Lankide horiek:

Estimadas compañeras y compañeros:

 

Urriaren 27an, argitara emango da klaustrorako hauteskundeen deialdia, ikasleen ordezkaritza berritzeko hauteskunde prozesuaren hasiera besterik ez dena. Hauteskunde Batzorde Nagusiaren erabakiak ezinbestekoak direnez prozesu hori behar bezala betetzeko, atxikita doakizue aurreikusita  dauzkagun bileren egutegia.

El próximo día 27 de octubre se publicará la convocatoria de elecciones del Claustro por el sector del alumnado.  Dado que los acuerdos de la Comisión Electoral General son necesarios para que dicho proceso pueda cumplirse en sus términos, os adjunto el calendario de reuniones previsto.

 

 

HAUTESKUNDE BATZORDE NAGUSIAREN BILEREN EGUTEGIA

CALENDARIO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN ELECTORAL GENERAL

1. bilera.-2021eko urriaren 29an (ostirala) 11:00etan. Aztergaien zerrenda:

Reunión 1.-29 de octubre de 2021 (viernes) a las 11:00 horas. Orden del día:

1.- Errolda ixteari buruzko informazioa.

1.-      Información sobre el cierre del censo.

2.- Klaustroko ordezkarien behin-behineko banaketa egitea.

3.- Instrukzioei buruzko lehen eskuliburuaren berrikustea.

4.- HBNren bileren egutegiaren  onarpena.

2.-      Reparto provisional de representantes claustrales.

 

3.-      Revisión del primer manual de instrucciones.

4.-      Aprobación del calendario de reuniones de la CEG.

5.- Galde-eskeak.

5.-      Ruegos y preguntas

2. bilera.-2021eko azaroaren 5ean, 09:30etan. Aztergaien zerrenda:

Reunión 2.-5 de noviembre 09.30 horas. Orden del día:

1.- Aurreko bilerako akta irakurri eta, egokitzat hartuz gero, onartzea.

1.-      Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

2.- Behin-behineko erroldaren kontra jarritako inpugnazioak ebaztea.

2.-      Resolución de las impugnaciones presentadas al censo provisional.

3.- Behin betiko errolda onartzea.

3.-      Aprobación del censo definitivo.

4.-  Klaustroko ordezkarien behin betiko banaketa egitea.

4.-      Reparto definitivo de representantes claustrales.

5.- Idazkaritza Nagusiari Giza Zientzien titulazioko ikasleen ordezkaritzarako behin-behineko hautagai zerrendak aldarrikatzeko eskuordetzea egitea.

5.-      Delegar en la Secretaria General la proclamación provisional de candidaturas del alumnado de la Titulación de Ciencias Humanas.

6.- Hauteskunde mahaien kopurua, kokapena eta ordutegiari buruzko proposamena egitea.

6.-      Propuesta sobre el número, ubicación de las mesas electorales y horario de votación.

7.- Galde-eskeak.

7.-      Ruegos y preguntas.

 

3. bilera.-2021eko azaroaren 17an (asteazkena), 13:00etan. Aztergaien zerrenda:

Reunión 3.-17 de noviembre de 2021 (miércoles) a las 13:00 horas. Orden del día:

1.- Aurreko bilerako akta irakurri eta, egokitzat hartuz gero, onartzea.

1.-      Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2.- Inpugnazioak ebaztea eta klaustrokide izateko behin betiko hautagai zerrendak aldarrikatzea.

2.-      Resolución de las impugnaciones y proclamación definitiva de candidaturas para el Claustro.

3.- Giza Zientzietako titulazioko ikasleen hauteskunde mahaietako kideak aukeratzeko zozketa egitea eta ordezkoak izendatzeko irizpideak zehaztea, behar bezala egiaztatutako arrazoiren bategatik mahaikide izateari uko egiten diotenerako.

3.-      Sorteo de las y los miembros que componen las mesas electorales del alumnado de la Titulación de Ciencias Humanas y criterios para su sustitución en caso de renuncia por justa causa debidamente acreditada.

4.- Hauteskunde kanpainarako jarraibideak.

4.-      Directrices en materia de campaña electoral.

5.- Hauteskundeetan arituko diren mahaiak eratzeko akten ereduak onartzea, bai eta bileretakoak eta botaziokoak ere.

5.-      Aprobación de los modelos de actas de constitución, de desarrollo de la sesión y de votación.

6.-Idazkaritza Nagusiari Giza Zientzietako titulazioko ikasleen behin-behineko ordezkariak aldarrikatzeko eskuordetzea egitea.

6.-      Delegar en la Secretaria General la proclamación provisional de la representación del alumnado de la Titulación de Ciencias Humanas.

7.- Idazkaritza Nagusiari hautagaien zerrendetako ikuskariak izendatzeko eskuordetzea egitea.

7.-      Delegar en la Secretaria General el nombramiento de las y los interventores de las candidaturas.

8.-Beste gai batzuk:

8.-      Otros asuntos:

a) Botoa emateko ordutegia onartzea

a.         Aprobar el horario de la votación

b) Hauteskunde mahaietan egongo diren ikasleei kreditu bat kreditu erdia ematea onartzea.

b.        Aprobar que al alumnado que participe en las mesas se les conceda 1 crédito o  medio crédito.

9.- Galde-eskeak.

9.-      Ruegos y preguntas.

 

 

4. bilera.- ERANGINEN BAT GERTATZEN BADA BAKARRIK.

2021eko abenduaren 13an (astelehena). Aztergaien zerrenda:

Reunión 4.- UNICAMENTE DE PRODUCIRSE ALGÚN INCIDENCIA.

13 de diciembre de 2021 (lunes). Orden del día:

1.- Aurreko bilerako akta irakurri eta, egokitzat hartuz gero, onartzea.

1.-      Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

2.- Hauteskunde egunaren jarraipena egitea.

3.- Galde-eskeak.

2.-      Seguimiento de la jornada electoral.

3.-      Ruegos y preguntas.

 

 

5. bilera.-2021eko abenduaren 17an (ostirala), 12:30etan. Aztergaien zerrenda:

Reunión 5.-17 de diciembre de 2021 (viernes) a las 12:30 horas. Orden del día:

1.- Aurreko bilerako akta irakurri eta, egokitzat hartuz gero, onartzea.

1.-      Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

2.- Klaustrokideen behin-behineko zerrendaren kontrako inpugnazioak ebaztea.

2.-      Resolución de las impugnaciones contra la proclamación provisional de claustrales.

3.- Klaustrokideen behin betiko zerrenda aldarrikatzea.

3.-      Proclamación definitiva de Claustrales.

4.- Beste gai batzuk.

4.-      Otros asuntos.

5.- Galde-eskeak.

5.-      Ruegos y preguntas.