Ogi apurrak

25029 - Hezkuntzaren Soziologia • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Pedagogiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Hezkuntza arloan lan egiteko beharrezkoa da hezkuntzaren “izaera soziala” ulertu eta ezagutzea: hezkuntza fenomeno soziala delako; hezkuntzan gertatzen den gauzarik garrantzitsuenetakoa “gizarteratze” edo “sozializazioa” delako; eta “gizarteak” edo “testuinguru sozialak” eragin funtsezkoa duelako hezkuntzan (alderantziz ere bai noski). Hezkuntzaren mundua ulertu ahal izateko, beharrezkoa da beraz hezitzaileak bere garaiko gertaera eta fenomeno sozialak ezagutu, aztertu eta ulertzea. Asignatura honek horretarako tresnak emango dizkio ikasleari.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Gaitasunak:
- Hezkuntzaren eta gizartearen azterketan, ikuspegi soziologikoaren oinarri teoriko bereiziak zeintzuk diren identifikatzea eta ulertzea.
- Errealitatearen azterketa soziologikoa egiten jakitea
- Jarrera parte-hartzailea erakustea
-Lan taldeetan era kooperatibo, arduratsu eta etiko batean lan egitea, sortuko diren zailtasunak ikusiz eta konponbideak planteatuz.

Ikaskuntza Emaitzak:
- Gizarte zientzietako testuak idazten jakitea, hau da, errealitate soziala zientifikoki aztertuaz, soziologiak hezkuntzaren azterketari eginiko ekarpenak jasoaz, eta informazioa bilatuaz.
- Testuinguru sozial baten analisi soziologikoa egitea.
- Soziologiak hezkuntzaren azterketari eginiko ekarpen nagusiak esplikatzen jakitea.
- Klaseetan jarrera aktibo eta parte-hartzailea erakustea.
EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

-Hezkuntza eta gizartea. Soziologiak hezkuntzaren azterketa zientifikoari eginiko ekarpenak.
- Gizarteratzea.
- Hezkuntza bere testuinguruan: hezkuntza eta ekonomia; hezkuntza eta politika; hezkuntza eta kultura; hezkuntza eta generoa.
- Hezkuntza erakunde eta eragileak.

Metodologia

- Klaseetan, mota ezberdinetako jarduerak landuko ditugu: irakaslearen aurkezpenak, testuen irakurketa, bideoak ikustea, eztabaidak etab. Ikasleak, jarduera horietan oinarrituz, dokumentu ezberdinak prestatu beharko ditu lauhilabetekoan zehar.
- Moduluko Diziplina arteko lana: taldeka (5 pertsona) egin behar den lana irakasgai ezberdinetako ezagutzak erabiliaz.
- Irakasgaiko “oinarrizko edukiei” buruzko frogak: irakasleak finkatuko du zeintzuk diren eduki minimo horiek.


Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 20%
  • BANAKAKO LANAK 55%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 15%
  • Parte-hartzea %10. Kalifikazio tresna hauek eta dagozkien ehunekoak Donostiako Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatean erabiliko dira. 10%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita.EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Aparteko deialdian, egiaztatuko da ikasleak zein heinetan lortu dituen irakasgaiko ezagutzak eta gaitasunak, horretarako froga eta jarduera batzuk egin beharko dituelarik, irakasgaiko notaren %100 lortzeko aukera emango diotenak.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Irakasgaiko apunteak eta irakasleak proposatutako materialak (irakurgaiak, bideoak, klaseko eztabaidetako aktak, ariketen gidoiak).

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Beltran J. y Hernandez F. J. (2011): Sociología de la Educación. McGraw-Hill, Madrid.
Berger, P. (1992) Soziologiarako gonbitea. Ikusmolde humanistiko bat. Bilbo: UPV-EHU.
Durkheim E. (1922/1993): Hezkuntza eta soziologia. Klasikoak, Donostia.
Fernandez Enguita, M. (2004).- La escuela a examen. Ed. Pirámide. Madrid.
Fernández Palomares F. (2007): Sociología de la Educación. Prentice Hall, Madrid.
Flecha R., Gómez J. Y Puigvert, L. (2001). Teoría sociológica contemporánea. Paidós. Barcelona.
Garreta J., Molina F., García Lastra M. y Fernández Enguita (2010): Sociología de la educación secundaria. Grao, Barcelona.
Guerrero A. (2010): Manual de sociología de la educación. Síntesis, Madrid.
Horton, P. B. eta Hunt, C. L. (1990). "Soziologia" EHU, Bilbo.
Taberner J. (2009): Soziologia eta hezkuntza. Hezkuntza-sistema gizarte modernoetan: funzioak, aldaketak eta gatazkak. Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Almeida, J. (1995). Sociología de la Educación. Barcelona. Ariel.
Apple M.W., Ball S.J. y Gandin L.A. (2010): The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. Routledge, Londres.
Castells M. (1997): La era de la información. Alianza, Madrid (tres volúmenes: La sociedad red, El poder de la identidad y Fin de milenio).
Carbonell, J. (1996). La escuela: entre la utopía y la realidad. Barcelona. Eumo-Octaedro.
Giddens A. (1991/2010): Sociología. Alianza, Madrid.
Iztueta P. (2000): Hezkuntza, hizkuntza eta boterea Euskal Herrian. Utriusque Vasconiae, Donostia.
Larrinaga, A. eta Amurrio, M. (2006). Hezkuntza Euskal Herrian aztergai. Donostia: Utriusque Vasconiae.
Macionis, J.y Plummer, K. (1999). Sociología. Madrid: Prentice Hall.
Rocher, G. (1973). Introducción a la sociología general. Barcelona: Herder.
Urkola M. (2004): Soziologia kritikotik hezkuntza orokorrera.
Valero Matas, J. A. (1999). Una mirada sociológica a la sociología desde las ciencias sociales. Madrid: Tecnos.


 • Aldizkariak:

Revista de Educación (http://www.revistaeducacion.mec.es)
Inguruak-Revista de Asociacion Vasca de Sociología y Ciencia Política
Témpora-Revista de Sociología de la Educación
Educación y Sociedad
British Journal of Sociology of Education
Revista Española de Sociología
Sociology of Education (American Sociological Association)
International Studies in Sociology of Education
TANTAK-Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Aldizkaria
HIK HASI (hikhasi.com)
RES (Revista de Educación Social)
 • Interneteko helbide interesgarriak:

Euskal Soziologia eta Zientzia Politikoaren Elkartea (web eta facebook)
Centro de Investigaciones Sociologicas: www.cis.es
European Sociological Association: www.european.sociology.org
International Sociological Association-Research Committee on Sociology of Education RC04: www.isa-sociology.org/rc04.htm
Eurydice: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Mariano Fernández Enguita: enguita.info
Rafael Feito: rfeito.blogspot.com
CREA: ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/crea.html
Asociación Mediterranea de Sociología de la Educación: asamse.org
Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Gabinetea: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net
Gaindegia-Euskal Herriko gizarte eta ekonomia garapenerako behatokia: gaindegia.org

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/20
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es