiari uko egiteko, ebaluazio jarraiari uko egitea eta azken frogara ez aurkeztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK:

- Berariaz, ikastetxeen kudeaketari, curriculuma garatzeari eta norberaren garapen profesionalari lotutako zereginak deskribatzen ditu.
- Irakaskuntza jardueraren planifikazioak eta hori burutzeak eskatzen dituen lanbide gaitasunak formulatzen ditu.
- Gaur egungo hezkuntza sisteman aritzeko egokiak diren nortasun profesionalei buruz hausnartzen du.
- Tutoretza aurrera eramateko ekintza-proposamenak elaboratzen ditu.
- Ikasleen hezkuntza behar izanen aurrean jarrera positiboak agertzen ditu
- Ikusten ditu jokabideen osagai etikoak ikasgelako jardueran.
- Kode deontologikoa zuzen aplikatzeak berekin dakartzan erantzukizunez jabetzen da.


EBALUAZIO HEZIGARRIA

a) Planifikatutako tutoretzak
b) Eginkizunen zuzenketak

JUSTIFIKATUTAKO ARRAZOIENGATIK KLASERA EZIN ETOR DAITEKEEN IKASLEA
- Proba idatzia egingo dute soilik. Proba honetan ikasturtean eman diren irakurgaietako edukiak sartuko dira. Kalifikazio osoa (%100) proba honetako emaitza izango da.
- Ikasle hauei ikasturte hasieran irakaslearekin hitz egitea gomendatzen zaie.
    
OHIKO DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DUEN IKASLEA
Prozedura:
- Azken proba <%50 denean, idatziz adieraziko zaio irakasleari. Entregatzeko epea irakasleak jarritakoa izango da. Ez baldin bada ezartzen, azken probaren data kontutan hartuko da eta idazkia gehienez 10 egun baino lehen bidali beharko da.
- Azken proba =>%50: Ez aurkeztearekin nahikoa daEZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA


Ohiko deialdian irakasgaia gainditu ez edo uko egin dioten ikasleek bukaerako proba idatzia egingo dute soilik. Proba honetan ikasturtean eman diren irakurgaietako edukiak sartuko dira. Kalifikazio osoa (%100) proba honetako emaitza izango da.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK:
- Berariaz, ikastetxeen kudeaketari, curriculuma garatzeari eta norberaren garapen profesionalari lotutako zereginak deskribatzen ditu.
- Irakaskuntza jardueraren planifikazioak eta hori burutzeak eskatzen dituen lanbide gaitasunak formulatzen ditu.
- Gaur egungo hezkuntza sisteman aritzeko egokiak diren nortasun profesionalei buruz hausnartzen du.
- Ikusten ditu jokabideen osagai etikoak ikasgelako jardueran.
- Kode deontologikoa zuzen aplikatzeak berekin dakartzan erantzukizunez jabetzen da.

EZ-OHIKO DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DUEN IKASLEA
Prozedura:
- Ez aurkeztearekin nahikoa da

Nahitaez erabili beharreko materiala

Ikasgaien edukiei buruz irakurtzeko oinarrizko baliabide jakinak.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

ALEGRE, O. (2010). Capacitación docente para atender la diversidad. Una propuesta vinculada a las competencias básicas. Sevilla: MAD.
ANGULO, A. (2009). La tutoría en la Educación Primaria. Madrid: Wolters Kluwer.
ARNAIZ, P. y RIART, J. (1999): La Tutoría: de la reflexión a la práctica. Barcelona, PPU.
BRUBACHER, J. W.; CASE, CH. W.; REAGAN, T.G. (2000). Cómo ser un docente reflexivo. La construcción de una cultura de la indagación en las escuelas. Barcelona: Gedisa.
CASE, CH. W.; REAGAN, T.G. (2000). Cómo ser un docente reflexivo. La construcción de una cultura de la indagación en las escuelas. Barcelona: Gedisa.
DAY, C. (2006) Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores. Madrid. Narcea.
EUSKO JAURLARITZAREN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA (2007). Euskal Hezkuntza Sistemaren Antolamendua eta Ezaugarriak. Vitoria- Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
EUSKO JAURLARITZAREN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA (2007). Oinarrizko hezkuntzarako tutoretza-plana egiteko. Orientabideak: lehen hezkuntzako 1. Zikloa. Vitoria- Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
EUSKO JAURLARITZAREN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. Tutoretza Lehen Hezkuntzan. Laguntzeko eskuliburua. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/eu/contenidos/informacion/dif10_curriculum_berria/eu_5495/adjuntos/tutoretza/HASIERA.htm . Kontsulta data: 2010-09-13.
FERRERES, V.; IMBERNON, F. (Eds.) (1999). Formación y actualización para la función pedagógica. Madrid: Síntesis.
GARCÍA, R., GONZÁLVEZ, V., VÁQUEZ, V. & ESCÁMEZ, J. (2010). Repensando la educación: cuestiones y debates para el siglo XXI. Valencia: Brief

ETXAGUE, X. (koord.) (2004). Didaktika Orokorra. Donostia: Erein.
IMBERNON, F. (2007) La formación permanente del profesorado. Nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio. Barcelona: Graó.
IMBERNON, F. (2017) Ser docente en una sociedad compleja, La dificil tarea de enseñar. Barcelona: Graó.
MARCHENA, M. R. (2009). El aula por dentro. Cómo mejorar su gestión y organización. Madrid: Wolters Kluwer.
MARCELO, C. (2002). La función docente. Madrid. Editorial Síntesis.
MARTÍN, X.; PUIG, J.M.; PADRÓS,M.; RUBIO, L.; TRILLA, J. (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
MENDEZ, L. eta beste (2007). La tutoría en Educación Infantil. Madrid: Wolters Kluwer.
MONGE, C. (2009). Tutoría y orientación educativa. Nuevas competencias. Madrid: Wolters Kluwer.
PERRENOUD, P. (2007). Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje. México: Graõ, Colofón.
TARDIFF, M. (2004) Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid: Narcea.

 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

ALEGRET, J.; CASTANYS, E. Y SELLARES, R. (2010). Alumnos en situaciones de estrés emocional. Barcelona: Graó.
DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO (2007). Orientaciones para la elaboración del Plan de acción tutorial (PAT) para la educación Básica: Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria- Gasteiz.
DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO (2007). Ordenación y Características del Sistema Educativo Vasco. Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria- Gasteiz.
FUNES, S. (Coord.) (2009). Gestión eficaz de la convivencia en los centros educativos. Madrid: Wolters Kluwer.
GARCÍA, R. JOVER, G.; ESCÁMEZ, J. (2010). Ética Profesional docente. Barcelona: Síntesis.
LOPEZ, L. (2007). Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional. Madrid: Wolters Kluwer.
LOPEZ LARROSA, S. (2009). La relación familia-escuela. Guía práctica para profesionales. Madrid: CCS.
MARCELO, C ; VAILLANT, D. (2009). Desarrollo profesional docente ¿Cómo se aprende a enseñar? Madrid: Nancea.
MARRODAN, M. J. ; BALABONA, J.M. (2008). La calidad en la orientación escolar. Manual Practico del orientador. Educación Infantil y Primaria. Madrid: ICCE.
PERRENOUD, PH (2004). Diez nuevas competencias para enseñar: Invitación al viaje. Barcelona. Graó.
SANCHEZ, M. (COORD) (2010). Como educar en la diversidad afectiva, sexual y personal en Educación Infantil. Orientaciones prácticas. Madrid: Catarata.
SCHÖN, D. A. (1998). El profesional reflexivo, cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós.
SEGOVIA, J. D. Y FERNANDEZ, M. (1999). Técnicas para el desarrollo personal y formación del profesorado. Bilbao: ICE de la Universidad de Deusto.
TORREGO, J.C. (Coord) (2009). Modelo integrado de mejora de la convivencia. Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos. Barcelona: Graó.
 • Aldizkariak:

AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. Graó Educación. Barcelona.
BORDÓN. Sociedad Española de Pedagogía. Madrid.
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Editorial Fontalba. Barcelona. CD-ROM-ean eskuragarri.
EDUCAR. Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona.
ENSEÑANZA. Anuario Interuniversitario de Didáctica. SPU de Salamanca. Salamanca.
HIK HASI. Lasarte-Oria: Xangorin.
JAKINGARRIAK: Hezkuntza Aldizkaria. http://www.jakingarriak.com/
POLVO DE TIZA. Revista del Movimiento Cooperativo de Escuelas Populares de Madrid.
QURRICULUM. Teoría, Investigación y Práctica Educativa. Universidad de La Laguna.
REVISTA DIGITAL INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA EDUCATIVA.
http://www.csi-f.es/content/revista-digital-innovacion-y-experiencia-educativa-0
RELIEVE. Revista electrónica de Investigación y Evaluación Educativa. http://www.uv.es/RELIEVE/
REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA. Madrid: UNED.
REVISTA INNOVACIÓN EDUCATIVA (Santiago). www.usc.es/didoe/doc/revista/frames.htm
REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (RIE). Barcelona.
REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/98-v1n1.htm
REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA. (CSIC). http://www.ucm.es/info/quiron/rep.htm
REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
TANTAK. Euskal Herriko Unibertsitateko Aldizkaria. UPV/ EHUko Publicaciones periódicas.
TENDENCIAS PEDAGÓGICAS
UZTARO.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://recursosdocentesprimaria22.blogspot.com/2009/12/bibliografia-para-saber-mas.html
http://www.aulafacil.com
http://www.berrigasteiz.com/
http://www.cnice.mecd.es/enlaces/index.html
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
http://www.cuadernosdepedagogia.com
http://www.cult.gva.es/dgoiepl/AREA_EDUCACION/INNOVACION/
http://www.educacion.es/portada.html
http://www.educacion.navarra.es/portal/
http://www.educanet.net/privado/euskera/que-es/indice.html
http://www.educared.net
http://www.education.gouv.fr/
http://www.eustat.es/eskola/
http://www.fuhem.es/portal/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
http://www.isei-ivei.net/eusk/guiarecueus/busgre.htm
http://www.jccm.es/educacion/desarr/desarr.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/temas.php3
http://www.pangea.org/pam/guix/
http://www.pnte.cfnavarra.es/
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/gui_doc.pdf
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/htm/application.html
http://www.unesco.org/education/index.shtml
http://www.utopiayeducacion.com/2006/06/tertulias-dialgicas.html

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/06/30
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es