en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[ | ] [listado]
- 328 - 945
El conde Fernán González de Castilla agrega a San Miguel de Pedroso el monasterio de San Lorenzo, cerca de Espinosa, y concede al primero licencia para poblar y comunidad de pastos con los vecinos de Eterna, Espinosa, San Vicente, Fresneda y otros pueblos limítrofes.

Bec. Gal., fol. 97 - 97v.

Romero (Colec. Ming.), núm. 39.

Ed. Serrano, p. 45 - 46, núm. 37.

Ed. Ubieto, p. 55 - 56, núm. 40.

Ed. Zabalza, p. 254 - 255, núm. 21 (calificado como 'sospechoso').

Ed. García Andreva, p. 596 - 597.

Cit. Martínez Díez, p. 32 (calificado como 'apócrifo').

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 328] (www.ehu.eus/galicano/id328 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

De /9 Sancto Laurentio. /

In nomine sancte et individue Trinitatis. / Ego humillimus omniumque servorum Dei /12 ultimus, Dei gracia prestante Fredinandus / comes, una cum uxore mea Sancia, / simulque cum filiis, donum facimus /15 tibi Trocie abbatisse, cum sociis sororibus / in monasterio Sancti Michaelis de Petro- / -so tecum in timore et dilectione Dei com- /18 -morantibus. Igitur divina inspirante / clementia, que sepe gratis beneficium / prestat indignis, de bonis que Dominus /21 benigne largitus est, ad laudem no- / -minis eiusdem creatoris et ad honorem / sanctissimi Dei archangeli Michaelis et /24 sanctorum apostolorum Petri et Pauli, offerimus unum / monasterium pernominatum Sanctum Lauren- / -tium, in monte Massoa, iuxta villulam /27 Spinosam, cum exitu et regressu, id est: / de illa via que venit de Villa Galisso, / et vadit ad Sanctum Christoforum, usque ad illum /30 rivum qui currit subtus Sanctum Lauren- / -cium; et per illum rivum ad iuso usque / ad illum vallem qui est subtus Sanctum (col. B) Laurentium, ubi vocitant Bacariza / de Sancta Maria; et inde ascendendo ad il- /3 -lam viam que vadit de Bilforato ad / Espinosam, ubi iungit se cum supr<a> dicta / via super Sanctum Iohannem de Zavalla. In hoc /6 determinato termino, nullus de vicinis / villis que sunt in circuitu volumus / ut habeat ibi introitum cum peccoribus /9 suis, neque pro pastu, neque figant ibi / tentoria, neque ad incedendas arbores, / neque pro aliqua levi causa habeant ibi /12 introitum, nisi solummod<o> vos que estis / ex religione sancti Mikaelis. Ita concedi- / -mus vobis prefatum monasterium /15 ut quicqu<i>d deinceps ampliare vel con- / -struere ac populare volueritis, liberam / in Dei nomine habeatis potestatem. /18 Et vos et ipsi qui ibi fuerint populati, com- / -muniter habeatis pastum et incisio- / -nem arborum cum illis de Heterrena, /21 et cum illis de Espinosa, et cum illis / de Sancto Vincentio, et cum illis de Fresne- / -da, exceptis illorum defesis et cum illius /24 monasterii pertinentiis, terris cultis et / incultis, vineis, ortis, pratis, molinis, / cum aquarum productilibus, cum mon- /27 -tibus, fontibus, defesis, cum arboribus / fructuosis et infructuosis, et ad guber- / -nationem armentorum Lalhehederra /30 et Gumenzula, in serra et in monte de / Auca, Berrozzal, et in Rivo de Onia, in / cerro de Nidriales, cum toto Valle de (fol. 97v; col. A) Faia, cum exitu et regressu, et cum omni / integr<i>tate. Hec omnia supra scripta sub /3 potestate ipsius atrii predicti summi Dei / archangeli Michaelis et tui, Trocie abbatis- / -se, cum consociis sororibus, et que tibi sa- /6 -cro in regimine successores extiterint, iu- / -re hereditario tradimus et confirmamus / per eterna secula, amen.

Si quis autem ex nostris /9 successoribus filiis, germanis, propinquis / vel extraneis, ausu temerario disrum- / -pere hoc nostrum pactum voluerit, vivens /12 a sua fronte utrisque careat lucernis, amen. / Postque piceam non evadat inferni penam. / Sicque huius scripture tenor in omnibus /15 obtineat firmitatis roborem. Et ad do- / -minantis terre potestatem aureas X<cem> / exsolvat libras; et ad partem regule mo- /18 -nasterii, quod retemptaverit, dupla- / -tum et melioratum.

Facta scriptura / testamenti era DCCCCLXXXIII<a>.

Ego Fre- /21 -dinando, nutu Dei comes, una cum / uxore mea, dilectissima Sancia, qu<i> hoc / testamentum simul cum filiis nostris /24 fieri voluimus atque precepimus, relegen- / -do cognovimus et manibus propriis signa / fecimus (tres cruces), et testes ad roboran- /27 -dum tradimus: dompnus Vincencius episcopus, / confirmans; Gundissalvus Fredinandez, confirmans; <Sancio Fredinandez, confirmans; Garsea Fredinandez, confirmans>; / Munnio Assuriz abbas, confirmans; Gundissalvo /30 Arderice, confirmans; <Orivo Zahagelli, confirmans; Fredinando Blaskez, confirmans>; Oroibo, presbiter de Caradig- / -na, confirmans; Sisebuto, presbiter de Munnio confirmans. /

-fol. 97- | -fol. 97v-

1

-ca damus Sancto Mikaeli unum agrum

1

Laurentium, ubi vocitant Bacariza

2

in Sancto Bartolomeo, et unam vineam in

2

de Sancta Maria; et inde ascendendo ad il-

3

Sabucho. In Ezkerra, unum agrum in

3

lam viam que vadit de Bilforato ad

4

Valle Sancti Martini; et unam vineam in

4

Espinosam, ubi iungit se cum supr<a> dicta

5

Legarda. Huius rei testes ad roborandum

5

via super Sanctum Iohannem de Zavalla. In hoc

6

dedimus Sancius testis, Garsias testis,

6

determinato termino, nullus de vicinis

7

Munnio testis, Gomiz testis, Enneco testis, Petrus

7

villis que sunt in circuitu volumus

8

test, Rodericus testis, Rogerius test. De

8

ut habeat ibi introitum cum peccoribus

9

Sancto Laurentio.

9

suis, neque pro pastu, neque figant ibi

10

In nomine sancte et individue Trinitatis.

10

tentoria, neque ad incedendas arbores,

11

Ego humillimus omniumque servorum Dei

11

neque pro aliqua levi causa habeant ibi

12

ultimus, Dei gracia prestante Fredinandus

12

introitum, nisi solummod<o> vos que estis

13

comes, una cum uxore mea Sancia,

13

ex religione sancti Mikaelis. Ita concedi-

14

simulque cum filiis, donum facimus

14

mus vobis prefatum monasterium

15

tibi Trocie abbatisse, cum sociis sororibus

15

ut quicqu<i>d deinceps ampliare vel con-

16

in monasterio Sancti Michaelis de Petro-

16

struere ac populare volueritis, liberam

17

so tecum in timore et dilectione Dei com-

17

in Dei nomine habeatis potestatem.

18

morantibus. Igitur divina inspirante

18

Et vos et ipsi qui ibi fuerint populati, com-

19

clementia, que sepe gratis beneficium

19

muniter habeatis pastum et incisio-

20

prestat indignis, de bonis que Dominus

20

nem arborum cum illis de Heterrena,

21

benigne largitus est, ad laudem no-

21

et cum illis de Espinosa, et cum illis

22

minis eiusdem creatoris et ad honorem

22

de Sancto Vincentio, et cum illis de Fresne-

23

sanctissimi Dei archangeli Michaelis et

23

da, exceptis illorum defesis et cum illius

24

sanctorum apostolorum Petri et Pauli, offerimus unum

24

monasterii pertinentiis, terris cultis et

25

monasterium pernominatum Sanctum Lauren-

25

incultis, vineis, ortis, pratis, molinis,

26

tium, in monte Massoa, iuxta villulam

26

cum aquarum productilibus, cum mon-

27

Spinosam, cum exitu et regressu, id est:

27

tibus, fontibus, defesis, cum arboribus

28

de illa via que venit de Villa Galisso,

28

fructuosis et infructuosis, et ad guber-

29

et vadit ad Sanctum Christoforum, usque ad illum

29

nationem armentorum Lalhehederra

30

rivum qui currit subtus Sanctum Lauren-

30

et Gumenzula, in serra et in monte de

31

cium; et per illum rivum ad iuso usque

31

Auca, Berrozzal, et in Rivo de Onia, in

32

ad illum vallem qui est subtus Sanctum

32

cerro de Nidriales, cum toto Valle de

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 97- | -fol. 97v-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

S Lorenzo de Massoa
S Miguel de Pedroso
Massoa
Espinosa Monte
Villagalijo
S Cristóbal del Monte
Belorado
S Juan de Zavalla
Eterna
S Vicente del Valle
Fresneda Sierra
Gomenzula
Oca
Berrozal
Redoña
Nidriales
Valle de Faia