Erabiltzaile Tresnak


morf:2:bibl

Bereizgarri tipologikoak:

Erreferentziak

 • Alberdi, Xabier. 1996. Euskararen tratamenduak: Erabilera. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Albizu P. eta B. Fernández (arg), Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian, Gasteiz: EHU-Arabako Foru Aldundia
 • Altube, Seber. 1930. Erderismos. Bermeo: Gaubeka
 • Anscombre J.-C., Bidart P. (arg) 1980. La Nouvelle société Basque: ruptures et changements. Paris: Hartmattan D. L.
 • Artiagoitia, Xabier. 2002a. “The functional structure of the Basque noun phrase”, in X. Artiagoitia, P. Goenaga eta J.
 • A. Lakarra (arg), 73-90
 • ——-, 2002b. “-(t)zar atzizkidun hitzen jokabide sintaktikoaren inguruan”, FLV 91, 443-462.
 • ——-, 2004. “Izen-sintagmaren berziklatzea: IS-tik izenaren inguruko funtzio-buruetara”, in P. Albizu eta B. Fernández (arg), Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian, Gasteiz: EHU-Arabako Foru Aldundia, 11-38
 • ——-, 2006. Euskarazko izen-sintagma: arkitektura eta egitura funtzionala (“Euskal Gramatika: Sintaxia” ikerlanerako proiektua, eskuidazkia, UPV/EHU
 • Bath D.N.S. 1991. Grammatical Relations. London & New York: Routledge
 • Brettschneider, Gunther. 1979. Typological Characteristics of Basque. In: Frans Plank (ed.) 371-384.
 • Cinque, Guglielmo. 2005. “Deriving Greenberg’s Universal 20 and Its Excepctions”, LI 36, 3: 315-332.
 • Clackson, James. 2007. Indo-European linguistics: An Introduction. Londres: Cambridge University Press.
 • Comrie Bernard, ed. 1987. The Major Languages of South Asia, the Middle East and Africa. Londres: Routledge.
 • Coopmans P., M. Everaert and J. Grimshaw , eds. 2000. Lexical Specification and Insertion. Amsterdam: Benjamins
 • Dryer, Matthew S. 1992. “The Greenbergian word order correlations”, Language 68-1, 81-138.
 • Erdocia, K. (2009). Euskal hitz hurrenkerak azterketa psikolinguistiko eta neurolinguistikoen bidez [Word order and ambiguous chains in Basque, behavioural and neurolinguistical evidences]. Bilbo: UEU.
 • Erdocia K., Laka I. Mestres A., Rodriguez-Fornells A. (2009). “ Syntactic complexity and ambiguity resolution in a free word order language: behavioral and electrophysiological evidences from Basque”. Brain and Language, 109, 1-7
 • Erdocia K., Laka I., and Rodríguez-Fornells A. (2012) "Processing verb medial word orders in a verb final language". In M. Lamers and P. de Swart (eds.), Case, Word Order and Prominence: Interacting Cues in Language Production and Comprehension, Studies in Theoretical Psycholinguistics 40, Dordrecht/Berlin:Springer. Volume 40, pp. 217-138
 • Etxepare, Rikardo. 2003. “Valency and argument Structure in the Basque Verb.” In Jose Ignacio Hualde & Jon Ortiz de Urbina (arg.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 363-425.
 • Euskaltzaindia 2002
 • Fernández, B. eta I. Laka (arg) Andolin Eguzkitza gogoan. Bilbo: UPV/EHU
 • Goenaga, Patxi. 1978. Gramatika bideetan. Donostia: Erein
 • Gramatika Batzordea (Euskaltzaindia). 1991. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Gramatika Batzordea (Euskaltzaindia). 1987. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I (Eranskina). Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Greenberg, J. 1963. “Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements,” Universals of Language, London: MIT Press, 73-113
 • Haarmann, Harald. 2011. Europe's Mosaic of Languages, Institute of European History. Retrieved 2 November 2.
 • Hidalgo, Bittor. 1994. Hitzen ordena euskaraz. EHU: Doktore tesia
 • Hualde, Jose Ignacio & Jon Ortiz de Urbina (eds.). 1993. Generative Studies in Basque Linguistics, 89-114. Amsterdam: Benjamins.
 • Hualde, José Ignacio & Jon Ortiz de Urbina. 2003. A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Lafitte, Pierre. 1944. Grammaire Basque (Navarro-Labourdin Littèraire). Librairie Le Livre, Baiona. [Birrarg. 1979. Donostia: Elkar.]
 • Lafon, R. 1947. “La catégorie de genre gramatical en basque” (Bulletin Hispanique, 1947, 373-394).
 • Laka, I. 1993. “The Structure of Inflection: A Case Study in X Syntax”. In: J.I. Hualde eta J. Ortiz de Urbina (arg.) Generative Studies in Basque Linguistics, John Benjamins Publishing Co., Amsterdam/Philadelphia, 21-70.
 • ——-, (2012). “ Merging from the temporal input: on subject-object asymmetries and an ergative language”. In R. Berwick R. & M. Piattelli-Palmarini (eds.) Rich Grammars from Poor Inputs, Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-01-995-9033-9.
 • Laka, I., & Erdocia, K. (2012). “ Linearization preferences given “free word order”; subject preferences given ergativity. A look at Basque”. In E. Torrego (ed.). Of grammar, words, and verses: In honor of Carlos Piera, pp. 115.142, Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9789027208255.
 • Laka, I., Santesteban, M., Erdocia, K., & Zawiszewski, A. (2012) “ The Basque language in the minds of native and non-native bilinguals”. In Pello Salaburu & Xabier Alberdi (Eds.) The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country. Current Research Series No. 9. Reno: University of Nevada. pp. 157-172. ISBN: 978-1-935709-30-5
 • Laka, I., Zawiszewski, A., & Erdocia, K. (2010). “ Euskal Gramatika prozesatzen: Hastapenetako zenbait emaitza” in R. Etxepare, R. Gómez, & J. A., Lakarra. (Eds.). Beñat Oihartzabalen Omenez-A Festschrift for Bernard Oyharçabal, pp. 553-564, Bilbao: UPV/EHU Press.
 • Lehmann, Christian. 1973. Latein mit abstrakten Strukturen. München: W. Fink
 • Melikishvili, I. 2008. “Georgian as an Active/Ergative Split Language”, Journal of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 2, n° 2, 138-147.
 • Mounole, C. 2011. Tesia
 • Mujika, Jose Antonio. 2002. Agindutako lurraren bila II, Donostia,: Erein
 • O'Herin, B. 2001. “Abaza Applicatives”, Language 77-3, 477-493
 • Ortiz de Urbina, Jon. 1989. Parameters in the Grammar of Basque. Dordrecht: Zurich
 • Oyharçabal, B. 1993. “Verb agreement with non arguments: On Allocutive Agreement” in José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Generative Studies in Basque Linguistics, 89-114. Amsterdam: Benjamins.
 • ——-, 2006. “DSaren barneko zenbait ordena kontu”, in B. Fernández eta I. Laka (arg) Andolin Eguzkitza gogoan. Bilbo: UPV/EHU, 741-755
 • Pastor, L., Laka, I. (2013) “Processing facilitation strategies in OV and VO languages: a corpus study”. Open Journal of Modern Linguistics Vol.3, No.3, 252-258.
 • Paris, C. 1969. “Indices personnels intraverbaux comparés des trois langues du Caucase du nord-ouest”, BSLP, LXIV, 104-183, in Anscombre & Bidart 1980
 • Plank, Frans (ed.). 1979. Ergativity. Towards a Theory of Grammatical Relations. London: Academic Press
 • Rappaport, Hova & B. Levin. 2000. “Clasifying Single Argument Verbs” in P. Coopmans, M. Everaert and J. Grimshaw , eds., Lexical Specification and Insertion. Amsterdam: Benjamins
 • Rebuschi, G. 1984. (AIPAMENA 8f-n)
 • Reissmann, Stefan; Argador, Urion. 2006. "Luingoi in Europa", Reissmann & Argador. Retrieved 2 November 2009.
 • Rijk, Rudolf de. 1969. “Is Basque an S.O.V. language?”, FLV 3: 319-351 [berriz ere argitaratua in de Rijk 1998: 421-433]
 • ——-, 1998. “De lingua Vasconum: Selected writings”. Bilbao eta Donostia-San Sebastian: Euskal Herriko Unibertsitatea eta Gipuzkoako Foru Diputazioa (ASJU-ren gehigarriak)
 • ——-, 2008. Standard Basque, a progresive grammar, Cambridge, MIT Press
 • Schulze, Wolfgang. 2010. “ The Grammaticalization of Antipassives”, Wolfgang Schulze (LMU Munich) 1, Revised and extended version (4/2010) - Forth revison (8/2010)
 • Silverstein, M. 1972. “Chinook Jargon: Language Contact and the Problem of Multi-level Generative Systems”. Language 48:596-625.
 • Trask, Robert Larry. 1980. “Basque Verbal Morphology”. Euskalarien nazioarteko jardunaldiak [Encuentros Internacionales de Vascólogos] 1:285-304. Bilbao: Euskaltzaindia / Pamplona: Aránzadi.
 • Walter, Henriette. 1944. L’Aventure des langues en Occident, Paris: Laffont
 • Wilbur, Terence H. 1979. Prolegomena to a Grammar of Basque. Amsterdam: Benjamins.
 • Zabala, I. 2003.

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Erreferentziak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3