Carlos Santamaría y su obra escrita

 

Negu-marrubiak

 

Zeruko Argia, 277 zk., 1968-06-23

 

      Antziñako errege persa batek marrubiak jan nai zituela esan omen zion bere ministro nagusiari, negu bizian zeudelarik.

      Ministroak marrubi sasoia etzala, erantzun zion, bañan erregea bein eta berriz leiatu zitzaion marrubiak nai zituela.

      Orduan ziotsan ministroak: «Jauna, jauregi bat bi astebetean eraiki nai baduzu, jauregirik ederrena eraikiko dizute zure etxegilleak. Eta koroi bat armatu nai baduzu, koroirik ederrena ta joriena antolatuko dizute zure pitxigilleak. Iñork ez dauka, ordea, marrubi bakar bat egiteko ahalmenik naiz ta neurriz kanpoko ahaldun ta aberatsa izan. Izadian bizidun bakoitzak bere sasoia ta bere epea bait du. Nork ez daki giza-seme bat fabrikatzeko bederatzi illabete bear direla, gauzak oker ez badatozte beintzat?».

      Euskal-unibersidadeaz, euskerazko unibersidadeaz, alegia, asko mintzatzen da gaurkoan. Zakurraren gauerdiko ametsak! Naiz ta milla billoi libera izan eta libertade osoa izan, horrelako Unibersidade egiterik iñork ez du oraindikan, hizkuntza eldurik ez bait dago.

      Euskera aurtxo bat bezelakoa da ta apal-apal lenengo maillako eskolatara joan bear. Sail hontan ere bere lana izango du, izan, aurrera ateratzeko.

      Asiera horri humil-humil ekin badiogu, ba liteke biarko egunean, urrutiko udaberri batean, marrubiak euskal baratzean agertzea.

 

  • El sistema de búsqueda busca una sucesión de letras dada (no funciona con lematizador y no realiza análisis lingüístico).

  • Busca las formas que comienzan con la sucesión de letras dada, y no contempla dicha búsqueda en interior de palabra (el resultado de la búsqueda barc será barca, barcos, Barcala, Barcelona, barcelonesa..., pero no embarcación, embarcarse...).

  • Se pueden buscar sucesiones de palabras (pacifismo cristiano, por ejemplo, o partido comunista francés).

  • Es posible especificar el corpus: solo en textos en castellano / solo en textos en euskera / en todos los idiomas (euskera, castellano y francés).

Nodo: liferay2.lgp.ehu.es