Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación

15988 - Euskara Técnico I • Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Donostia-San Sebastián
 • Titulación: Diplomado en Enfermería
 • Curso académico: 2014/15
 • Ciclo: 1
 • Curso: Indiferente


Competencias / Objetivos

1.    gaitasuna: Komunikazio-parametroek eraginda hizkuntza-sistema beraren barruan erabilera-aldaera asko daudela ikustea, hizkuntzaren konplexutasunaz jabetzeko eta erizainen lanetan sortzen diren egoera komunikatibo desberdinek molde desberdina eskatzen dutela ikusteko.
2.    gaitasuna: Osasungintza alorrean kokatuta, oinarrizko ezagutza eta irizpide linguistikoak jasotzea ahozko nahiz idatzizko ekoizpen egokiak jorratzeko eta modu eraginkor eta argian komunikatzeko.
3.    gaitasuna: Arretaz entzuten jakitea eta jasotako informazioa egoki ulertzen saiatzea (entzuketa arretatsua).

Contenidos Teórico-Prácticos


1.    Sarrera: Ikasgaiaren ikuspegi orokorra

1.1.    Hizkuntza eta aldaerak
1.2.    Aldaera funtzionalak: hizkuntzaren erabilera orokorra eta erabilera berezitua
1.3.    Hizkera berezituen ezaugarriak. Erregistroak
1.4.    Osasun arloko euskararen berariazko ezaugarriak
1.5.    Hizkuntzalariak eta osasun arloko adituak osasun arloko euskararen egile eta eragile
1.6.    Teknologia berriak

2.    Testugintza: testuak ulertu / sortu / ahoz aurkeztu / entzun

2.1.    Oinarrizko kontzeptuak: egokitasuna, zuzentasuna, ortotipografia eta maketazioa
2.2.    Egokitasuna
2.2.1.    Koherentzia: testuingurua eta egituratzea
2.2.2.    Kohesioa: testuratzea
2.2.3.    Zenbait estilo-kontu
2.3.    Zuzentasuna
2.3.1.    Euskaltziandia. Hiztegi Batua. Arauak.
2.3.2.    Euskaltzaindiaren I. arau-sorta (ortografiari eta hiztegiari loturikoak)
2.3.3.    Flexio-morfologia: izenki-flexioa (deklinabidea) eta aditz-flexioa (aditz jokatua)
2.3.4.    II. arau-sorta: ortografiatik harantz dauden arauak
2.4.    Ortotipografia:
2.4.1.    Letra arrunta, letra etzana, kakotxak, letra lodia, azpimarra, letra larria, letra xehea
2.4.2.    Puntuazio-ikurrak (Kohesioan aztertuta)
2.5.    Maketazioa edo itxura
Marjinak, letra-tipoa, letra-tamaina, paragrafo arteko espazioa, lerro-bukaerak, lerro-banaketa, lerroarteak, zerrendatzeak, irudiak, oin-oharrak, goiburuak eta orri-oinak, estiloak, aurkibidea
2.6.    Testu-generoak
2.6.1.Testu akademikoak: laburpenak, txostenak¿.
2.6.2. Testu profesionalak: historia klinikoak, gaixoen jarraipen-txostenak, txosten teknikoak, artikuluak...
2.6.3. Administrazio-testuak: curriculum vitae, iragarkiak, bilera-deialdiak, aktak...
2.6.4. Zabalkunde-testuak: iritzi-artikuluak, saiakerak¿
2.6.5. Ahozko komunikazioa

EGITARAU PRAKTIKOA

Hizkuntzari buruzko ezagutzak metatzea baino gehiago, hizkuntza-zailtasunak atzematea eta baliabideak erabiltzen ikastea izango da praktikan jarriko duguna. Hortaz, irakaslearen azalpen teoriko edo praktikoetan soilik oinarritu ordez, garrantzi berezia izango dute ikasleen lanek.

Hainbat eratako lanak egingo dira: gai bati buruzko idazlanak, gramatika-ariketak, testuaren egokitasuna lantzeko ariketak, testu jakin bateko akatsen zuzenketak, kontsulta-tresnetan bilaketak egitea, terminologia teknikoa lantzeko ariketak, ahozko aurkezpenak¿

Ordenagailuak, eta batez ere Internetek eskaintzen dituen baliabideak etengabe ustiatuko dira.


Metodología

METODOLOGIA (1) Jarri ¿x¿ erabiltzen dituzun metodologietan
        
    x    Eskola magistrala    
        
    x    Arazoak eta egoerak nola konpondu    
        
    x    Laborategiko praktikak    
                
    x    Klasean ikasleen ahozko aurkezpenak (egindako lanei buruzkoak)    
        
    x    Klasean bertan talde lanak    

Sistemas de evaluación

 • PRUEBA TIPO TEST
 • REALIZACIÓN DE PRACTICAS (EJERCICIOS, CASOS O PROBLEMAS)
 • TRABAJOS INDIVIDUALES
 • TRABAJOS EN EQUIPO (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, DISEÑO DE PROYECTOS)
 • EXPOSICIÓN DE TRABAJOS, LECTURAS...

 • Aclaraciones:
Ikasturte hasieratik 2 hauen arteko hautua egin behar du:
1. aukera: Azterketa. Ikasgaia gainditzeko metodoa azterketa da. Azterketak ikasturtean ikusitako eduki eta ariketekin loturiko 10 galdera izango ditu (puntu banako balioz) Galdera horietako bat teorikoa izango da.
2. aukera: Ebaluazio jarraitua. Ikasgaia gainditzeko, eskolako edukiak jarraitu eta zereginak epean entregatu behar dira. Parte hartzeari dagokionez, bide bat izango da eskoletara joatea eta bertan jarrera aktiboa izatea; baina eskoletara joaterik ez duenak bere partaidetza erakutsi beharko du tutoretzetan edota plataforma birtualeko baliabideak erabilita. Ikasturtean zehar hainbat ariketa eta lan egin beharko dira eta guztiek izango dute modu batera edo bestera eragina ikasgaiaren azken emaitzan:
Batzuk, besterik gabe, egin egingo dira; eskolan bertan planteatu eta epe laburrean egitekoak izango dira. Hauek egitea parte hartze gisa hartuko da, eta azken emaitza erabakitzeko zalantza kasuetarako (bai nota igotzeko bai nota jaisteko) baliagarri izango dira. Beste batzuk, egin eta entregatu egin beharko dira. Ez badira entregatzen, automatikoki 05 puntu kenduko zaizkio azken emaitzari. Hauexek:
Ikasturte hasierako galdeketa
Arloarekin lotutako idazlana
Eta azkenik, beste batzuek, kalifikazioaren % 100 osatuko dute. Baina gogoan izan behar da goiko lanek emaitza hau eralda dezaketela: Hauek izango dira lanak:
Erizaintza alorrean euskarazko zein baliabide eta talde aktibo dauden aztertu eta laburbildu (% 5)
Gaitegiko gai bat jorratu eta aurkeztu (presentzialki egin ezin dutenek, grabatuz egin behar dute): % 30
Elkarrizketa baten bi laburpen egin (bata 10-15 lerrokoa, bestea 5 lerrokoa): % 5
Hasieran idatzitako idazlana ikusitakoaren arabera moldatu/berregin eta aldaketen azalpena eman (zeregin desberdinen bidez): % 40
Eskolan ikasitako gauza berrien laburpena): % 20 (*)

Materiales de uso obligatorio

(*)Edozein modutan ere, indarrean dagoen arautegiari jarraituz, ikasle guztiek izango dute irakasgaiaren nota osoa amaierako azterketa-proban jokatzeko aukera

Bibliografía

 • Bibliografía básica:

ALBERDI X. (1999): Euskaltzaindiaren araugintza berria: ikastaroa. EHU.

ALBERDI, X. & SARASOLA, I. (2001). Euskal estilo libururantz. EHUko Argitalpen Zerbitzua. Bilbo.

CREME, P. & LEA, M. (2000). Escribir en la Universidad. Barcelona: Gredos.

DINTEL, F. (2005). Cómo escribir textos técnicos o profesionales. Madrid: Alba

IVAP (1994): Hizkera garbiaren bidetik.

MUJIKA A. (2008): Letra larriak erabiltzeko irizpideak. Ikasmaterialetako hizkuntzaren egokitasun-irizpideak finkatzeko Aholku Batzordea. Eusko Jaurlaritza. 2008

ODRIOZOLA, J.C. (ed.) (1999). Zenbait gai euskara teknikoaren inguruan. EHUko Argitalpen Zerbitzua.

VERDEBER, R. (2000): Comunicación oral efectiva. International Thomson Editores.

ZUBIMENDI, J.R. (2005). Ortotipografia. Ikasmaterialetako hizkuntzaren egokitasun-irizpideak finkatzeko Aholku
Batzordea. Eusko Jaurlaritza.
 • Bibliografía profundización:

GUTIÉRREZ, B.M. (2003). Aproximaciones al lenguaje de la ciencia. Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Colección Beltenebros. Burgos.

LASHERAS A. & ARRIETA A. (2005): ¿Ortotipografiari buruzko mintegia¿. SENEZ aldizkaria.

ODRIOZOLA J.C. & ZABALA I. (1992): Hitz-ordena, galdegaia eta komaren erabilera, EHUko argitalpen zerbitzua, Bilbo, 1992.

WESTON, A. (2006): Las claves de la argumentación. Ariel.

ZUAZO, K. (2000). Euskararen sendabelarrak. Alberdania.

ZUBIMENDI J. R. & ESNAL, P. (1993): Idazkera-liburua, Eusko Jaurlaritza, Kultura saila.

Web-gune interesgarriak
www.ikasbil.net/osatuz/
 • Direcciones de Internet de interés:

Interneteko helbide garrantzitsuak (gehienez 5)
www.euskara-errektoreordetza.ehu.es
www.euskaltzaindia.net
www.ehu.es/euskalosasuna
www.xuxen.com
www.ehu.es/azpidazki
Fecha última modificación: 02/04/2014