Ogi apurrak

25856 - Matematika eta bere Didaktika I • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Esta asignatura se cursa en el segundo cuatrimestrede 1º de Grado en Educación Primaria trata de facilitar al alumn@ una visión general de las matemáticas que sustentan el currículum de educación matemática en Educación Primaria.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Se hará una introducción al mundo de las matemáticas y a su importancia en la sociedad actual, poniendo especial hincapié en las nuevas tecnologías. Así mismo, se trabajarán diversos aspectos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y su importancia en la vida cotidiana.
                        KURTSOKO KONPETENTZIAK
IRAKASGAIAREN KONPETENTZIAK    1    2    3    4
A) Argumentu-kateen bidez, funtsezko ideiak identifikatuz eta haien balioa epaituz aztertzea, argudiatzea, egiaztatzea eta komunikatzea, ulermena eta espiritu kritikoa garatzeko, beste ikuspuntu batzuk onartzen ikasteko eta komunikaziorako gaitasunak hobetzeko                X
B) Testuinguru anitzetan problemak planteatzeko eta ebazteko, problemen enuntziatua ulertzea, horiek ebazteko estrategiak bilatzea eta egokienak hautatzea, eta egindako prozesuari buruz gogoetatzea, eguneroko edozein egoerarako autonomia eta ekimen pertsonala sustatzeko asmoz..            X    
C) Informazioaren nahiz komunikazioaren teknologia berriak modu kritikoan erabiltzea, matematikan didaktikoki aplikatzen ikasteko.                X
D) Matematikaren eta beste arlo batzuen arteko lotura balioestea, eraginak eta interakzioak aztertuz, pentsamendu zientifikoaren bilakaera historikoa eta egungo egoera ulertzeko            X    
E) Analisi, sintesi, kritika eta autokritikarako gaitasunak garatzea, elkarlaneko ikaskuntza edo ikaskuntza autonomotik abiatuta, egoera berrietara egokitu eta bizitza osoan ikasten jarraitu ahal izateko    X            

                                

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

TEMA 1.- ASPECTOS GENERALES DE LA MATEMÁTICA. Presencia social de la Matemática: valor práctico, instrumental y formal. Historia de la Matemática. Del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. Introducción a la teoria de conjuntos: representaciones gráficas y razonamiento. El curriculum de la Educación Primaria en la CAV
TEMA 2.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Distinción entre problema y ejercicio. Pautas para la resolución de un problema. Modelos matemáticos y heurísticos utilizados en la resolución de un problema. Resolución de problemas. Estudio crítico de las soluciones y estrategias planteadas.
TEMA 3.- NUEVAS TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN MATEMÁTICA. Materiales didácticos digitales. Software ddáctico matemático (ventajas y desventajas). Programas de visualización matemática. Programas de manipulación matemática. Manejo critico de los programas. Aplicaciones didácticas.
1. GAIA.- Matematikaren alderdi orokorrak.
2. GAIA.- Arazoen ebazpena.
3. GAIA.- Matematikak irudikatzeko teknologia eta tresna berriak.

Metodologia

La docencia correspondiente al módulo ESKOLA ETA CURRICULUMA será del tipo GA (práctica de aula) y tendrá una carga docente de 3 créditos.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 80%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 20%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:


La evaluación correspondiente al trabajo en grupo, será de un 5% de la calificación final.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

-BOE, BOPV: Decretos curriculares: REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. DECRETO 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

- Alsina C. et al. Enseñar matemáticas. Ed. Grao, 1996.
- Arrieta, Modesto. Matematikaren Didaktika. Lehen Hezkuntza II: Geometría eta Neurria. Euskal Herriko Unibertsitatea. Bilbo, 2001.
- Chamorro, Mª del Carmen (coord.). Didáctica de las Matemática para Primaria. Pearson; Prentice Hall. Madrid, 2003.
- Godino, Juan D. Matemáticas para Maestros. http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/welcome.html.
- VV.AA. La resolución de problemas en Matemáticas. Ed. Grao. Madrid, 2002.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

- Abrantes, P. eta beste batzuk. La resolución de problemas en matemáticas. Grao. Madrid, 2002.
- Ifrah,G. Las cifras. Historia de una gran invención. Alianza. Madrid, 1987.
- Prada, Mª Dolores de; Rodríguez, Ricardo. Cómo enseñar la divisibilidad. Anaya. Madrid, 1982.
- Sanz Lerma, Inés. Matemáticas y su didáctica II. Geometría y Medida. Euskal Herriko Unibertsitatea. Bilbo, 2001.
- Segarra, Lluís. Problemates. Colección de problemas matemáticos para todas las edades. Ed. Graó. Madrid, 2004.

 • Aldizkariak:

Suma, Uno, Sigma, Educación Matemática (Iberoamericana, de Santillana), Thales.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

www.educared.net/
www.divulgamat.net
www.zientzia.net
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep
http://www.agapema.com/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/12
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es