Erabiltzaile Tresnak


gizt:6:2

Arantzazuko bilkura: hasiera (1968)

MANUEL LEKUONA, EUSKALTZAINBURUA GARAI HARTANArantzazura hurbildu zirenek 50 pezeta ordaindu behar izan zuten matrikula gisa: hori egitea onartu zen behintzat Euskaltzaindiak Donostian irailean egin zuen bilkuran. Bilera horretan berean A. Zatarainek bere sakelatik 1.000 pezetako bat eman zuen gastuak arintzeko (Euskaltzaindia 1971, 193). “Sociedad Internacional de Azafatas” (SIA, SA) izeneko elkarte batek egindako gutun baten berri eman zen: Arantzazun berehala egin behar zen bilera zela eta, haien zerbitzuak eskaintzen zituzten.

Aldatzeko nahia eta erabakien beldurra

Arantzazuko bilkura hasieran bi gauza nahasi ziren, eta trabatu, elkarren artean: batetik, gogo ikaragarria zegoen batzartutako anitzen artean batasuna lehenbailehen egiteko; bestetik, euskaltzain askok beldurra zuten kontuarekin, beldurra, besteak beste, gatazka larriak sor zitezkeelako. Garbi ikusten da hori garai hartako dokumentuetan. Manuel Lekuona euskaltzainburuaren sarrera hitzetan nabarmentzen da inon baino hobeki: batasuna, bai, baina kasu. Batasuna idazleentzat bakarrik egin behar da. Hizketan, “itz, orain arte bezala, bakoitzak bere eran”, herrian “orain arte bezala”. Literaturan ere, batasuna “idazti errikoietan, ez goi-idaztietan”: “ez olerkietan, eta Nobelistikan, adibidez; hortan idazleak azke gelditzen dirala, bakoitza bere erara”.

Batasuna alor jakin batzuetan bakarrik egin behar da: aldizkarietan (garai hartako aldizkari batzuen izena ematen da: “Zeruko argia”, “Anaitasuna”, “Yakin”, eta abar) ikastoletan (“liburuetan eta jolasketetan”) eta “liturgiaren zenbait zatitan”. Hor bakarrik behar zela batasuna zioen Lekuonak, nahiz zaila gertatzen den argi ikustea erabiltzen zituen irizpideak. Lekuona jauna baimen eske bezala ari da bere sarrera hitzetan. Zeren bidea “zalla” da, gure hizkuntza aberatsa “pobretu” egingo baita batasunaren bidetik, bakoitzak txikitatik izan duena baztertu beharko du, eta besterena hartu: “eta orrek ere min ematen digu”. Nola gorputz gaixoari ebakuntza egiten zaion, gaizki dagoen atala gorputz osasuntsutik bereizteko, hori gertatuko da euskarekin. Euskara indartzeko “beso-bakartu egin bear”, “anka-bakartu egin bear”, mahastiekin gertatzen den bezala: mahats ondoa “iñaustu”, “kimatu” egiten den gisan. “Min protxugarria” da hori. Ez da batasuna, hala ere, “panazea” izango: berdin-berdin hilko da euskara erabiltzen ez badugu.

Oñaztarrak eta ganboatarrak

Baina ez da euskaltzainburua horretan geratzen: non egiten den biltzarra ekartzen du gogora. Oñatin. Eta badakigu zer den Oñati: oñaztar eta ganboatarren tokia, borroken lekua: “Ez gatzazkiela, gure arbaso makur aien urratsai jarrai iñolaz ere”, “ez gatozela Arantzazura, bakoitzak bere ezpata eskuan”. Egin dezagun bakea.

Badirudi bakea egin behar zela borrokan hasi gabe. Adierazgarria da hasierako hitz horien zatirik nabarmenenak holakoak izatea, eta ez batasunari legozkiokeen funtsezko oinarri akademikoen ingurukoak. Horrek islatzen du, neurri handi batean, garai hartan bizi zen gatazka, bi edo hiru belaunaldien artekoa. Biltzar ostean Euskaltzaindiak argitaratu zituen dokumentuetan aipatzen da 1920an eskatu zitzaiela batasunaren inguruko ikerlan bat egin zezaten Campion eta Broussain, P. jaunei. Eta geroztik gai bera izan dutela esku artean behin baino gehiagotan Azkue, Altube, "Orixe", edo Eguskitza bezalako euskalariek. Eta berrikiago gai beraz arduratu direla Krutwig, Villasante, Laffite, Irigarai eta abar. Etorri da, hortaz, ordua, gaiari behar bezala heltzeko, euskararen etorkizunak hain beharrezkoa duen batasuna (“literario batasuna”, sic), garatzeko. Biltzarreko araudia oso xehea da, zehatza: hitza eskatzen duen bakoitzak hamar minutu izango ditu hitz egiteko eta “maaiburukoeri begira mintza bearko dira”. Dena magnotofonoz jasoko da, eta erabakiak hartzeko orduan bozetara joko da. Batzarra irekia baldin bada ere (idazleak, ikastoletako irakasleak…zeuden deituak), boza euskaltzainek eta batzorde teknikokoek bakarrik izango dute, eta hirutik biren diferentzia beharko da erabakia ontzat emateko.

Mitxelena, batzorde teknikoaren buru

RIKARDO ARREGI, BATASUNAREN BULTZATZAILEA, 1942-1969Mitxelena zen batzorde teknikoaren burua, eta mahaiburukoak ziren Haritxelar, Irigarai, Erkiaga, Lafitte, Larzabal, P., Irigoien, Labaien eta Satrustegi (“Beretariko norbaitek uts egitera, bertara joaten diran euskaltzañak beteko dute [tokia]”)1. Euskaltzainburuaren sarrera hitzaldiaz gain, baziren beste hitzaldi nagusi batzuk –ez dakigu zer irizpideren arabera aukeratu zituzten–, espresuki gonbidatuak. Hauek ziren egileak: Mitxelena (“Ortografia”), batzorde teknikoaren izenean; Luis Villasante (“Itzen formak”), Ambrosio Zatarainen (“Itz berriak”), eta Salbador Garmendia (“Deklinazioa”). Gero, argitalpen ofizialetan izenburuak aldaturik argitaratu ziren, eta hurrenkera ere aldatua2. Argitalpen ofizial horretan, hitzaldi horietaz gain, badira beste lan batzuk ere. Horrela, Villasantek egindako “Batasunari buruz bibliografia” izeneko lana eta “Batasunari buruz batzuk agurka eta beste batzuk aurka” izeneko atala, non biltzen baitira, laburturik (“osorik ematerik ez dagoen ezkero”), beste hamabi ekarpen: "Txillardegi", Gereño, Lojendio eta "Iratzeder", batetik, batasunaren inguruan; Mokoroa, Onaindia eta Kamiñazpi, bestetik, batasunaren auziaz, eta “h” letraz; Etxaide, J., Murua eta Krutwig jauna “h” letraren inguruan mintzatzen dira; “batasuna eta izena” aztertzen du Santamaria jaunak eta Kerexeta “deklinazioa” izeneko gaiaz ari da. Eztabaiden parte batzuk ere jasotzen dira (“Elkar-hizketak”), euskaltzainburuaren amaiera hitzak (“Azken-itz”), eta “Batasunerako hiztegia” deitu dokumentua, buruaren azken hitzen ondoren.

Lan horien guztien artean oinarrizkoena Mitxelenarena da. Batzorde teknikoaren izenean aurkezten du, baina ez da dudarik gehiena berak egina dela. Berehala ikusiko dugun gisan, lan horrek euskararen atal asko ukitzen ditu, baina ez du izenburu egokirik. Lehenbiziko argitalpenean “Ortografia” (Euskaltzaindia 1968) izena darama izen nagusi gisa. Bada beste bilduma bat (Mitxelenaren txostena eta hitz zerrenda biltzen ditu), baina hau idazmakinaz egina da, nahiz Kriselu argitaletxearen marka daraman (Ricardo eta Begoña Arregui, 1969). Hor “Ortografiaz” izenarekin ageri da. Ondoko urteko argitalpenean (“Euskera batasuna”) ez du izenbururik: aurkibidean sei atalak ikusten dira (lehenbizikoa bakarrik ortografiari buruzkoa), eta liburua zuzenean hasten da atal bakoitzarekin lehenbiziko atalarekin, goiburuko izen ofizial orokorrik gabe. Ez zuen liburu horrek urte horretako argitalpen txukunen saririk irabazi.

— Egilea: Pello Salaburu

1 Hemengo aipamen guztiak “Euskeraren batasuna” izeneko dokumentutik hartuak dira. Manuel Lekuonaren sarrera hitzaldia da. Hemen ikus daiteke dokumentua
2 Lanak Euskaltzaindiaren aldizkari ofizialean argitaratu ziren lehenik: “Arantzazu-ko biltzarrak” (sic), 1968, urriaren 3, 4 eta 5-ean”, Euskera XIII, 1968, 137-265. Euskaltzaindiak, ondoko urtean, argitalpen berezi bat egin zuen, “Irakur sail” izeneko bildumari hasiera emanez: “Euskera Batasuna” (1969). Baina edizio berri honetan Villasantek batasunari buruzko prestatutako bibliografia, euskaltzainburuaren sarrera hitzak, “Batasunerako hiztegia”, “Literatura euskeraren batasunari buruz Euskaltzaindiaren agiria” eta euskaltzainburuaren azken hitzak bakarrik biltzen dira. Gainerako hitzaldiak ez dira aipatzen.

lanaren aipamena nola egin...

Pello Salaburu, "Arantzazuko bilkura: hasiera (1968)", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3