Erabiltzaile Tresnak


morf:4:6:2:bibl

Atzizkiak eta aurrizkiak:

Erreferentziak

 • Azkue, R. M. (1923-25). Morfología Vasca. (1969. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca).
 • Bally, Ch. (1932). Linguistique générale et linguistique française (1965. Berne: Éditions Francke).
 • Bosque, I., Demonte, V. (ed.) (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madril: Espasa. [GDLE].
 • Cabré, Mª T., Rigau, G. (1996). Lexicologia i Semàntica. Bartzelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Campion, A. (1884). Gramática de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara. Iruñea. (1977. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca).
 • Dimitrescu, F. (1969). “Notes sur les suffixöides dans le Roumain littéraire actuel”, Revue Roumaine de Linguistique 1: 3-6.
 • Euskaltzaindia. (1991). Hitz-elkarketa/3. LEF Batzordearen lanak. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——-(2014) Hitz-elkarketa/2. LEF Batzordearen lanak. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • ——-(2012). Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak. Euskaltzaindia-Elhuyar Fundazioa-Elkar.
 • Giurescu, A. (1970). “Observazioni zulla categoria dei Composti Romanzi”, Revue Romaine de Lingusitique XV-3: 261-266.
 • Guilbert, L. (1971). “De la formation des unités lexicales”, Introduction au Grand Larousse de la langue française, T.I., IX-LXXXI. Paris: Larousse.
 • Haensch, G., L. Wolf, S. Ettinger, R. Werner (ed.) (1984). La lexicografía de la lingüistica: de la lingüistica teórica a la lexicografía práctica. Madril: Gredos.
 • Henzen, W. (1947). Deutsche Wortbildung. Halle / Saale (1965: Tübingen). [Azkarateren 1990, 1991 lanetatik hartua]
 • Irazola, J. M. (1985). Hitz konposatuak, aurrizkibidea, atzizkibidea eta ariketak. Bilbo: Hizkuntza Eskola Ofiziala.
 • Lafitte, P. (1944). Grammaire Basque (Navarro-Labourdin Littéraire) [19622. Bayonne: Des “Amis du Musée Basque” et “Ikas”; 1979. Donostia: Elkar].
 • Leonetti, M. (1999). “El artículo”. In GDLE : § 12 (787-890 or.).
 • Lifetree-Majumdar, M. (1974). “Contribution à l'analyse des modes de composition nominale en français écrit contemporain”, Cahiers de Lexicologie XXV-1: 63-84.
 • Lopez Mendizabal, I. (1943). La lengua vasca (1977. Donostia: Auñamendi).
 • Marchand, H. (1960). The categories and types of present-day english word-formation. A synchronic-diachronic approach. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 • Mascaró, J. (1986). Morfologia. Bartzelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Mitxelena, K. (1961). Fonética Histórica Vasca. Donostia: Gipuzkoako Foru Diputazioa (19772, 1985). [FHV]
 • ——-(1968). “Euskararen batasun bideak” (= “Ortografia”), Euskera 2. aldia XII: 203-269 [MIH, 95-116; SHLV, 972-983; MEIG VII, 135-153].
 • ——-(1974). “El elemento latino-románico en la lengua vasca”. FLV 6: 183-209 [PT, 195-219]
 • ——-(1977). La lengua vasca. Durango: Leopoldo Zugaza.
 • Mugica, P. (1969). Afijos vascos. Bilbo: Mensajero.
 • Mujika, L. M. (1978). La prefijación, clave del euskara técnico y urbano. Donostia: Ediciones Vascas.
 • Odriozola, J. C. (2004). “Construcciones con nombres locativo-relacionales en vasco”. In E. Pérez Gaztelu, I. Zabala, L. Gràcia (ed): Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco: 569-602. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.
 • Perez Gaztelu, E. (1995). Koldo Mitxelena Elissalt, egitasmoa eta egitatea. Errenteria: Errenteriako Udala.
 • ——-(2004). “Fronteras entre la sufijación y la composición: algunos casos del vasco”. In e. Pérez Gaztelu, I. Zabala, L. Gràcia (ed): Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco: 165-238. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.
 • ——-(2010). “Erdal aurrizkien irtenbideak Zehazki hiztegian (eta II)”. In R. Gómez, R. etxepare (ed.) Beñat Oihartzabali gorazarre. Festschrift for Bernard Oyharçabal: 721-744. Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • ——-(2012). “Erdal aurrizkien irtenbideak Zehazki hiztegian (I)”. In J. A. Lakarra, J. Gorrochategui, B. urgell (Eds./Arg.) 2nd CONFERENCE OF THE LUIS MICHELENA CHAIR KOLDO MITXELENA KATEDRAREN II. BILTZARRA II. CONGRESO DE LA CÁTEDRA LUIS MICHELENA, EHU/UPV. 9-11.10.2007: 575-597. Vitoria/Gasteiz.
 • ——-(2015). “Erlaziozko izenak, izen-elkarketa, eta Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegia”. In B. Fernández, P. Salaburu (arg.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: 555-570 or. UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-9082-097-1. BI-108-2015.
 • Pérez Gaztelu, E., I. Zabala, L. Gràcia (ed) (2004): Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.
 • Tohrer, C. (1967). Die Wortzusammensetzung im modernen Französisch. Tübingen. [Azkarateren 1990, 1991 lanetatik hartua]
 • Turón, L. (2004). “Las formas prefijadas tónicas en catalán y español (sobre-, sota-, contra-, entre-)”. In E. Pérez Gaztelu, I. Zabala, L. Gràcia (ed.) Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco: 239-260. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.
 • Uhlenbeck, C. (1909). “Suffixes du Basque servant à la connaisasance de la formation des mots en Basque”, RIEV III-1: 192, 401
 • Villasante, L. (1974). Palabras vascas compuestas y derivadas. Oñati: Edit. Franciscana Aranzazu.

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Erreferentziak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3