Erabiltzaile Tresnak


morf:5:20:5:3

Berdintasunezko konparazioa

Berdintasunezko konparazio perpausak hiru eratakoak izan daitezke konparazioaren gaia kontuan hartuz. Horrenbestez, berdintasunezko konparazioa mailari, zenbatasunari edo moduari buruz egin daiteke.

Horrenbestez, atal hauek landuko dira berdintasunezko konparazioan:

  • Modua adierazteko morfema: bezain
  • Egitura berezi batzuk:
   • aditz modalak + bezain
   • uste izan + bezain
   • -tzeko + bezain
   • IS ergatiboa + bezain
   • IS absolutiboa + bezain
   • perpaus osagarria + bezain
   • IS datiboa + bezain
   • adizlaguna + bezain
   • osagai bat baino gehiago + bezain
   • baldintza perpausa + bezain
   • adjektiboa + bezain + adjektiboa/adberbioa
   • izan aditza + -en + bezain + adjektiboa/adberbioa
   • … + bezain + laster
   • ez bezain
  • Zenbatasuna adierazteko morfemak:
   • adina
   • a(d)inbat
   • bezainbat
   • beste
   • bezainbeste
   • hainbeste
   • lainbeste
   • dina
   • lain/doi
  • Zenbait egitura:
   • Aditza agerian + konparazio morfema
   • Aditz modalak + konparazio morfema
    • BEHAR… + konparazio morfema
    • NAHI…+ konparazio morfema
    • AHAL…+ konparazio morfema
    • EZIN… + aditz partizipioa + konparazio morfema
    • EZIN… + aditz jokatua + -eN + konparazio morfema
    • Ahalerazko adizkia + -eN + konparazio morfema
   • USTE IZAN, MEREZI, ON IZAN, ASKI IZAN… + konparazio morfema
   • {-tzeko, -rentzako} + konparazio morfema
   • IS ergatiboa + konparazio morfema
   • IS absolutiboa + konparazio morfema
    • Adizlagun gisa
    • ISren osagai gisa
    • Izen predikatu gisa
    • Perpaus osagarria + konparazio morfema
    • BESTE genitibo eta guzti
   • IS datiboa + konparazio morfema
   • Adizlaguna + konparazio morfema
    • -ko + BESTE
   • Osagai bat baino gehiago + konparazio morfema
   • Baldintza perpausa + konparazio morfema
   • Zenbatzailea + konparazio morfema
   • Zenbatasunezko morfemak maila konparazioetan
    • Izen predikatuzko egituretan
    • Neurri adjektiboekin
    • Gainerako adjektiboekin
   • Ez + konparazio morfema
  • Adinako, adinbateko, besteko, bezainbateko
   • Genitiboarekin
  • Modua adierazteko morfemak:
   • bezala/legez
   • bezalaxe/legetxe
   • bezal-bezala/bezalatsu
  • Egitura
  • Zenbait adibide:
   • Perpaus osoa + bezala/legez
   • Partizipioa + bezala/legez
    • -TZEN/-TU/-TUKO + -eN bezala > -TU bezala
    • -TZEN + -eN bezala > -TZEN bezala
    • -KO/-EN + -eN bezala > -KO/-EN bezala
   • Aditz modalak + bezala/legez
   • USTE IZAN + bezala/legez
   • -TZEKO, -RENTZAKO, -RENDAKO… + bezala/legez
   • IS ergatiboa + bezala/legez
   • IS absolutiboa + bezala/legez
   • IS datiboa + bezala/legez
   • Adizlaguna + bezala/legez
   • Osagai bat baino gehiago + bezala/legez
   • …BA-… + bezala/legez
   • EZ + bezala/legez
  • Bezala-ren beste erabilera batzuk:
   • “X bezala Y ere”
   • Bezala/legez, postposizio
   • Bezala/legez, hurbiltze balioarekin
   • Bezala, legez-dun perpausa, mintzagai
   • Bezala = -en neurrian
   • Bezala denbora balioarekin
   • Esaten dena egia dela azpimarratzeko
   • Aposiziozkoak
   • Kausa adierazteko
  • Bezalako

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Berdintasunezko konparazioa", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3