Ogi apurrak

26304 - Diagnosia Hezkuntzan • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Pedagogiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Diagnosia Hezkuntzan irakasgaia Pedagogia graduko V. moduluaren barruan kokatzen da, Hezkuntzako esku-hartzea deritzon moduluan hain zuzen ere. Irakasgai honetan lantzen dena disziplina zientifiko aplikatua da. Disziplina honen bidez, hezkuntza testuinguruetan eta gizartekoetan, hezkuntza-egoeren diagnosiari eta formakuntzari heltzen zaio. Erreferentziatzat hartzen dira zenbait eredu teoriko eta propioak diren metodologia eta teknikak erabiltzen dira. Jakintza hauen bidez, zenbait konpetentzia lortzen dira, hala nola, erabakiak hartzen lagunduko duen diagnosi-prozesu bat egitea eta hezkuntza-ekintzak, proiektuak, programak, diseinuak, etab. garatzea. Bai diagnosi-prozesuan eta bai hezkuntza-ekintza guzti hauetan inklusioaren, kalitatearen eta ekitatearen irizpideak jarraitzen dira.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

KONPETENTZIAK
Irakasgaian azpimarratzen diren moduloko konpetentziak hauexek dira:

5C1.Hezkuntzako eta formakuntzako egoerak diagnostikatzea, esku-hartze baterako aldez aurretiko pauso bezala.

5C4. Esku-hartze testuinguruetara moldatutako formakuntza-proposamenak diseinatzea.

5C5. Amankomuneko erabakiak erraztuko dituzten esku-hartze pedagogikoko proposamenak funtsatzea eta argumentatzea, bai ahoz eta bai idatziz.

IKASKETA-EMAITZAK
-Testuinguru desberdinetan ekintza diagnostikoko helburuak identifikatzen ditu eta eredu teoriko desberdinetatik ekintza diagnostikorako beharrak eta eskaerak analisatzen ditu.
-Egoera bakoitzerako informazio-iturriak eta diagnosi-teknika egokiak aukeratzen ditu eta ebaluaketa-datuak aztertu, interpretatu eta integratu egiten ditu, lortutako emaitz diagnostikoen arabera, esku-hartzerako erabaki-hartze egokia egiteko.
-Txostenak idazten ditu eta erabiltzaileen arabera hezkuntza esku-hartzerako plan bat proposatzen du.
-Esku-hartzerakoan, erabiltzen diren tekniken bidez, hezkuntza-eragile nagusi zuzenak eta zeharkakoak


EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.Hezkuntzako diagnostikoari buruzko kontzeptua.

2. Diagnostiko prozesua eta auzi deontologikoak.

3. Hezkuntzako diagnostikoaren metodología: Teknikak eta testen propietateak. Test baten analisirako irizpideak.

4.Informazio jasotzearen inguruko teknikak eta instrumentuak: Elkarrizketa, behaketa eta autotxostenak.

5. Portaera prozesuen ebaluaketa. Trebeziak eta portaera defizitak.

6. Adimenaren eta ikasketaren prozesu kognitiboen ebaluazioa.

7. Ikasketa-trebezien eta ikasteko tekniken ebaluazioa.

8. Gizarte klimaren ebaluaketa, hezkuntzaren testuinguruan, gizarte testuinguruan eta familiaren testuinguruan.

9. Txosten diagnostikoa ematea.

Metodologia

 Klase majistralak: gaiak jarraituz, oinarrizko kontzeptuak azaltzen ditu irakasleak.
 Praktikak: Ekintza teoriko-praktikoak dira, irakasleak proposaturikoak. Dosier bat burutu beharko da parktika guzti hauen bildumarekin. Partehartzea garrantzitsua da baina gela barruan bai kanpoan.
 Seminarioak: Ikaslegoak eginiko ekintzak kritikoki eztabaidatzean datza.
    

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36 12 12            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54 18 18            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Test motatako proba 40%
  • PRAKTIKAK EGITEA (ARIKETAK, KASUAK EDO BURUKETAK) 20%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 20%
  • DILAN LANA 20%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:


    Azken ebaluaketa oso modu estuan harremanduta dauden lau faktore kontuan hartuta egingo da: Praktiken dossier indibiduala (2 puntu), talde-lana (2 puntu), azken azterketa (4 puntu) eta DILAN (2 puntu). Zati guztiak gainditu behar dira, irakasgaia gainditzeko.
    DILAN %20, azterketa % 40, talde-lana % 20, praktiken dossier pertsonala % 20.

Azterketa idatziz izango da, erreferentziatzat gelan landutako gaiak hartuko direlarik; beraz, bai arlo teorikoak eta bai praktikoak barnebilduko ditu. Burutuko den probak galdera laburrak eta test motakoak izango ditu, egoera errealekin loturak izango ditu eta bertan, ikasitako ezagutzak, estrategiak eta prozedura metodologikoak modu integratuan eta arrakastatsuan azaldu ahal izango dira.


 Ebaluaketa jarraian parte hartu ezin duen ikaslegoak, azken azterketara aurkeztu ahal izateko, Dekanotzan dokumentuen bidez justifikatu beharko ditu ezin parte hartzearen arrazoiak (43.c artikulua), protokoloa jarraituz eta Hezkuntza Fakultateak ezarritako mugen barruan. Honela, salbuespen egoeran dagoen ikaslegoak bere konpetentzien garapena akreditatu ahal izango du azken ebaluaketa baten bidez. Azken ebaluaketa hau honetan datza: Azken azterketa (ikastetxeak jarritako egunean eta ordutegian). Azterketa honek galdera laburrak eta test motakoak izango ditu, programaren edukinetan agertzen direnei buruzkoak (10 puntu). Arrazoi desberdinengatik ikaslegoak DILANik egiten ez badu, irakaslearekin tutoretzan hitzartutako banakako lan bat egin beharko du. Ez bada azterketara aurkezten, deialdiari uko egiten zaio.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

El alumnado que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, con independencia del sistema de evaluación que en ella se hubiera elegido, tendrá derecho a presentarse a los exámenes y actividades de evaluación que configuren la prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria.
La evaluación de la asignatura en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de evaluación final.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Anaya Prieto, D. (2008) Diagnóstico en Educación. Madrid UNED.
Calvo Pérez, Crispin. (2007), Técnicas e instrumentos de diagnóstico en Educación. Sevilla. Aljibe Ediciones.
Maganto. J.M. (2008). Dossier de Diagnóstico en Educación. San Sebastian: Universidad del País Vasco.
Maganto, J. M. (1996). Diagnóstico en Educación. Universidad Del País Vasco.
Sánchez-Cano, M., Bonals, J. (comp.), (2005) La evaluación psicopedagógica. Graó. Barcelona.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Anaya Prieto, D. (2008) Diagnóstico en Educación. Madrid UNED.
Ayala    Flores, C. L. (2001). Evaluación e Informes Psicopedagógicos. Propuestas Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2003) Prácticas de Evaluación Educativa. Madrid, Pearson.
Curriculares; 6. Madrid: CEPE.
Calvo Pérez, Crispin. (2007), Técnicas e instrumentos de diagnóstico en Educación. Sevilla. Aljibe Ediciones.
Casado, A. (2010) Casos prácticos de diagnóstico pedagógico. Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca
Chabot, E. y Chabot, M. (2009) Pedagogía emocional sentir para aprender. Madrid. Alfaomega.
Galve Manzano, J.L. (2007) Evaluación e intervención psicopedagógica en contextos educativos. Estudio de casos. Problemática asociada con dificultades de aprendizaje. Sevilla: Editorial EOS Vol. II
González, J.A. (2004) La evaluación en Contextos de Diversidad: una visión pedagógica. Pearson, Madrid.
Dueñas, M. L. (2002): Diagnóstico Pedagógico. Madrid: UNED.
Jiménez Hernández, C. (2008) Diagnóstico de los Más Capaces. Madrid. UNED. Jiménez Fernández, Carmen (Dir.).(2004). Diagnóstico y atención a los alumnos con necesidades educativas específicas, alumnos intelectualmente superdotados. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia
Jiménez Vivas, A. (2003): Diagnóstico en Educación: Modelos, Técnicas e Instrumentos. Salamanca: Amarú.
**Maganto. J.M. (2008). Dossier de Diagnóstico en Educación. San Sebastián: Universidad del País Vasco. (Copistería Zorroaga UPV/EHU)
Maganto, J. M. (1996). Diagnóstico en Educación. Universidad Del País Vasco.
Mari Moya, R. (2001): Diagnóstico Pedagógico. Barcelona: Ariel Educación Torres Marí Moyà, R., Climent, C. I. y Cervera, Mª A. (2005): Guía de buenas prácticas de diagnóstico pedagógico. Valencia: Tirant lo Blanch.
Suárez, A.(2011) Diagnóstico Pedagógico. Diagnóstico de las competencias en lenguaje verbal escrito y matemáticas en educación primaria. La muralla: Madrid.
Trave González, G. y Pozuelos, F .J. (1998). Investigar en el Aula. Aportaciones para una didáctica innovadora. Universidad de Huelva: Servicio Editorial.
Zufiaurre Goikoetxea, B. (2000) Evaluación escolar y coparticipación educativa: responsabilidad social y democrática: padres, madres, maestros, maestras, alumnas y alumnos, sociedad: la complejidad de la vida social.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Chabot, E. y Chabot, M. (2009) Pedagogía emocional sentir para aprender. Madrid. Alfaomega.
Jiménez Hernández, C. (2008) Diagnóstico de los Más Capaces. Madrid. UNED.
Mari Moya, R. (2001): Diagnóstico Pedagógico. Barcelona: Ariel Educación.
Jiménez Fernández, Carmen (dir.).(2004). Diagnóstico y atención a los alumnos con necesidades educativas específicas, alumnos intelectualmente superdotados. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
 • Aldizkariak:

Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa.
Revista o RIE: Revista de Investigación Educativa.
Revista de Educación.
Revista Española de Pedagogía.
Infancia y Aprendizaje.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.uned.es/feop-reop/
www.educaweb.es/
http://www.aera.net/
http://www.iaevg.org/IAEVG/
http://www.eera.ac.uk/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/06/17
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es