Ogi apurrak

26307 - Ezintasuna eta Inklusioa • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Pedagogiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Pedagogia tituluaren V. Moduluan sartzen den gai-gabezia eta Inklusioa gaiak, ezaugarri teoriko eta praktikoak ditu. Helburua, pertsona erabiltzaileen eta profesionalen beharrei erantzuteko proiektu eta /edo zerbitzu inklusiboak sortzea du (hezitzaileak, osasun arlokoak, komunikatiboak…). Gai-gabezia etiketarekin aniztasun handiko pertsonak aurkituko ditugu, hamaika behar eta ezaugarri espezifiko dituztenak. Testuinguruaren azterketarekin hasi eta hobekuntza abegitsuak proposatuko dituzten proiektu zein zerbitzuak eskaintzen saiatuko gara.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

GAIAREN KONPETENTZIAK.

1.    Pertsonak, taldeak, testuinguruak eta erakundeak aztertzeko eta horien diagnostikoa egiteko, hainbat jarduera-arlo profesionaletan esku-hartze pedagogikoa finkatzeko eta bideratzeko.
2.    Hezkuntza-arloko gaiei buruzko ezagutza kritikoa eskuratzeko, interpretatzeko, ikertzeko eta eraikitzeko, gai zientifiko, politiko, sozial eta etikoei buruzko gogoetan eta erabakietan iritzia eta orientazioa emateko, Giza Eskubideen ikuspegitik.
3.    Hezkuntzako prozesuak eta programak diseinatzeko, garatzeko eta ebaluatzeko, askotariko testuinguruetan eta taldeetan, gizarteratzea, kalitatea eta berdintasuna oinarri hartuta.
4.    Pertsonen artean harreman eta komunikazio horizontal eta enpatikoa sustatzeko baldintzak sortzeko, testuinguru eleanitzetan eta kulturanitzetan gizarte-inklusioa sustatzeko (entzutea, negoziazioa, adostasuna eta desadostasuna, etika...).

MODULUKO DIZIPLINARTEKO LANA (DILAN).

Honako helburu hau izango du:
“Esku-hartze Pedagogikorako Plana taldean diseinatzea, gizarte eragin inklusiboa izan dezan”

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

- Urritasunaren tratamendua eta bereizketa, integrazioa, inklusio fenomenorako bira historiko. Kultura eta ezintasun historian. Hezkuntza espezializatuaren mugak.

-Hezkuntza-sistema guztientzat (Warnock, 1978 txostena). Eskubide hezkuntza herritar guztien beharrei erantzuten (UNESCO, 1990).

- Minusbaliotasun topikoak. Minusbaliotasun-deiturak Etiketatzearen ondorioak. Besbes helburuarekin erabilitako diskriminazio procesual. Laguntza kantitate eta kalitateak. Sarbide eta dignitate eskubideak. Bizitza kalitate horizontea.

-Ikuspegi inklusiboa eskolak hobetzeko eta, bereziki, hezkuntza-aukerak hobetzeko baita ere urritasuna duten pertsonentzako Zergatik baztertu? 1975geroztik NBEaren Adierazpenetan urritasuna duten pertsonen eskubideen inguruan egindako formulaziotik abiatuta hezkuntzak egindako ibilbidea.

-Guztiontzako eskola garatzeko oinarriak ezarriko ditugu, eta ikasle aniztasunari erantzun egokiak emateko gaitasuna hobetzeko laguntza sistemak aztertuko ditugu. Zerbitzuak eta zonaldeko sareak. Testuinguruaren azterketa gizarte gertakizunen baldintzatzaile. Talde heterogeneoekin lanean jarduntzen duen testuinguruak baldintzatutako “Aktore” ezberdinen arteko dialogoa eraizpide propioak, autonomia, ezagutza sintetikoak eta erabilgarriak sortzeko eta praktika aberasteko, hala nola, praktikari buruzko hausnarketak egiteko eta era horietara ere, persona guztien garapen gorenera iristeko.

-Esku-hartzeak eredu aproposak beste egoera eta profesionalei trasferitzeko moduan zuzendu. Hezkuntzako esku-hartze antolakuntza inklusio helburuen lorpenerako garrantzitsu. Inertzietatik intentziozko aldaketetara. Gizartearen jarrerak. Gizarte aldaketaren kudeaketa.

-Testuinguru diseinua: ikaskomunitateak (praktika). Hezkuntza beharrei erantzun curriculumaren bitartez. Baliabideak, bai orokorrak bai zehatzak, praktika pedogogikoaren erantzule. Proposamen berrien bila.

-Berdintasun printzipioa bermatzeko urritasuna duten pertsonen atentziorako zerbitzuak (gizarte-hezkuntza zerbitzuetan eta zerbitzu saretan sakonduko dugu). Hezkuntza erregularraren baliabideak osatzeko laguntzak eta aldi berean , erabiltzaileeen urritasunaren limitazioak sortutako bizi-baldintzak hobetzeko esku-hartze proposamenak.

Metodologia

Gaiaren garapena estrategia desberdinak bateratuz eramango da; metodologia aktiboa, partehartzailea eta dialogikoarekin bat.

- Klaseko taldelana: Ikasle guztien parte-hartzearekin, jarduera desberdinak egingo dira, esaterako: hitzaldiak, eztabaidak, bideoen analisia eta tertulia dialogikoak.

- Talde txikiko lana. DILAN + taldeko lana kasuaren metodoa jarraituz.

- Norberaren lana: Mapa kontzeptuala

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36 12 12            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54 18 18            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • PRAKTIKAK EGITEA (ARIKETAK, KASUAK EDO BURUKETAK) 30%
  • BANAKAKO LANAK 30%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 20%
  • Autoebaluazioa 20%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Modulua osatzen duten beste irakasgaiekin batera, ikasleak diziplinarteko lana (DILAN) egin beharko du. Lan honek moduluaren gai guztien kalifikazioaren %20 baldintzatzen du. Justifikatutako arrazoiren batengatik ikasle batek diziplinarteko lana ezin badu egin, moduluaren koordinatzailearengana jo beharko du berak aholkatutako lan prozedura jarraitzeko.


Ebaluazio sistema etengabekoa izango da. Ikasleak etengabeko ebaluazioaren bitartez ebaluatua izateko eskubideari uko egin ahal dio 9. astea baino lehen. Ikasleei dagokiela ohiko azkeneko ebaluazioko sistemaren bitartez ebaluatua izateko idatzizko eskaera egitea.
Etengabeko ebaluazio sistemari uko egiten dion ikasleek, azterketaz aparte, bakarkako lan bat egin behar dute. Ikasleek tutoretza orduetan izango dute irakaslearen laguntza.

Ikasgaia gainditzeko DILANa eta ikasgaia bera gainditu behar dira.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ikasleen kalifikazioa bukaerako azterketan oinarritzeaz aparte, bakarkako lan bat egin behar dute. Azterketa, dekanotzak agintzen duen egunean egingo da. Azterketarako erreferentziak irakasgaiaren programan eta oinarrizko bibliografian, bai eta aipatzen diren dokumentuetan ere aurkitzen dira. Ikasleek tutoretza orduetan izango dute irakaslearen laguntza.

Orientazioak eta uko egitea. Azken kalifikazioari uko egitea irakasgaiaren irakasleari idatzi bat zuzendu beharko zaio.

Ikasgaia gainditzeko DILANa eta ikasgaia bera gainditu behar dira.Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

** ALMEIDA, M.E. y otros (2010): Nuevas retóricas para viejas prácticas. Repensando la idea de diversidad y su uso en la comprensión y abordaje de la discapacidad. Política y Sociedad, Vol. 47 Num. 1: 27-44
http://www.um.es/discatif/documentos/PyS/3_Retoricas.pdf

BARTON, L. (2010). Superar las barreras de la discapacidad. Madrid: Morata.

BOOTH,T. & AINSCOW,M. BLACK-HAWKINS,K. (2002). Index for inclusion. Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Hezkuntza inklusiboa ebaluatzeko eta hobetzeko gida. Eskoletako ikaskuntza eta partaidetza garatuz. Dep Ed. Univ. e Investigación Gobierno Vasco, Vitoria en http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/RecursosParaLaInclusion/hezkuntza_inklusiboa_c.pdf

DECRETO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA (2015): Modelo de atención a personas con discapacidad y a personas con trastorno mental. Ordenación de la red foral de servicios de alojamiento, de día y ocupacionales en Gipuzkoa.
http://www.behagi.eus/files/informes/modelo-de-atencin-a-discapacidad-y-trastorno-mental.pdf
** Parte II. Marco conceptual pp. 21-32

ECHEITA, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.

ESCUDERO, J,M. y MARTÍNEZ, B. (2011) Educación inclusiva y cambio escolar. Revista Iberoamericana de Educación, 55,85-105.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3689943

FEVAS (2011): Guía de materiales para la Inclusión Educativa: Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Educación Secundaria. Gobierno Vasco.
Educación Infantil: http://fevas.org/?wpfb_dl=33
Primaria: http://fevas.org/?wpfb_dl=35
Secundara: http://fevas.org/?wpfb_dl=38

** FLORIAN, L. (2013). La educación especial en la era de la inclusión:¿El fin de la educación especial o un nuevo comienzo? Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. Vol. 7, Nº 2, pp. 27-36.
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol7-num2/art1.html

GARCÍA, J.A. y MORENO, I. (Coords.) (2014). Escuela, diversidad cultural e inclusión. Madrid: La Catarata

GOBIERNO VASCO (2012): Plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva 2012-2016. Departamento de Educación. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-detail/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100011c_Pub_EJ_Plan_diversidad_c.pdf

MUNTANER, JJ. Y OTROS (2016). Buenas prácticas en educación inclusiva. Educatio Siglo XXI, vol. 34, n. 1, pp. 31-50.
http://dx.doi.org/10.6018/j/252521

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud.
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf

** SAPON-SHEVIN m. (2013). La inclusión real: Una perspectiva de justicia social. Revista de Investigación en Educación, nº 11 (3), pp. 71-85
http://reined.webs.uvigo.es/ojs/index.php/reined/article/viewFile/728/295

** SCHALOCK, R Y OTROS (2007): El Nuevo concepto de retraso mental: comprendiendo el cambio al término discapacidad intelectual. SIGLO CERO, 224, pp 5-20.
http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/10365/8-2-6/el-nuevo-concepto-de-retraso-mental-comprendiendo-el-cambio-al-termino-discapacidad-intelectual.aspx

TOSI I. Y OTROS (2016). Educación Inclusiva y Vida Independiente. Universitas, 24, pp. 134-164.
http://dx.doi.org/10.20318/universitas.2016.3178

 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

MARCHESI,A.; COLL,C.; PALACIOS,J. (Comps.) (1990) Desarrollo psicológico y educación. T. III. Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. Alianza Editorial, Madrid.
ORCASITAS, J.R. (1990) La educación con Deficientes Mentales. Materiales para una reconstrucción del concepto de Deficiencia Mental. Tesis Doctoral. Universidad de Deusto, Bilbao. 1508pp. (3 Vols). 145 Microfichas.
VVAA (2007) Justice, rights and inclusion for people with Intellectual disability. Inclusion Europe, en http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1279&context=gladnetcollect
VERDUGO,M.A. (Dir.) (2006) Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Instrumentos y estrategias de evaluación. Amarú, Salamanca.
WARNOCK.M.H. (1978) Special educational needs. Report of the committee of enquiry into the education of handicapped children and young people. Cmnd 7212, HMSO, London., en http://sen.ttrb.ac.uk/attachments/21739b8e-5245-4709-b433-c14b08365634.pdf
 • Aldizkariak:

Tantak
Hik Hasi
Siglo Cero ; http://sid.usal.es/minusval.aspx ; http://www.rppapm.es/bolrp ;
http://www.educacioninclusiva.com/index.aspx ; http://www.unapei.org; http://www.ncad.ie ; http://jaweb.icdi.wvu.edu/kinder ;
Revista Latinoamericana de educación inclusiva:
http://www.rinace.net/rlei/rlei_home.html
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/eswww.siis.net ; http://www.aamr.org

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/default.htm ; http://educacion.once.es/home.cfm?id=1&nivel=1 ; http://www.inclusion-europe.org/main.php?lang=ES&level=1&s=120&mode=section

http://www.iassid.org/iassid/index.php ; http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/necesidades_especiales_c.html ; http://www.thearc.org/misc/sadescr.html;

Cuadernos de Buenas Prácticas FEAPS : http://www.feaps.org/biblioteca/libros/cuadernos.htm

Gobierno Vasco: Documentación sobre necesidades educativas especiales:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_neespeci/necesidades_educativas_especiales.html

Inclusión en Europa: http://www.inclusion-europe.org/main.php?level=1&lang=ES&news=ok

La Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad:
http://www.includ-ed.eu/es/la-red

Centro de documentación y estudios: http://www.siis.net

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/09/01
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es