en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[anterior | siguiente] [listado]
- 386 - 1050, noviembre, 8
García III el de Nájera entrega la iglesia de Santa María de Monasterio de Rodilla a San Millán.

Bec. Gal., fol. 119v - 120.

Romero (Colec. Ming.), núm. 153.

Ed. Serrano, p. 158 - 159, núm. 147.

Ed. Ubieto, p. 262 - 263, núm. 269.

Ed. García Andreva, p. 698 - 699.

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 386] (www.ehu.eus/galicano/id386 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

CLXXXVII. De ecclesia Sancte Marie de /21 Monesterio. «Castro». /

In nomine ingenite prolisque ac proceden- / -tis conexa unius semper natura dei- /24 -tatis. Ego quidem Garsea, Dei gratia / rex, simul cum coniux mea Stepha- / -nia gratia Dei regina, ob remissione«m» /27 peccatorum nostrorum et remedium animarum / nostrarum, prona et spontanea nobis acces- / -sit voluntas, ut contribueremus in /30 honore beatissimi Emiliani presbiteri et / sanctorum apostolorum Petri et Pauli vel aliorum / plurimorum sanctorum seu et Sancte Marie Vir- (col. B) -ginis et vobis, presentibus patribus spi- / -rit[u]ales Sancius episcopus, Gomessanus episcopus, /3 offerimus et donamus ac firmamus / ecclesiam Sancte Marie, qui est in Monas- / -terio castro, cum domibus ubique ad eam /6 ecclesiam pertinentibus, cum terris, vineis, / ortis, pomiferis, molendinis, cum / aqu<a>rum productilibus, sautis, pr<a>tis, decani- /9 -isque suis, egressu et regressu, qu<a>ntumque / ad eam pertinet vel pertinere debebit, sa- / -no ac libero, ab omni integr<i>tate. Simulque, /12 abbate domno Gondissalvo, cum predicto / monasterio, et ad illa ordinatione sua / atque accepta benedictione, roboramus /15 et confirmamus ab honorem et atrio Sancti / Emiliani. Insuper talem, concedimus / potestatem ut, quiqu<i>d super hoc, pro /18 vivis ac mortuis, vel de vestris conpa- / -rationibus potueritis habere, liberum / et firmum possideatis per omnia secula, /21 amen.

Si quis autem nostrorum posterum, / regum, pr<i>ncipum, comitum vel ali- / -quorum hominum, hanc nostram dona- /24 -cionem Deo et sanctis eius oblatam tol- / -lere, retemptare vel inminuere in ali- / -quo de his que supra diximus vo- /27 -luerit, in pr<i>mo sit ab omnipotenti Deo con- / -fusus et maledictus, et a cetu christiani- / -tatis separatus, et post cum Iuda Domini /30 traditore in inferni baratro per cunc- / -ta secula dimersus, amen. Insuper, ad par- / -tem regalem persolvat duo talenta auri; (fol. 120; col. A) et quod retemptu ad regula, duplatum. /

Facta carta donationis in era MLX- /3 -XXVIII<a>, VI idus novembris, sub Domino / Ihesu Christo ego Garsea rex, cum con- / -iuge mea Stephania regina, in Pam- /6 -pilona et in Castella, qui huic dedi- / -mus, testes tradimus: Sancius, episcopus pam- / -pilonensis, confirmans; Garsea, alavensis /9 episcopus, confirmans; Gomessanus, episcopus naierensis, / confirmans; sennor Fortun Sanchiz, domina- / -tur Naiera, testis; sennor Fortun Oxo- /12 -iz, dominatur Vicaria, testis; senor Azena- / -ri Fortunionis, dominatur Uarte, test; / sennor Sancio Fortunionis, dominatur /15 Ponticurvo, testis; senior Fortun Lo- / -piz, dominatur Tetelia, testis; sennor Aze- / -nari Sanchiz, dominatur Petralata et /18 Monesterio, testis; sennor Garcia San- / -chiz, dominatur Besica, testis; sennor / Garcia Azenariz, dominatur Aucha, test; /21 sennor Sancio Fortunis, dominatur Cala- / -hu<r>ra, testis; sennor Scemeno Fortunio- / -nis, dominatur Arneto; sennor Sancio /24 Fortunio, dominatur Funes, testis; sennor / Fortun Sanchiz, armiger regis, testis. /

Sancius scriba.

-fol. 119v- | -fol. 120-

1

Iohannem, cum molendino et omne here-

1

-ginis et vobis, presentibus patribus spi-

2

ditate, terris, vineis, pratis, aquis, cum

2

rit[u]ales Sancius episcopus, Gomessanus episcopus,

3

introitu et exitu iure perpetuo servi-

3

offerimus et donamus ac firmamus

4

ant Sancti Emiliani. Si quis autem ex

4

ecclesiam Sancte Marie, qui est in Monas-

5

meis propinquis aut extraneis hanc

5

terio castro, cum domibus ubique ad eam

6

meam donationem disrumpere vo-

6

ecclesiam pertinentibus, cum terris, vineis,

7

luerit, sit a Domino Deo maledictus

7

ortis, pomiferis, molendinis, cum

8

et confusus et a comunione Domini nostri

8

aqu<a>rum productilibus, sautis, pr<a>tis, decani-

9

Ihesu Christi separatus, et cum Iuda tra-

9

isque suis, egressu et regressu, qu<a>ntumque

10

ditore in infernum dimersus, amen.

10

ad eam pertinet vel pertinere debebit, sa-

11

Et ad regali parte pariet VI libras

11

no ac libero, ab omni integr<i>tate. Simulque,

12

auri; et ad regula, duplum. Facta

12

abbate domno Gondissalvo, cum predicto

13

carta in era MCXVII<a>, II<o> idus marcii.

13

monasterio, et ad illa ordinatione sua

14

Ego domna Ticlo, qui hanc fieri iussi,

14

atque accepta benedictione, roboramus

15

roboravi et testes tradidi: Simeon

15

et confirmamus ab honorem et atrio Sancti

16

episcopus, confirmans; comite Gundissalvo, confirmans;

16

Emiliani. Insuper talem, concedimus

17

sennor Didaco Alvarez, pater meus,

17

potestatem ut, quiqu<i>d super hoc, pro

18

confirmans; Martinus Sanchiz, confirmans; Petro Iohannis,

18

vivis ac mortuis, vel de vestris conpa-

19

confirmans; Petro Morellez, confirmat.

19

rationibus potueritis habere, liberum

20

CLXXXVII. De ecclesia Sancte Marie de

20

et firmum possideatis per omnia secula,

21

Monesterio. "Castro".

21

amen. Si quis autem nostrorum posterum,

22

In nomine ingenite prolisque ac proceden-

22

regum, pr<i>ncipum, comitum vel ali-

23

tis conexa unius semper natura dei-

23

quorum hominum, hanc nostram dona-

24

tatis. Ego quidem Garsea, Dei gratia

24

cionem Deo et sanctis eius oblatam tol-

25

rex, simul cum coniux mea Stepha-

25

lere, retemptare vel inminuere in ali-

26

nia gratia Dei regina, ob remissione"m"

26

quo de his que supra diximus vo-

27

peccatorum nostrorum et remedium animarum

27

luerit, in pr<i>mo sit ab omnipotenti Deo con-

28

nostrarum, prona et spontanea nobis acces-

28

fusus et maledictus, et a cetu christiani-

29

sit voluntas, ut contribueremus in

29

tatis separatus, et post cum Iuda Domini

30

honore beatissimi Emiliani presbiteri et

30

traditore in inferni baratro per cunc-

31

sanctorum apostolorum Petri et Pauli vel aliorum

31

ta secula dimersus, amen. Insuper, ad par-

32

plurimorum sanctorum seu et Sancte Marie Vir-

32

tem regalem persolvat duo talenta auri;

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 119v- | -fol. 120-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

Sª María de Monasterio
Monasterio
S Millán de la Cogolla
Pamplona
Nájera
Viguera
Huarte tenencia
Pancorbo
Tedeja
Petralata Oña
Las Vesgas
Oca
Calahorra
Arnedo
Funes