Erabiltzaile Tresnak


bib

Erreferentziak

SEG osoan aipatu, kontsultatu eta landu diren lanak eta haien egileak dituzu hemen, ordena alfabetikoan emanak.

A

 • Aarsleff, Hans. (1974), “The Tradition of Condillac: The problem of the Origin of Language in the Eighteenth Century and the Debate in the Berlin Academy before Herder”, in D. Hymes (arg.), Studies in the History of Linguistics: Traditions and Paradigms. Bloomington, Indiana & Londres: Indiana University Press, 93-156. Berrargit. in H. Aarsleff, 1992. From Locke to Saussure. Londres: Athlone, 146-209.
 • Abbadia, Antoine Th. (1836), “Prolegomènes”, in Abbadia & Xaho, Études grammaticales sur la langue euskarienne 1836, 1-50.
 • Abbadia, Antoine Th. & Joseph Augustin Xaho. (1836), Études grammaticales sur la langue euskarienne. Paris: A. Bertrand.
 • L'Academie Françoise (1694), Dictionnaire de l'Académie françoise, 1. argit., Paris.
 • ——- (1932), Dictionnaire de l'Académie françoise, 8. argit., Paris.
 • Abaitua, Joseba & Trask, Robert Larry. (1987), “Accusativity in Basque: reply to Bossong”, Linguistics 25:3, 395-401.
 • Adamsky, C. (1981), “Changes in Pronominal Usage in a Classroom Situation” in Psychology of Women Quarterly, 5, supplement, 773-779.
 • Adrados, F.R. (1975), Lingüística Europea, 2 vols., Madrid, Gredos.
 • Agirre, Jesus María. (1991), Euskal gramatika deskriptiboa. Bilbo: Labayru.
 • Agirre, Pello, Kruz Gartziandia & Joxemari Sestorain. (2003), “Segurako euskara”. [J. Intxausti, zuz.], Segura historian zehar, 89-111. Segura: Segurako Udala.
 • Agirrebeña, Aintzane eta beste. (2007a), Zarautz hizketan. Zarautz: Zarauzko Udala.
 • ——- (2007b), Beasaingo euskara. Beasain: Beasaingo Udala.
 • Agirretxe, Jose Luix & Imanol Esnaola. (2000), Lezoko euskararen azterketa. Lezo: Lezoko Unibertsitateko Udala.
 • Agirretxe, Jose Luix, Mikel Lersundi & Ortzuri Olaetxea. (1998), Pasaiako hizkera. Pasaia: Pasaiako Udala.
 • Ahačič, Kozma, (2008), “The Treatment of 'Nomen' in the First Slovenian Grammar (Bohoric 1584)”. Historiographia Linguistica 35:3, 275-304.
 • Aijmer, K. (1977), “Acts of Deference and Authority”, Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics Göteburg, nº 34, 1-27.
 • Aksakov, S.T. (1856), Semejnaja Khronika (“Family Chronicle”), Moscow, Gos.Iz. Khud. Lit., 1958.
 • Alba De Diego, V., Sanchez Lobato, J. (1980), “Tratamiento y juventud en la lengua hablada. Aspectos sociolingüísticos”, Boletín de la Real Academia Española, 95-129.
 • Alberdi, A. (2008): Oinarrizko Gramatika, Donostia: Elkar.
 • Alberdi, A. & Balentziaga, M. (2000): Euskal Hizkuntza eta Literatura; DBHO-Batxilergoa 1, Donostia: Elkar.
 • Alberdi, Xabier (1986a) “Euskarazko tratamenduen ikuspegia: I. Historia apur bat”, Donostia, ASJU, 149-202.
 • ——- (1986b) “Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II. Markinaldeko kasua”, Donostia, ASJU, 419-486.
 • ——- (1989), “Euskararen morfologiazko ikerketak (1900-1936)”, ASJU, XXIII-3, 769-796.
 • ——- (1991), “Hikako tratamenduaren balore sozio-afektiboak”, Fontes Linguae Vasconum, Studia et Documenta, 1993, 64, 425-442.
 • ——- (1994), Euskararen tratamenduak: erabilera. doktorego tesia. UPV/EHU.
 • ——-(2003a), “The transitivity of borrowed verbs in Basque: An outline”. In B. Oyharçabal (arg.), Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque. Leioa eta Donostia, EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 23-46.
 • ——- (2003b), “Euskal aditz mailegatuen erregimena: hurbilketa”. In J.M. Makatzaga eta B. Oyharçabal (arg.), Euskal gramatikari eta ikerketari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Gramatika gaiak, Iker 14 (1). Bilbo: Euskaltzaindia. 37-60.
 • ——- (2010), “Kalkoen tipologia eta eragina gaurko euskarazko neologian”, in Ricardo Gomez, Joseba Lakarra (argit.), Beñat Oihartzabalen omenez, ASJUn argitaratzekoa.
 • Albizu, Pablo. (2002), “Basque Verbal Morphology: Redefining cases”. In X. Artiagoitia, P. Goenaga & J.A. Lakarra (arg.), Erramu Boneta: Festchrift for Rudolf P. G. de Rijk. Bilbo: EHU. 1-19.
 • ——- (2009), “Euskararen kasu-sistema ergatiboa ala ergatiboak? Ergatibotasunaren azterketa dialektologiko baterako lehen urratsak”, to appear in Lapurdum.
 • ——- (2001), “Datibo sintagmen izaera sintaktikoaren inguruan” In B. Fernández & P. Albizu (arg.) Kasu eta komunztaduraren gainean. On case and agreement. Bilbo: UPV/EHU. 49-63.
 • ——- (2009), “Construcciones inacusativas con dativos posesivos y dativos de interés en vasco: un análisis derivacionalista.” Seminario de Lingüística Teórica. Madrid: CSIC. Maiatzak 11.
 • Albizu, Pablo & Luis Eguren. (2000), “Ergative Displacement in Basque”. In W. U. Drexler eta beste. (arg.), Morphological Analysis in Comparison, Current Issues in ”. In M. Uribe-Etxebarria & A. Mendikoetxea (arg.), Theoretical IssueLinguistic Theory 201. Amsterdam: John Benjamins. 1-25. * ——- (1998), “Generalized Person-Case Constraint: A Case for a Syntax-Driven Inflectional Morphologys on the Morphology-Syntax Interface, ASJUren gehigarriak XL. Donostia / Bilbo: Gipuzkoako Foru Aldundia / EHU. 1-33.
 • ——- (1997), The Syntax of Person Agreement. doktorego tesia, University of Southern California, AEB.
 • Albizu, Pablo & Beatriz Fernández. (2006). “Licit and illicit ERG-DAT pairings”. Beatriz Fernández eta Itziar Laka (arg.), Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Bilbo: EHU. 69-96.
 • Alcover, A.M. (1930), Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca, Mn. Alcover.
 • Alexidou, A., L.Haegeman & M. Sravrou 2007. ‘Noun Phrase in the Generative Perspective’. Studies in Generative Grammar, 71. Mouton de Gruyter. Berlin.
 • Allegre, G. (1980), Pronoms…personnels, Saint-Georges-les-Bains: Ed. de l'Egregore. Non paginÄ. (Collection Microcosmos).
 • Allieres, J. (1960-61), “Petit Atlas Linguistique Basque Français, Sacaze”, Via Domitia, VII (1960), 206-211 + 15 mapa, VIII (1961), 82-126, I-IX + 68 mapa.
 • Alrabaa, S. (1985), “The Use of Address Pronouns by Egyptian Adults: A Sociolinguistic study” in Journal of Pragmatics, 9, 5, Nov, 645-657. (Country Of Publication: Netherlands).
 • ——- (1987), “Social Usage of Address in Egypt: A Sociolinguistic Study” in Zeitschrift fur Arabische Linguistic, 16, 123-129.
 • Altamann, G. and Riska, A. (1966), “Towards a typology of courtesy in language”, Anthropological Linguistics, 8, 1-10.
 • Alvar, M. eta beste (1977), Lecturas de sociolingüística, Madrid, EDAF Universitaria.
 • Alvar, M., Pottier, B. (1983), Morfología histórica del español, Madrid, Gredos.
 • Alcaraz, E & Martínez, M. (2004): Diccionario e lingüística moderna, Barcelona: Editorial Ariel.
 • Aldai, Gontzal. (2006), “Is Basque morphologically ergative? (I) The semantic (i.e. split-intransitive) case-marking system of Western Basque”. In B. Fernández & I. Laka (arg), Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Leioa, EHU. 117-138.
 • ——- Prestatzen. “Is Basque morphologically ergative? (II): The complex case-marking system of Eastern Basque”. EHUko eskuizkribua, Gasteiz.
 • ——- (2009), “Euskararen kasu-markaketaren aldakortasun dialektala”. In B. Fernandez, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare (arg.) Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. ASJUren eranskinak.[inprimatzen]
 • ——- (1999), “Notas sobre la última edición de los Refranes y Sentencias de 1596”. FLV 82, 383-392.
 • Allott, Robin. (1995), “Sound symbolism”. U.L. Figge (arg.), Language in the Würm Glaciation. Bochum: Brockmeyer, 15-38.
 • Altonaga, K. (1987), “Mailegutza lexikala”, in Odriozola (koord.) Euskara Gaurkotzeko bideak, Leioa: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua.
 • Altube, S. (1934), “Observaciones al Tratado de “Morfología Vasca” de Don R.M. de Azkue, (Azkueren Morfologia Vascaren 1969ko argitarapenean, 3. liburukia).
 • Altuna, P. (1980), ikus Etxepare (1545).
 • ——- (1977), “Aditz laguntzaile batuaren gorabeherak”, in Euskaltzaindia (1977, 667-672)
 • ——- (1992), “Cortesía”, ASJU, XXVI-1, 119-143.
 • Altzibar, X. (2004), Kolokazioak euskaraz. Zer axola duten kazetaritzan.
 • ——- (2002), “Hizketa formula ohikoak”, in X. Artiagoitia, P. Goenaga, J. Lakarra: Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P.G. de Rijk, ASJUren gehiagarriak, XLIV, 53-71.
 • ——- (1984), “Mogeldarren alegiak”, Batzuen artean, Euskal alegigintza, Bilbo, Labayru, 87-99.
 • ——- (1992), Bizkaierazko idazle klasikoak. Mogeldarrak, Astarloatarrak, Frai Bartolome: Nortasuna, idazlanak, grafiak, Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundia.
 • Alvar, M. eta beste (1977), Lecturas de sociolingüística, Madrid, EDAF Universitaria.
 • Alvar, M., Pottier, B. (1983), Morfología histórica del español, Madrid, Gredos.
 • Álvarez, J.M. (2001): “Calcos científico-técnicos: entre la precisión y la confusión. La WWW como instrumento de medida de su uso”, Panacea, vol 1, nº 5. 31-35.
 • Alzo, Fray Diego de. (1961), Estudio sobre el euskera hablado. San Sebastian.
 • Amha, Azeb. (2001), “Ideophones and compound verbs” in Wolaitta. F.K.E. Voeltz eta C. Kilian-Hatz (argk.), Ideophones. Amsterdam eta Filadelfia: John Benjamins, 49-62.
 • Amoia, A & C. Gardent (esk.). ‘A first order semantic approach to adjectival inference’. Université de Nancy.
 • Amuriza, X. (1974). “Euskal Aurrizkiak”. Euskera 19: 9-104.
 • Anderson, John. (1973), An Essay Concerning Aspect: Some Considerations of a General Character Arising from the Abbe Darrigol’s Analysis of the Basque Verb. The Hague & Paris: Mouton.
 • Anderson, M., (1983), “Prenominal Genitive NPs”, The Linguistic Review 3, 1-24.
 • Andry, M. (1692), Réflexions ou remarques critiques sur l'usage présent de la langue françoise (2ond ed., Paris).
 • Antunes Maciel, C.A. (1982), “A questaô das variedades de registro no ensino do português, lingua strangera. O caso espécifio da oposiçao (no Brasil), Trav. Fac. Lettres Rennes, Et. pot. brés, Francia, nº 17, 41-50.
 • Añibarro, P. (-1820), Gramática Bascongada (-1820), L. Villasanteren edizioa, ASJU, III, 1969.
 • Apalauza, Amaia. (2008a), “Nafarroako ipar-mendebaleko euskara: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu”. Fontes Linguae Vasconum, 40, 107. zenb., 63-104.
 • —— (2008b), Imozko euskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • Apalauza, Amaia. (2008a), “Nafarroako ipar-mendebaleko euskara: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu”. Fontes Linguae Vasconum, 40, 107. zenb., 63-104.
 • —— (2008b), Imozko euskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • Apalauza, Amaia & Kontxi Arraztio. (2007), Araitz-Beteluko ahotsak. Iruñea: Nafarroako Gobernua, Beteluko Udala eta Araizko Udala.
 • Arakana, J.M eta beste (2005): IVAPeko estilo liburua, Zarautz: HAEE/IVAP.
 • Arana-Goiri, S. (1965), Obras Completas, Sabindiar-Batza, Buenos Aires.
 • —— (1991 [ca. 1888]), “Estudio gramatical sobre el verbo bizkaino”, in J. Mª Alday (arg.), Historia del nacionalismo vasco en sus documentos, IV, 23-86. Bilbo: Eguzki.
 • Arana, Anuntzi. (1998), Orozko haraneko kondaira mitikoak. Bilduma eta azterketa (I alea). Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • Aranbarri, I. eta beste (2003), Egoki. Hizkuntza eta literatura, 4 DBH, Zubia Editoriala.
 • Aranberri, Fernando. (1996), Ermua eta Eitzako euskara. Ermua: Ermuko Udala.
 • Aranzadi Zientzia Elkartea. (1983-1990), Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa (2 ale). Donostia.
 • Aresti, G. (1959), Maldan Behera (ikus Aurelia Arkotxa)
 • Arin, Jone & Josune Dorronsoro. (1989), Ataungo aho hizkuntzaren barne muinak (2 ale). Donostia: Kriselu.
 • Arkotxa, A. (?), “Ediciones y traducciones de Maldan Behera, de G. Aresti”
 • Areta, Nerea. (2003), Eibarko euskara: izen sintagmaren deklinabidea. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea.
 • Arnauld, Antoine & Claude Lancelot. (1660), Grammaire générale et raisonnée. Paris: Chez Pierre le Petit. 1676ko 3. edizioaren berrargit. faksim., H. E. Brekle (arg.), Stuttgart & Bad Cannstatt: F. Frommann, 1966.
 • Arnauld, Antoine & Pierre Nicole, (1662), L’art de penser: la logique de Port-Royal. Paris. Berrargit. faksim. Stuttgart & Bad Cannstatt: F. Fromman, 1965-1967.
 • Arregi, Eurídice. (2002), “Ergatividad sintáctica frente a ergatividad morfológica”. In M.T. Díaz Hormigo (arg.), Actas del IV Congreso de Lingüística General. Vol 2. Cádiz: Universidad de Cádiz. 137-150.
 • ——- (2003b), “On Dative Alternations in Basque”, eskuizkribua, UPV/EHU.
 • Arregi, Eurídice & Javier Ormazabal. (2003), “Aditz ditrantsitiboen barne-egitura”. In J.M. Makazaga & B. Oyharçabal (arg.) Euskal gramatikari buruzko eta literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Gramatika gaiak. Iker-14 (I). Bilbo: Euskaltzaindia. 119-136.
 • Arregui Ricardo & Begoña Arregui (editoreak) (1969), Lehen euskal hiztegi bateratua, Bilbo: Kriselu (idazmakinatua, ez zen argitaratu, baina Azkue liburutegian dago kontsultagai)
 • Arretxe, Jon. (1994), Basauriko euskara. Basauri: Basauriko Udala.
 • Arriandiaga, M. (1897), “Euskal-Aditza”, eskuizkribua.
 • ——- (1918), El verbo vasco familiar y dialogado hitzaldiaren laburpen-erreseina, Euskal-Erria.
 • Arrizabalaga, I. eta beste (1998): Euskara eta literatura (batxilergoa), Zornotza: Ibaizabal Argitaletxea.
 • ——- (2006): Euskara eta literatura (batxilergoa); Hizkuntza aztertuz I, gramatika trebetasuna lantzen, Zornotza: Ibaizabal Argitaletxea.
 • Arrizabalaga, J.J. (1978), Markiña Zarra kontu-kontari, Ermua, M. Onaindia.
 • Artiagoitia, Xabier. (1995), “Garri atzizkiaren izaera bikoitzaz: zergatik den maitagarria bezain mingarria”, ASJU 29-2, 355-405.
 • ——- (2000), Hatsarreak eta Parametroak Lantzen. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava & UPV/EHU.
 • ——- (2003a), “The case of an enlightening, provoking and admirable Basque derivational suffix with implications for theory of o argument structure”. In B. Oyharçabal (arg.), Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque. Leioa eta Donostia, EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 147-183.
 • ——- (2008). ‘Izen-sintagmaren hurrenkera: osagarriak aurretik, buruak gero’. Antisimetriaren hipotesia vs buru-parametroa: euskararen oinarrizko hitz-hurrenkera ezbaian. I. Artiatx, X.Artiagoitia eta A. Elordieta (arg.). Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.
 • —— (2006), “Euskarazko izen-sintagma: arkitektura eta egitura funtzionala”, EHUko eskuizkribua.
 • ——- (1998), “Determinatzaile sintagmaren hipotesia euskal gramatikan.” Uztaro 27. 33-61.
 • Artola, Koldo. (1985), “Ezkabarteko euskara, Iruñeko udal dermioaren ondokoa, Celedonia Zenoz andrearen ahotan”. Eusko Ikaskuntza, Hizkuntza eta Literatura-4: 95-111.
 • —— (1992), “Hegoaldeko goi-nafarreraren azentua dela-eta (hurbiltze-saiakera)”. Fontes Linguae Vasconum, 24, 60. zenb., 187-227.
 • —— (2001), “Olaizko euskal eskuizkribuak”. Fontes Linguae Vasconum, 33, 88. zenb., 485-519.
 • —— (1977), “Erronkariko uskararen azken hatsak…oino're”, Fontes Linguae Vasconum, 25, 75-107.
 • ——- (1991), “Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra”, Fontes Linguae Vasconum, 247-281.
 • Asamblea de Filologia…(1964), “Presente y Futuro de la Lengua Española”, Madrid, Actas de la Asamblea de Filología del Congreso de Instituciones Hispánicas.
 • Astarloa, Pablo Pedro, (1883) [1805]. Discursos Filosóficos sobre la lengua primitiva ó Gramática y análisis razonada de la euskara ó bascuence. Bilbo: P. Velasco. Berrargit. faksim. Bilbo: Amigos del Libro Vasco, 1988.
 • ——- (1803), Apología de la lengua vascongada, Madrid, (=Amigos del Libro Vasco, 1983).
 • Aulard, A. (1914), Etudes et leçons sur la Révolution française, Paris.
 • Auroux, Sylvain. (1973), L’Encyclopédie: “grammaire” et “langue” au xviiie siècle. Paris: Mâme.
 • ——- (arg.). (1992), Histoire des idées linguistiques. Tome 2: Le développement de la grammaire occidentale. Liège: Mardaga.
 • ——- (arg.). (2000), Histoire des idées linguistiques. Tome 3: L’hégémonie du comparatisme. Liège: Mardaga.
 • Auroux, Sylvain & Geneviève Clérico. (1992), “France”, in Auroux (arg.) 1992, 359-386.
 • Auroux, Sylvain, Claude Désirat & Tristan Hordé (arg.). (1982), Les Idéologues et les Sciences du Langage (=Histoire Epistémologie Langage 4:1). Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes.
 • Aurrekoetxea, Gotzon. (1995), Bizkaieraren egituraketa geolinguistikoa. Leioa: Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • Aurrekoetxea, Gotzon & Charles Videgain (1993), “Euskal Herriko hizkuntz atlasa”, Euskera 38-3, 529-647. Bilbo: Euskaltzaindia
 • Austerlitz, R. (1959), “Semantic components of pronoun systems: Gilyak”, Word, 15, 102-109.
 • Awoyale, Yiwola. (1989), “Reduplication and the status of ideophones in Yoruba”. Journal of West African Languages, XIX.1, 15-34.
 • Axular [Pedro Agerre]. (1643), Guero. Bordele: G. Milanges.
 • Azevedo, M. M. (1981), “Sobre o emprego de vôce no português brasileiro actual”, Hispania, USA, 64, nº2, 273-278.
 • Azkarate Arregi, X. (1977), “Hika, zuka eta berorika”, lan argitaragabea.
 • Azkarate, M. (1991). Irakaskuntza proiektua: Lexikologia. Euskal Herriko Unibertsitatea (argitaragabea).
 • ——-(1990). Hitz Elkartuak Euskaraz. Euskal Filologia, 3. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.
 • ——-(1987). Hitz konposatuak euskaraz, tesi-lana ( EHU).
 • ——-(1992). “Larramendiren hitz-eraketa”. In j. lakarra (ed.). Manuel Larramendi, Hirugarren Mendeurrena (1690-1990): 207-219. Andoain.
 • ——-(1993). “Erdal aurrizkien euskal ordainak: azterketarako metodologia”. Euskaltzaindiko LEF batzordearen langaiak. (argitaragabea).
 • ——-(1997). “Euskal terminologiaren egoeraz”, Nazioarteko Terminologia Biltzarra: 249-272. Donostia: UZEI/HAEE.
 • ——-(2008), Gertaera- eta emaitza-izenak, EHU eta Euskaltzaindia, 2008.
 • Azkarate, M., & P. Altuna. (2001), Euskal morfologiaren historia, Donostia: Elkarlanean.
 • Azkarate Villar, M., Perez Gaztelu, E. (2014). Hitz-elkarketa/2. LEF batzordearen emaitza. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Azketa, Sorkunde. (2002), Fikeko berbakera. Bilbo: Gamiz-Fikako Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.
 • Azkue, Resurrección Mª. (1905-1906), Diccionario vasco-español-francés. Berrargitaratua Bilbo: Euskaltzaindia, 1984.
 • ——- (1923-25), Morfología Vasca. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——- (1949), El vascuence y varias lenguas cultas. Estudio comparativo. Bilbo: Publicaciones de la Junta de Cultura de Vizcaya.
 • ——- (1891), Euskal Izkindea-Gramática Eúskara, Bilbo, José de Astuy.
 • ——- (1905-1906), Diccionario vasco-español-francés, 2 liburuki, Tours. (2. argitaraldia, Bilbo, 1969, La Gran Enciclopedia Vasca).
 • ——- (1923-25), Morfología Vasca (Gramática básica dialectal del euskera), [Bilbo, 1969, La Gran Enciclopedia Vasca].
 • ——- (1927), “Aezkera”, Euskera 8, 179-300.
 • ——- (1932), “Particularidades del dialecto roncalés”, Euskera II-III-IV, Bilbao. (ikus 31-37.orr.)
 • ——- (1935, 1942, 1945, 1947), Euskalerriaren yakintza, 4 liburuki, Espasa Calpe, Madrid. 2. liburukia (Ipuin ta irakurgaiak), (2. argitaraldia, Madrid, 1966).
 • Azkue, Xabier. (2000), Hitanoa Zumaian. Zumaia: Zumaiako Udala.
 • Azpeitia, Agurtzane. (2003), Zestoarren erretolika. Zestoa: Zestoako Udala.
 • Azpiazu, Aitor. (2009), Gipuzkoako hegoaldeko euskara. Brinkolan jasotako lexikoa eta etnografia gaiak. Legazpi: Burdinola Elkartea.
 • Azurmendi, Xabier. (1997), Atzoko Zegama. Donostia: Eusko Ikaskuntza.
 • Azurmendi, Joxe Migel. (1996), Ataungo euskara. Lazkao: VI. Gerriko Ikerlan Sariketa.
 • —— (1998), Zegamako euskara. Lazkao: VII. Gerriko Ikerlan Sariketa.

B

 • Badia I Margarit, A.M. (1962), Gramática catalana, Madrid, Gredos. [Inoiz, 1980ko argitaralditik aipatzen da].
 • ——- (1974), “Procés i objectius de la sociolingüística catalana”, Iberoromania, 1, 19-30.
 • Bailey, T.G. (1974), Urdu. Teach yourself books, Edited by J.R. Firth and A.H. Harley, London, THe English Universities Press.
 • Baker, M. (2006), Lexical Categories. Verbs, Nouns and Adjectives, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bally, Ch. (1932). Linguistique générale et linguistique française (1965. Berne: Éditions Francke).
 • Bakos, F. (1955), “Contributions à l'étude des formules de politesse en ancien français”, Acta Linguistica Hungaricae, 5, (1955), 296-367.
 • Barrena Osoro, Elena. La formación histórica de Guipúzcoa: Transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico durante la época Altomedieval. Donostia 1989
 • Barrenetxea, A.M. (1964), El pronombre y su inclusión en un sistema de categorías semánticas, Buenos Aires: CEFYL-FUBA, Nº5, S.F.
 • Barrutia, Eneko. (1996), Bermeo eta Mundakako arrantzaleen hiztegia. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.
 • —— (2000), Bizkaiko arrantzaleen hiztegia. Bilbo: Labayru Ikastegia eta Bilbao Bizkaia Kutxa.
 • Barthes, R. (1971), “Ecrivains, Intellectuels, Professeurs”, Tel quel, nº 47, automne.
 • Basauri, Serafin & Asier Sarasua. (2003), Eibarko hiztegi etnografikoa. Eibar: Eibarko Udala.
 • Basto, C. (1931), “Formas de tratamento em português”, Revista Lusitana, 29, 183-202.
 • Bates, E. and Benigni, L. (1975), “Rules of address in Italy: a sociological survey” in Language in Society, 4(3), 271-288.
 • Bates, E. (1976), Language and Context. The Acquisition of Pragmatics, New York, Academic Press.
 • Bauche, H. (1929), Le langage populaire. Grammaire, syntaxe et dictionnaire du français tel qu'on le parle dans le peuple de Paris, avec tous les termes d'argot usuel, Paris.
 • Baugh, A.C.(1935), A History of the English Language, New York, Appleton-Century.
 • Baumgardner, R.J. [résumé de thèse par l'auteur] Dissert. Abstr. internat., USA, 1982, 43, nº3, 785.
 • ——- (1982), Sociolinguistic Aspects of Person Pronouns of Address: A Macro/Micro Analysis. Univ. of Southern California.
 • Bautista, Mª L.S. (1980), “Address in Pilipino Radio Dramas: Alternation and Co-occurrence Rules” in Philippine Journal of Linguistics, 11, 2, Dec, 44-63.
 • Beauzée, Nicolas. (1767), Grammaire générale, ou Exposition raisonnée des éléments nécessaires du langage, pour servir de fondement à l’étude de toutes les langues. 2 lib. Paris: J. Barbou. Berrargit. faksim. Stuttgart: Frommann; Bad Canstatt: Holzboog, 1974.
 • Benavent, R & Amador, A. (2001), “Problemas del lenguaje médico actual (I); Extranjerismos y falsos amigos”, Papeles Médicos: revista de la sociedad española de documentación médica, V 10, (4). 144-149.
 • Benítez Burraco, Raquel, (2005), “Historia de la gramática del español: a propósito de los fenómenos de contracción”. Revista de filología de la Universidad de La Laguna 23, 9-24.
 • Benveniste, E. (1966), “Formes Nouvelles de la Composition Nominale”, BSL 61(1), 82-95.
 • Bean, S.S. (1970), “Two's company, three's a crowd”, American Anthropologist, 72, 562-564.
 • Beaulieux, L. (1950), Grammaire de la Langue Bulgaire, Paris, Institut d'Etudes Slaves.
 • Beeman, W.O. (1976), “Status, Style and Strategy in Iranian Interaction”, Anthropological Linguistics, 18, 7, 305-322.
 • Befu, H. and Norbeck, E. (1958), “Japanese usages of terms of relationships” in Southwestern Journal of Anthropology, 14, 68(?)-86.
 • Bell, R.T. (1976), Sociolinguistics. Goals, approaches and problems, New York, St. Martin's Press.
 • Bellegarde, L'abbe de [J. B. Morvan de] (1697), Réflexions sur le ridicule, 2ond ed., Paris.
 • Beloqui, J.J., Elosegui, J., Sansinenea, P. & Michelena, L. (1953), “Contribución al conocimiento del dialecto roncalés”, BAP, 9, 499-536.
 • Bender, M.L., Cooper, R.L., Ferguson, C.A. (1972), “Language in Ethiopia: Implications of a Survey for Sociolinguistic Theory and Method” in Language in Society, 1, 2, oct. 215-233.
 • Benveniste, E. (1946), “Structure des rélations de personne dans le verbe”, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 43, 1-12 (Repr. in Benveniste (1966), Problèmes de linguistique générale, 225-236).
 • ——- (1964), Problèmes de linguistique générale, NRF.
 • Bernstein, B. (1959), “A public language: some sociological implications of a linguistic form”, British Journal of Sociology, 10, 311-326.
 • ——- (1962a), “Social class, linguistic codes and grammatical elements”, Language and Speech, 5, 31-46.
 • ——- (1962b), “Social class, linguistic codes and grammatical elements”, Language and speech, 5, 221-240.
 • Bertoldi, A., Luiza de Oliveira, R., I.M. da Rosa. (2007). ‘Adjectival semantics and the Legal Domain: a study for ontology improvement’. Inteligencia Artificial 11 (36): 19-26.
 • Bidart, Asier & Miriam Eriz. (2006), Elorrioko toponimia. Elorrio: Elorrioko Udala eta Labayru Ikastegia.
 • Bilbao, Begoña. (2002a), Bermeoko berba eta esamolde kresaltsuak. Bermeo: Bermeoko Udala.
 • —— (2002b), Bermeoko euskera kresaltsua. Aditza eta Fonetika. Bermeo: Bermeoko Udala.
 • Bilbao, Gidor (1994), “Jatorrizko izen bereziak euskal idazleetan”, in Euskera XXXIX, 2. Aldia, Bilbo: Euskaltzaindia
 • Bisseret, N. (1974), “Langages et identité de clsse: les classes sociales “se” parlent” in L'Anné Sociologique, 25, 237-264.
 • Blanco Botta, I.(1982), “El voseo en Cuba: estudio sociolingüístico de una zona de la isla” Beiträge zur Romanischen Philologie, DDR, 21, nº2, 291-304.
 • Bloomfield, L. (1926), “A Set of Postulates for the Science of Language”, Lan, 2, 153-164\\(1933): Language, Holt, Rinehart and Winston (1964, Lenguaje, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos).**
 • ——- (1933), Language, New York: Henry Holt.
 • Bonaparte, Louis-Lucien (1862), Langue basque et langues finnoises. Londres: Strangeways & Walden.
 • ——- (1863), Carte des sept provinces basques, montrant la délimitation actuelle de l’euscara et sa division en dialectes, sous-dialectes et variétés. Londres.
 • ——- (1867), Observations sur le formulaire de prône conservé naguère dans l’église d’Arbonne. Baiona: Lamaignère.
 • ——- Phonologie de la langue basque dans tous ses dialectes. [1867 aldera egindako txosten argitaragabea].
 • ——- (1869), Le verbe basque en tableaux. Berrargitaratua [J. A. Arana Martija, arg.], Opera omnia vasconice (I): 175-442. Bilbo: Euskaltzaindia, 1991.
 • ——- (1862b), La prophétie de Jonas, Londres.
 • ——- (1869a), Le verbe basque en tableaux, Londres.
 • ——- (1869b), El salmo quincuagésimo, Londres.
 • ——- (1878), Parábola del sembrador, Londres.
 • ——- (1876), “Remarques sur plusieurs assertions de M. Abel Hovelacque concernant la langue basque, accompagnées d’observations grammaticales et bibliographiques”. Revue de Philologie et d’Ethnologie 2:3. [Aipamenak separatari dagozkio: Londres: Strangeways, 1876.]
 • ——- (1877), “Remarques sur certaines notes, certaines observations et certaines corrections, dont M. J. Vinson a accompagné l’Essai sur la langue basque” par F. Ribáry”. Actes de la Société Philologique 7:2, 51-115. [Aipamenak separatari dagozkio: Londres: Strangeways, 1877.]
 • Bonet, Eulalia. (1991), Morphology after syntax: pronominal clitics in Romance, doktorego tesia, MIT.
 • Boone, Annie, (1990), “Le traitement de l'article dans les grammaires françaises à l'usage des néerlandophones en Belgique (du xviie au xixe siècle)”, in Niederehe & Koerner (arg.) 1990, History and Historiography of Linguistics, 381-396.
 • Bosque. I. (2002). Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Ediciones SM, Madrid
 • ——- (2006). Diccionario práctico combinatorio del español contemporáneo. Ediciones SM, Madrid
 • Bosque, I., Demonte, V. (ed.) (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madril: Espasa. [GDLE].
 • Bosque, I. & J. Gutiérrez-Rexach (2009). Fundamentos de sintaxis formal. Akal, Madrid.
 • Bossong, Georg. (1984), “Ergativity in Basque”, Linguistics 22:3, 341-392.
 • Bouda, K. (1948), “Les formes respectueuses du verbe mixain”, Eusko Jakintza 2, 595-615.
 • Boyer, A., Chambaud, L., Garner, J. (1829), Dictionnaire anglais-français, français-anglais, Paris.
 • Braun, F., Kohz, A., Schubert, K. (1986), Anredeforschung. “Kommentierte Bibliographie zur Soziolinguistik der Anrede”, in the series Ars Linguistica 16, Commentationes analyticae et criticae, ed. by Werner Winter, published in 1986 by Gunter Narr Verlag of Tübingen.
 • Braun, F., Kohz, A., Schubert, K. (1988), “Supplement to Braun/Kohz/Schubert 1986”. In Friedricke BRAUN, Terms of Address: Problems of patterns and usage in various languages and cultures. (Contributions to the Sociology of Language, no.50). Berlin: Mouton de Gruyter, [333-365].
 • ——- (1988), Terms of Address: Problems of patterns and usage in various languages and cultures. (Contributions to the Sociology of Language, no.50). Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Bryan, A.M. (1972), “Le `tu' et le `vous'”, The French Review, XLV, 5, april 1972, 1007-1010, USA.
 • Brower, D. (1982), “The influence of the Addresse's Sex on Politeness in Language Use”, Linguistics. An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences, La Haya, 20, nº11-12, 697-711.
 • Brown, P. and Levinson, S.C. (1987), Politeness: Some Universals in Language Usage, Cambridge University Press, 03/.
 • Brown, R., Gilman, A. (1960), “The pronouns of power and solidarity” in T.A.Sebeok (1960, 253-276). Baita in P.P.Giglioli (1972, 252-282). (Gu geu bigarren argitarapen honetaz baliatu gara).
 • Brown, R., Ford, M. (1961), “Address in American English” in Journal of Abnormal and Social Psychology, 62, 2, 375-385. [Baita in Dell Hymes (ed.), Language in Culture and Society, New York-Evanston-London, 1964, 234-244].
 • ——- (1964), “Address in American English”, (D.Hymes (ed.), Language in Culture and Society, Harper and Row 1964, 234-244.
 • Brown, R. (1965), Social Psychology, New York, Free Press. [Ikus “The basic dimensions of interpersonal relationship” kapitulua]
 • ——- (1965)(?), “Los pronombres de poder y solidaridad”, Psicolingüística, México, Trillas, 301-330.
 • Bruneau, Ch. (1939), Grammaire et linguistique, Beauceville.
 • Brunet, J. (1987), Grammaire critique de l'italien. 9, [Tu,voi, lei], Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes, (94-Vincennes: Impr. JIEF).
 • Brunot, F. (1926), La pensée et la langue; méthode, principes et plan d'une théorie nouvelle du langage appliquée au français, bigarren argitaraldia, Paris, Masson.
 • ——- (1905), Histoire de la langue française des origines à 1900, Paris, Colin [=1937; 1966].
 • Brunot, F., Bruneau, Ch. (1949), Précis de grammaire historique de la langue française: avec une introduction sur les origines et le développement de cette langue (3. argitaraldia, Paris).
 • Bucher, Ira R. (1967), “The analysis of pronominal systems: Nahuatl and Spanish”, Anthropological Linguistics, 9, 5, 37-43.
 • Bucher and Freeze, R. (1966), “The distinctive features of pronominal systems”, Anthropological Linguistics, 8, 8, 78-105.
 • Buxo Rey, M.J. (1973), “Procesos de cambio y regresión en formas apelativas: un modelo analítico en Cataluña”, Ethnica (Barcelona) 5, 17-59.
 • Byrne, Sister ST G.(1936), Shakespeare's use of the pronoun of address, dissertation (tesi argitaragabea), Catholic University of America, Washington
 • Branchadell, Albert. (1992), A study of lexical and non-lexical datives. Doktorego tesia. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Buenafuente, C. (2007). Lexicalización en la formación de compuestos en español. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Burgete, Xabier & Iñaki Gaminde. (1991), Otxandioko euskaraz. Otxandio: Otxandioko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.
 • Busse, Winfried & Jürgen Trabant (arg.). (1986), Les Idéologues. Sémiotiques, théories et politiques linguistiques pendant la Révolution française. Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins.
 • Butron, J. & De Pedro, J. (1989): Euskal Hizkuntza eta Literatura (BBB 3), Donostia: Erein.

C

 • Cabre, T. (1994), A l'entorn de la paraula (I): Lexicologia general, Col-lecció Biblioteca Lingüística Catalana 13, Universitat de València.
 • ——- (1993), La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones, Barcelona: Editorial Antárdida/Empuries.
 • ——- (2006), “La clasificación de neologismos: una tarea compleja”, Alfa, Revista de Lingüística, Sao Paulo, 50 (2): 229-250.
 • Cabré, Mª T., Rigau, G. (1996). Lexicologia i Semàntica. Bartzelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Cabodevilla, Josu. (1991), Aetzen uskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • Caillot, A. (1827), Mémoires pour servir à l'histoire des moeurs et usages des français, Paris.
 • Caldwell, R. (1913), A comparative grammar of the Dravidian or South-Indian family of languages, London, Kegan Paul, Trench, Trübner and Co.
 • Calero Vaquera, Mª Luisa, (1986), Historia de la gramática española (1847-1920). De A. Bello a R. Lenz. Madril: Gredos.
 • Calvet, L.J. (1976), “A Tu et A Vous” in Le Français dans le Monde, 1976, 15, 118, Jan, 14-18.
 • Camino, Iñaki. (2004), “Nafarroa Behereko euskara”. Fontes Linguae Vasconum, 36, 97. zenb., 445-486.
 • ——- (2000), “Abiaburu bat Donostiako euskera aztertzeko”. [K. Zuazo, arg.], Dialektologia gaiak: 51-81. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia eta Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • ——- (1997), Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • —— (1999-2001), “Goñerriko hizkera”. Anuario del Seminario de Filologia Vasca “Julio de Urquijo”, 33-1: 5-78, 34-1: 137-196 eta 35-2: 445-509.
 • —— (2004), Hego-nafarrera. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • Camino, Iñaki (arg.). (1998), Nafarroako hizkerak. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.
 • Campion, A. (1884), Gramática de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara, Tolosa (Bilbao, 1977, La Gran Enciclopedia Vasca, 2 liburuki).
 • Capanaga, O. (1656), Exposición breve de la doctrina christiana, Bilbao.
 • Capart, L. (1857), Tutoiement et vouvoiement, Paris.
 • Capdevila, A. (1927), “El tú y el vos en América”, La Prensa, Buenos Aires, 20 febr. 1927.
 • ——- (1929a), “El embrollado problema del tú y el vos”, Babel y el castellano, 2ª ed., Buenos Aires, 69-80.
 • ——- (1929b), “El tú y el vos en los clásicos”, Babel y el castellano, 2ª ed., Buenos Aires, 81-94.
 • ——- (1929c), “El tú y el vos en la Argentina”, Babel y el castellano, 2ª ed., Buenos Aires, 95-108.
 • Cardaberaz, A. (1761), Eusqueraren berri onac: eta ondo escribitceco, ondo iracurtceco, ta ondo itzeguiteco Erreglac, Iruñea. (Donostia, 1964, Auspoa; La Gran Enciclopedia Vasca -1973- faksimilea).
 • Carrera, Iñaki & Imanol Garcia. (2005), Legutiano aldeko euskara. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia eta Euskaltzaindia.
 • Castillo, M. (2004), “El préstamo léxico y su adaptación: un problema lingüístico y cultural”, Onomazein 7, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. 469-496.
 • Castillo Mathieu, N. del (1982), “Testimonios del uso de `vuestra merced', `vos'y `tu' en América (1550-1650)” in Thesaurus, 37, 3, Sept-Dec, 602-644.
 • Castillo, M. A. (2006), El préstamo lingüístico en la actualidad. Los anglicismos, Madrid: Liceus.
 • Castillo, Vanessa, Jose Angel Romo & Bakarne Giralt. (2001), Azkoittiko euskerie. Azkoitia: Azkoitiko Udala.
 • Chaho, Y.R. (1956), “Chinese terms of address”, Language, Journal of the Linguistic Society of America, Volume 32, number 1/ January-March, 217-241.(¿pp. 142-149 también???)
 • Chandrasekhar, A. (1972), “Personal pronouns and pronominal forms in Malayalam”, Anthropological Linguistics, 12, 7, 246-255.
 • Charencey, Hyacinthe de. (1873), “Sur l’éxistence de racines verbales en basque”. Revue de Linguistique et de Philologie Comparée 5, 389-395.
 • ——- (1874), “Recherches sur la nature et le mode de formation du verbe basque”. Revue de Linguistique et de Philologie Comparée 6, 337-351.
 • ——- (1875), “Une dernier mot de réponse à M. Vinson sur le verbe basque”. Revue de Linguistique et de Philologie Comparée 8, 73-80.
 • Chart, J.E. (1943), “The voseo and the tuteo in America”, MLF (The Modern Language Forum), Los Angeles, California, XXVIII, 17-24.
 • Chateaubriand, F. (1849), Mémoires d'outre tombe, Paris.
 • Chatelain, E.(1880), “Du pluriel de respect en Latin”, Revue de Philologie, vol.4, pp. 129-139.
 • Chatzisavas, A. (1983), “Les promoms personnelles en grec moderne et dans le dialect chypriote”, Cratyle, Fr., nº7, 25-40.
 • Chevalier, J.C. (1982), “Du système pronominal en spagnol et en français”, Travaux de Linguistique et de Litterature, Strasbourg, 20, nº 1, 283-323.
 • ——- (1968), Histoire de la Syntaxe. Naissance de la notion de complément dans la grammaire française (1530-1750). Genève: Droz.
 • Ciccutto, M. (1976), C.r. de: Niculescu, A., Strutture allocutive, pronominali, reverenziali in italiano. L.S. Olschki, Firenze, 1974. 168 p. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa, Ital. (1976), 6, nº4, 1509-1511.
 • Cintra, L. (1967), “Origem do sistema de formas de tratamento do português actual”, Broteria, 84, 49-70.
 • ——- (1972), Sobre formas de tratamiento na língua portuguesa, Lisboa (2. argitaralditik 1986 aipatzen da).
 • Clemmer, R.O. (1968), “German pronominal address” in J. Helm, Proceedings of the 1967 Spring meeting American Ethnological Society, Georgetown University Press, 76-110.
 • Clyne, M. (1973), “On some patterns of communicative competence in West Germany”, in AUMLA, Journal of the Australian Universities Language and Literature Association, 40, 211-218.
 • Colás Gil, J. (koord.) (1997), Eskola-gida VOX: Euskara, Lengua Castellana, Barcelona: Biblograf, S.A.
 • Comrie, B. (1975), “Polite plurals and predicate agreement”, Language 51 (2), 406-418.
 • ——- (1976), “Linguistic politeness axes: speaker-addressee, speaker-referent, speaker-bystander”, Cambridge, Univ. of Cambridge, (Department of Linguistics), Pragmatics Michrofiches, 1.7. A3.
 • ——- (1981), Language Universals and Linguistic Typology. Syntax and Morphology, Chicago, University of Chicago Press.
 • Comrie, B., Stone, B. (1978), The Russian Language since the Revolution, Oxforf, Oxford University Press.
 • Conant, F.P. (1961), “Jarawa kin system of reference and address”, Anthropological Linguistics, 3, 2, 19-33.
 • Concklin, H.C. (1962), “Lexicographical treatment of folk taxonomies” in F.W. Householder and Sol Saporta (ed.), Problems in Lexicography, Bloomington, 119-141. (Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics, Publication 21, International Journal of American Linguistics, vol. 28, 2, part. IV).
 • Constable, D. (1980), “Power and Solidarity in Francophone Africa: The case of Mali” in Indian Linguistics, 41, 1, MAr, 16-20.
 • Contreras, L. (1953), “Anglicismos en el lenguaje deportivo Chileno”, BFUCH, Boletín de Filología VII (1952-1955), Santiago de Chile: Ed. Universitaria. 177-341 or.
 • Corbett (1976), “Address in Russian”, Journal of Russian Studies, 31, 3-15.
 • Corpas, G. (1997), Manual de fraseología española, Gredos: Madrid.
 • Cowie, A.P. 1996. ‘Phraseological dictionaries’. Phraseology. Theory, Analysis and Applications. A. P. Cowie (arg.). Oxford University Press. Oxford-New York. (2005)
 • Coyos, Battittu. (2000), “Les onomatopées rédupliquées en basque souletin”. Lapurdum 5, 13-97
 • Coyos, Jean-Baptiste. (1999a), Le parler souletin basque des Arbailles: Une approche de l’ergativité. Paris: L’Harmattan.
 • ——- (1999b), “Notes sur la coordination verbale et coréférence intraphrastique en basque souletin”, Fontes Linguae Vasconum 80, 95-108.
 • ——- (2002), “Parcours de type passif et de type antyipassif en basque souletin parlé actuel”, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris XCVII:1, 281-314.
 • ——- (2003), “Antipasiboaren lekua oraiko zubereran”. In J.Mª. Makazaga eta B. Oyharçabal (arg.), Euskal gramatikari buruzko eta literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Iker-14 (I). Bilbo, Euskaltzaindia. 181-194.
 • ——- (2006), “Euskararen sintaxi akusatiboaz ohar batzuk”. In B. Fernández & I. Laka (arg), Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Leioa, EHU. 221-232.
 • Cronin, M. (1958), “The tyranny of democratic manners”, The New Republic, vol. 137, pp. 12-14.
 • Cuervo, R. J. (1955), Apuntaciones críticas al lenguaje bogotano, con frecuente referencia al de los países de Hispano-América 9ª ed., Buenos Aires, nº 332, p.340, nº 334, p. 347.
 • Curme, G. O. (1905), A grammar of the German language, New York, Macmillan.

D

 • Daba, H.A. (1987), Sociolinguistic Study of Address Terms in Hausa Muslim, The University of Wisconsin - Madison (0262) Degree: PHD.
 • Dahl, T. (1951), “Linguistic Studies in some Elizabethan writings”, Acta Jutlandica 23, 2.
 • Danesi, M., Lettieri, M. (1983), “The pronouns of Address in Italian: Sociolinguistic and Pedagogical Considerations” in Studi Italiani di linguistica teorica e applicata, 12, 1-3, 323-333.
 • Daranatz, Jean Baptiste (1931), “Correspondance du Capitaine Duvoisin”, Revista Internacional de Estudios Vascos (RIEV) XXII: 332
 • Darrigol, J-P. (1829), Dissertation critique et apologétique sur la langue basque. Bayonne: Duhart-Fauvet.
 • ——- (1827), Dissertation critique et apologétique sur la langue basque, par un ecclésiastique du diocèse de Bayonne. Baiona: Duhart-Fauvet. Berrargit. faksim. Toulouse: Eché, 1979.
 • Das, S.K. (1968), “Forms of address and terms of reference in Bengali”, Anthropological Linguistics, 10, 79-95.
 • Dauzat, A. (1912), La défense de la langue française, Paris.
 • ——- (1947), Grammaire raisonnée de la langue française, Paris.
 • ——- (1954), La génie de la langue française, Paris.
 • Davant, Jean-Louis (2005), “Baionako Biltzarra (1964)”, in IKER 17, Nerekin yaio nun: Txillardegiri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, 207-217
 • ——- (2012), “Txillardegi, batuaren aita Baionan”, Gara, (2012-01-22)
 • Delisle, H.H. (1986), “Intimacy, Solidarity and Distance: The Pronouns of Address in German” in Die Unterrichtspraxis, 19, 1, spring, 4-15.
 • Demonte, Violeta. (1999). ‘El adjetivo: clases y usos. La posición del adjetivo en el sintagm nominal’. Gramática descriptiva de la Lengua Española. I.Bosque eta V.Demonte (arg.): 129-216.
 • Deroy, L. (1956/1980), L´emprunt linguistique, Paris.
 • Deshaies, D., Ovellet, J. (1982), “Contribution à l'analyse des pronoms personnalles”, Langues et Linguistique, Canada, 8, nº 2, 219-243.
 • Désirat, Claude. (2000), “Le programme des idéologues”, in Auroux (arg.) 2000, 263-277.
 • Devereux, W.B.(1853), Lives and Letters of the Devereux, Earls of Essex, in the Reigns of Elizabeth, James I and Charles I, 1540-1646, London, Murray.
 • Diaz De Lezana, A. (2003), “Terminologia eta normalizazioa Euskal Autonomia Erkidegoan”, in Alberdi, X. & Ugarteburu, I (argit.). Espezialitate-Hizkerak eta Terminologia: Jardunaldiak, Leioa: EHUko Argitalpen Zerbitzua, 39-55.
 • Diaz Rojo, J.A. (2001), “Terminología científica y traducción: la neología inducida (I)”, El trujaman, Centro Virtual Cervantes.
 • Diez, F.(1876), Grammaire des langues romanes, Paris.
 • Dimitrescu, F. (1969). “Notes sur les suffixöides dans le Roumain littéraire actuel”, Revue Roumaine de Linguistique 1: 3-6.
 • Doke, Clement M. (1935), Bantu Linguistic Terminology. London: Longman, Green and Co.
 • Dolosor, Franck. (2009), Senperetik Senpererat begirada bat XX. mendeari. Donostia: Elkar.
 • Domínguez Vázquez, M.J. (2001), “En torno al concepto de interferencia”, Círculo de lingüística aplicada a la comunicación.
 • Dominicy, Marc. (1992), “Le programme scientifique de la grammaire générale”, in Auroux (arg.) 1992, 424-441.
 • Donzé, Roland. (1967), La grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. Contribution à l’histoire des idées grammaticales en France. Berna: A. Franke. Gazt. itz. Buenos Aires: Eudeba, 1973.
 • Dos Santos Luz, M. (1956), “Fórmulas de tratamento no português arcaico”, Revista Portuguesa de Filologia, 7, 251-263.
 • Drager, A. (1878), Historische Syntax der lateinischen Sprache, 2. argit., Leipzig.
 • Duarte, C. (1986), Llengua i administració, Barcelona, Edicions de la Magrana.
 • ——-, Broto, P. de (1990), Introducció al llenguatge jurídic, Generalitat de Catalunya.
 • Dubois, J. eta beste (1973), Dictionnaire de linguistique, Larousse. (espainierazko itzulpena, Madrid, 1979, Alianza Editorial).
 • ——-, (1969), Les cadres dans la société de consommation, Paris.
 • ——-, (1983), Diccionario de Lingüística, Madrid, Alianza Editorial.
 • Duhau, Henri. (1993-2003), Hasian-hasi. Beskoitzeko euskara (2 ale). Donibane Lohizune: Alinea eta Ahoka.
 • Duny Pétré, Pierre. (1959), “Trois textes folkloriques basques de la Basse-Navarre Orientale”. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 15-1: 47-60.
 • Duranti, A. (1984), “The Social Meaning of Subject Pronouns in Italian Conversation” in Text, 4, 4, 277-311.

E

 • Echaide, A.M. (ed.) (1984), Erizkizundi Irukoitza. Triple Cuestionario. Triple Questionnaire (euskara 1925), Bilbo, Euskaltzaindia.
 • Echenique, Mª Teresa, (1993), “En torno a Baltasar de Echave y su Discurso de la antigüedad cántabra vascongada (México, 1607). ¿Una cuestión de política lingüística?”, in Actas del I Congreso Anglo-Hispano. Huelva, 45-65. Berrargit. in Mª T. Echenique, 1997. Estudios lingüísticos vasco-románicos. Madril: Istmo, 119-127.
 • Ediger, A.M. (1983), “An Analysis of Sex Stereotypes in the Japanase Language”, Kansas Working Papers in Linguistics, USA, 8, nº1, 107-127. bibliogr. (1p)-CDSH.
 • Eguren, L. (2006). ‘El orden de los ordinales’. Actas del XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Milka Villayandre Llamazares (arg.), León, Universidad de León, Dpto. de Filología Hispánica y Clásica. ISBN: 84-690-3383-2. Argitalpen elektronikoa: http://www3.unileon.es/dp/dfh/SEL/actas.htm
 • Eizagirre, J. eta beste (1997), Argiro idazteko proposamenak eta ariketak, Lozano, J (koord.), Bilbao: HAEE/IVAP.
 • Elexpuru, Juan Martin. (2004), Bergara aldeko hiztegia. Bergara: Bergarako Udala.
 • Ellwood, T.(1714), The History of the Life of Thomas Ellwood, London, Sowle.
 • Elordieta, Arantzazu. (2001), Verb movement and Constituyent Permutation in Basque. Utrecht: LOT.
 • ——- Verb Movement and Constituent Permutation in Basque. Utrecht: LOT.
 • Elortza, Jerardo eta beste. (1999), Arrasateko euskara. Arrasate: Arrasateko Udala.
 • Elosegui, Kristina. (1998), Kasu eta preposizioen jabekuntza-garapena haur elebidun batengan. Leioa: EHU.
 • Elosegi, A. (2007), “-tzaile atzizkia. Espezialitate-testuetako erabilera berriak”, in Iñaki Ugarteburu, Pello Salaburu: Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia II. Euskara estandarra eta espezialitate hizkerak, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua: Bilbo.
 • Eguskitza, J. (1925), “¿Conjugación familiar o dialogada?”, Euskera, 6, 3-15.
 • Eguzkitza, Andolin. (1983), “On the so-called passive in Basque”, Fontes Linguae Vasconum 37, 233-253.
 • ——- (1986), Topics on Romance and Basque. Doktorego tesia, Univ. of Indiana, Blooomfield.
 • ——- (1993), “Adnominals in the grammar of Basque.” In J.I. Hualde & J. Ortiz de Urbina (arg.) Generative Studies in Basque Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 163-187.
 • Elosegi, A. (2006), Zuzenbideko euskal hizkera berezia. Lege-corpus itzuli bateko Terminologiaren azterketa linguistikoa eta terminologikoa, Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • ——- (2007), “-tzaile atzizkia. Espezialitate-testuetako erabilera berriak”, in Iñaki Ugarteburu, Pello Salaburu: Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia II. Euskara estandarra eta espezialitate hizkerak, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua: Bilbo.
 • Emonds, J. (1986), “Parts of speech in generative grammar”, Linguistic Analysis 16, 247-286.
 • Ensunza, M., J.R. Etxebarria & J. Iturbe. (2002). Zientzia eta teknikarako euskara. Zenbait hizkuntza-baliabide. Udako Euskal Unibertsitatea
 • Epelde, Iranzu. (2004a), “Lapurdiko hego-ekialdeko euskararen kokapenerantz”. Fontes Linguae Vasconum, 36, 96. zenb., 271-303.
 • —— (2004b), “Larresoroko gaur egungo euskara”. Euskera 49-2: 663-677.
 • Erdozia. Jose Luis. (2001), Sakana erdialdeko euskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • —— (2002), “Bakaikuko hizkera”. Fontes Linguae Vasconum, 34, 90. zenb., 269-306.
 • —— (2004a), Sakanako hiztegi dialektologikoa. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • —— (2004b), “Irañetako euskara”. Fontes Linguae Vasconum, 36, 97. zenb., 487-517.
 • —— (2006), Altsasuko euskara. Altsasu: Altsasuko Udala eta Sakanako Mankomunitatea.
 • Erdozia, Jose Luis & Patxi Flores. (2004), “Lizarrabengoko hizkera”. Fontes Linguae Vasconum, 36, 95. zenb., 53-88.
 • Errazti, Alberto. (1994), Iurreta Elizateko euskara eta toponimia. Iurreta: Iurretako Udala.
 • Errington, J. (1988), Structure and style in Javanese: A semiotic view of linguistic etiquette. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, PH. D.
 • Ervin-Tripp, S. (1972a), “On sociolinguistics rules: alternation and coocurrence” in J.J. Gumperz and D.Hymes (1972), Directions in Sociolinguistics, 213-250, Holt, Rinehart, Winston.
 • ——-, (1972b), “Sociolinguistics rules of address” in J.B.Pride and J.Holmes, Sociolinguistics, 225-240, Penguin Books.
 • ——- (1976), “Is Sybil there? The structure of some American English directives”, Language in Society, 5, 25-66.
 • Escavy Zamora, Ricardo. (1987), “Aspectos de la aportación hispánica a la teoría general del pronombre”. Historiographia Linguistica 14:3.243-264.
 • Eskualduna aldizkaria.
 • Estang, Antoine de l' (1660), De la traduction ou des règles pour apprendre à traduire la langue latine en la langue françoise, Paris.
 • Estrich, R.M. and Sperber, H.(1946), Three Keys to Language, New York, Rinehart.
 • Etxabe, Karmele & Larraitz Garmendia. (2003), Zaldibiako euskara. Zaldibia: Zaldibiako Udala.
 • —— (2004), Ordiziako euskara. Ordizia: Ordiziako Udala.
 • Etxaide, Ana M. (1989), El euskera en Navarra. Encuestas lingüísticas (1965-1967). Eusko Ikaskuntza, Hizkuntza eta Literatura-8.
 • Etxaide, I. Mª (1923), El verbo vascongado, Donostia, San Ignacio.
 • ——- (1944), Desarrollo de las Conjugaciones Euskaras, Donostia, Gráfico-Editora.
 • ——- (1960), “Las flexiones verbales contenidas en Peru Abarca de Mogel”, Euskera, 5, 123-155.
 • Etxebarria, Jose M. (1985), “Léxico rural vasco de Amorebieta (Vizcaya)”. Eusko Ikaskuntza, Hizkuntza eta Literatura-4: 143-194.
 • Etxebarria, Jose Maria & Juan Manuel Etxebarria. (1991), Euskalki guztien etno-testuak. Bilbo: Labayru Ikastegia.
 • Etxebarria, Juan Manuel. (1991), Zeberio haraneko euskararen azterketa etno-linguistikoa. Zornotza: Ibaizabal.
 • —— (1995), Gorbeia inguruko etno-ipuin eta esaundak. Bilbo: Labayru Ikastegia.
 • Etxebarria, Maitena, (1988), “Ideas lingüísticas en la obra de Baltasar de Echave”, in R. Pérez (arg.), Estudios de Lengua y Literatura. Bilbo: Deustuko Unibetsitatea, 67-79.
 • Etxebarria, Toribio. (1965-1966), Lexicón del euskera dialectal de Eibar. Euskaltzaindia, Euskera 10-11.
 • Etxebarria, Jose Maria & Juan Manuel Etxebarria. (1991), Euskalki guztien etno-testuak. Bilbo: Labayru Ikastegia.
 • Etxebarria, U. (2005). Quantification and Domain Restriction in Basque. Doktorego-tesia. Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Etxeberri, J. “Sarakoa” (1972), Joannes Etxeberri Sarakoaren lan hautatuak, Donostia, Lur, Xabier Kintanak paratutako testu-bilduma.
 • —— Escuararen hatsapenac
 • Etxegorri, Philippe. (2003), “Jeruntzeko üskara. Ekialdeko euskara”. Fontes Linguae Vasconum, 35, 93. zenb., 247-286.
 • Etxepare, B. (1545), Linguae Vasconum Primitiae, P. Altunak paratutako edizio kritikotik aipatzen da (1980, Bilbao, Mensajero).
 • —— Linguae Vasconum Primitiae, Burdeos. Reeditado por Euskaltzaindia, en colaboración con las universidades vascas, en 1995.
 • Etxepare, Ricardo. (2003b), “Valency and argument structure in the Basque verb”. In J.I. Hualde eta J. Ortiz de Urbina (arg), A Grammar of Basque. Mouton de Gruyter: Berlin. 363-426.
 • Etxepare, Ricardo & Bernat Oihartzabal. (2008a), “Dative structures in standard and north-eastern Basque”, Licensing conditions at the interface. International Encounter at the Summer Courses of the Uiversity of the Basque Country. XXVI Uda-ikastaroak, Donostia, ekainak 23-24.
 • —— (2008b), “Locational datives and dative agreement in the Eastern Dialects of Basque”, European Dialect Syntax Meeting III, Venezia, 2008 irailak 18-21.
 • —— (2008c), “Leku-datiboa ekialdeko zenbait hizkeratan”, Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan, IKER, abenduaren 12-13an.
 • Euskaltzaindia. (1987). Hitz-elkarketa/1. LEF Batzordearen lanak. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——-(2014) Hitz-elkarketa/2. LEF Batzordearen lanak. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——-(1991) Hitz-elkarketa/3. LEF Batzordearen lanak. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——- (1992). Hitz-elkarketa/4. LEF Batzordearen lanak. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——- (1993), Euskal Gramatika Laburra, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1981-2011), Euskal Gramatika. Lehen urratsak, Bilbo: Euskaltzaindia (berrargitalpen egokituak kontuan izanik, hamar liburuki)
 • ——- (1987), Euskal Gramatika. Lehen Urratsak. I (Eranskina), Bilbo, Euskaltzaindia.
 • ——- (1987), Euskal gramatika. Lehen urratsak–II, (EGLU-II). Bilbao: Euskaltzaindia.
 • ——- (2001), Euskal Izendegia, Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——-(1981), Iker-1, Bilbo.
 • ——- (), Iker-2, Bilbo.
 • ——- (1995), “Adizki alokutiboak (hikako moldea)”. Euskaltzaindiaren arauak. Bilbo, Euskaltzaindia. 47-107.
 • ——- (1992), Hitz elkartuen osaera eta idazkera, Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——- (1993), Euskal Gramatika: Perpaus Bakuna, Bilbo, Euskaltzaindia.
 • ——- (1919-), batzar agiriak
 • ——- (1959) “Declaración de la Academia de la Lengua Vasca acerca del vocabulario del euskera: 1959 aprillaren 2-an”, in Euskera, 4214-217. Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (hainbeste egile) (1968), Euskera XIII, Arantzazu-ko biltzarrak, 1968 urriaren 3, 4 eta 5-ean. Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1969), Euskera, Batasuna, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1971), Euskera XVI, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1972), Euskera XVII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1973), “Aditz laguntzaile batua”, in Euskera XVIII, 6. or.
 • ——- (1973b), Euskera XVIII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1974), Euskera XIX, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1977), Euskera XXII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1978), Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarra, in Euskera XXIV (2. aldia). (Oharra: inprenta huts bat gertatu zen hemen, eta gaizki eman zitzaion zenbakia. Beraz, honek Euskera XXIII behar du izan. Euskera XXIV ondoko urtean argitaratu zen, 1979an, alegia. Badira bi Euskera XXIV)
 • ——- (1979), Euskera XXIV, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1980), Euskaltzaindiaren IX biltzarra Arrasaten, 1979 abendua in Euskera XXV, 2. Aldia, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1981), Euskera XXVI, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1982), Euskera XXVII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1991), Euskera XXXVI, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1994), Euskera XXXIX, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1995), Euskera XXXVIII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (2000a), Euskera XXXVIII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (2000b), Hiztegi batua, Bilbo (etengabe gaurkotzen da geroztik.
 • ——- (1987). EGLU-I eta EGLU-II. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——- (2001a). “Nahi/gura izan aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin”. Euskaltzaindiaren 144. araua
 • ——- (2001b). “Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin”. Euskaltzaindiaren 113. araua
 • ——-(2012). Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak. Euskaltzaindia-Elhuyar Fundazioa-Elkar.
 • Euskalerria Irratia. (1990-1993), Nafarroako euskaldunen mintzoak (2 liburu eta 5 kasete). Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Zerbitzua. (2006-2009), Ehulkuren aholku guztiak.
 • Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila. (2002), Terminologia-lanaren metodologiako eskuliburua, Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz.
 • Eusko Jaurlaritzako Justizia Saila. ”Kalkoa (itzulpen teknika)”, Justizia Administrazioa Euskadin. Euskararen Txokoa (General).
 • Evans-Pritchard, E.E. (1948), “Nuer modes of address”, The Uganda Journal, 12, 166-171. (Baita ere, D.H.Hymes (comp.) (1964), Language in culture and society: A reader in linguistics and anthropology, New York: HArper and Row, 234-244.)
 • Evans, W. (1977), ”You and Thou in Northern England“, Papers in language variation, 93-102, ed. by David Shores and Carol P. Hines. SAMLA-ADS Collections. University: University of Alabama Press.
 • Eysenck, H.J.(1957), Sense and Nonsense in Psychology, Harmondsworth, Middlesex, Penguin.
 • Ezeizabarrena, María José. (1996), Adquisición de la morfología verbal en euskera y castellano por niños bilingües. Bilbo, UPV/EHU.
 • Ezeizabarrena, María José & María Pilar Larrañaga. (1996), “Ergativity in Basque: a problema for language acquisition?”, Linguistics 34, 955-991.
 • ——- (1993), “Sobre la naturaleza de los predicados inergativos del tipo sustantivo + predicado ‘egin’ en Euskara”, Función 13-14.
 • ——- (1997), Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz. Bilbo, UPV/EHU.

F

 • Fabra, P. (1912), Gramática de la lengua catalana, Barcelona, Massó, Casas, y Ca.
 • Fagoaga, B. (1961), “Algunas frases inéditas del euskera antiguo”, Euskera, 6, 27-29.
 • Fang, H.Q. and Fen, J.H. (1983), “Social changes and changing address norms in China” in Language in Society, 12(4), 495-509.
 • Faral, E. (1951), “Quelques remarques sur le Miracle de Théophile de Rutebuf”, Romania, 72, 191-192.
 • Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. (2010), Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU-ko Argitalpen Zerbitzua.
 • Farnsworth, R. (1655 ? 1657), The Pure Language of the Spirit of Truth…or `Thee' and `thou' in its Place…, London.
 • Fay, P.B. (1920), “The use of tu and vous in Molière”, University of California Publications in Modern Philology, vol.8, Berkeley, 227-286.
 • ——- (2007), Hizkuntzari itzulia 80 hizkuntzatan. Bilbo, UEU.
 • ——- (2009), “Datibo alternatiboak hiztegian eta hizkeretan”. In Euskaren sintaxia: aldakortasun sintaktikoa euskal hizkeretan. 18th Summer Courses of UPV/EHU in Donostia / 21st European Courses. Donostia-San Sebastián, July 2-3.
 • ——- (2008), “Quirky dative objects in Basque”. European Dialect Syntax Meeting III, Venezia, 2008 September 18-21.
 • Ferguson, C.A. (1959), “Diglossia”, Word, 15, 325-340.
 • ——- (1964), “Baby talk in six languages”, American Athropologist, 66, 103-114.
 • Fernández, Beatriz. 2001. “On Split Ergativity: Evidence from Basque.” In V. Lin, C. Krause, B. Bruening eta K. Arregi (arg.) Papers on Morphology and Syntax. Cycle Two. MITWPL 34. Cambridge Mass.): MIT Press.
 • ——- (2007), High and low datives in bivalent contructions in Basque. eskuizkribua, Rutgers.
 • Fernández, Beatriz & Pablo Albizu. (2000), “Ergative Displacement in Basque and the Division of Labor between Morphology and Syntax”. In J. Boyle & A. Okrent (arg.), Proceedings of the Chicago Linguistic Society 36, Volume 2: The Panels. Chicago: Chicago Linguistic Society. 103-117.
 • ——- (2006), “Agreement doubling in Basque dialects: Identical and non-identical twins”. Syntactic Doubling conference. Amsterdam, martxoak 15-18.
 • Fernández, Beatriz & Josu Landa. (2009), “Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean. Hiru ahoko aldagaia, datu iturri bi, eta erreminta bat: Corsintax”. To appear in: Lapurdum.
 • Fernández, Beatriz & Ibon Sarasola. (2010), Marinelei abisua: izen-ondoko datibo sintagmak izenburuen sintaxian. eskuizkribua, UPV/EHU.
 • Fernández, Beatriz, Jon Ortiz de Urbina & Josu Landa. (2009), “Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez”. In R. Etxepare, R. Gómez & J.A. Lakarra (arg.) Beñat Oihartzabali gorazarre-Festchrift for Bernard Oyharçabal ASJUren eranskinak XLIII-1/2. 357-380.
 • Fernández, Beatriz & Milan Rezac (2009), “Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean”. In B. Fernández, P. Albizu & R. Etxepare (arg.) Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. ASJUren eranskinak. Donostia: UPV/EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia. [inprimatzen].
 • Fernández-Ordoñez, Inés. (1999), “Leísmo, laísmo y loísmo”. In Ignacio Bosque & Violeta Demonte (arg.) Gramática descriptiva de la lengua española I. Madrid: Espasa Calpe. 1317-1394.
 • Fernández, Beatriz & Marijose Ezeizabarrena. (2001), “Itsasaldeko solezismoa, Datiboaren Lekualdatzearen argipean”. In J.M. Makazaga & B. Oyharçabal (arg.) Euskal Gramatikari eta literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Gramatika gaiak, Iker 14-1. Bilbo: Euskaltzaindia. 255-278.
 • Ferrater, G. (1970): “Qüestions del mot”, Sobre el llenguatge (Barcelona, Quaderns Crema, 1981).
 • Finkenstaedt, T. (1975), You and Thou, Oxford University Press, London.
 • Fischer, J.L. (1964), “Words for self and others in some Japanese families” in American Anthropologist, 66 (6), part 2, 115-126.
 • Fishman, J. (1967), “Bilingualism with and without diglossia: diglossia with and without bilingualism”, The Journal of Social Issues, 23:2, 29-38.
 • Fjellman, S.M.(Ms.) (1971), “Akamba Kinship Terminology: Variation in a decision Field”, paper presented at the M.S.S.B. Conference on Natural Decision-Making, Palo Alto, California, Dec. 13-18.
 • Floristan Imizcoz, A. (1993), “Conflictos fronterizos, espionaje y vascuence a finales del siglo XVI: 20 documentos inéditos”, Fontes Linguae Vasconum, 63, 177-219.
 • Fokker, A.A., Smolikwak, E., Brooks, M.Z. (1975), “Anatomy of a Word-Class” in International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 19, 2, 116-117. (Netherland)
 • Fontenelle, T, (1996). ‘Discovering significant Lexical Functions in Dictionary Entries’ Phraseology. Theory, Analysis and Applications. A. P. Cowie (arg.). Oxford University Press. Oxford-New York. (2005)
 • Forchheimer, P. (1953), The Category of Person in Language, Berlin, W. de Gruyter.
 • Ford, J.C. (1974), “The Semantics of Directs Address Pronouns in French”, The French Review, XLVII, Nº6, 1974, USA.
 • Formigari, Lia. (2000), “Éloge de l’Abée de Condillac. Ou: du matérialisme dans les théories du langage”. Beitrage zur Geschichte der Sprachwissenschaft 10, 241-252.
 • Foster, G.M. (1964), “Speech forms and perception of social distance in a Spanish-speaking Mexican village” in Southwestern Journal of Anthropology, 20, 107-122.
 • Foster, J.F. (1976), “Linguistic universals and the tenacity of thou”, Paper presented at the 75th Annual Meeting, American Anthropological Association, Washington, D.C., 21 Nov. 1976.
 • Foulet, L. (1918-1919), “Le tutoiement en ancienne français”, Romania, 45, (1918-1919), 501-503.
 • ——-, (1951), “Sire, messire”, Romania, 71 (1951),, 328, 528.
 • Fox, G. (1660), A Battle-Doore for Teachers and Professors to Learn Plural and Singular, London, Wilson.
 • Fraile, Idoia & Ainhoa Fraile. (1996), Oiartzungo hizkera. Oiartzun: Oiartzungo Udala.
 • Frake, Ch.O. (1971), “Lexical origins and semantic structure in philippine creole spanish”, Pidginization and Creolization of Languages, ed. by Dell Hymes, Cambridge: University Press, 223-242.
 • Friedrich, P. (1962), “The evolution of Russian kinship”, MS.
 • ——-, (1964), “Semantic structure and social structure: an instance from Russian”, in Ward H. Goodenough (ed.) (1964), Explorations in Cultural Anthropology, Essays in Honor of George Peter Murdock, New York, McGraw-Hill, 131-166. or.
 • ——-, (1966), “Structural Implications of Russian Pronominal Usage” in W.O.Bright (1966), Sociolinguistics, The Hague-Paris, Mouton, 214-259.
 • ——-, (1972), “Social context and semantic feature: The Russian pronominal usage”. Directions in Sociolinguistics. The ethnography of comunication, ed. by John I. Gumperz and Dell Hymes, New York: Holt, Rinehart and Winston, 270-300.
 • Fryer, P., Pinheiro, P.M. (1961), Oldest Ally: A Portrait of Salazar's Portugal, London, D. Dobson.
 • Furundarena, Joxe Jabier. (1998), Astigarragako hizkera. Astigarraga: Astigarragako Udala.

G

 • Gaminde, Iñaki. (1982), “Butroiko euskara”. Fontes Linguae Vasconum, 14, 40. zenb., 403-460.
 • —— (1985), Aditza ipar goi nafarreraz (3 ale). Iruñea: Udako Euskal Unibertsitatea.
 • —— (1984-1985), Aditza bizkaieraz (3 ale). Iruñea: Udako Euskal Unibertsitatea.
 • —— (1985-1997), “Elantxobeko euskara”. Fontes Linguae Vasconum, 17, 45. zenb., 95-167 eta 29, 76. zenb., 427-458.
 • —— (1987), “Bilboko euskara aztertzeko materialak”. Fontes Linguae Vasconum, 19, 50. zenb., 207-250.
 • —— (1988), Ahozko bizkaieraz. Bilbo: AEK.
 • —— (1989a), Foruko euskararen morfosintaxiaz. Forua: Foruko Udala.
 • —— (1989b), Leioako euskararen gramatikaz. Leioa: Leioako Udala.
 • —— (1990), Bilbo berbaz berba. Bilbo: Bilbo Berreuskalduntzeko Koordinakundea.
 • —— (1991), Abadiñoko euskaraz. Abadiño: Abadiñoko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.
 • —— (1992), Urduliz ingeru, berbak eta bizimodu. Urduliz: Urdulizko Euskera Taldea.
 • —— (1994), Bilboko Larraskituko euskaraz. Bilbo: Bilboko Udala.
 • —— (1995), Bizkaieraren azentu-moldeez. Bilbo: Labayru Ikastegia.
 • —— (1997), Gatikako euskaraz. Gatika: Gatikako Gogoz Euskara Taldea.
 • —— (1999a), Bakio berbarik berba. Bilbo: Bakioko Udala, Labayru Ikastegia eta Bilbao Bizkaia Kutxa.
 • —— (1999b), “Elosu, Nafarrate eta Urrunagako euskaraz”. Fontes Linguae Vasconum, 31, 81. zenb., 241-262.
 • —— (2000), Zamudio berbarik berba. Bilbo: Zamudioko Udala, Labayru Ikastegia eta Bilbao Bizkaia Kutxa.
 • —— (2001a), Meñaka berbarik berba. Bilbo: Meñakako Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.
 • —— (2001b), Mungia berbarik berba. Mungia: Mungiako Udala.
 • —— (2001c), Leioa berbarik berba. Leioa: Leioako Udala.
 • —— (2001d), Jatabe berbarik berba. Bilbo: Jatabeko Udala, Bilbao Bizkaia Kutxa, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia.
 • —— (2001e), Arrieta berbarik berba. Bilbo: Arrietako Udala, Bilbao Bizkaia Kutxa, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia.
 • —— (2002), Meñakako laminaren urregorria. Meñaka: Meñakako Udala.
 • —— (2003), Zaldibar berbarik berba. Bilbo: Zaldibarko Udala, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia.
 • —— (2004a), Berango berbarik berba. Bilbo: Berangoko Udala, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia.
 • —— (2004b), Bilbotarron euskararen zuzuan. Bilbo: Asapala Kultur Elkartea.
 • —— (2006), Lezama berbarik berba. Lezama: Zorrizketan Lezamako Kultur Elkartea.
 • —— (2007), Bizkaian zehar. Euskararen ikuspegi orokorra. Bilbo: Mendebalde Kultura Elkartea.
 • Gaminde, Iñaki & Mila Salterain. (1991), Abadiñoko lexikoaz. Abadiño: Abadiñoko Udala.
 • Gaminde, Iñaki, Bene Markaida & Eukene Markaida. (1993), Sopelako euskaraz. Urduliz: Urdulizko Euskera Taldea.
 • Gaminde, Iñaki eta beste. (2005), Derioztarren euskara. Derio: Derioko Udala.
 • Garcia Azurmendi, R. Arregi Urizar, K. (1981), “Hikako aditz-joko alokutiboa bizkaieraren ekialdeko subeuskalkian (Markina aldea)”, Fontes Linguae Vasconum, 38, 23-65.
 • García de Diego, Vicente. (1968), Diccionario de voces naturales. Madrid: Aguilar.
 • García Yebra, V. (1989), Teoría y práctica de la traducción, Gredos, Madrid [2. argitaraldia].
 • ——- (1982), Teoría y práctica de la traducción (tomo I), Madrid: Gredos [1989ko argitaraldia].
 • ——- (1985), Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor, Real Academia Española; discursos de ingreso Madrid.
 • Gardiner, A. (1957), Egyptian grammar, London, Oxford University Press.
 • Gardner, E.F., Martin, S.E. (1952), Honorific and Familiar Speech in Japanese, New Haven, Connecticut, Yale University.
 • Gary, R. (1966), “Gaulliste inconditionnel”, Le Monde, June 23-24 (1966), 6.
 • Garzia, J. (2005), Kalko okerrak, Eusko Jaurlaritzaren Argitapen Zerbitzu Nagusia: Vitoria-Gasteiz.
 • ——- (1992), “Usarioarekin borrokan”, Euskaldunon Egunkaria, 1991-9-13, 2. orr.
 • Garzia, Rodrigo, Kontxi Arregi & Luis Baraiazarra. (1981), “Hikako aditz-joko alokutiboa bizkaieraren ekialdeko subeuskalkian (Markina aldea)”. Fontes Linguae Vasconum, 13, 38. zenb., 23-73.
 • Gavel, H., Lacombe, G. (1928), Grammaire basque. (=Gure Herria, 1933 (maiatza-ekaina)-1936 (iraila-abendua). Ikus bereziki Gure Herria, 1934, 446-450 eta Gure Herria, VI, 555-559 [“Appendice: Note additionnelle au &117. Usage du traitement et du pronom zu”].
 • Gavel, H. (1928), “Appendice: Note additionnelle au &117. Usage du traitement et du pronom zu”, Grammaire Basque 1.lib. (Aipamena Gure Herria VI, 555-559.)
 • Gedike, F. (1794), Uber Du und Sie in der deutschen Sprache, Berlin, Unger.
 • Gehrke, B. & L. McNally. (2009). ‘Frequency adjectives and assertions about event types' Semantics and Linguistic Theory 19.
 • Geoghegan, W.H. (1969), “The use of marking rules in semantic systems”, Working Paper 26, Language-Behavior Research Laboratory, Berkeley: California. [Head 1978]
 • ——-, (1970), “A theory of marking rules”, Working Paper 37, Language Behavior Research Laboratory, Berkeley: University of California.
 • ——-, (1971), “Information processing systems in culture”, in P. Kay (ed.) (1971), Explorations in Mathematical Anthropology, Tavistock.
 • Gerenabarrena, Maite & Akaitze Kamiruaga. (2008), Antxinako Berriz, bizimodua eta ohiturak. Bilbo: Berrizko Udala, Labayru Ikastegia eta Bilbao Bizkaia Kutxa.
 • Gereño, X. (1992), “Hitanoa”, El Mundo del País Vasco, 24-9-1991.
 • Gèze, Louis. (1873), Éléments de grammaire basque. Dialecte souletin. Suivis d´un vocabulaire basque-francais & francais-basque. Baiona: Imprimerie de Veuve Lamaignère [Birrarg. 1979. Donostia: Hordago.]
 • Giglioli, P.P. (1972), Language and Social Context, Penguin Books.
 • Gili-Gaya, S. (1961), Curso superior de sintaxis española, Barcelona. (11. argitaraldia, Barcelona, 1976, Bibliograf).
 • —— (1873), Elèments de Grammaire Basque dialecte souletin suivis d'un vocabulaire Basque & Français-Basque, Baiona. (Hordago, Euskal Klasikoak 27).
 • Gilisasti, Iñaki. (2003), Urduliz aldeko berba lapikokoa. Bilbo.
 • Gimeno, F. (2001): “El desplazamiento lingüístico del español por el inglés en la prensa hispana de Estados Unidos”, II Congreso Internacional de la Lengua Española. Valladolid.
 • Giurescu, A. (1970). “Observazioni zulla categoria dei Composti Romanzi”, Revue Romaine de Lingusitique XV-3: 261-266.
 • Goenaga, P. (1980), Gramatika bideetan. Donostia, Erein.
 • —— (1991), “Izen sintagmaren egituraz.” In J. Lakarra eta I. Ruiz Arzalluz (arg.) Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum. ASJUren gehigarriak XX UPV/EHU. 847-865.
 • —— (2003), “-EN eta -KO atzizkiez berriro”, in J. M. Makatzaga eta B. Oyharçabal (arg.), Euskal Gramatikari eta literaturi buruzko ikerketak XXI. Mendearen atarian, Iker 14 (1), Bilbo: Euskaltzaindia, 279-303.
 • —— (2000), “Euskaltzaindia eta euskararen arautzea”, Revista Internacional de Estudios Vascos (RIEV) 45-1, 11-42.
 • Gold, D.L. (1978), “Pronouns of Power and Solidarity in Six Jewish Languages: Hebrew, Aramic, Yahudic, Dzhudezmo, Yiddish, and Italkian: A preliminary Statement” in Geolinguistics, 4, 59-76.
 • Gómez Asencio, José Jesús. (1981), Grámatica y categorías verbales en la tradición española (1771-1847). Salamanca: Univ. de Salamanca.
 • ——- (1985), Subclases de palabras en la tradición española (1771-1847). Salamanca: Univ. de Salamanca.
 • Gómez, Ricardo, (1989), “Bonaparte printzearen inguruko hizkuntz eztabaidak”. ASJU 23:2, 355-392. Berrargit. in Gómez & Lakarra (arg.) 1992, 429-466.
 • ——- (1991), “Larramendiren gramatika eta gramatikagintzaren historia”. ASJU 25:3, 783-796. Berrargit. in Lakarra (arg.) 1992, 193-205 eta Gómez & Lakarra (arg.) 1992, 261-274.
 • ——- (1996), “La aportación de W. von Humboldt a la gramática vasca”. RIEV 41:2, 607-622.
 • ——- (1999), “El verbo en movimiento: una teoría sobre el verbo vasco de comienzos del xix”, in M. Fernández Rodríguez, F. García Gondar & N. Vázquez Veiga (arg.), Actas del I Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Madril: Arco/Libros, 347-360.
 • ——- (2001), “Artículo y «artículo» en la tradición gramatical vasca”, in M. Maquieira, M. D. Martínez Gavilán & M. Villayandre Llamazares (arg.), Actas del II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. León, 2-5 de marzo de 1999. Madril: Arco/Libros, 465-478.
 • ——- (2002), “Astarloaren ekarpena euskal gramatikaren ikerketetan”. Euskera 47:2, 857-867.
 • ——- (2003), “Astarloaren Discursos filosóficos: iturriak eta axiomak”. Lapurdum 9, 117-133.
 • ——- (2007), xix. mendeko euskal gramatikagintzari buruzko ikerketak, (Doktorego Tesiak Saila). Bilbo: UPV/EHU.
 • ——- (2008a), “Euskal gramatikagintza zaharraren historia laburra: xvii-xviii. mendeak”, in X. Artiagoitia & J. A. Lakarra (arg.), Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez, (ASJUren gehigarriak, 51). Bilbo: UPV/EHU & Gipuzkoako Foru Aldundia, 329-349.
 • ——- (2008b), “Las ideas lingüísticas de Juan Mateo Zabala: El verbo regular vascongado del dialecto vizcaino (1848)”. Oihenart 23, 165-183.
 • ——- (2002a), “La teoría del ‘verbo único’ en la gramaticografía vasca del s. xix”, in M. A. Esparza, B. Fernández & H.-J. Niederehe (arg.), SEHL 2001. Estudios de Historiografía Lingüística. Actas del III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Vigo, 7-10 de febrero de 2001, (Romanistik in Geschichte und Gegenwart - Beihefte, 8). Hamburgo: H. Buske, I, 179-196.
 • ——- (2002b), “Los inicios de la vascología en Holanda: El Essai de grammaire de la langue basque de Willem J. van Eys (1865, 1867)”, in X. Artiagoitia, P. Goenaga & J. A. Lakarra (arg.), Erramu boneta: Feitschcrift for Rudolf P. G. De Rijk. Bilbo: UPV/EHU, 277-298.
 • Gómez, Ricardo & Joseba A. Lakarra (arg.). (1992), Euskalaritzaren historiaz, I: xvi-xix. mendeak, (ASJUren gehigarriak, 25). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.
 • Gomez, Ricardo & Koldo Sainz. (1995), “On the origin of the finite forms of the Basque verb”. In J.I. Hualde, J.A. Lakarra & R.L. Trask (arg.) Towards a history of the Basque language. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 235-274.
 • Gómez Capuz, J. (1998), El préstamo lingüístico. Concepttos, problemas y métodos, Anejo nº XXIX de la Revista Cuadernos de Filología, Universitat de València, Valencia.
 • —— (2005), La inmigración léxica, Arco/Libros, Madrid.
 • —— (1997), “Towards a Tipological Classification of Linguistic Borrowing (Illustrated with Anglicisms in Romance Languages)”, in Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 10 (1997), 81-94.
 • —— (2009), “El tratamiento del préstamo lingüístico y el calco en los libros de texto de bachillerato y en las obras divulgativas”, Tonos. Revista Electrónica de Estudios Filológicos, nº 17, Universidad de Murcia.
 • ——- (2000), “La creación léxica (II). Neologísmos formales y neologismos externos al sistema”, In Antonio BRIZ ¿Cómo se comenta un texto coloquial?, Barcelona: Ariel. 125-167 or.
 • Gómez, Ricardo & Joseba A. Lakarra (arg.). (1992), Euskalaritzaren historiaz, I: xvi-xix. mendeak, (ASJUren gehigarriak, 25). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.
 • Gómez, Ricardo & Koldo Sáinz. (1995), “On the Origin of the Finite Forms of the Basque Verb”, in J. I. Hualde, J. A. Lakarra & R. L. Trask (arg.) Towards a History of the Basque Language. Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins, 235-274.
 • Gómez, Ricardo, J. Gorrochategui, Joseba Lakarra eta C. Mounole, arg (2013) Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra, Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU
 • Goodenough, W.H. (1965): “Rethinking Status and Rule, Toward a General Model of the Cultural Organization of Social Relationships” in Michael Banton (ed.) (1965), Relevance of Models for Social Anthropology, New York: Frederick A. Praeger. [MOLES-ek (1972) aipatua]
 • Goody, E.N. (1978), Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, C. University Press; Cambridge Papers in Social Anthropology; Nº 8.
 • Grand, C. (1930), `Tu, voi, lei': étude des pronoms allocutoires italiens, Inge(n)bohl, P.Theodose.
 • Grandmontagne, F. (1960), Los inmigrantes prósperos, Madrid: Aguilar
 • Grandia, M. (1901), Gramàtica etimològica catalana, Barcelona.
 • Greenberg, J.H. (ed.) (1963), Universals of language, Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • ——-, (1978), Universals of Human Language, Satnford, California, Stanford University Press.
 • Gregersen, E.A. (1974), “The signaling of social distance in African languages”, Language in its social setting, ed. by Gage (1974), 47-55, Washington, D.C.
 • Grevisse, M. (1964), Le bon usage, 8. argit. Paris.
 • ——-, (1986), Le bon usage. Paris, Duculot.
 • Grimaud, M. ( ), “Tutoiement, titre et idéntité sociale (Le système de l'addresse du Cid au Théatre en Liberté)”, Poetics, 53-75.
 • Grimm, J. (1882-1897??98), Deutsche Grammatik, vol. 4, GÜtingen, Dieterichsche. Gƒtersloh.
 • Grimshaw, J. (1990), Argument Structure, Cambridge MA: MIT Press.
 • Guiter, H. (1973), “Atlas et frontières linguistiques”. [G. Straka eta P. Gardette, arg.], Les dialectes romans de France à la lumière des atlas régionaux: 61-109. Paris.
 • ——, (1959), “L'extension sucessive des formes de politesse”, Actas I, 9th Congreso Internacional de Linguística Românica, [=Boletim de Filologia, 18, 1959 = Lisboa, Centro de Estudos Filológicos, 195-202].
 • Guilbert, L. (1971). “De la formation des unités lexicales”, Introduction au Grand Larousse de la langue française, T.I., IX-LXXXI. Paris: Larousse.
 • Gusmani, R. (1981), Saggi sull´interferenza linguistica, volume primo, Casa Editrice, Florencia.
 • —— (1983), Saggi sull´interferenza linguistica, volume secondo, Casa Editrice, Florencia.
 • Gutiérrez, B. (1998), La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia del lenguaje científico, Barceloa: Ediciones Península.

H

 • Haensch, G., L. Wolf, S. Ettinger, R. Werner (ed.) (1984). La lexicografía de la lingüistica: de la lingüistica teórica a la lexicografía práctica. Madril: Gredos.
 • Henzen, W. (1947). Deutsche Wortbildung. Halle / Saale (1965: Tübingen). [Azkarateren 1990, 1991 lanetatik hartua]
 • Hammermüller, G. (1980), “Vôce é estrubaria?”, Iberoromania, Alemania, nº 12, 30-40.
 • Hall, R.A. (1938), An Analytical grammar of the Hungarian language, Baltimore, Md., Linguistic Society of America.
 • ——- (1948), Descriptive Italian grammar, New York, Ithaca, Cornell University Press and Linguistic Society of America.
 • Haritxelhar, Jean. (1963), “Textes folkloriques de la vallée de Baigorry”. Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos: 51-73. Zaragoza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 • Haase, Martin. (1994), “Tense and aspect in Basque.” In Rolf Thieroff & Joachim Ballweg (eds.), Tense systems in European languages, 279-292. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
 • ——- (1992), Sprachkontakt und Sprachwandel im Baskenland. Hamburg: Buske.
 • Hale, Ken. (2001), “Eccentric Agreement”. In B. Fernández eta P. Albizu (arg.), Kasu eta Komunztaduraren Gainean. On Case and AgreementBilbo, UPV/EHU-ko Argitarapen Zerbitzua. 15-48.
 • Hamano, Shoko. (1998), The Sound Symbolic System of Japanese. Tokyo: Kurosio Publishers.
 • Harnois, Guy. (1929. Les théories du langage en France de 1600 à 1821. Paris: Les Belles Lettres.
 • Harriet, Martin. (1741), Gramatica escuaraz eta francesez, composatua francez hitzcunça ikhasi nahi dutenen faboretan. Baiona: Fauvet Alarguna eta J. Fauvet.
 • Harrison, G.B.(ed.)(1935), The Letters of Queen Elizabeth, London.
 • Hassanain, K.S.A. (1988), A Sociolinguistic Study: Address Rule System in the Western Region of Saudi Arabia, University of Illinois at Urbana-Champaign (0090) Degree: PHD.
 • Haugen, E (1950), “The Analysis of Linguistic Borrowing”, Language, 26, 210-231.
 • ——-, E. (1975), “Pronominal address in Icelandic: From you-tow to you all”, Language in Society, 4, 323-339.
 • ——-, (1978), “Norwegian forms of Address” in Studia Linguistica, 32, 1-2, 91-96.
 • Head, B.F. (1976), “Social factors in the use of pronouns for the addressee in Brazilian Portuguese”, Readings in Portuguese Linguistics, ed. by J. Schmidt-Radefeldt, Amsterdam: North-Holland, 289-348.
 • ——- (1978), “Respect degrees in pronominal reference” in J.H. Greenberg and C.A. Ferguson and E.A. Moravcsik, Universals of human language, 3, 151-211.
 • Heath, J. (1972), “Genitivization in Complement Clauses”, ASJU 6, 46-66.
 • ——- (1976), “Antipassivization: A functional typology”. In Thompson eta al. (arg.) BLS 2. Berkeley. University of California. 202-211.
 • Heltveit, T. (1952), “Notes on the development of the personal pronouns in English”, Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap 16, 377-386.
 • Henriquez Ureña, P. (1921), “Distribución geográfica del voseo” en “Observaciones sobre el español en América”, RFE, VIII. 389-390.
 • Herman, S. (1961), “Explorations in the social psychology of language choice”, Human Relations, 14, 149-164.
 • Hernando García-Cervigón, Alberto. (2003), “El problema del artículo en la tradición gramatical”. Res Diachronicae 2, 173-182.
 • Heyman, M. (1972), “Qualche osservazione sull'uso dei pronomi allocutivi nella lingua parlata di oggi”, Moderna Sprak, 66, 54-63.
 • Hill, J.H. and Hill, K.C. (1978), “Honorific usage in modern Nahuatl: the expression of social distance and respect in the Nahuatl of the Malinche. Volcano Area”, Language, 54 (1), 123-155.
 • Hinton, Leanne, Johanna Nichols & John Ohala (argk.). (1994), Sound Symbolism. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hoben, S. J. (1976), “The meaning of the second-person pronouns in Amharic”, Language in Ethiopia, ed. by Bender eta beste, 281-288.
 • Hockett, C. (1958), A Course in Modern Linguistics. New York, Toronto: The MacMillan Company
 • Höfler, M. (1989), “Le traitement des emprunts par substitution léxematique dans la léxicographie historique française”, Traveaux de Linguistique et de Philologie, XXVII, Strasbourg-Nancy, 115-125.
 • Hoffmann, J.B. (1951), Lateinische Umgangssprache, Heidelberg.
 • Holes, C.D. (1986), “Communicative Function and Pronominal Variation in Bahraini Arabic”, Anthropological Linguistics, 28, 1, spring, 10-30. (United States)
 • Holguin, Justin. (2007), “The Status of Ergative Case in Basque: A Minimalist Approach”, Senior Thesis, Portland, Oregon: Reed College.
 • Hollos, M. (1977), “Comprehension and use of social rules in pronoun selection by Hungarian children” in S.Ervin-Tripp and C. Mitchell-Kernan (1977), Child discourse, 211-223, New York.
 • Holmer, Arthur. (1999), “An active analysis of Basque ergativity”, Fontes Linguae Vasconum 31, 189-225.
 • Holmer, Nils M. & Vania Abrahamson. (1968-1969-1977), “Apuntes vizcainos”. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, 2: 87-141, 3: 171-228 eta 11: 3-47.
 • Holmer, Nils M. (1964), El idioma vasco hablado. ASJUren gehigarriak-5. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
 • Hook, D.D. (1974), “Sexism in English pronouns and forms od address” in General Linguistics, 14, 2, Sum, 86-96.
 • Howe, M. D. (ed.) (1941), Holmes-Pollock Letters, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
 • Howell, R.W. (1965), “Linguistic status markers in Korean” in The Kroeber Anthropological Society Papers, 55, 91-97.
 • Howell, R.W. (1967), Linguistic Choice as an Index to Social Change, Ph.D. dissertation, University of California, Berkeley.
 • Hualde, Jose Ignacio. (1997), Euskararen azentuerak. ASJUren gehigarriak-42. Donostia eta Bilbo: Gipuzkoako Foru Aldundia eta Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • ——- (2003), “Finite forms”. In José Ignacio Hualde & Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque, 205-249. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
 • ——- (1993), “Topics in Souletin Phonology”. [J. I. Hualde eta J. Ortiz de Urbina, arg.], Generative studies in Basque linguistics: 289-327. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
 • Hualde, José Ignacio & Jon Ortiz de Urbina (eds.), (2003), A grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
 • ——- (1988), “Case-assignment in Basque”, ASJU 22-1, 313-330.
 • ——- (1987), “Restructuring with ari”, ASJU 21-2, 425-453.
 • ——- (2003), “Case and number inflection of noun phrases”. In J.A. Hualde & J. Ortiz de Urbina (eds.) A grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 171-186.
 • ——- (2003), “Structural analysis of basic verbal paradigms”. Jose Ignacio Hualde eta Jon Ortiz de Urbina, A Grammar of Basque Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 252-255.
 • Hualde, Jose Ignacio & Xabier Bilbao. (1992), A phonological Study of the Basque dialect of Getxo. ASJUren gehigarriak-29. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
 • Hualde, Jose Ignacio, Gorka Elordieta & Arantzazu Elordieta. (1994), The Basque dialect of Lekeitio. ASJUren gehigarriak-34. Donostia eta Bilbo: Gipuzkoako Foru Aldundia eta Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • Huarte, José Vicente. (2003), Estudio del léxico de la casa en los dialectos vascos de Navarra. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • Hudson, D.F. (1965), Bengali, Teach yourself books, London, The English Universities Press.
 • Hüllen, Werner. (1990), “Bacon on Language - We on Language”, in W. Hüllen (arg.), Understanding the Historiography of Linguis¬tics. Problems and Projects (Simposium at Essen, 23-25 November 1989). Münster: Nodus, 87-98.
 • Humbley, J. (1974), “Vers une typologie de l´emprunt linguistique”, Cahiers de léxicologie, 25, 46-70, Didier Erudition.
 • ——- (1974), “Vers une typologie de l´emprunt linguistique”, Cahiers de léxicologie, 25, 46-70, Didier Erudition.
 • Humboldt, Wilhelm von. (1817), Berichtigungen und Zusätze zum ersten Abschnitte des zweiten Bandes des Mithridates über die Cantabrische oder Baskische Sprache. Berlin: Vossische Buchhandlung. Justo Garateren gazt. itz. 1933-34. “Correcciones y adiciones a la 1a Sección del segundo volumen de la obra intitulada el Mithridates sobre la Lengua Cantábrica ó Vasca por Guillermo de Humboldt en Berlín año de 1817, en la Librería de Voss”. RIEV 24, 460-487; 25, 87-126.
 • ——- ([ca. 1801-1803]), ”[Das Grammatikfragment von Krakau]“, Biblioteka Jagiellonska (Coll. ling. fol. 74), Krakovia. Argit. in B. Hurch (arg.), 2012. W. von Humboldt. Baskische Wortstudien und Grammatik (Wilhelm von Humboldt. Schriften zur Sprachwissenschaft, Abteilung II: Die Baskischen Schriften, Band 2). Paderborn [etc.]: F. Schöningh.
 • Hurtado, Irene. (2001), Goierriko eta Tolosalde hegoaldeko hizkerak. Lazkao: IX. Gerriko Ikerlan Sariketa.
 • Hymes, D.H.(1962), “The ethnography of speaking” in T.Gladwin and W.C. Sturtevant (ed.) (1962), Anthropology and Human Behavior, Washington, D.C., Anthropological Society of Washington, 13-53.
 • ——- (1967), “Models of the Interaction of Language and Social Setting”, Journal of Social Issues, vol. 23, nº2, 8-28.

I

 • Ibarra, Orreaga. (2000), Erroibarko eta Esteribarko hizkera. Iruñea: Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
 • ——- (1995), Ultzamako hizkera. Inguruko euskalkiekiko harremanak. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • ——(1995b), “Cispamplonés hizkeraren inguruan”. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, 29-1: 267-318.
 • —— (2007), Erroibarko eta Esteribarko hiztegia. Iruñea: Nafarroako Gobernua eta Euskaltzaindia.
 • Ibarretxe-Antuñano, Iraide. (2006a), Hizkuntzaren bihotzean: Euskal onomatopeien hiztegia. Donostia: Gaiak.
 • ——- (2006b), Sound Symbolism and Motion in Basque. Munich: Lincom Europa.
 • ——- (2006c), “Estudio lexicológico de las onomatopeyas vascas: El Euskal Onomatopeien Hiztegia: Euskara-Ingelesera-Gaztelania”. Fontes Linguae Vasconum, 101, 145-159.
 • ——- (2009a), Euskal onomatopeiak. Analisia eta adibideak. Onomatopeyas vascas. Análisis y ejemplos. Zaragoza.
 • ——- (2009b), “Lexicalisation patterns and sound symbolism in Basque”. Javier Valenzuela, Ana Rojo eta Cristina Soriano (argk.) Trends in Cognitive Linguistics: Theoretical and Applied Models. Hamburg: Peter Lang, 239-254.
 • IDE, S. (1977), Women and language, Mimeo, University of Haway.
 • ——- (1978-79), “A Sociolinguistic Analysis of Person References by Japanese and American Children”, Language Sciences, 1, 2 (1978-79).
 • Iglesias, Manuel. (1991), La voz en la gramática española, (Contextos, 9). Leon, Centro de Estudios Metodológicos e Interdisciplinares & Universidad de León.
 • Ingram, D. (1971), “Typology and universals of personal pronouns”, Working Papers on Language Universals, 5, P1-P35.
 • Inoue, J. (1971), “Innovating Uses of Japanese Honorifics and Polite Forms” in Papers in Japanese Linguistics, 3, 19-41.
 • Intxaurraga, Gorane. (2002), Galdakaoko baserri tresnen hiztegitxoa. Galdakao: Galdakaoko Udala.
 • Intxauspe, Emmanuel Th. (1858), Le verbe basque. Baiona & Paris: Lamaignère & B. Duprat. Berrargit. faksim. Donostia: Hordago, 1979.
 • Intza, Damaso. (1922a), “Naparroko aditz-laguntzallea”. Euskera 3-2: 65-92.
 • ——- (1922b), “Burundako euskalkia”. Euskera 3-3: 3-42.
 • ——- (1957), “Larraun eta bere euskalkia”. Euskera 2: 91-105.
 • Ionescu-Ruxandoiu, L. (1982), “Some Lingyuistic Problems of the Address Forms in Romanian” in Revue Roumanie de Linguistique, 27, 3, May-June, 249-253.
 • Iparragirre, Maixol & Joseba Garitaonaindia. (2008), Malbe. Alejandro Iturbe Aranaren bizitza. Oñati: Arrasateko Udala, Aretxabaletako Udala eta Eskoriatzako Udala.
 • Irazola, J. M. (1985). Hitz konposatuak, aurrizkibidea, atzizkibidea eta ariketak. Bilbo: Hizkuntza Eskola Ofiziala.
 • Irigaray, A. (1933), “El euskera en Zufía”, RIEV, 24, 34-36.
 • ——- (1934), “Promesa de matrimonio en euskera”, Yakintza, 81, 130.
 • ——- (ed.) (1958), Prosistas navarros, Iruñea, Institución Príncipe de Viana.
 • ——- (1977), “Aspectos de Antropología Sociocultural en la evolución diacrónica del Euskara”, Munibe, Año XXIX, Fase 3-4, San Sebastián.
 • ——- (1957a), “Cartas de Inchauspe al Príncipe Bonaparte”, Euskera, 2, 171-260.
 • ——- (1957b), “Cartas de Mariano Mendigatxa a D. Resurrección Mª de Azkue. Escritas en vascuence roncalés y en castellano”, Euskera, 2, 119-170.
 • Irizar, Pedro. (1981), Contribución a la dialectología de la lengua vasca (2 ale). Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala.
 • —— (1992), Morfología del verbo auxiliar vizcaino (2 ale). Bilbo: Euskaltzaindia.
 • —— (1997), Morfología del verbo auxiliar labortano. Iruñea: Euskaltzaindia.
 • —— (1999), Morfología del verbo auxiliar bajo navarro occidental. Iruñea: Euskaltzaindia.
 • —— (1999-2002), Morfología del verbo auxiliar bajo navarro oriental (3 ale). Iruñea: Euskaltzaindia.
 • —— (2002), Morfología del verbo auxiliar suletino. Iruñea: Euskaltzaindia.
 • Isaza Calderon, Isaza (1974), “Orígen Español del Tratamiento de Vos”, Yelmo, 19, 39-40.
 • Ithurri, J. (1895), Grammaire Basque. (Donostia, 1979, Ediciones Vascas).
 • Iturain, Iñaki & Loren Loidi (1995), Orioko euskara. Orio: Orioko Udala.
 • Iwanska, I. (1997). ‘Reasoning with intensional negative adjectivals: semantics, pragmatics and context’. Computational Intelligence, 13 (3): 348-390
 • Izagirre, Kandido (1967), “Tolosako euskeraren iztegirako gaiak”. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 23: 157-188.
 • —— (1994), El vocabulario vasco de Aranzazu-Oñate y zonas colindantes. [L. Villasante eta G. Markuleta, arg.], ASJUren gehigarriak-7. Oñati eta Donostia: Oñatiko Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia.
 • —— (1966), “Ultzamako euskeraren gai batzuk”. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 22: 403-467.
 • —— (1967), “Altsasuko euskeraren gai batzuk”. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, 1: 45-97.
 • Izagirre, C. (1959), Erronkari.
 • Izeta, Mariano. (1996), Baztango hiztegia. Iruñea: Nafarroako Gobernua.

J

 • Jain, D.K. (1969), “Verbalization of respect in Hindi” in Anthropological Linguistics, 11 (3), 79-97.
 • Jakobson, R. (1932), “Zur Struktur des russischen Verbums” in Charisteria Guilelmo Mathesio Oblata, Prague, 74-84.
 • ——-, (1957), Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
 • ——-, (1959), “`Boas' view of grammatical meaning”, W. Goldschmidt (ed.), The Anthropology of Franz Boas, Essays on the Centennial of his Birth, Menasha, 139-145. (= American Anthropological Association, Memoir 89).
 • ——-, (1960), “Closing statement: linguistics and poetics” in T. Sebeok, Style in Language, Cambridge, Mass., MIT Press, 350-377.
 • Jain, D.K. (1969), “Verbalization of respect in Hindi” in Anthropological Linguistics, 11 (3), 79-97.
 • Jardine, D. (1832-1835), Criminal trials, vols.1-2, London, Knight.
 • Jenkinson, T.K., Weymouth, A.G. (1976), “Pronominal Usage, Cohesion and Explicitness in Working-Class Speech: Towards an Evaluative Technique” Language and Speech, 19, 2, Apr-June, 101-106. (Country of Publication: United Kingdom)
 • Jensen, J.B. (1981), “Forms of address in Brazilian Portuguese: standard European or oriental honorifics?” in From Linguistics to literature: romance studies offered to Francis M. Rogers, Hg. Bernard H. Bichakjian. Amsterdam, Benjamins, 45-66.
 • ——-, (1984), “Brazilian Classroom Address and Multiple Ectra-Linguistic Factors” in Hispanic Lingustics, 1, 2, 229-255.
 • Jespersen, O. (1905), Growth and Structure of the English Language, Leipzig, Teubner.
 • ——-, (1922), Language: Its nature, development and origin, Londres, Allen and Unwin.
 • ——-, (1924), The philosophy of Grammar, New York, Henry Holt.
 • ——-, (1905), Growth and Structure of the English Language, Leipzig, Teubner.
 • Johnston, O.M. (1904), “The use of “ella”, “lei” and “la” as polite forms of adress in Italian”, Modern Philology, vol.1, 469-475.
 • Jones, G.E. (1984), “L2 Speakers and the Pronouns of Address in Welsh”, Journal of Multilingual and Multicultural Developement, 5, 2, 131-145.
 • Joppen, Sandra & Dieter Wunderlich. 1995. “Argument Linking in Basque”, Lingua 97, 123-169.
 • de Jong, Nicky. 2001. “The ideophone in Didinga”. F.K.E. Voeltz eta C. Kilian-Hatz (argk.), Ideophones. Amsterdam eta Filadelfia: John Benjamins, 120-138.
 • Joly, André. (1980), “Le problème de l'article et sa solution dans les grammaires de l'époque classique”. Langue française 48, 16-27.
 • ——- (1987), “The Study of the Article in England from Wallis to Horne Tooke, 1653-1798”, in H. Aarsleff, L. G. Kelly & H.-J. Niederehe (arg.), Papers in the History of Linguistics. Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins, 283-29.
 • Joseph, J.E. (1985), “Superposed languages and standardization”, Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata 14, 35-52.
 • ——-, (1987), “Subject Relevance and Deferential Address in the Indo-European Languages”, Lingua, NLD, 73, nº 4, 259-277.
 • ——-, (1987a), Eloquence and power: The rise of language standards and standard languages, New York: Blackwell.
 • Jucquois, G. (1977), “Variants sociolectiques du système pronominal de la deuxième personne en français contemporain”, Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain 4 (1977), 3-4, 115-118.

K

 • Kabuta, N.S. (2001), Ideophones in Cilubà. F. K. Erhard Voeltz eta Christa Kilian-Hatz (argk.), Ideophones. Amsterdam eta Filadelfia: John Benjamins, 139-154.
 • Kany, CH.E. (1945), “The voseo” in Ch.E. Kany, American-Spanish Syntax, Chicago: Univ. of Chicago Press.[= bigarren argitaraldia 1951, hirugarrena, 1963]
 • Karasatorre, Rafael. (1993), Barranca-Burunda. Iruñea.
 • Karunatillake, W.S. and Suseendirarajah, S. (1974), “Pronouns of address in Tamil and Sinhalese. A sociolinguistic study”, International Journal of Dravidian Linguistics, 4, 83-96.
 • Keller, G.D. (1974), “La norma de solidaridad y la de poder en los pronombres de tratamiento: un bosquejo diacrónico y una investigación del español de Nueva York” in The Bilingual Review / La revista bilingue, 1, 1, Jan-Apr, 42-58.
 • Kempf, R. (1985), “Pronouns and terms of address in Neues Deutschland”, Language in Society, 14, 223-237.
 • ——-, (1984), “Computer-Assisted and Traditional Methods of Text Analysis- A comparative Study of East and West German Newspaper Language” Sociolinguistics, Text Linguistic, The University of Arizona (0009), Degree: PHD.
 • Kendal, M.B. (1981), “Toward a Semantic Approach to Terms of Address: A Critique of Deterministic Models in Sociolinguistics” in Language and Communication, 1, 2-3, 237-254. (Country of Publication: UNited Kingdom)
 • Kennedy, A.G. (1915), The Pronoun of Address in English Literature of the Thirteenth Century, Stanford University Press.
 • Kess, J.F. (1973), “Respectful address in Tagalog: A preliminary study”, Cahiers linguistiques d'Ottawa VII, 17-24.
 • Kess, J., Juricic, Z.B. (1978), “Slovene Pronominal Address forms: Rural vs. Urban Sociolinguistic Strategies” in Anthropological Linguistics, 20, 7, Oct, 297-311.
 • Key, M.R., Crewe, J.W. (1977), Male / Female Language, (Contributor(s): A. Graham, P. Trugdill, N. Henley, M.Swacker), RELC Journal 1977, 8, 1, June, 89-92. (Country of Publication: Singapore). (Book Review).
 • Kiddle, L.B. (1954), “Some Social Implications of the Spanish voseo”, MLJ, Modern Language Journal, (National Foundation of Modern Language Teachers Association, Menasha, Wisconsin), XXXVII, 50-54.
 • Kintana, X. (1992), “Anuntxi Aranari emalegez”, Euskaldunon Egunkaria, 1992-IV-1, 3.or.
 • ——- (1977), Euskal Hiztegi Modernoa, Bilbo: Cinsa
 • ——- (1979), “Aditza batzeko batzordearen historiaz zerbait”, in Euskaltzaindia (1979), 381-383
 • Kirk, R.Y. (1979), [résumé de thèse par l'auteur] Dissertation Abstracts International, Section A, USA, 1979, 40, nº 3, 14446-1447.
 • ——- (1979), Forms of Address in Russian: a Sociolinguistic Analysis, Etats Units: University of Pennsylvania, 1979, 385 p. PH.D.
 • Kisang, L. (1973), “Algunos aspectos sicolingüísticos y sociolingüísticos en el lenguaje de cortesía del idioma japonés” in Lenguaje y Ciencias 1973, 13 (1), 19-22.
 • Knörr, E. (1977), “Hiketa edo hitanoaz zenbait argi”, Euskera, 2, 701-719.
 • Kocher, M. (1967), “Second person pronouns in Serbo-Croatian” in Language, 43, 725-741.
 • Koerner, E. F. Konrad. (1987), “Das Problem der Metasprache in der Sprachwissenschaftsgeschichtsschreibung”, in P. Schmitter (arg.), Beiträge zur Historiographie der Linguistik. Tübingen: G. Narr, 63-80. Berrargit. in E. F. K. Koerner, 1989. Practicing Linguistic Historiography. Selected Essays. Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins, 13-30.
 • ——- (1993), “‘Metalanguage’ in Linguistic Historiography”. Studies in Language 17:1, 111-134. Berrargit. in E. F. K. Koerner, 1996. Professing Linguistic Historiography. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 27-46.
 • ——- (1989), “August Schleicher and Linguistic Science in the Second Half of the 19th Century”, in E. F. K. Koerner, Practicing Linguistic Historiography. Selected Essays. Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins, 327-375.
 • Koike, K. (2001). Colocaciones léxicas en el español actual: estudio formal y léxico-semántico. Universidad de Alcalá. Takushoku Unniversity
 • Koolhoven, H. (1961), Dutch, Teach yourself books, London, Hodder and Stoughton.
 • Kortazar, J. (2012), “Current Basque literature”, in Salaburu and Alberdi (ed.) (2012)
 • Kridalaksana, H. (1974), “Second participant in Indonesian address”, Language Sciences, 31, 17-20.
 • Kristiñau-Ikasbidea, (Vitoria-Eleizbarrutirako Kristiñau-ikasbidea : Bizkai'ko euskeraz, lenengo malea / Gotzain (obispo) Jaunaren ardurapean Jaungoiko-Jakituriaren Irakasle-Batzordeak atondu dau., Zornotza 1921)
 • Kroch, A. (1979). The semantics of Scope in English. Indiana Iniversity Linguistics Club.
 • Kroeber, A.L. (1909), “Classificatory systems of relationship” in Journal of the Royal Anthropological Institute, 39, 77-85.
 • ——-, (1925), Handbook of the Indians of California, Washington, D.C., Bureau of American Ethnology.
 • Kukenheim, Louis. (1932), Contributions à l'histoire de la grammaire italienne, espagnole et française à l'époque de la Renaissance. Amsterdam: N. V. Noord-Hollandsche. Berrargit. Utrecht: H&S Publishers, 1974.

L

 • Labaka, Ana, M. Eugenia Azurza & Juan Inazio Bereziartua. (1996), Lasarte-Oriako euskararen azterketa. Lasarte-Oria: Lasarte-Oriako Udala.
 • Labov, W. (1966), The social stratification of English in New York City, Washington, D.C. Center for Applied Linguistics.
 • ——- (1970), “The logic of non-standard English”, in F. Williams (ed.), Language and poverty, Chicago, Markham, 153-190.
 • Ladusaw, W.A. (1979). Polarity Sentivity as inherent scope relations. Philosophical Dissertation. The University of Texas at Austin.
 • Lakoff, R. (1972), “Another look at drift”, in R.P. Stockwell and R.K.S. Macauley (eds.), Linguistic change and generative theory, 172-198., Bloomington, IN: Indiana University Press.
 • ——- (1973), “Language and woman's place”, in Language in Society, 2, 45-80.
 • ——- (1975), Language and woman's place, Nueva York, Harper and Row.
 • ——- (1981), El lenguaje y el lugar de la mujer, Barcelona, Hacer.
 • ——- (1972), “Language in context”, Language, 48, 907-927.
 • Lafitte, P. (1962), Grammaire Basque: Navarro-Labourdin Littéraire. 2. edizioa. Berrinprimatua 1979an, Donostia / Baiona: Elkar / Ikas.
 • ——- (1944), Grammaire Basque, (berrargitaratua, Donostia, 1979, Elkar).
 • ——- (1977), “Koska eta entterka Heletan”, Euskera, 22, 138-139.
 • ——- (1968a?), “Oharpenak”, idazmakinaz egindako lana, Euskaltzaindiko liburutegian dagoena
 • ——- (1968b?), izenbururik gabeko lana, idazmakinaz egina, Euskaltzaindiko liburutegian
 • Lafon, René, (1943), Le système du verbe Basque au XVI siècle. 2 liburuki. Berrinprimatua 1980an, (liburu batean), Donostia: Elkar.
 • —— (1958), “Contribution à l’étude phonologique du parler basque de Larrau (Haute-Soule)”. Berrargitaratua Vasconiana: 113-133. Bilbo: Euskaltzaindia, Iker-11, 1999.
 • —— (1959), “Remarques sur la structure des formes verbales du parler basque de Larrau (Haute-Soule)”. Berrargitaratua Vasconiana: 353-374. Bilbo: Euskaltzaindia, Iker-11, 1999.
 • ——- (1947), “La catégorie de genre grammatical en basque”, Bulletin Hispanique, 373-394.
 • ——- (1951a), “Quelques traits essentiels de la langue basque”, BAP, 7, 13-24.
 • ——- (1951b), “La langue de Bernard Dechepare”, BAP, 7, 309-338.
 • ——- (1952), “Notes pour une édition critique et une traduction française des Linguae Vasconum Primitiae de Bernard Dechepare”, BAP, 8, 139-180.
 • ——- (1959), “Place de la 2e personne du singulier dans la conjugaison basque”, Bulletin de la Sociète de Linguistique, 54, 103-129.
 • Laka, Itziar. (1993), “Unergatives that Assign Ergative Case, Unaccusatives that Assign Accusative”. In J.D. Bobaljik & C. Phillips (eds.), Papers on Case and Agreement I, MITWPL 18. Cambridge, Mass.: MITWPL. 149-172.
 • —— (1995), “Thetablind case: Burzio’s generalization and its image in the mirror”. In E. Reuland (ed.), Arguments and Case. Explaining Burzio’s generalization. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins. 103-129.
 • —— “Ari progresiboaz: euskararen kasu-markak”. In P. Albizu eta B. Fernández (arg.), Euskal gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia. 113-132.
 • —— (1988), “Configurational heads in inflectional morphology: the Structure of the Inflected Forms in Basque”. ASJU 32. 343-365.
 • —— (2006a), “Deriving split-ergativity in the progressive”. In A. Johns eta beste (arg.), Ergativity. Dordrecht: Springer. 173-195.
 • —— (2006b), “On the nature of case in Basque: structural or inherent?”. In H. Broekhuis eta beste (arg.), Organizing grammar. Berlin: Mouton de Gruyter. 374-382.
 • —— (1993), “The structure of Inflection”. In J.I. Hualde & J. Ortiz de Urbina (arg.), Generative Studies in Basque Linguistics, Amsterdam, John Benjamins. 21-70
 • —— (1986a), “Manuel Arriandiagaren berrazterketarako oinarriak (Hiperbizkaieraren Historiaz IV)”, ASJU, XXI-2an.
 • ——- (1986b), “Sabino Arana Goiri eta hiperbizkaiera. (Hiperbizkaieraren historiaz III)”, ASJU XXI-1.
 • ——- (1986c), “Euskal-aditza Bizkai, Gipuzko, Lapurdi eta Zuberoko izkerantzetan garbiturikoa. (Manuel Arriandiagaren eskuizkribu argitaragabea)”, ASJU, XXI-3.
 • Lakar, Maite & Nora Iriarte. (2003), Bortzirietan aditutakoak. Iruñea: Nafarroako Gobernua eta Bortzirietako Euskara Mankomunitatea.
 • Lakar, Maite & Amaia Apalauza. (2005), Malerreka solasean. Ahozko tradizioaren bilduma. Iruñea: Nafarroako Gobernua eta Malerrekako Mankomunitatea.
 • Lakar, Maite & Ana Telletxea. (2006), Baztan solasean. Iruñea: Nafarroako Gobernua eta Baztango Udala.
 • Lakarra, Joseba A. (arg.). (1992), Manuel de Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990). Andoain: Andoaingo Udala, Euskaltzaindia, Gipuzkoako Foru Aldundia & Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila.
 • Lakoff, R. (1972), “Another look at drift”, in R.P. Stockwell and R.K.S. Macauley (eds.), Linguistic change and generative theory, 172-198., Bloomington, IN: Indiana University Press.
 • ——- (1973), “Language and woman's place”, in Language in Society, 2, 45-80.
 • ——- (1975), Language and woman's place, Nueva York, Harper and Row.
 • ——- (1981), El lenguaje y el lugar de la mujer, Barcelona, Hacer.
 • ——- (1972), “Language in context”, Language, 48, 907-927.
 • Lambert, W.E., (1967), “The use of “tu” and “vous” as forms of address in French Canada: a pilot study” in Journal Verbal Learning Verbal Behavior, 6(4), 614-617.
 • Lambert, W.E. and Tucker, G.R. (1968a), A social-psychological study of interpersonal modes of address: II. a French illustration, Mimeo.
 • ——- (1968a) (1968b), A social-psychological study of interpersonal modes of address: III. Forms of interpersonal address in Spanish-speaking America. A Colombian survey, Mimeo.
 • ——- and Tucker, G.R. and Viera, S. (1968c), Asocial-psycological study of interpersonal modes of address: IV. A Puerto-Rican illustration, Mimeo.
 • ——- (1970), A social-psychological study of interpersonal modes of address: III. An illustration from St. Pierre-et-Miguelon, Mimeo.
 • Lambert, W.E. and Tucker, G.R. (1976), Tu, vous, usted: a social psychological study of address patterns, Rowley, Massachusetts.
 • Landucci, Nicolao. (1562), Dictionarium linguae cantabricae. [M. Agud eta K. Mitxelena, arg.], ASJUren gehigarriak-3. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1958.
 • Lapesa, R. (1962), Historia de la lengua española, [Madrid, Gredos, 1980]
 • ——- (1969), “Las formas verbales de segunda persona y los orígenes del “voseo”, Actas del tercer Congreso internacional de Hispanistas, México, 519-531.
 • ——- (1970), “Personas gramaticales y tratamientos en español” in Homenaje a Menéndez Pidal, IV, Revista de la Univ. de Madrid, 19, 141-167.
 • Lardizabal, Francisco Ignacio. (1856), Gramática Vascongada. Donostia: I. R. Baroja. Berrargit. faksim. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 2006.
 • Larramendi, Manuel. (1729), El impossible vencido. Arte de la Lengua Bascongada. Faksimilea Donostia: Hordago, 1979.
 • ——- (1745), Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y latín (2 ale). Donostia: Bartolomé Riesgo Montero.
 • ——- (1969), Corografía o descripción general de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa. [J. I. Telletxea Idigoras, arg.], Donostia: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones.
 • ——- (1728), De la antigüedad y universalidad del bascuenze en España, Salamanca.
 • ——- (1729), El imposible vencido, Salamanca (Hordago, Euskal Klasikoak, 23).
 • Larrañaga, Jone. (1998), Antzuolako hizkera. Antzuola: Antzuolako Udala.
 • Larrasket, Jean. (1928), Action de l’accent dans l’évolution des consonnes étudiée dans le basque souletin. Paris: Vrin.
 • —— (1931-1935), “Beñát, Larrajáko belhagilii”. Revista Internacional de Estudios Vascos, 22: 229-240 eta 26: 137-145.
 • —— (1932), “Phonétique du basque de Larrajá”. Revista Internacional de Estudios Vascos, 23: 153-191.
 • —— (1934), Le Basque Souletin Nord-Oriental. Paris.
 • —— (1939), Le basque de la Basse-Soule orientale. Paris: Klincksieck.
 • Lasa, Xabier. (2004), Urretxu eta Zumarragako euskara. Urretxu eta Zumarragako udalak.
 • Laspiur, Imanol. (1979), “Azentu diakritikoa Eibarko euskaran”. Euskera 24-1: 175-268.
 • —— (1999), Eibarko euskeriaren deklinabidia eta entonaziñua. Eibar: Eibarko Udala.
 • La Touche, de (1710), L'Art de bien parler françois, Amsterdam.
 • Lázaro Carreter, L. (1990), “La extensión del tuteo” in El Correo-Español-El Pueblo Vasco egunkaria, 14-I-1990.
 • Lázaro Carreter, F. (1981), Diccionario de términos filológicos, Gredos, Madrid. [3. argitaraldia]
 • Le Bidois, G., Le Bidois, R. (1938), Syntaxe du français moderne, Paris.
 • Lecluse, M. Fl. (1874), Manuel de la Langue Basque, Baiona, P. Gazals Imprimeur Libraires.
 • Lecuona, M. de. (1921), “Lenguaje infantil”, Anuario de Eusko-folklore, 1, 31-37.
 • ——- (1964), Literatura oral vasca. Donostia: Auñamendi.
 • ——- (1956), “Deikia aditzetan”, Euskera, 1, 99-116.
 • Leizarraga, J. (1571), Jesus Christ gure Jaunaren Testamendu Berria. Arroxela: Pierre Hautin. Faksimilea Donostia: Hordago, 1979.
 • Leonetti, M. (1999). “El artículo”. In GDLE : § 12 (787-890 or.).
 • Lépinette, B. (1997), “L’article dans les grammaires françaises éditées en Espagne (1565-1799)”. Cuadernos de Filologia Francesa (La filología francesa: Nuevos y viejos enfoques) 9, 107-135.
 • Leroy-Beaulieu, A. (1881), L'empire des Tsars et les Russes, 1. lib., Paris, Hachette.
 • Levin, B. (1983a), On the Nature of Ergativity. Doctoral dissertation, MIT Cambridge, Massachusetts.
 • ——- (1983b), “Unaccusative Verbs in Basque”. In P. Sells eta C. Jones (arg.), Proceedings of NELS 13, Amherst. 129-144.
 • ——- (1989), “The Basque Verbal Inventory and Configurationality”. In L. Maracz & P. Muysken (arg.), Configurationality. The Typology of Asymmetries. Dordrecht: Foris.
 • Levinson, S.C. (1979), “Pragmatics and Social Deixis: reclaiming the notion of conventional implicature”, Proceedings of the annual meeting of the Berkeley Linguistics Society 5, 206-223.
 • Lewandowski, T. (1986), Diccionario de lingüística, Cátedra, Madrid.
 • ——- (1990), Linguistisches Wörterbuch, I-III lib., Quelle und Mayer, Heidelberg [5. argitaraldia].
 • ——- (1982), Diccionario de lingüística (alemanierazko orijinalaren espainierazko itzulpena, Madrid, 1982)
 • Lifetree-Majumdar, M. (1974). “Contribution à l'analyse des modes de composition nominale en français écrit contemporain”, Cahiers de Lexicologie XXV-1: 63-84.
 • Lin, W.C.J. (1983), “Teaching the Current Pekingese Terms of Addres: A Situational approach” in Journal of the Chinese Language Teachers Association, 18, 3, Oct, 71-79. (Country Of Publication: United States).
 • Lind, G. (1971), “A preliminary study of the pronouns of address in Swedish”, Stanford Occasional Papers in Linguistics, 1, 101-130.
 • Lindström, Therese. (2000), The History of the ‘Article’: A Study of a Part of Speech from Its First Appearance in Ancient Greek Philosophy to Its Use in Traditional English Grammar. Uppsala: University of Uppsala, D Dissertation.
 • Littré, É. (1882), Dictionnaire de la langue française, vol. 4, Paris [geroagoko argitarapena, Paris, Welter, 1900].
 • Liu, CH.A. (1981), “Chinese kinship Terms as Forms of Address” in Journal of the Chines Language Teachers Association, 16, 1, Feb, 35-45. (Country of Publication: United States).
 • Lliteras, Margarita. (1996), “La recepción del enciclopedismo en la Gramática de V. Salvá. El tratamiento del artículo”, in R. Lorenzo (arg.), Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989. A Coruña, VIII, 169-184.
 • ——- (1998), “Sobre la llamada 'gramática tradicional' de la lengua española”, in C. Hernández Alonso (arg.), Homenaje al profesor Emilio Alarcos García en el centenario de su nacimiento, 1895-1995. Valladolid: Junta de Castilla y León & Universidad de Valladolid, 357-366.
 • Lombard, A. (1974), La langue Roumaine: une présentation, Paris, Klincksieck.
 • Longa, Víctor M. & Guillermo Lorenzo. (2001), “Universal constraints on ‘superfluous elements’: The case of Galician ‘Arb Che’”, In J. Gutierrez-Rexach & Luis Silva-Villar (arg.) Current Issues in Spanish Syntax and Semantics. Studies in Generative Grammar 53. Berlin, New York, Mouton De Gruyter. 175-191.
 • Longobardi, G. (1994), “Reference and Proper Names: A Theory of N-Movement in Syntax and Logical Form”, Linguist Inquiry 25.4, 609-665.
 • Lopez Mendizabal, I. (1943). La lengua vasca (1977. Donostia: Auñamendi).
 • Lounsbury, T.R. (1913), “Pronouns of address”, Harper's Monthly Magazine, 126 [=65, Europeean Edition], 200-206.
 • Love, N. (1987), “Why TU Rather than Vous, in Chretien de Troyes' Le Chevalier de la Charrette?” in Linguisticae Investigationes, 11, 1, 115-127.
 • Lucas, J. (1980), “Les personnes, la parole et la langue” in Semiotica, 31, 1-2, 45-85.
 • Lüders, Ulrich J. (1994), The Souletin Verbal Complex. New Approaches to Basque Morphophonology. München & Newcastle: Lincom Europa.
 • —— (1998), Sintax des Suletinischen. München & Newcastle: Lincom Europa.
 • Luong, H.V. (1987), “Plural Markers and Personal Pronouns in Vietnamese Person Reference: An Analysis of Pragamatic Ambiguity and Native Models”, Anthropological Linguistics, USA, 29, nº 1, 49-70.
 • Lyons, J. (1968), Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge University Press (1971, Introducción en la lingüística teórica, Barcelona, Teide).
 • —— (1977), Semántica (Semantics I and II, Cambridge University Press, 1977koaren espainierazko itzulpena, Barcelona, 1980, Teide).

M

 • Mac, Mª.I.G. (1967), El voseo en la literatura Argentina, Cuadernos del Instituto de Letras, Facultad de Filosofia y Letras, Sta. Fe: Universidad Nacional de Litoral.
 • Madariaga Orbea, Juan. (2008), Apologistas y detractores de la lengua vasca. Donostia: FEDHAV.
 • Makazaga, Jesus Mari. (2007), Elgoibarko euskara. Elgoibar: Elgoibarko Udala, Elgoibarko Izarra Kultur Elkartea eta Badihardugu Deba ibarreko Euskara Elkartea.
 • —— (1999), “-kiko atzizki konposatuaz.” In J.C. Odriozola (arg.) Zenbait gai euskara teknikoaren inguruan. Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. 15-54.
 • Magnus, Margaret. (2001), What’s in a word: studies in phonosemantics. PhD Thesis. NTNU.
 • Maitland, K., Wilson, J. (1987), “Pronominal Selection and Ideological Conflict” in Journal of Pragmatics, NLD, 11, nº4, pp. 495-512.
 • Maley, C.A. (1974), The pronouns of address in Modern Standard French, Romance Monographs, Incorporated. (Romance Monographs, Nº 10).
 • Malinowski, A. (1983), “The pronouns of Address in Contemporary Judeo-Spanish” in Romance Philology, 37, 1, Aug, 20-35.
 • Malinowski, B. (1935), Coral Gardens and their Magic, London, 1935.
 • Mallea, Idoia. (2002), Mendata, gure geurea danentzat. Mendata: Mendatako Udala.
 • Marchand, H. (1960), The Categories and Types of Present-day English Word-formation, Wiesbaden, Otto Harrasowitz.
 • Marcos Marin, F. (1979), Reforma y modernización del español, Madrid, Cátedra.
 • Makazaga, Jesús María. (1999), “–kiko atzizki konposatuaz.” In J.C. Odriozola (arg.) Zenbait gai euskara teknikoaren inguruan. Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. 15-54.
 • Marin, D. (1972), “El uso de Tú y Usted en el español actual”, Hispania, 55 (december), nº4, 904-908.
 • Martin, S. (1964), “Speech levels in Japan and Korea” in D.H. Hymes (comp.), Language in culture and society: A reader in linguistics and anthropology, New York: Harper and Row, 234-244.
 • Martín Camacho, J.M. (2004), El vocabulario del discurso tecnocientífico, Madrid: Arco Libros.
 • Martín Valverde, A., García Murcia, J. (1998), Glosario de Empleo y Relaciones Laborales, Mundi-Prensa Libros: Madrid.
 • Martinet, A. (1960), Eléments de linguistique génerale. Paris: Librairie Armand Colin (1974, Madrid: Gredos)
 • Martínez Alcalde, Mª José. (1998), “Gramáticas españolas preacadémicas del xviii: sobre el llamado artículo indefinido”, in C. Hernández Alonso (arg.), Homenaje al profesor Emilio Alarcos García en el centenario de su nacimiento, 1895-1995. Valladolid: Junta de Castilla y León & Universidad de Valladolid, 387-409.
 • Martinez de la Cuadra, Alberto. (2006), Nabarniztarren berbakera. Nabarniz: Nabarnizko Udala.
 • Martínez Gavilán, Mª Dolores. (2007), “La relación entre el artículo y el pronombre en la teoría gramatical española del siglo xvii”, in P. Cano López (arg.), Actas del VI Congreso de Lingüística General, Santiago de Compostela, 3-7 de mayo de 2004. Madril: Arco/Libros, 3, 2933-2946.
 • Mascaró, J. (1986). Morfologia. Bartzelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Maupas, CH. (1618), Grammaire et syntaxe françoises, 2. argit., Orléans.
 • Mayer, G.L. (1975), “The use of Ty and Vy in Modern Standard Russian”, Slavic and East European Journal, 19 (4), 435-442.
 • Mbaga, K., Whiteley, W.H. (1961), “Formality and informality in Yao speech”, Africa, 31, 135-146.
 • McCawley, J.D. (1984), “Speech Acts and Goffman's Participant Roles” in Proceedings - Stearn States Conference on Linguistics (ESCOL), 1, 260-274. Country of Publication: United States).
 • Mclean, A.C. (1973), “Modes of address in Nepali” in Archivum Linguisticum NS 4, 89-102.
 • Medeiros, S.M.O. (1985), A Model of Address Form Negotiation: A Sociolinguistic Study of Continental Portuguese (Interpersonal, Portugal, Foreign, Cognitive, Language), The University of Texas at Austin (0227) Degree: PHD.
 • Mehrotra, R.R. (1977), “Some Common Honorifics in Hindi Address Forms” in The Eastern Anthropologist, 30, 4, Oct-Dec, 461-464.
 • Mejías-Bikandi, Errapel. (1999), “Clause Union and Case-Marking in Basque”. In K. Dziwirek, P. Farrell & E. Mejías-Bikandi (arg.), Grammatical relations: a cross-linguistic perspective. Stanford: CSLI. 263-277.
 • Mel’cuk, I. (1998). ‘Collocations and Lexical Functions’. Phraseology. Theory, Analysis and Applications. A.P. Cowie (arg.). Oxford University Press. Oxford-New York.
 • Mendebalde Kultur Elkartea. (1997), Mendebaldeko euskara XX. mende goienean. Bilbo.
 • —— (1998), Mendebaldeko euskeraren ekarria. Bilbo.
 • —— (2000), Mendebaldeko berbetearen formalizazinoa. Bilbo.
 • Metcalf, G.J. (1938), Forms of Address in German (1500-1800), Washington University Studies, New Series: Language and Literature nº 7.
 • Meyer-Lübke, W. (1900), Grammaire des langues romanes, vol.3, Paris.
 • Michael, Ian. (1970), English Grammatical Categories and the Tradition to 1800. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Michel Jean Baptiste eta al. (2011), “Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books”, in Science, 14 January, Vol 331, 176
 • Micoleta, R. (1653), Modo breve de aprender la lengua vizcayna (2. argitaraldia, Sevilla, 1897, Establecimiento Tipográfico de Francisco de P. Díaz).
 • Miglorini, B. (1957), Saggi Linguistici, Florence, F. Le Monnier.
 • Migne, J. (1882), Patrología latina, Cambridge.
 • Mills, C. (1988), “In the Social Register: Pronouns Choice in Norwegian and English”, Kansas Working Papers in Linguistics, USA, 13, 82-94.
 • Mitchell, S.A. (1979), “Address and Decision-Making in Modern Swedish”, Anthropological Linguistics, USA, 21, nº2, 61-69.
 • Mitxelena, Koldo & Ibon Sarasola. (1989-2005), Diccionario General Vasco. Orotariko Euskal Hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Mitxelena, Koldo. (1954), “La posición fonética del dialecto vasco del Roncal”. Berrargitaratua Sobre historia de la lengua vasca (I): 273-297. ASJUren gehigarriak-10. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1988.
 • ——- (1961), Fonética Histórica Vasca. 2. arg., osatua, ASJUren gehigarriak-4. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1977.
 • ——- (1964), Sobre el pasado de la lengua vasca. Berrargitaratua Sobre historia de la lengua vasca (I): 1-73. ASJUren gehigarriak-10. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1988.
 • ——- (1967), “ Notas fonológicas sobre el salacenco”. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, 1: 163-177. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
 • ——- (1960), Historia de la literatura vasca, Madrid, Minotauro.
 • ——- (1961/1977), Fonética Histórica Vasca, San Sebastián. (2. ediziotik aipatzen dugu, Donostia, 1977, Exma. Diputación de Guipúzcoa).
 • ——- (1964), Textos arcaicos vascos, Madrid, Minotauro.
 • ——- (1968), “Euskararen batasun bideak” (= “Ortografia”), Euskera 2. aldia XII: 203-269 [MIH, 95-116; SHLV, 972-983; MEIG VII, 135-153].
 • ——- (1971), ”Toponimia, léxico y gramática”, Fontes Linguae Vasconum: Studia et documenta.
 • ——- (1973), “Zenbait argitasun eta argibide” in Euskaltzaindia.
 • ——-(1974), “El elemento latino-románico en la lengua vasca”. FLV 6: 183-209 [PT, 195-219]
 • ——-(1977), La lengua vasca. Durango: Leopoldo Zugaza.
 • ——- (1977), La lengua vasca, Bilbao, Leopoldo Zugaza.
 • ——- (1978a), “Arantzazutik Bergarara”, 1978, in Mitxelena 1988: 984-990.
 • ——- (1978b), “Euskararen bide luze bezain malkarrak”, in Mitxelena (1988).
 • ——- (1982), ”Un catecismo salacenco“, Fontes Linguae Vasconum (FLV), 39, 21-42.
 • ——- (1986), Lenguas y protolenguas, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, reimpresión 1986.
 • ——- (1987), Diccionario General Vasco-Orotariko Euskal Hiztegia, Bilbao, Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, Edit. Desclée de Brouwer, S.A. y Ediciones Mensajero, S.A.
 • ——- (1988), Sobre historia de la Lengua Vasca, Anejos del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” (ASJU) 10, Donostia
 • ——- (2008), Koldo Mitxelena, Selected Writings of a Basque Scholar. Compiled and with an introduction by Pello Salaburu, Nevada University Press, Basque Classics Series
 • Mochizuki, M. (1980), “Male and Female Variants for “I” in Japanese: Coocurrence Rules” in Papers in Linguistics, 13, 3-.4, 453-474.
 • Mogel, Juan Antonio. 1803. Confesino ona edo ceimbat gauzac lagundu biar deutseen Confesinuari ondo eguiña izateco. Gasteiz.
 • ——- Peru Abarca. Berrargitaratua Bilbo: Gerediaga, 1981.
 • Moles, J.A. (1972), “Speak as You Can”: Classification of and Behavior Toward Other Persons by Quechua-Spanish Bilinguals in Peru, unpublished Ph.D. Dissertation, Standford University.
 • ——- (1974), “Decisons and Variability: The Usage of Address Terms, Pronouns, and Languages by Quechua-Spanish Bilinguals in Peru” in Anthropolgical Linguistics, 16, 442-463.
 • ——- (1978), “The Influence of Differential `Power' and `Solidarity' upon the Predictibility of Behavior: A Peruvian Example” in Anthropological Linguistics, 20, 1, Jan, 38-51.
 • ——-, (in press, 1978), “What Does One Say to a Naked LAdy? Validity, Variability Data Collection, and Behavior: A Peruvian Example”, Journal of Anthropological Research, 34(2).
 • Montagut, M. (1973), Els tractaments en el català medieval, Barcelona, University bachelor's thesis.
 • Montoya, Estibalitz. (2004), Urdazubi eta Zugarramurdiko euskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • Moravcsik, E. (1971), “Agreement”, Working Papers on Language Universals, 5, A1-A69.
 • Moreno De Los Ríos, B. (2001), “El Internet en español y el español en los mensajes electrónicos”, II Congreso Internacional de la Lengua Española. Valladolid.
 • Morrison, I.R. (1988), “Remarques sur les pronoms allocutifs chez Rabelais” in Zeitschrift fu Romanische Philologie, 104, 1-2, 1-11.
 • Morvan, Maurice. (1996), Les origins linguistiques du Basque. Bordele: Presses universitaires de Bordeaux.
 • Mota, Atico F. Vilas Boas da (1972), Fórmulas de tratamento nas línguas românicas: português e romeno, Unpublished PH.D. dissertation, University of Sâo Paulo.
 • Mounole, Celine. (2008), “Evolution of the transitive verbs in Basque and apparition of datively marked patients”. In G. Authier & K. Haude (arg.) Ergativity, Transitivity and Voice, Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
 • Moyer, M.G. (19), “Lenguaje, cortesía y eterno femenino” [R. Lakoff-en Language and woman's place liburuaren espainierazko itzulpena dela eta egindako erreseina]
 • Mugarza, Pello. (2006), Mallabiko euskara. Mallabia: Mallabiko Udala, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia.
 • Mugdan, Joachim. (1990), “On the History of Linguistic Terminology”, in Niederehe & Koerner (arg.), 1990, 49-61.
 • Mugica, P. (1969). Afijos vascos. Bilbo: Mensajero.
 • Mujika, Jose Antonio. (2006), “Lardizabalen gramatika. Larramendirenaren bertsio 'didaktikoa'”, in F. I. Lardizabal, Gramática vascongada, 283-301. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
 • Mujika, L. M. (1978). La prefijación, clave del euskara técnico y urbano. Donostia: Ediciones Vascas.
 • Muller, H.F.(1914), “The use of the plural of reverence in the letters of Pope Gregory I”, The Romanic Review, vol.5, 68-89.
 • Murillo, M. (2001). ‘En torno al nombre adjetivo en el discurso oral de los niños escolares costrarricenses: lineamiento para su enseñanza’. Revista electrónica “Actualdiades Investigadoras en Educación” 1 (2)

N

 • Nakhimovsky, A.D. (1976), “Social distribution of forms of address in contemporary Russian” in International Review of Slavic Linguistics, 1, 79-118.
 • Nathan, N. (1956), “Pronouns of Address in the Friar's Tale” in Modern Language Quarterly, 17, 39-42.
 • Navarro, Javi, Jose Navarro & Mari Lurdes Andueza. 2009. Lizarraga Ergoieneko euskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • N’Diaye, Geneviève, 1970, Structure du dialecte Basque de Maya. The Hague / Paris: Mouton.
 • ——- (1988), Sobre historia de la lengua vasca, Donostia-San Sebastian, Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” 10.
 • Nellis, J.G. (1947), “Sierra Zapotec forms of address” in International Journal of American Linguistics, 13, 231-232.
 • Neustupny, J.V. ( ), “Politeness patterns in the system of communication” in Proceedings of the eight international congress of anthropological and ethnological sciences, 412-419, Tokyo and Kyoto.
 • Newmeyer, Frederick. 1993. “Iconicity and generative grammar”. Language, 68, 756-796.
 • Niculescu, A. (1974), Strutture allocutive, pronominali, reverenziali in italiano, L.S. Olschi, Firanze.
 • Nida, E. (1949): Morphology. The Descriptive Analysis of Words. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Niederehe, Hans-Josef & Konrad Koerner (arg.), (1990), History and Historiography of Linguistics. Papers from the Fourth International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS IV). Trier, 24-28 August 1987. Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins.
 • Nuckolls, Janis B. 1999. “The case for sound symbolism”. Annual Review of Anthropology, 28, 225–252.
 • Nuñez, Luis C. 1976. “Fonología consonántica de un idiolecto del euskera de Zuberoa”. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, 10: 153-197.
 • Nyrop, K.R. (1925), Grammaire historique de la langue française, Paris.

O

 • Obilade, A. (1979), “Pronoun Choice and Social Semantics in a Bilingual Situation with Specific Reference to Nigerian Pidgin and Yoruba”, Africana Manburgensia, Margburg-AELIA, 1972?, 12, nº 1-2, 3-19.
 • Observatori de Neologia (2004), Metodología del trabajo en neología: criterios, materiales y procesos, Institut Universitari de Lingüístcia Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 • Odriozola, J.C. (1999). ‘Postposizioak EGLUn: egitura motak eta gramatika-kategoriak’. Euskera 44 (2): 243-265.
 • ——- (2004a). ‘Construcciones con gabe 'sin' en vasco. Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco'. Deustuko Unibertsitatea. E.Pérez Gazteleu, I.Zabala & L.Gràcia (arg.): 355-392.
 • ——- (2004b). ‘Construcciones con berri ‘nuevo, reciente’ en vasco. Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco'. Deustuko Unibertsitatea. E.Pérez Gazteleu, I. Zabala & L.Gràcia (arg.): 535-568.
 • ——- (2004c). ‘Construcciones con nombres locativo-relacionales en vasco. Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco'. Deustuko Unibertsitatea. E.Pérez Gazteleu, I. Zabala & L.Gràcia (arg.): 569-602.
 • ——- (2006). Ekintza / ondorio izenak euskaraz. Euskal Herriko Unibertsitatea (argitaragabea).
 • ——- (2007). ‘Measure Phrases in Basque’. Joseba Lakarra & José Ignacio Hualde (eds./arg), Studies in Basque and Historical Linguistics in memory of R.L.Trask. Supplements of International Journal of Basque Linguistics and Philology , 40 (1-2): 739-762.
 • ——- (2008a). ‘Bilbo-Behobia bezalako tandem-elkarteak: hiru osagaibaina morfologi prozesu bakarra’. Iker (19): 75-84.
 • ——- (2008b). ‘Quantifying compounds’. Gramatika Jaietan. X. Artiagoitia & J. Lakarra (arg.): 503-518.
 • ——- (2010). CUC8/1-D00113-3 Unibertsitateko Katedra Plazarako Lehiaketa. Ikerkuntza Proiektua: Euskararen aditz-unitate fraseologikoen azterketa. Euskal Herriko Unibertsitatea (argitaragabea).
 • Odriozola, J.C. & A. Ondarra. (2010). ‘Conectores, gramaticalización e polaridade: o caso de ere ‘tamén’ na lingua vasca’. Cadernos de Fraxeología Galega (12): 175-194.
 • Odriozola, J.C. & E. Pérez Gaztelu (2002). 'Aposizioa euskal hitz-elkarteetan'. Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P.G.de Rijk. International Journal of Basque Linguistics and Philology. 467-478
 • Oiartzabal, M. (1951), “Iketa aditz-iokaeraz”, Euzko Gogoa, 2, 30-33.
 • Oiartzabal, B. (1992), “Hikaren morfologia (aurkezpenerako materiale batzuk)”, Arrasateko San Frantzisko Xabier ikastolak antolatutako “Hika tratamenduari buruzko ihardunaldiak”n irakurritako hitzaldia (1992-V-25).
 • Oihenart, Arnaut. (1656), Notitia utriusque Vasconiae tum Ibericae tum aquitanicae, 2. arg., osatua. Berrargitaratua [J. Gorosterratzu, itzul.], Revista Internacional de Estudios Vascos, 17-19 (1926-1928). Faksimilea Gasteiz: Eusko Legebiltzarra, 1992.
 • ——- (1967), L’art poétique basque d’Arnaud d’Oyhénart (1665). [P. Lafitte, arg.], Baiona: Gure Herria.
 • ——- (1638), Noticia de las dos Vasconias, Paris (P. Javier Gorosterazuren Parisko latinezko orijinalaren itzulpena, RIEV, 17, 18, 19. Lan honetarako 17. liburukia erabili dugu).
 • ——- (1657), Les proverbes basques recueillis par le S. d’Oihenart, plus les poesies du mesme auteur. Paris.
 • Olano, Mikel. 1998. Areso eta Leitzako hizkerak. Leitza: Nafarroako Gobernua, Leitzako Udala eta Aresoko Udala.
 • ——- (2005), Aio, Leitze!, Leitzako euskararen hiztegia. Leitza: Leitzako Udala.
 • Olmo del, C., (1999), “Oratoria, akatsak, itzulpengintza eta kalkoak”, Senez 21.
 • Ondarra, Francisco. (1965), “Voces vascas de Bacaicoa”, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 21: 386-412.
 • —— (2005), “Bakaikuko euskal hitzak, esaerak etab”, Fontes Linguae Vasconum, 37, 100. zenb., 481-523.
 • Oñederra, L. (1990), Euskal Fonologia: Palatalizazioa, Asimilazioa eta Hots Sinbolismoa, Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco-Argitarapen Zerbitzua-Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • Oregi, Josu. (1974), “Euskal aditzaz zenbait gogoeta”. Fontes Linguae Vasconum 17. 265-283.
 • —— (1977), “Birrazterpen bat: hiketa eta zuketa”, Euskera, 22, 685-699.
 • Ormaetxea, Txipi. (2002), Aramaioko euskara. Aramaio: Aramaioko Udala.
 • —— (2006), Aramaioko euskara (Azterketa dialektologiakoa). Leioa: Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • Ormazabal, Javier. (2000), “A conspiracy theory of case and agreement.” In R. Martin eta beste (arg.) Step by step: Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik. Cambridge (Mass.), MIT Press. 235-260.
 • Ormazabal, Javier & Juan Romero. (1998), “On the syntactic nature of the Me-lui and the Person Case Constraint”. ASJU 32.2, 415-433.
 • ——- (2001), “A brief description of some agreement restrictions”. In B. Fernández & P. Albizu (arg.) Kasu eta komunztaduraren gainean. On case and agreement. Bilbo, UPV/EHU. 215-241.
 • —— (2007), “Object agreement restrictions”. Natural Language and Linguistic Theory 25: 315-347.
 • Orpustan, Jean-Baptiste. (1997), Basque et français. Méthode abrégée de traduction Navarro-labourdin classique. Baigorri : Izpegi.
 • Ortiz de Urbina, Jon. (1987), “Kasu ezarketa eta ez-ergatibitatea euskaraz”. In P. Salaburu (arg.), Sintaxi arazoak. Donostia: EHU. 35-48.
 • ——- (1989), Parameters in the Grammar of Basque. Dordrecht: Foris.
 • ——- (2003a), “Semiauxiliary verbs”. In J.I. Hualde & J. Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter.
 • ——- (1995), “Datibo komunztaduraren gainean”. In R. Gómez & J.A. Lakarra (arg.) Euskal dialektologiako Kongresua, ASJUren gehigarriak, 28, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 579-588.
 • Otaola, C. (2004), Lexicología y semántica léxica; teoría y aplicación a la lengua española, Madrid: Ediciones Académicas.
 • Oyharçabal, Beñat. (1989), “Izenordain espletiboak eta euskal aditzaren morfologia”. In P. Salaburu (arg.), Sintaxi teoria eta euskara. Donostia, UPV/EHU. 109-119.
 • ——- (1993), “Les premières analyses des particularités morphosyntaxiques du basque au 17ème siècle”. ASJU 27:1, 265-284.
 • ——- (1989), “Les travaux de grammaire basque avant Larramendi (1729)”. ASJU 23:1, 59-73. Berrargit. in Gómez & Lakarra (arg.) 1992, 91-105.
 • ——- (2007), “Basque ditransitives”, eskuizkribua, IKER, CNRS.
 • ——- (1992), “Structural Case and Inherent Case Marking: Ergaccusativity in Basque”. In J.A. Lakarra eta J. Ortiz de Urbina (arg.), Syntactic Theory and Basque Syntax. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 309-342.
 • ——- (1994), “Oihenart, euskal gramatikarien aitzindaria”, in Oihenarten Laugarren Mendeurrena (Iker, 8). Bilbo: Euskaltzaindia, 27-47.
 • ——- (1993), “Notion d’objet et cas absolutif en basque”, Le Gré des Langues 5, 30-49.
 • ——- (1999), “A propos de l’ergativité: le cas du basque”. Tunisiako Unibertsitatean irakurritako hitzaldia, 1999ko apirilaren 16-20. Cahiers du CERESen argitaratua, Linguistique saila. Tunisia: Centre de Publication universitaire.
 • ——- (2003), “Tense, aspect and mood”. In José Ignacio Hualde & Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque, 249-284. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
 • ——- (2006), “Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta helburuak”. Euskera 51:1, 105-118.
 • Oyharçabal, Beñat & Ricardo Etxepare. 2007. The absence of Person-Case Constraints in Early Lapurdian. Mitxelenaren Katedraren II Jardunaldiak. Gasteiz.
 • ——- (1993), “Verb Agreement with Non Arguments: On Allocutive Agreement”. In J.I. Hualde eta J.Ortiz de Urbina (arg.) Generative Studies in Basque Syntax, Amsterdam, John Benjamins. 89-114.

P

 • Padilla, Manuel (2011) Sainte Elisabeth de Portugal.Edizio Kritikoa eskuizkribua
 • — (2013) ”(Des)genitibizazioaren historiaz gehiago: genitibozko subjektu iragangaitzak (ISGEN) Ekialdeko euskaran“ in R. Gomez, J. Gorrochategui, Lakarra eta C. Mounole (2013)
 • Padley, G. Arthur. (1988), Grammatical Theory in Western Europe 1500-1700: Trends in Vernacular Grammar II. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
 • Paez Urdaneta, I. (1981), Historia y geografía hispanoamericana del voseo, Caracas, La Casa de Bello.
 • Pagola, Rosa Miren. (1991), Larramendi eta dialektologia. [J.A. Lakarra, arg.], Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena 1690-1990: 247-265. Andoain: Andoaingo Udala, Euskaltzaindia, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza.
 • ——- (1984), Euskalkiz euskalki (liburua eta 2 kasete). Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
 • ——- (1992), Euskal fonetika Nafarroan (2 ale). Iruñea: Nafarroako Gobernua.
 • Palakornkul, A. (1975), “A Socio-linguistic Study of Pronominal Usage in spoken Bangkok Thai” in International Journal of the Sociology of Language, 5, 11-41. (Country Of Publication: Netherlands).
 • Parkinson, D.B. (1985), Constructing the Social Context of Communication: Terms of Address in Egyptian Arabic, Mouton de Gruyter, 12/1985. (Contributions to the Sociology of Language Ser.; Vol.41).
 • Pasquier, E. (1621), Les Recherches de la France, Paris.
 • Paulston, C.B. (1975), “Language Universals and Socio-Cultural Implications in Deviant Usage: Personal Questions in Swedish” in Studi Linguistica, 29, 1-2, 1-15. (Country Of Publication: SWEDEN).
 • ——- (1976), “Pronouns of Address in Swedish: Social Class Semantics and a Changing System” in Language in Society, 5, 359-386.
 • Payratò, Ll. 1984. “Barberismes, manlleus i interferències. Sobre la terminología dels contactes interlingüístics”, Els Marges, 32, 45-58.
 • ——- (1985), La interferència lingüística, Comentaris i exemples català-castellà, Curial / P.A.M.: Barcelona.
 • Pena J. (1999), “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, I. Bosque & V. Demonte (arg.), Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa, 4305-4366
 • Peng, F.C.C. (1973), “La Parole of Japanese Pronouns”, Language Sciences, 25, 36-39.
 • ——- (1982), “Sex-Differentiation in Language Variation: A sociolinguistical Contribution to the Language Sciences” in Language Sciences, 4, 2 (56), Oct, 131-154. (Country Of Publication: United States).
 • Perdiguier, A. (1914), Mémoires d'un compagnon, Moulins.
 • Perez, Antonio. (1991), Bermeoko herri hizkera. Bilbo.
 • Pérez Botero, L. (1975), “Problemas de tratamiento en Español” in Yelmo, 23, Apr-May, 32-35.
 • Perez Gaztelu, E. (1995). Koldo Mitxelena Elissalt, egitasmoa eta egitatea. Errenteria: Errenteriako Udala.
 • “Fronteras entre la sufijación y la composición: algunos casos del vasco”. In e. Pérez Gaztelu, I. Zabala, L. Gràcia (ed): Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco: 165-238. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.
 • ——-(2010). “Erdal aurrizkien irtenbideak Zehazki hiztegian (eta II)”. In R. Gómez, R. etxepare (ed.) Beñat Oihartzabali gorazarre. Festschrift for Bernard Oyharçabal: 721-744. Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • ——-(2012). “Erdal aurrizkien irtenbideak Zehazki hiztegian (I)”. In J. A. Lakarra, J. Gorrochategui, B. urgell (Eds./Arg.) 2nd CONFERENCE OF THE LUIS MICHELENA CHAIR KOLDO MITXELENA KATEDRAREN II. BILTZARRA II. CONGRESO DE LA CÁTEDRA LUIS MICHELENA, EHU/UPV. 9-11.10.2007: 575-597. Vitoria/Gasteiz.
 • ——-(2015). “Erlaziozko izenak, izen-elkarketa, eta Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegia”. In B. Fernández, P. Salaburu (arg.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: 555-570 or. UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-9082-097-1. BI-108-2015.
 • Pérez Gaztelu, E., I. Zabala, L. Gràcia (ed): Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.
 • Perlmutter, David M. (1978), “Impersonal passives and the unaccusative hypothesis”. In J.J. Jaeger & A.C. Woodbury (arg.), BLS 4, 157-189.
 • Peters, I. & W. Peters (esk.). ‘The treatment of Adjectives' in Simple: Theoretical Observations. University of Sheffield.
 • Philipsen, G. and Huspek (1985), “A bibliography of sociolinguistic studies of personal address”, Anthropological Linguistics, 27, 94-101.
 • Pikabea, Jabier. (2005), Aginaga. Errioko jarduerak eta bertako hiztegia. Donostia: Eusko Ikaskuntza.
 • Pinkerton, A. (1986), “Observations on the Tu/Vos Option in Guatemalan Spanish” in Hispania, 69, 3, Sept, 690-698.
 • Pla Carceles, J. (1923), “La evolución del tratamiento de Vuestra Merced”, Revista de Filología Española, 10, 245-280.
 • Plantin, C. (1985), “Nominations. La Constitution des roles dans le dialogue” in Journal of Pragmatics, 9, 2-3, June, 241-260. (Country Of Publication: Netherlands).
 • Poedjoedarmo, S. (1968), “Javanese speech levels”, Indonesia, 6, 54-81.
 • Polo, J. (1975), “El español familiar y zonas afines” in Yelmo, 18; 45, 21, 43.
 • Poole, M.E. (1979), “Social Class, Sex and Linguistic Coding” in Language and Speech, 22, 1, Jan-Mar, 49-67. (Country Of Publication: United Kingdom).
 • Pop, S. (1948), Grammaire Roumaine, Berne, Francke, S.A.
 • Prado Ibán, Mª Elena, (2001), “Origen y desarrollo de los conceptos determinación y determinantes”, in M. Maquieira, M. D. Martínez Gavilán & M. Villayandre Llamazares (arg.), Actas del II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. León, 2-5 de marzo de 1999. Madril: Arco/Libros, 783-792.
 • Prindle, T.K. (1981), “Polite Forms of Japanese Speech” in Anthropological Linguistics, 23, 5, May, 209-214.
 • Prokosch, E. (1938), A comparative Germanic grammar, Baltimore, M.D., Linguistic Society of America.
 • Pujana, Pedro. (1979), Oletako euskal aditza. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia.

Q

 • Quirk, R. & S. Greenbaum (1973). A University Grammar of English. Longman.

R

 • Radford, A. (1997), Syntax. A minimalist introduction, Cambridge University Press: Cambridge UK.
 • Ramírez Martínez, J. M. (Zuz.). (2004), Lan Zuzenbidearen ikasgaiak, Bilbo: Deustuko. Unibertsitatea, 2004, 12. argitaraldia, Fco. Javier Arrieta Idiaquez (itzultzailea).
 • Rebuschi, George. (1978), “Cas et fonction sujet en basque”, Verbum. Revue de Linguistique Nancy 1-1, 69-98. [Berriro argitaratua in G. Rebuschi (1997), Essais de linguistique basque. Donostia: UPV/EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 1-30.]
 • ——- (1984), “On the Non-Configurationality of Basque and Some Related Phenomena”, [geroago argitaratua: (1990) ASJU 24-2, 351-384.]
 • ——- (1986a), “Sujeto, ergatividad y (no-)configuracionalidad; lugar del euskara en la tipología generativa”. In P. Salaburu (arg.), Euskal Morfosintaxia eta Fonologia. Eztabaida gaiak. Bilbo: EHU. 9-56.
 • ——- (1981), “Autour des formes allocutives du basque” in Euskaltzaindia, Iker-1, 307-321.
 • ——- (1984), Structure de l'énoncé en basque, Paris, SELAF.
 • Restrepo, D. (1948), “El tú, el vos y el usted”, RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Bogotá, VII, 20-35.
 • Rezac, Milan. (2007a), “(Structural) Ergative in Basque”, MITko Workshop on Ergativityn (2007-10) emandako hitzaldiko adibidetegia. Lehen atala.
 • ——- (2007b), “Absolutive displacement in Basque”, MITko Workshop on Ergativityn (2007-10) emandako hitzaldiko adibidetegia. Bigarren atala.
 • ——- (2007c), “Last-Resort Dependent Case”, MITko Workshop on Ergativityn (2007-10) emandako hitzaldiko adibidetegia. 3. atala.
 • ——- (2008), “The syntax of eccentric agreement: The Person Case Constraint and Absolutive Displacement in Basque”, Natural Language and Linguistic Theory 28-1, 61-106.
 • ——- (2006a), Agreement displacement in Basque: Derivational principles and lexical parameters. Eskuizkribua, UPV/EHU.
 • ——- (2006b), “Escaping the Person Case Constraint: Reference-set computation in the φ-system”. In P. Pica (arg.) Linguistic Variation Yearbook 6. 97-138. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins.
 • ——- (2009), “Person restrictions in Basque intransitives.” Lapurdum, Baiona. [inprimatzen].
 • ——- (2008), “The forms of dative displacement: From Basauri to Itelmen.” In X. Artiagoitia & J. Lakarra (arg.) Gramatika jaietan Patxi Goenagaren omenez. ASJUren gehigarriak LI. Bilbo: UPV/EHU. 709-724.
 • Rholfs, G. (1966, 1968, 1969), Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, I (1966), Fonetica II (1968) Morfologia III (1969) Sintassi e formazione delle parole, Torino.
 • Riera, B. (1935), Nous estudis de gramàtica catalana, Barcelona, La Renaixença.
 • Rijk, Rudolph P.G. de. 2002. “L’antipassive basque et l’hypothèse de Levin”, Lapurdum 7.
 • ——- (1991), “Familiarity or Solidarity: The Pronoun hi in basque” RIEV, 1991-2, (Año 39), XXXVI, 373-378.
 • ——-, (2008), Standard Basque. A progressive grammar. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • ——- (2003), “Antipasiboak euskaran”. In J.Mª. Makazaga eta B. Oyharçabal (arg.), Euskal gramatikari buruzko eta literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Iker-14 (I). Bilbo, Euskaltzaindia. 385-394.
 • ——- (1999), “Zuberoa Garaiko mintzaeraren eredu bat”. Fontes Linguae Vasconum, 31, 80. zenb., 155-163.
 • ——- (1988), “Basque Syntax and Universal Grammar.” II World Basque Congress. Conference on the Basque Language. I. 69-88.[Birrarg.: Rijk, Rudolf P.G. de. 1988. De Lingua Vasconum: Selected Writtings. ASJUren gehigarriak XLIII. UPV/EHU. 251-270]
 • ——- 1993. “Basque Hospitality and the suffix –ko.” In J.I. Hualde eta J. Ortiz de Urbina (arg.) Generative Studies in Basque Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 145-162. [Birrarg.: Rijk, Rudolf P.G. de. 1988. De Lingua Vasconum: Selected Writtings. ASJUren gehigarriak XLIII. UPV/EHU. 377-390]
 • ——- 1990. “Location nouns in Standard Basque”, ASJU 24.1, 3-20.
 • Rivarola, J.L. (1984), “¿Quién es nosotros?” in Estudios de Lingüística 2, 201-206.
 • Robert, C.M. (1917), Etudes d'idiome et de syntaxe, Groningue.
 • Robertson, J.S. (1982), “The History of the Absolutive Second-Person Pronoun from Common Mayan to Modern Tzotzil” International Journal of American Linguistics, 48, 4, Oct, 436-444.
 • Robins, R. H. (1964), General Linguistics. An Introductory Survey, London, Longmans (1971, Lingüística general. Estudio introductorio, Madrid, Gredos).
 • Robinson, J.L. (1978), [Résumé de thèse par l'auteur] Dissertation Abstracts International, Section A, USA, 39, nº 2, 855. Robinson, J.L.(1978), Verbal Deference in Catalan: a Sociolinguistic Investigation of the Pronouns of Address, Stanford University, 1978, 204 p.
 • ——-(1978), Verbal Deference in Catalan: a Sociolinguistic Investigation of the Pronouns of Address, Stanford University, 1978, 204 p. (PH.D.)
 • Rodríguez, Sonia & Fernando García-Murga, (2001), “«Noun+Egin» Predicates in Basque”, Cuadernos de Lingüística del Instituto Universitario Ortega y Gasset 8, 37-51.
 • ——- 2003. “«Izen+Egin» predikatuak euskaraz”. In J.Mª. Makazaga eta B. Oyharçabal (arg.), Euskal gramatikari buruzko eta literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Iker-14 (I). Bilbo, Euskaltzaindia. 417-436.
 • Rollo, W.M. (1925), The Basque Dialect of Marquina, Amsterdam.
 • Román, Ismael. 2001. Berrizko euskera. Abadiño: Gerediaga Elkartea.
 • Romero, Juan. 2008. Los dativos en español. Madrid, Arco.
 • Ros, A. (1986), “Aditz morfologia historikorako ohar kritikoak: alokuzioa”, Enseiucarrean 2 (5-54).
 • Rotaetxe, Karmele. 1980. “Ergatiboaren sujetotasunaz”, Euskera XXV:2, 417-424.
 • ——- 1978. Estudio estructural del euskara de Ondarroa. Durango: Leopoldo Zugaza.
 • ——- (1988), Sociolingüística, Madrid, Síntesis.
 • Rubin, J. (1962), “Bilingualism in Paraguay” in Anthropological Linguistics, 4, 1, 52-58.
 • Ruiz de Larrinaga, Juan (arg.). 1954-1958. “Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte”. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, 10: 231-302; 13: 220-239, 330-348, 429-452 eta 14: 397-443. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
 • Russell, H. (1981), “Second Person Pronouns in Japanase” in Sophia Linguistica, 8-9, 116-128.

S

 • Sabatini, F. (1980), Lingua e linguaggi: Educazione, linguistica e italiano nella scuola media, Torino, Loescher.
 • Sagarzazu, T. (2005), Hondarribiko eta Irungo euskara. Irun: Alberdania.
 • Saiz, Ainhoa & Gurenda Serrano. (1999), Getariako hitanoa. Getaria: Getariako Udala.
 • Saizarbitoria, R. (1969), Egunero hasten delako, Donostia: Lur
 • ——- (1976), Ehun metro, Donostia: Lur
 • Sala, M. (1988), El problema de las lenguas en contacto, Mexico: UNAM (Universidad Nacional Autonoma De México).
 • ——- (1998), Lenguas en contacto, Gredos: Madrid.
 • Salaberri, P. (2000), “Luzaideko euskara, Mezkirizkoaren eta Aezkoakoaren argitan”. [K. Zuazo, arg.], Dialektologia gaiak: 221-259. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia eta Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • Salaberri, Patxi & Peio Kamino. (2001a), “Hitz eratorriak Luzaideko hizkeran”. Fontes Linguae Vasconum, 33, 86. zenb., 67-86.
 • —— (2007), Luzaideko euskararen hiztegia. Iruñea: Nafarroako Gobernua eta Euskaltzaindia.
 • —— (2001b), “Aditz trinkoen orainaldiko formak Luzaideko euskaran”. Fontes Linguae Vasconum, 33, 87. zenb., 193-202.
 • Salaburu, P. (1986a), “Uztardura Teoria”. In P. Goenaga (arg.), Euskal sintaxiaren zenbait arazo. Donostia-San Sebastián: UPV/EHU. 59-94.
 • ——- (1992), “Euskara, hizkuntza ergatiboa ote da?”. In Luis Villasanteri omenaldia. Iker-6. Bilbo: Euskaltzaindia. 417-433.
 • ——- (1984), Hizkuntz teoria eta Baztango euskalkia: fonetika eta fonologia (2 ale). Leioa: Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • ——- (1984), Arau Fonologikoak. Hizkuntz Teoria eta Baztango Euskalkia: Fonetika eta Fonologia, 2 lib., Bilbao, EHU.
 • ——- (2002), Euskararen etxea, Irun: Alberdania
 • Salaburu, Pello & Xabier Alberdi (2012) (argitaratzeko), The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country, CBS, UNR
 • Salaburu, Pello & Maite Lakar. (2005), Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia. Bilbo: Nafarroako Gobernua eta Euskaltzaindia.
 • Salazar, B. (2001), Ugaoko euskara. Bilbo: Ediciones Beta III milenio.
 • Saltarelli, M. (1988), (With Miren Azkarate, David Farwell, Jon Ortiz de Urbina & Lourdes Oñederra.) Basque. New York: Croom Helm. Reprinted in London / New York: Routledge.
 • Samper, P.J. (1833), “Curiosidades euskaras. Carta escrita en el subdialecto salacenco al Príncipe Luis Luciano Bonaparte, por D. Pedro José Samper, Abad de Jaurrieta, acompañada de notas gramaticales redactadas por aquél ilustre bascófilo”, Revista Euskara, 6, 322-336.
 • Sanchez de Zavala, V. (1973), Indagaciones praxiológicas, Madrid, Siglo XXI.
 • Sánchez, C. (1999). ‘Los cuantificadores’ . Gramática descriptiva de la Lengua Española. I.Bosque eta V.Demonte (arg.): 1024-1128
 • Sánchez Manzanares, M.C. (2009), “Procedimiento trópicos en la neología semántica: sistematicidad y creatividad”, Revista de Investigación Lingüística, nº 12 (2009), 123-146.
 • Santisteban, Karlos. (2007), Onomatopeia eta adierazpen hotsen hiztegia. Bilbo: Gero.
 • Santos, M. (2004), Mecanismos de adaptación de préstamos y formación de calcos nominales en la traducción de los evangelios, doktorego-tesia, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
 • Sapir, E. (1924), “Culture, genuine and spurious” in American Journal of Sociology, 29, 401-429.(=D.G. Mandelbaum, Selected Essays, berkeley and Los Angeles, University of California Press, 308-331).
 • Sarasola, Ibon. (1977), “Sobre la bipartición inicial en el análisis en constituyentes”, ASJU 11, 51-90.
 • ——- (2008/10), Egungo Euskararen Hiztegia
 • ——- (2007), Euskal Hiztegia, Donostia: Elkar.
 • ——- (1997), “Euskal hiztegigintzaren eta terminologiaren inguruan”, in Nazioarteko Terminologia Biltzarra, IVAP-UZEI: Donostia.
 • Sarasua, Asier, Aintzane Agirrebeña eta Leire Zenarruzabeitia. (2005), Eibarko euskara. Eibar: Eibarko Udala.
 • Sarmiento, Ramón. (1996), “Tres modelos de gramática tradicional en España”, in K. Dutz & H.-J. Niederehe (arg.), Theorie und Rekonstruction. Münster: Nodus, 25-53.
 • Satrustegi, J.Mª (1977), “Promesa matrimonial del año 1547 en euskera de Uterga”, Fontes Linguae Vasconum, 9, 109-114.
 • ——- (1981), “Xukako aditz-joskera Luzaideko mintzairan” in Euskaltzaindia, Iker-1, 343-354.
 • ——- (1993), “Relectura de los textos vascos de espionaje del siglo XVI”, Fontes Linguae Vasconum, Studia et Documenta, 64, 443-475.
 • Sauri, R. (1997). ‘Tractament lexicogràfic dels adjectius: aspectes a considerar’. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Barcelona
 • Saussure, F. (1916), Cours de linguistique générale. Lausanne, (1945, Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada)
 • ——- 1916. Cours de Linguistique Générale, ed. by Charles Bally, Albert Sechehaye & Albert Riedlinger. Lausanne: Payot.
 • Scalise, S. (1984), Generative Morphology. Dordrecht: Foris Publications (1987, Morfología generativa. Madrid: Alianza Universidad Textos)
 • Schiffrin, D. (1987), Discourse Markers, Cambridge, England, CAmbridge U Press, Cloth, $np.
 • ——- (1987), “Discovering the Context of an Utterance” in Linguistics 25, 1 (287), 11-32. (Country Of Publication: Germany, West BRD).
 • Schliebitz, V.(1886), Die person der Anrede in der französischen Sprache, Breslau.
 • Schmidt, S.J. (1973), Teoría del texto, (Espainierazko itzulpena, Madrid, 1977, Cátedra).
 • Schoch, M. (1978), “Problème sociolinguistique des pronoms d'Allocution: tu et vous. Enquête à Laussanne”, Linguistique, 14, nº 1, 55-73.
 • Schuchardt, H. (1893), “Sobre la formación de las flexiones de relación del verbo vasco”, (Angel Goenagak prestaturiko espainierazko argitalpena -Baskische Studien I, Viena 1893koarena-, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 28, 1972, 217-337).
 • ——- (1923), Primitiae Linguae Vasconum, espainierazko argitalpena, A. Yrigarayk (1947) prestatutako ohar eta iruzkinez hornitua eta Urkijoko jaunaren sarrerako gutun batez, Salamanca, C.S.I.C.
 • Sebeok, T.A. (1960), Style in Language, Cambridge, Mass., MIT Press.
 • Segurola, I. (1992), “Gizon, gizarte, gizagaixo”, Euskaldunon Egunkaria, 1992-4-30, 26.or.
 • Shields, K. (1986), “Some remarks about the personal pronouns of Indo-European”, Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung, 99, 10-22.
 • Silverberg, W.V.(1940), “On the psychological significance of Du and Sie”, Psychoanalytic Quarterly, vol.9, 509-525.
 • Silverstein, M. (1977), “Cultural Prerequisites to Grammatical Analysis” in Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics, 139-151. (Country Of Publication: United States).
 • Slobin, D.I. (1963), “Some aspects of the use of pronouns of address in Yiddish” in Word, 19, 193-202.
 • ——- (comp.) (1967), A field manual of cross-cultural study of the adquisition of communicative competence, Berkeley, California: University of California.
 • Slobin, D.I., Miller, S.H., Porter, L.W. (1968), “Forms of address and social relations in a business organization” in Journal of Personality and Social Psychology, 8, 3, 289-293.
 • Sohn, H.M. (1981), “Power and Solidarity in the Korean Language”, Papers in Linguistics: International Journal of Human Comunication, 14 (3), 1981, 431-452.
 • Sole, E. (2002). El noms col-lectius catalans. Descripció I reconeixement. Doktorego Tesia. Universitat Pompeu Fabra.
 • Solé, Y. (1970), “Correlaciones socio-culturales del uso del `tú'/`vos'y `usted' en la Argentina, el Perú y Puerto Rico” in Thesaurus, XXV, 161-195.
 • ——- (1978), “Sociocultural Determinants of Symmetrical and Assymmetrical Address Forms in Spanish” in Hispania, 61, 4, Dec, 940-949.
 • Solis, Gregoria. (1993), “Lizarragako euskararen azterketa”. Fontes Linguae Vasconum, 25, 62. zenb., 95-123.
 • Soloeta, P., “Carta abierta”, Euskal-erria, LXXV (30-11-1916), nº 1165
 • Sorel, CH. (1667), La Bibliothèque françoise, 2. argit., Paris.
 • Southworth, F.C. (1974), “Linguistics marks for power: Some relationships between semantic and social change” in Anthropological Linguistics, 16, 5, MAy, 177-191.
 • Speight, K. (1975), Italian, Teach yourself books, London, The English Universities Press.
 • Spreng, Bettina. (2000), “The Passive in Basque”. In Proceedings of the Annual Meeting of the Niagara Linguistic Society 2000, University of Toronto. Toronto Working Papers in Linguistics 19. 87-106.
 • Stankiewicz, E. (1958), “Slavic kinship and the perils of the soul” in Journal of American Folklore, 71, 115-122.
 • Steffens, M., Baiwir, E., (2009), “Neología semántica y polisemia: el caso del truncamiento”, Revista de Investigación Lingüística, nº 12 (2009), 175-184.
 • Stidson, R.O. (1917), The Use of YE in the Function of Thou in Middle English Literature from Ms. Auchinleck to Ms. Vernon: A Study of Grammar and Social Intercourse in Fourteenth-Century England, Stanford University Press.
 • Stoffel, G.M. (1983), “Forms of Address amongst German-English, Bilinguals in New Zeeland” in General Linguistics, 23, 2, summer, 79-93.
 • Stone, G. (1977), “Address in the Slavonic Languages” in The Slavonic and East European Review, 55, 4, Oct, 491-505. (Country Of Publication: United Kingdom).
 • Stouffer, S.A., Guttman, L. et. al. (1950), Measurement and Prediction, Princeton University Press.
 • Stowell, T. (1989), “Subjects, Specifiers, and X-bar Theory”, in M. Baltin and A. Kroch (arg) Alternative Conceptions of Phrase Structure, Chicago: Chicago University Press, 232-262.
 • ——- (1991), “Determiners in NP and DP”, in K. Leffel and D. Bouchard (arg), Views on Phrase Structure, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 37-56.
 • Strbáková, R. (2007), Procesos de cambio léxico en el español del siglo XIX: el vocabulario de la indumentaria, Tesis Doctoral. Granada: Editorial de la Universidad de Granada.
 • Suseendirrajah, S. (1978), “Caste and Language in Jaffna Society” in Anthropological Linguistics, 20, 7, Oct, 312-319.
 • Swartz, M. (1960), “Situational determinants of kinship terminology” in Southwestern Journal of Anthropology, 16, 393-397.
 • Swiggers, Pierre. (1985), “L'article en français: histoire d'un problème grammatical”. Revue de linguistique romane 49, 379-409.

T

 • Takao, S. (1987), “What is the category of Person in Language” in TAKAO, s. (1987), Reflections on Japanese Language and Culture. Tokyo: The Institute of Cultural and Linguistic Studies, Keio University, Studies in the Humanities and Social Relations, XV, 87-105.
 • Terminologia Batzordea (Euskararen Aholku Batzordearen Terminologia Batzorde-atal Berezia), (2004), “Maileguak eta kalkoak terminologia-lanean”.
 • Thorne, B., Henley, N. (1975), Language and Sex, Rowley, Mass., Newbury House.
 • Thorne, B., Henley, N. (Book Author), (Eds) Crewe, W.J., Language and Sex: Difference and Domination. Contributor(s): A.Graham, P.Trugdill, N.Henley, M.Swacker. Edition Date: 1975RELC Journal (1977), 8, 1, June, 89-92. Coden: Reljarpub.Year: 1977. Country Of Publication: Singapore. Document Type: Book Review.
 • Tilakaratne, S. (1988), “Social Deixis in Sinhalese: The Pronoun System”, Kansas Working Papers in Linguistic Studies, USA, 13, 174-190.
 • Tiscornia, E.F. (1930), “Geografía del voseo” in La lengua de Martín Fierro, Buenos Aires, 1930, 119-137; 161-191M; 289-290.
 • Tiugan, M. (1984), “Aspects of the Verbal Behaviour in an Urban Community. The Usage of the Personal Pronouns of Direct Address” in Revue Roumaine de Linguistique, 29, 3, May-June, 203-219.
 • Tohrer, C. (1967). Die Wortzusammensetzung im modernen Französisch. Tübingen. [Azkarateren 1990, 1991 lanetatik hartua]
 • Torrejon, A. (1986), “Acerca del Voseo Culto de Chile” in Hispania, 69, 3, Sept, 677-683.
 • Tovar, Antonio. (1980), Mitología e ideología sobre la lengua vasca. Madril: Alianza Editorial. Berrargit. Donostia: Basandere, s.a. [2008].
 • ——- (1950), La lengua vasca, San Sebastián, Biblioteca Vascongada de los Amigos del País.
 • Trask, Robert Larry. (2002), “Ergativity and accusativity in Basque”. In K. Davidse eta B. Lamiroy (arg.), The nominatyive & accusative and their counterparts. Amsterdam: John Benjamins. 265-284.
 • ——-, (1997), The history of Basque. London / New York: Routledge.
 • ——- (1977), “Historical Syntax and Basque Verbal Morphology: Two Hypothesis”. In W. A. Douglas, R. W. Etulain & W. H. Jacobsen (arg.), Anglo-american Contributions to Basque Studies. Essays in Honor of Jon Bilbao. Reno: Univ. of Nevada. 203-425.
 • ——- (2003), “The noun phrase: nouns, determiners and modifiers; pronouns and names”. In J.A. Hualde & J. Ortiz de Urbina (eds.) A grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 113-170.
 • ——- (1981), “Basque verbal morphology” in Euskaltzaindia (1981), Euskalarien nazioarteko jardunaldiak. Iker-1, Bilbao, 285-304.
 • Trudgill, P. (1974), Sociolinguistics, Middlesex, Penguin.
 • Turón, L. (2004). “Las formas prefijadas tónicas en catalán y español (sobre-, sota-, contra-, entre-)”. In e. pérez gaztelu, i. zabala, l. gràcia (ed.) Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco: 239-260. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.
 • Txillardegi. (1980), “Zubererazko transkribaketa bat”. Fontes Linguae Vasconum, 12, 34. zenb., 29-36.
 • ——- (1968), “Hika eta zukako aditz-joko edo konjugazioaz”, Euskera 13, 127-136.
 • ——- (1977), Oinarri Bila, Donostia.
 • ——- (1978), Euskal Gramatika, Bilbao, Ediciones Vascas.
 • ——- (1959), Leturiaren egunkari ezkutua, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1960), Peru Leartzako, Zarautz: Itxaropena
 • ——- (1968), Elsa Scheelen, Bilbo: Kriseilu
 • ——- (1970), Sustrai bila, Donostia: Sendoa
 • ——- (1979), Euskal Aditz Batua, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1980), Euskal Fonologia, Bilbo: Ediciones Vascas
 • Txurruka, Alazne & Josune Urbieta. (2003), Debako euskara. Deba: Ostolaza Kultur Elkartea.
 • Tyler (1965), “Koya language morphology and patterns of kinship behaviour” in American Anthropologist. vol.67, 1428-1440.

U

 • Ugarte, I. (1997), Euskal Hizkuntza eta Literatura H.S.A.O.L., Vitoria-Gasteiz: Euskal Herriko Curriculuma Eratzeko eta Irakasleen Prestakuntzarako Institutua.
 • Ugarte, Martin. (1993), Legazpi barrutiko itzen bilduma. Oñati.
 • Uhlenbeck, C. (1909). “Suffixes du Basque servant à la connaisasance de la formation des mots en Basque”, RIEV III-1: 192, 401
 • Ullmann, S. (1962), Semantics: An Introduction to the Science of Meaning, Oxford, Blackwell (1978, Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid, Aguilar).
 • Ullrich, H.E. (1976), “The Kannada verb: Sociolinguistic implications”, International Journal of Dravidian Linguistics, 5, 327-337.
 • Ultan, Russell. (1978), Size-sound symbolism. Joseph Greenberg (arg.), Universals of Human Language. Volume 2: Phonology. Stanford: Stanford University Press, 525-568.
 • UNED, (1988), Bergarako euskera. Bergara.
 • Ortiz de Urbina, Jon (2003), “Periphrastic constructions”. Jose Ignacio Hualde eta Jon Ortiz de Urbina (arg.), A Grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 290-306.
 • Urgell, Blanca. (1995), “Atari gisa”, in B. Urgell (arg.), Francisco Ignacio Lardizabal. Testamentu Zarreko Kondaira, 2 lib. Donostia: Euskal Editoreen Elkartea, I, i-lxxxi.
 • ——- (2002), Euskal Lexikografia. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. Irakaskuntza proiektu argitaragabea.
 • Uribe-Etxebarria, Myriam. (1989), “On noun incorporation in Basque and some of its consequences in the phrase structure”, University of Connecticut-eko eskuizkribua.
 • Urkijo, Julio, (1919), “Los refranes de Garibay”. Berrargitaratua Revista Internacional de Estudios Vascos, 27: 493-694. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1976.
 • Urrutia Cardenas, H., Alvarez Alvarez, M. (1983), Esquema de morfosintaxis histórica del español, Bilbao, Universidad de Deusto.
 • Urte, P. (1712), Grammaire cantabrique basque, Bagnères de Bigorre, Imprimerie D. Berot.
 • UZEI, (2002), Terminologia-lanaren metodologiako eskuliburua, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Vitoria-Gasteiz.

V

 • Vallverdu, F. (1973), El fet lingüístic com a fet social, Barcelona, Edicions 62.
 • Van Eys, Willen Jan. (1879), Grammaire comparée des dialectes basques, Paris.
 • Varela, S. (1990), Fundamentos de Morfología, Madrid: Síntesis.
 • Vasmer, M. (1955), Russisches Etymologisches Wörterbuch, 3, Heidelberg, Carl Winter Universitëts-verlag.
 • Venkitachalam, S. (1981), “Personal Pronouns and Pronominal Forms in Malayan”, International Journal of Dravidian Linguistics (IJDL), Ind., 1981, 10, nº1, 140-159.
 • Videgain, L. (), “Alokutiboa LOPEZengan (1782)”, in Euskaltzaindia, Iker-2, 625-646.
 • Villasante, L. (1983), Estudios de sintaxis vasca. Oñate: Editorial Franciscana Aranzazu.
 • ——- (1961), Historia de la Literatura Vasca, Burgos, 1979, Edit. Aranzazu.
 • ——- (1988), Euskararen auziaz, Colección Eleizalde 9.
 • ——- (1970), Hacia la lengua literaria común, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1972), La declinación del vasco literario común, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1974), Palabras vascas compuestas y derivadas, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1976), Sintaxis de la oración compuesta, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1978), Estudios de Sintaxis Vasca, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1980a), La h en la ortografía vasca, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1980b), Sintaxis de la oración simple, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1986), La oración causal en vasco, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1994), “Euskara batuaren filosofiaz”, Euskera XXXIX, 2. Aldia, 647-673, Bilbo: Euskaltzaindia
 • Voegelin, C.F., Voegelin, F.M., Yamamoto, A.Y., Yamamoto, A.Y. (1977), “Presuppositional Culture Spaces” in Anthropological Linguistics, 19, 7, Oct, 320-353.
 • Voeltz, F.K.Erhard & Christa Kilian-Hatz (argk.) (2001), Ideophones. Amsterdam eta Filadelfia: John Benjamins.
 • Vorlat, E. (1976), “Are the Persuaders Well Hidden? On Language in Advertising” in Leuvenese Bijdragen, 1976, 65, 3, 291-310. (Country of publication: Belgium)

W

 • Wales, K. (1978), “Further Notes on Personal Reference in Colloquial English” in UEA Papers in Linguistics, 7, Apr, 1-10.
 • Wales, K.M. (1983), “Thou and You in Early Modern English: Brown and Gilman Re-Appraised” in Studia Linguistica 37, 2, 107-125.
 • Wallace, D.M. (1905), Russia, New York, Holt.
 • Warren Hampton (1974),“On teaching “tú” and “usted” to the beginner”, Hispania, 57, sept., 478-479.
 • Watson, R. (1975), “Interactional Uses of Pronouns” in Pragmatics Microfiche, 1, 3, A3-C1. (Country Of Publication: United Kingdom)
 • Weiher, C. (1976), “Sexism in Language and Sex Differences in Language Usage: Which Is More Important?” in College Composition and Communication, 27, 3, Oct, 240-243, Country of Publication: United States
 • Weinberg, B.F., Najt, M. (1969), “Los pronombres de tratamiento en el español de Bahía Blanca”, Universidad Nacional del Sur, 1969.
 • Weinberg, B. (1970), “La evolución de los pronombres de tratamiento en el español bonaerense” in Thesaurus, XXV, 12-22.
 • Weinstein, M. ( ), Using pronouns and Other Referents, Book-Lab., date not set.
 • Wellander, E. (1952), “Ni eller Du?”, Svenska Dagbladet, Abuztua, 13, 1952.
 • Whaley, Lindsay J. (1997) Introduction to Tipology. The unity and diversity of language, Thousand Oaks, Sage Publications.
 • White, D. (1980), “Naming names in our social no-man's-land” in New Society, 3 April, 7-9.
 • Whorf, B.L. (1956), Language, Thought and Reality: Selected Writings, (ed. J.B. Carroll), New York, Wiley.
 • Weinerman, C. (1976), Sociolingüística de la forma pronominal, México, Trillas.
 • Weinreich, U. (1953/1968/1974), Languages in Contact: Findings and Problems, Mouton: La Haya. (Lenguas en contacto. Descubrimientos y problemas, Universida Central de Venezuela, 1974).
 • Welte, W. (1985), Lingüística Moderna: terminología y bibliografía, Madrid: Gredos.
 • Wittemants, E.P. (1967), “Indonesian terms of address”, Social Forces, 46, 48-51.
 • Wolff, P. (1988), “Nouvelles recherches sur le voivoiement: quatre poèmes épiques, quatre formes d'addresses, quatre témpéraments nationaux?”, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes Rendus des Séances de L'Anné, FRA, nº 1-3, 58-74.
 • Wyborski, R. (1986), “Je, on d'eux: An Orwellian Approach to Pronouns”, “Je, on d'eux: une approche pronominale orwellienne” in Sociolinguistics, 16, 2, Dec, 51-55. (Country Of Publication: United States)

Y

 • Yang, Y.L. (1988), “The English Pronoun of Address: A Matter of Self Compensation”, Sociolinguistics, NLD, 17, nº 2, 157-180.
 • Yassin, M.A.F. (1975), A linguistic study of forms of address in Kuwaiti Colloquial Arabic, Leeds University (Ph.D. Dissertation).
 • Yrizar, Pedro, (1991), “Sobre la extension del subjuntivo y del potencial vizcainos.” In Joseba A. Lakarra & Iñigo Ruiz Arzalluz (eds.), Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum, 1093-1104. San Sebastian: Diputación Foral de Guipuzcoa.
 • ——- (2002), Morfología del Verbo Auxiliar Suletino. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——- (1949), “Los dialectos y variedades del vascuence”, Homenaje a Don Julio Urquijo, San Sebastián, I, 275-424.
 • ——- (1975), “Aditza euskalki guzietan”, Euskera, 20, 407-451.
 • ——- (1981), Contribución a la dialectología de la lengua vasca, 2 liburuki, Donostia, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa.

Z

 • Zabala, I. (2004), “Los predicados complejos en vasco”. In E. Pérez Gaztelu, I. Zabala eta Ll. Gràcia (arg.), Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Donostia, Deustuko Unibertsitatea. 445-534.
 • ——- (1999), “Izen-sintagma konplexuak: adjektiboen segidak.” In J.C. Odriozola (arg.) Zenbait gai euskara teknikoaren inguruan. Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. 107-158.
 • ——- (1993). Predikazioaren teoriak gramatika sortzailean (euskararen kasua). Doktorego-tesia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • Zabala, I. & J.C. Odriozola (1994). ‘Adjektiboen eta adberbioen arteko muga zehatzik eza’. International Journal of Basque Linguistics and Philology 27 (2): 525-541.
 • ——- (2004). ‘Los complejos posposicionales en vasco’. Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Deustuko Unibertsitatea. E.Pérez Gazteleu, I.Zabala & L.Gràcia (arg.): 281-316
 • Zabala, Juan Mateo. (1848), El verbo regular vascongado del dialecto vizcaino. Donostia: Ignacio Ramón Baroja.
 • Zalbide, M. (1982), “Hitz-eraketa: lexiko-sorkuntzarako baliabideak”, in UZEI, Hizkuntzalaritza Hiztegia. Donostia: Elkar.
 • ——- (2006), “Lardizabalen gramatika, bere gizarte-giroan”, Euskera 51:1, 71-103.
 • Zamarripa, Pablo. (1987), Manual del vascófilo. Bilbao: Wilsen Ed.
 • ——- (1909), El Baskuence facilitado: gramática bizkaina o método teórico práctico para aprender en poco tiempo el baskuence bizkaino, Bilbo, Imprenta y Librería de José de Astuy.
 • ——- (1929), Conjugaciones guipuzcoanas, Bermeo, Gaubeka.
 • ——- (1947), Gramática vasca, Bilbao.
 • ——- (1955), Gramática vasca, Bilbao.
 • Zamora, Jorge. (2001), Gorliz 1900. Gorliz, Gorlizko Elizatearen Udala.
 • Zatarain, A. (1977), “Ni naiz ta i aiz”, Euskera, 22-2, 739-746.
 • Zavala, P. (1848), El verbo regular vascongado, Donostia, Imprenta de Ignacio Ramón Baroja.
 • Zelaieta, Luis M. (1990), Zornotzako aditz-eren karinkara. Zornotza: Amorebieta-Etxanoko Udala.
 • Zelaieta, Edu. (2008), Baztan-Bidasoako hizkeren azterketa dialektologikoa. Iruñea: Nafarroako Gobernua eta Euskaltzaindia.
 • Zenenko, G.P. (1981), “Los paradigmas de los pronombres personales en ruso y español”, Revista Española de Lingüística, Madrid, 11, nº 1, 161-173.f
 • Zuazo, K. (2008), Euskalkiak, euskararen dialektoak. Donostia: Elkar.
 • ——- (2006), Deba ibarreko euskara. Dialektologia eta Tokiko batua. Eibar: Badihardugu Euskara Elkartea.
 • —— (2008), Euskalkiak, euskararen dialektoak. Donostia: Elkar.
 • ——- (1988), Euskararen batasuna, Bilbao: Euskaltzaindia
 • ——- (1989), “Euskara batua, aintzindariak eta beste”, in Euskera XXXIV, 2. Aldia
 • Zubiaur, José Ramón. (1990), Las ideas lingüísticas vascas en el s. xvi (Zaldibia, Garibay, Poza). Donostia: Deustuko Unibertsitatea & EUTG.
 • Zubiri, Juan Jose eta Patziku Perurena (1998), Goizueta eta Aranoko hizkerak. Leitza: Nafarroako Gobernua, Goizuetako Udala eta Aranoko Udala.

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Erreferentziak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3