Ogi apurrak

25863 - Musika Lehen Hezkuntzan • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Musika Lehen Hezkuntzan ikasgai honek Lehen Hezkuntzako ikaslegoari soinuaren, entzumenaren eta ulermenaren ahalmena zein sormenari laguntzeko baliabideak eman nahi dizkio.
Irakasgai hau Komunikazio Lanabesak moduluan integratzen da (Arteen eta Ikusizko Kulturaren Hezkuntza, Informazio eta Komunikazio Teknologiak Lehen Hezkuntzan eta Komunikazio Gaitasunaren Garapena Euskara eta Gaztelanian Lehen Hezkuntzan II beste irakasgaiekin), Graduko 3. Seihilekoan.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

KONPETENTZIAK ETA IKASKUNTZA EMAITZAK
M02CM05a. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. (G008/G009).IKASKUNTZA EMAITZAK:1.- Norberaren adierazpena, beste pertsonen ulermena zein aniztasunaren ikuspuntutik ikasleen integraziorako musika baliagarria dela baloratzea; 2.- Conoce y utiliza la música como herramienta de inclusión en casos de necesidades educativas especiales, diferentes grupos culturales, discriminación social


M02CM05b. Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical. (G001). IKASKUNTZA EMAITZAK:1.- Arte adierazpenaren arloan eskola curriculumaren eboluzioa aztertzen du: Musika eta bere osagaiak oraingo legean. Hezkuntza sisteman hezkuntza musikalak duen papera aztertzen du.

M02CM05c. Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela. (G011/G005/G009).IKASKUNTZA EMAITZAK:1.- Musika irakaskuntzan bultzatzen diren ahalmen kritiko eta sortzaileen garapenari buruz hausnartzen da; 2.- Ideia musikal desberdinei lekua zabaltzen die.3.- Ahotsaren zainketa landu oinarrizko eginbehar bezala irakaslearen lanerako edozein hezkuntza mailan; 4.- Ohartzen da ahotsaren garrantziaz eta dituen ahalbideak komunikaziorako tresna bezala ezagutzen ditu.

M02CM05d. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes. (G001/G002/G010/G011. IKASKUNTZA EMAITZAK: 1.- Lehen hezkuntzan gelako programazioaren garapena gauzatzeko baliabide didaktikoak aukeratu eta erabiltzen ditu;

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. GAIA.- MUSIKA LEHEN HEZKUNTZAKO CURRICULUMEAN.

2. GAIA.- MUSIKA ESPARRU FORMALETAN,EZ-FORMALETAN ETA INFORMALETAN.

3. GAIA.- AHOTSA, KOMUNIKATZEKO OSAGAI GISA ETA ADIERAZTEKO TRESNA ETA BITARTEKO GISA.

4. GAIA-. MUSIKAKO ETA DIDAKTIKAKO BALIABIDEAK LEHEN HEZKUNTZAN.

5. GAIA.- MUSIKA-HEZKUNTZA ETA ANIZTASUNARI ARRETA.

Metodologia

Metodologia:
Ikasturtean klaseak teoriko -praktikoak izango dira, egitarau honen edukiak landuz.
Bertan agertzen diren edukiak gutxiagotik gehiagora garatuko dira,banaka zein taldeka eta irakaslearen zuzendaritzapean.
Lan modular bat osatuko da "Komunikazio lanabesak" irakasgaiak elkarlanean garatuz: Gaitasun Komukatiboak, Arte Hezkuntza, IKT eta Musika Hezkuntza.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 12   48            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 18   72            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 50%
  • Test motatako proba 10%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 20%
  • LANEN, IRAKURKETEN... AURKEZPENA 15%
  • ASISTENCIA 5%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

EBALUAZIOA: Azterketak, gelako lanak eta jarraikako ebaluaketaren bidez egingo da.
Nota portzentai hauen araberan osatuko da:
1) GARATU BEHARREKO AZTERKETA IDATZIA %50 (ezinbestekoa da gaia gainditzeko)
2) TEST MOTAKO IDATZIZKO AZTERKETA %10
3) TALDEKO LANAK %20
4) LANEN AURKEZPENA-LAN MODULARRA %15
5) ASISTENTZIA %5.
APARTEKO EGOERAK: Klasetara etortzen ez diren ikasleentzat, edo irakasgai guztietan matrikulaturik ez dagoen ikasleak moduluko lanaren ordez hiru aukera hauetatik BAT HAUTATU beharko du ebaluazioan dagokion %15 lortu ahal izateko:
1.- Talde guztien kanpo behaketa egin, eta jasotako informazioarekin txosten bat prestatu.(Behaketaren irizpideak irakaslearekin adostu behar dira)
2.- Irakasgaian landu diren bost gaietako bati buruz, lan pertsonal bat egin.(Lanaren gutxiengo irizpideak irakaslearekin adostu behar dira)
3.- Lan-talde batean sartu, ekarpenak egin eta bideoaren musika ekoizpenean parte hartu. Partaidetza hori taldearen egunerokoan jasota geratu beharko du.
Hiru aukera hauetatik bat ere ez denean osatzen, AZTERKETA FINALEAN GALDERA BAT erantzun beharko du LAN MODULARRARI BURUZ (Galdera honek eskatuko dio ikasleari erlazionatzea moduluko lau ikasgaiak: Musika Lehen Hezkuntzan, Arteen eta Ikusizko Kulturaren Hezkuntza, Informazio eta Komunikazio Teknologiak Lehen Hezkuntzan eta Komunikazio Gaitasunaren Garapena Euskara eta Gaztelanian Lehen Hezkuntzan II).

Etengabeko ebaluazioari (edo mistoari) uko egitea:
Ikasleek etengabeko ebaluazioari (edo mistoari) uko egiteko aukera izango dute. Horretarako, ikasleak idatzi baten bidez irakasleari komunikatuko dio. Komunikazio hau ikasleak egingo du ikasturte hasieratik lehenengo 9 astetan.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

SITUACIONES ESPECIALES: (Alumnado que no asiste regularmente a clase, o que no está matriculado en todas las asignaturas del módulo KOMUNIKAZIO LANABESAK/HERRAMIENTAS DE COMUNICACION).Para evaluar el 15% dque corresponde al trabajo modular podrá optar por UNA de las tres opciones que se presentan a continuación:
1.- Elaborar un informe (acordado con el/la profesor/a) de la observación del trabajo modular realizado por los grupos de la clase.
2,. Realizar un trabajo personal sobre los 5 temas de la asignatura Musika Lehen Hezkuntzan/Música en Educación Primaria (siguiendo las orientaciones del profesor/a)
3.- Integrarse en un grupo de trabajo modular, y ocuparse de la producción del tema musical que acompañe al video. Esta participación deberá recogerse en el diario del grupo.

En caso de no cumplir una de estas tres opciones, el alumno/la alumna deberá responder en el EXAMEN FINAL a UNA PREGUNTA sobre el TRABAJO MODULAR. En la respuesta a esta pregunta, se deberán relacionar necesariamente las cuatro asignaturas del trabajo modular: Competencias Comunicativas en Educación Primaria II, Musica en Educación Primaria, Tecnologias de la Información y la Comunicación en Educación Primaria, y Educación en la Artes y en la Cultura Visual.

Nahitaez erabili beharreko materiala

EGELA PLATAFORMA
IKASLEAREN GIDA (EGELA PLATAFORMAN)
MUSIKA GELA
-INSTRUMENTARIUM ORFF
-ORDENAGAILUA
-IKUS ENTZUNEZKO TRESNA
-Moodle plataformako irakasgaia
-Lan modularraren txostena

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación primaria. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
DECRETO 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Suplemento al n.º 218 -martes 13 de noviembre de 2007
AAVV (2008). Percepción y expresión en la cultura musical básica. Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
BERNSTEIRN, L. (2002). El maestro invita a un concierto. Madrid: Siruela
CORTAZAR, Mª I. y ROJO, B. (2007). La voz en la docencia. Conocer y cuidar nuestra herramienta de trabajo. Barcelona: Graó
DÍAZ, M. Y GIRÁLDEZ A. (coord) (2007). Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes. Barcelona: Graó
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

CRIPPS, C. (1999), La música popular en el siglo XX. Madrid: Akal
ESPINOSA, S. (2006), Ecología acústica y educación: Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro. Barcelona: Graó
GLOVER, J. (2004), Niños compositores (4 a 14 años). Barcelona: Graó
PAINTER, J. (1999), Sonido y Estructura. Madrid: Akal

 • Aldizkariak:

EUFONÍA. Didáctica de la Música
MÚSICA Y EDUCACIÓN
 • Interneteko helbide interesgarriak:

- Biblioteca virtual en español especializada en recursos para la Educación musical
BIVEM www.bivem.es
-    http://www.xtec.es/rtee/esp/teledmus/vocabulario/vocabulario.htm.
Recursos en Internet para la educación musical
-    http://www.xtec.es/rtee/esp/links/xarxmus.htm
-    Enlaces de recursos musicales
Zona Clic. Actividades
-    http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp?area=mus
-    Actividades musicales para primaria y secundaria

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/06/20
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es