Ogi apurrak

26281 - Hezkuntza eta Gizarte Orientazioa • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Pedagogiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Irakasgai honek hezkuntza- eta gizarte-interbentzioaren esparruetan orientazio funtzioa garatzeko estrategiak eta tresnak eskaintzen ditu, hala prebentzioaren nola egoera zailei aurre egitearen ikuspuntutik.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1.    Hezkuntza formalean eta ez-formalean orientazio-lanei ekiteko modu desberdinak ulertu planteamendu sistemiko batetik. Gizarte konplexu, global eta kulturaniztunean hezitzaile izateak esan nahi duenaren kontzientzia profesionalaz jabetzea, printzipio, funtzio, egintza eremuak eta erreferentziazko eredu teorikoak identifikatzeko gai izanik.
2.    Hezkuntza- eta gizarte-orientazioak hezitzaileei ematen dizkien ebaluazio- eta interbentzio-tresna nagusiak ezagutzea.
3.    Pertsonen garapenean erabakiak hartzerako orduan erabiliko diren estrategiei dagokienez kontutan hartu behar da profesionalen autoestimu eta gaitasun soziopertsonalen papera.
4.    Pertsonaren eta taldearen garapena sustatzeko proposatzen diren
estrategia psikopedagogikoak aztertzea eta balioestea, arreta berezia
eskainiz mehatxu-, gatazka- eta jazarpen-egoerei aurre egiteko estrategiei
5.    Adingabekoekin burutzen den esku-hartzean garapen soziopertsonala eta taldeen parte hartzea sustatzeko esperientziak eta hezkuntza-programak aztertzea eta balioestea, diseinuak eta hobekuntza proposamenak sortzen ikasteko helburuarekin.
6.    Hezitzaileek genero-berdintasuneko balioak sustatzean duten rola aztertzea eta balioestea, arreta berezia eskainiz zaurgarritasun- eta bazterketa-egoerei, dela bizi-arrazoiengatik (zahartzea), dela egoeraarrazoiengatik (pobrezia).

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

Edukiak
I. Blokea: Hezkuntza eta Gizarte Orientazioaren esparru kontzeptuala

1. Gaia: ORIENTAZIOAREN EREMUA
1.1    . Orientazioaren profesionalizazioa
1.1.1. Zertan lan egiten dute orientatzaileek?
1.1.2. Zein da hezitzaileen orientatzaile-funtzioa
1.2. Hacia un modelo de Orientación
1.2.1. Orientazio-ereduak
1.2.2. Hezkuntza eta Gizarte Orientazioaren eredua eraikitzen
1.3. Zer da Hezkuntza eta Gizarte Orientazioa?
Praktika: Zer da Hezkuntza eta Gizarte Orientazioa?

2. gaia : EBALUAZIO TRESNAK HEZKUNTZA ETA GIZARTE ORIENTAZIOAN
2.1.- Elkarrizketa eta deribazioa
2.1.1. Elkarrizketa mota
2.1.2. Deribazio prozesua
2.2.- Behaketa
2.2.1. Behaketa-motak
2.2.2. Behaketarako dimentsioak eta adierazleak
2.3.- Testen erabilera
Praktika: elkarrizketa eta deribazioa

Bloque II: Hezkuntza eta Gizarte Orientaziorako gaitasunen garapena

3. gaia: Autoestima profesional y competencias sociopersonales
3.1. Autoestimua eta gaitasunen garapena
3.1.1. Autoestimuaren garrantzia
3.1.2. Autoestimuaren definizioa, osagaiak eta ezaugarriak
3.1.3. Autoestimua baloratzeko dimentsioak
3.2. Harremanen dinamikaren eginkizun hezitzailea: orientaziorako jarraibideak
3.2.1. Sostengu-harreman bat eskaintzea
3.2.2. Eredu izatea.
3.2.3. Positiboan zentratzea
3.3. Pertsonen arteko harremanak testuinguru profesionalean
3.3.1. Harreman pertsonalak eta profesionalak
3.3.2. Aldaketa pertsonala baliatuta, pertsonen arteko harremanak
erraztu eta hobetzea
Praktika
1-     Autoestimua
2-    Komunikazioa
3-    Laguntza eta estimulazioa

4. gaia: GAITASUN ETA ETIKA PROFESIONALA TALDEEN KUDEAKETAN

4.1. Taldean elkarekintza positiboen experientziak
4.1.1. Esperientziak taldean erabili aldaketa gisa
4.1.2. Partehartze Identificar y canalizar los problemas de resistencia a la participación.
4.1.3. Gatazken arazoak taldean konpontzeko estrategiak erabili
4.2. Talde lana.
4.2.1. Talde lanaren ikaskuntza erraztu
4 2.2. Lan taldearen garrantzia erantzunkizun eta laguntza sistema batean
4.3. Diziplina gatazkak: orientabideak
4.3.1. Autoritatea eta disziplina
4.3.2. Disziplina arazoak ulertu eta nola aurre egin
4.3.3.- Jazarpena
Praktikak
1.- Talde kohesioa
2.- Disziplina
3.- Jazarpena
    
III. Blokea: Orientazioa hezkuntza- eta gizarte-interbentzioko prozesu gisa.
Interbentzio-programak.

5. gaia: ORIENTAZIOA ETA ESKU-HARTZEA
Sarrera
5.1. Lehen mailako prebentzio programak
5.1.1. Programak aztertzeko ereduak
5.1.2. Soziokultural prestakuntza programak
5.2. Bigarren mailako prebentzio-programak
5.2.1. Arrisku-egoerak identifikatzeko adierazleak
5.2.2. Oinarrizko programak
5.3. Ahul-ahuleko egoeretan daudenentzat programak
5.3.1. Nortzuk dira?
5.3.2. Ahul-ahuleko testuinguruetan adin txikikoak ebaluatzea
5.3.3. Gizarte-babesik ez duten adingabeentzako interbentzio-programak

Praktikak
1.- Lehen mailako programak
2.- Bigarren mailako prebentzioa
3.- Hirugarren mailako prebentzioa posiblea al da?    

6. gaia: BIZITZA OSOAN IKASTEKO PROGRAMAK
6.1. “Bizitza osoan ikastea" zer den mugatzen eta gaitasun funtsezkoenak
6.2. BOI planteamenduen bilakaera eta Orientazioaren rola
6.2.1. Pertsona helduentzako prestakuntza-programak
6.2.2. Adinekoentzako programak Programas para personas mayores
6.2.3. Emakumeentzako ahalduntze-programak
6.2.4. Hezkuntza kulturaniztun/kulturartekorako programak
6.2.5. Hezkuntza Osasunerako programak aniztasun funtzional egoeretan (adimena/fisikoa)

Metodologia

Ikasgaiak astero bi saio ditu eta horietako bat eduki teorikoei eskeiniko zaio (2 ordu) eta beste saioa, praktikei (beste bi ordu). Ikasgelan egingo diren praktiketan estrategia eta baliabide psikopedagogikoei buruz jasotako ezagutzak aplikatu beharko dituzte. Bigarren eduki blokea amaitzerakoan ikasle bakoitzak txosten idatzia aurkeztu beharko du praktika on baten inguruan. Horretarako, esperientzian edo estimuluren batean (pelikula…) oinarritu beharko da. Honekin guztiarekin azken eduki blokean, proiektu kooperatiboa eraiki beharko da taldean.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 30%
  • BANAKAKO LANAK 30%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 20%
  • Prueba final= 30% AIM= 20% Practicas=30% Exposiciones
   Exposiciones= 20% 20%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Jarraipena eta autoebaluazioa prozesuan bi gauza kontutan hartu behar dira.
Alde batetik, edukiak ulertu direla ziurtatzeko gai bakoitza irakurtzea lehenengo
urratsa da. Bestetik, gai bakoitzari dagozkion praktikak egitea gomendatzen da. Bi aukera daude:

1.- Ebaluazio jarraia: ebaluazio tresnak eta irizpideak Lan praktikoak, indibidualak (%30). Lan talde lana (txosten idatzia eta aurkezpenak) %20: 2 puntu. Froga teoriko-praktikoa (%30: 3 puntu) DILAN (% 20: 2 puntu.

2.- Ebaluazio ez jarraia. Azterketa teoriko-praktikoa %50 teorikoa eta %50
praktikoa
Ikasleak etengabeko ebaluazioari uko
egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari
eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Jarraipena eta autoebaluazioa prozesuan bi gauza kontutan hartu behar dira.
Alde batetik, edukiak ulertu direla ziurtatzeko gai bakoitza irakurtzea lehenengo
urratsa da. Bestetik, gai bakoitzari dagozkion praktikak egitea gomendatzen da. Bi aukera daude:

1.- Ebaluazio jarraia: ebaluazio tresnak eta irizpideak Lan praktikoak, indibidualak (%30). Talde lana (txosten idatzia eta aurkezpenak) %20: 2 puntu. Froga teoriko-praktikoa (%30: 3 puntu) DILAN (% 20: 2 puntu.

2.- Ebaluazio ez jarraia.

Ikasleak etengabeko ebaluazioari uko
egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari
eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuanAzterketa teoriko-praktikoa

Nahitaez erabili beharreko materiala

DE LA CABA, M.A (2014).Hezkuntza eta Gizarte Orientazioa. Campus Virtual: OCW http://ocw.ehu.es/course/view.php?id=262

http://ocw.ehu.es/course/search.php?search=Orientacion+Educativa+y+Social

Web orrialde profesionala (material osagarriak): www.educaciónsocialyciudadana.com

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

COSTA, M y LOPEZ, E (1991). Manual del Educador Social. Dirección General de Protección Jurídica del Menor

DE LA CABA, M.A (2000). Educación Sociopersonal. Bilbao: Universidad del País Vasco (Amazon)

DE LA CABA (2000) Hezkuntza Sozioafektiboa. Campus Virtual

DE LA CABA, M. A.(2013). Orientación Educativa y Social. Campus Virtual-OCW- EHU/UPV Universidad del País Vasco 2255-2316- http://ocw.ehu.es/course/view.php?id=262
http://ocw.ehu.es/course/search.php?search=Orientacion+Educativa+y+Social
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

BARRERO GONZÁLEZ, N. (2007). Manual para el diseño y evaluación de programas de orientación educativ

MARTÍNEZ CLARES, P. (2002). La orientación pedagógica: modelos y estrategias de intervención. Madrid: EOS.

RIART VENDRELL, J.(coord.)(2006). Manual de Tutoría y Orientación en la
diversidad. Madrid: Pirámide
 • Aldizkariak:

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía

Revista de Educación

Cuadernos de Pedagogía
 • Interneteko helbide interesgarriak:

Educación social y ciudadana
www.educacionsocialyciudadana.com

Orientacion Educativa. Ministerio de Educación. Instituto de Tecnologias Educativas
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/

Orientación y Educación Social
beltranorientacion.blogspot.com.es

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/07
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es