Materia

Contenido de XSL

Las Ciencias Sociales en el Aula

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Euskera

Descripción y contextualización de la asignatura

Helburua da ikasleek ezagutzea zer lotura dagoen Gizarte Zientzien ezagutza akademiko-diziplinarioaren eta eskoletan sortzen den jakintzaren artean, interakzio eta bitartekaritzako faktore ugariak identifikatzeko eta faktoreak kontuan izateko irakaskuntza planifikatzerakoan.

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
LOPEZ ACHURRA, JOSE RAFAELUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Catedratico De Escuela UniversitariaDoctorBilingüeDidáctica de las Ciencias Socialesrafael.lopezatxurra@ehu.eus

Competencias

DenominaciónPeso
Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia20.0 %
Transformar los currículos Ciencias Sociales, Geografía e Historia en programas de actividades y de trabajo 20.0 %
Adquirir criterios de selección y elaboración de secuencias de E-A en el área de ciencias sociales 20.0 %
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes 20.0 %
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje 20.0 %

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral153045
P. de Aula151530

Actividades formativas

DenominaciónHorasPorcentaje de presencialidad
Clases magistrales30.0100 %
Lectura y análisis prácticos15.00 %
Prácticas de aula15.00 %
Prácticas de ordenador7.50 %
Seminarios7.50 %

Sistemas de evaluación

DenominaciónPonderación mínimaPonderación máxima
Trabajos Prácticos100.0 % 0.0 %

Resultados del aprendizaje de la asignatura

1. Diferencia las fases de la evolución de los conocimientos históricos y sociales entre los siglos XIX y XXI en el curriculum y los libros de texto, reconociendo la influencia de los diferentes paradigmas científicos, las normativas educativas y las situaciones sociohistóricas.

2. Conoce y diferencia los componentes que conforman la programación de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, las fases de la secuencia didáctica y sus características, y asímismo es capaz de distinguir a que modelo educativo responden.

3. Es capaz de establecer vínculos entre los temas abordados en el módulo y la experiencia escolar a lo largo de la enseñanza secundaria del alumnado del master, y, haciendo una reflexión al respecto, considera las carencias y las alternatibas existentes en el desarrollo de las capacidades del docente, siendo capaz al mismo tiempo de nombrar las referencias para conformar su propia cultura profesional.

4. Distingue las diferentes estrategias y tipos de procedimiento en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, diferenciando las características de cada tipo de recurso necesario para su desarrollo, y determina los pasos necesarios para llevar a cabo su actividad.

5. Conoce las herramientas y los criterios existentes para la evaluación de los estudios de las Ciencias Sociales, reconociendo sus fases, componentes y funciones, y sabe, al mismo tiempo, que la evaluación puede pasar de ser una manera de control a ser una herramienta educativa.

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

EBALUAZIO JARRAIA:

Ikasturtean izandako presentzia eta parte-hartze jarraiaz gain, irakasgai honetan burutzen diren jarduerak, klasean eta klasetik kanpo, kontuan hartuko dira ebaluazio jarraia egiterako orduan.

Jarduera hauek "Ariketa Liburuxka" batean aurkeztuko dira, dagokion epean, jarduera bakoitzaren inguruan, atal guztiekin batera banakako gogoeta eginez.Halaber, Ariketa Liburuxkak klaseetan emandako edukien laburpena eta gogoeta jasoko du. Amaieran irakasgaiaren inguruko azken hausnarketa jasoko da.Ariketa Liburuxkaren atalak eta lantzeko orientazioak

1)Irakasgai honetako 10 eskola saio bakoitzean emandako atal bakoitzaren laburpena (edukiak, burutu daitezkeen jardueren laburpena, ikaslearen gogoeta-ondorioak, ekarpenak).

-Saio bakoitzaren laburpenak gehienez 3 orrialde izango ditu2)Gizarte Zientzien didaktika** arloko aldizkari ezberdinetatik jasotako bi artikulu edo liburu baten azterketa (guztira 5 orrialde)

EBALUAZIO EZ PRESENTZIALAREN ATALAK (Ebaluazio ez jarraia)1.Ondorengo liburu baten lanketa eta laburpena

Alison Kitson, Susan Steward, Chris Husbands (2015) Didáctica de la Historia en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Madrid: Ed. Morata.

https://www.edmorata.es/libros/didactica-de-la-historia-en-secundaria-obligatoria-y-bachillerato <br /><br />https://issuu.com/ediciones_morata/docs/historiaint <br /><br /> <br /><br />Benejam, P. y Pagès, J. (Coord), Comes, P., QuinqueR, D. (1997) Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona: ICE- Horsori. <br /><br /> <br /><br />Garcia Hoz, Victor (zuzend) (1996). Enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Secundaria. Madrid: RIALP. <br /><br />Prats, J. (coord.) (2011). Didáctica de la Geografia y la Historia. Barcelona: Grao <br /><br /> <br /><br />Jarraibideak <br /><br />Kapitulu bakoitzean egin behar dena: <br /><br />-Izenburua <br /><br />-Kapituluaren hasierako laburpenetik: <br /><br />a) lantzen diren ideia nagusiak edo kapituluaren egitura, <br /><br />b) hitz gakoak atera (5 gehienez) <br /><br /> <br /><br />-Kapitulu bakoitzaren garapenaren inguruan iruzkina egin <br /><br />Kapituluaren egitura eta antolamendua jarraituz, (azpiatal guztiak landuko dira): <br /><br />a) bakoitzaren barnean funtzesko ideiak zehaztu, <br /><br />b) laukiak eta adibideak erakusten dutena azaldu, <br /><br />c) planteatzen diren galderak, eztabaidapuntuak eta kezkak izendatu. <br /><br />d) kapituluan zehar lantzen diren kontzeptuak izendatu <br /><br /> <br /><br />-Kapitulu bakoitzaren inguruan <br /><br />a) mapa kontzeptual bat egin: <br /><br />b) Norberak egindako mapa kontzeptualaren iruzkin laburra egin: Mapa kontzeptual honek erakusten digu&#8230;..hari noni jarraituz&#8230;&#8230; eta osagai hauen inguruan <br /><br /> <br /><br />-Kapitulu bakoitzaren inguruan norberaren gogoeta eta autoebaluazioa: <br /><br />a) Zein zen nire abiapuntua, <br /><br />b) Zer ikasi dut. <br /><br />c) Zer gogoeta egiten dut (kontuan izan halaber zure kezkak, eztabaida puntuak, galderak, zalantzak, <br /><br />proposamenak,&#8230;) <br /><br /> <br /><br />2.Ondorengo baliabide hauen irakurketatik abiatuz, irakasle batentzat esanguratsua izan daitekeen <br /><br />hiztegi edo glosario bat egin (Gizarte Zientziak eta bere didaktika eremurako) <br /><br />Gizarte Zientzien Didaktika eremuan zuretzat garrantzitsuak diren 20 hitz edo kontzeptu landu <br /><br /> <br /><br />Jarraibideak: <br /><br />-Kontzeptua hautatu (Izena) <br /><br />-Kontzeptuaren definizioa edo deskribaketa <br /><br />-Kontzeptuaren inguruko esannahiak, interpretazioak, bilakaera, eztabaidak <br /><br />-Hezitzaile batentzat gaur egun kontzeptu horretaz jabetzeak duen garrantzia. (zure iritzia) <br /><br />-Bibliografia aipamena (erabilitako baliabide-esteka edo liburuetatik zehaztu zein orrialde erabili <br /><br /> diren hitz edo kontzeptu hori lantzeko) <br /><br />-DBH eta Batxilergoko Curriculum ofiziala (Heziberri) <br /><br />ikus e-gelan: Gaia 1- Agiriak- Curriculum araudiak <br /><br />https://egela.ehu.eus/mod/folder/view.php?id=1954359 <br /><br />-Kitson, A., Steward, S. eta Husbands, Ch. (2015) Didáctica de la Historia en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Madrid: Ed. Morata. (Ikus liburuaren aurkibidea) <br /><br />PRATS, J. (coord.) (2011). Didáctica de la Geografia y la Historia. Barcelona: Grao <br /><br /> <br /><br />3) Gizarte Zientzien didaktika** arloko aldizkari ezberdinetatik jasotako bi artikulu edo liburu baten azterketa (azpi atal honek guztira 5 orrialde) <br /><br /> <br /><br />-Erabilitako baliabideen aipamena APA sistema erabiliaz <br /><br />-Liburu edo artikulu bakoitzaren garapenaren inguruan iruzkina egin eta berauen egitura eta antolamendua jarraituz, (azpiatal guzti hauek landuko dira): <br /><br />a) baliabide bakoitzaren balioa (lan mota)-zergatia (hautatzeko arrazoiak) &#8211;testuingurua (soziala, <br /><br /> profesionala) <br /><br />b) baliabide bakoitzaren egitura-antolaketa <br /><br />c) baliabide bakoitzaren barnean dauden funtzesko ideiak zehaztu eta lantzen diren kontzeptuak <br /><br /> izendatu <br /><br />d) planteatzen diren galderak, eztabaida puntuak eta kezkak izendatu. <br /><br />e) baliabide bakoitzaren ekarpenak <br /><br /> <br /><br />Artikulu bakoitzaren inguruan norberaren gogoeta eta autoebaluazioa: <br /><br />a) Zein zen nire abiapuntua gai hauetaz <br /><br />b) Zer ikasi dut. <br /><br />c) Zer gogoeta egiten dut (kontuan izan halaber zure kezkak, eztabaida puntuak, galderak, zalantzak, <br /><br /> proposamenak,&#8230;) <br /><br /> <br /><br />** OHARRA. <br /><br />Ikasle bakoitzak duen unibertsitate-titulua kontuan izanik, artikuluak hautatzerakoan bere espezialitatea abiapuntutzat izanik hauen didaktika t

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

EBALUAZIO EZ PRESENTZIALAREN ATALAK (Ebaluazio ez jarraia)1.Ondorengo liburu baten lanketa eta laburpena

Alison Kitson, Susan Steward, Chris Husbands (2015) Didáctica de la Historia en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Madrid: Ed. Morata.

https://www.edmorata.es/libros/didactica-de-la-historia-en-secundaria-obligatoria-y-bachillerato <br /><br />https://issuu.com/ediciones_morata/docs/historiaint <br /><br /> <br /><br />Benejam, P. y Pagès, J. (Coord), Comes, P., QuinqueR, D. (1997) Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona: ICE- Horsori. <br /><br /> <br /><br />Garcia Hoz, Victor (zuzend) (1996). Enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Secundaria. Madrid: RIALP. <br /><br />Prats, J. (coord.) (2011). Didáctica de la Geografia y la Historia. Barcelona: Grao <br /><br /> <br /><br />Jarraibideak <br /><br />Kapitulu bakoitzean egin behar dena: <br /><br />-Izenburua <br /><br />-Kapituluaren hasierako laburpenetik: <br /><br />a) lantzen diren ideia nagusiak edo kapituluaren egitura, <br /><br />b) hitz gakoak atera (5 gehienez) <br /><br /> <br /><br />-Kapitulu bakoitzaren garapenaren inguruan iruzkina egin <br /><br />Kapituluaren egitura eta antolamendua jarraituz, (azpiatal guztiak landuko dira): <br /><br />a) bakoitzaren barnean funtzesko ideiak zehaztu, <br /><br />b) laukiak eta adibideak erakusten dutena azaldu, <br /><br />c) planteatzen diren galderak, eztabaidapuntuak eta kezkak izendatu. <br /><br />d) kapituluan zehar lantzen diren kontzeptuak izendatu <br /><br /> <br /><br />-Kapitulu bakoitzaren inguruan <br /><br />a) mapa kontzeptual bat egin: <br /><br />b) Norberak egindako mapa kontzeptualaren iruzkin laburra egin: Mapa kontzeptual honek erakusten digu&#8230;..hari noni jarraituz&#8230;&#8230; eta osagai hauen inguruan <br /><br /> <br /><br />-Kapitulu bakoitzaren inguruan norberaren gogoeta eta autoebaluazioa: <br /><br />a) Zein zen nire abiapuntua, <br /><br />b) Zer ikasi dut. <br /><br />c) Zer gogoeta egiten dut (kontuan izan halaber zure kezkak, eztabaida puntuak, galderak, zalantzak, <br /><br />proposamenak,&#8230;) <br /><br /> <br /><br />2.Ondorengo baliabide hauen irakurketatik abiatuz, irakasle batentzat esanguratsua izan daitekeen <br /><br />hiztegi edo glosario bat egin (Gizarte Zientziak eta bere didaktika eremurako) <br /><br />Gizarte Zientzien Didaktika eremuan zuretzat garrantzitsuak diren 20 hitz edo kontzeptu landu <br /><br /> <br /><br />Jarraibideak: <br /><br />-Kontzeptua hautatu (Izena) <br /><br />-Kontzeptuaren definizioa edo deskribaketa <br /><br />-Kontzeptuaren inguruko esannahiak, interpretazioak, bilakaera, eztabaidak <br /><br />-Hezitzaile batentzat gaur egun kontzeptu horretaz jabetzeak duen garrantzia. (zure iritzia) <br /><br />-Bibliografia aipamena (erabilitako baliabide-esteka edo liburuetatik zehaztu zein orrialde erabili <br /><br /> diren hitz edo kontzeptu hori lantzeko) <br /><br />-DBH eta Batxilergoko Curriculum ofiziala (Heziberri) <br /><br />ikus e-gelan: Gaia 1- Agiriak- Curriculum araudiak <br /><br />https://egela.ehu.eus/mod/folder/view.php?id=1954359 <br /><br />-Kitson, A., Steward, S. eta Husbands, Ch. (2015) Didáctica de la Historia en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Madrid: Ed. Morata. (Ikus liburuaren aurkibidea) <br /><br />PRATS, J. (coord.) (2011). Didáctica de la Geografia y la Historia. Barcelona: Grao <br /><br />3) Gizarte Zientzien didaktika** arloko aldizkari ezberdinetatik jasotako bi artikulu edo liburu baten azterketa (azpi atal honek guztira 5 orrialde) <br /><br /> <br /><br />-Erabilitako baliabideen aipamena APA sistema erabiliaz <br /><br />-Liburu edo artikulu bakoitzaren garapenaren inguruan iruzkina egin eta berauen egitura eta antolamendua jarraituz, (azpiatal guzti hauek landuko dira): <br /><br />a) baliabide bakoitzaren balioa (lan mota)-zergatia (hautatzeko arrazoiak) &#8211;testuingurua (soziala, <br /><br /> profesionala) <br /><br />b) baliabide bakoitzaren egitura-antolaketa <br /><br />c) baliabide bakoitzaren barnean dauden funtzesko ideiak zehaztu eta lantzen diren kontzeptuak <br /><br /> izendatu <br /><br />d) planteatzen diren galderak, eztabaida puntuak eta kezkak izendatu. <br /><br />e) baliabide bakoitzaren ekarpenak <br /><br /> <br /><br />Artikulu bakoitzaren inguruan norberaren gogoeta eta autoebaluazioa: <br /><br />a) Zein zen nire abiapuntua gai hauetaz <br /><br />b) Zer ikasi dut. <br /><br />c) Zer gogoeta egiten dut (kontuan izan halaber zure kezkak, eztabaida puntuak, galderak, zalantzak, <br /><br /> proposamenak,&#8230;) <br /><br /> <br /><br />** OHARRA. <br /><br />Ikasle bakoitzak duen unibertsitate-titulua kontuan izanik, artikuluak hautatzerakoan bere espezialitatea abiapuntutzat izanik hauen didaktika tratatzen duen baliabideren bat landu beharko du. <br /><br /> <br /><br />Historiaren didaktika, geografiaren didaktika, artearen didaktika, ekonomiaren didaktika, zientzia politikoaren didaktika/ hiritartasunaren heziera, antropologiaren didaktika, filosofiaren didaktika,&#8230;. <br /><br /> <br /><br />

Temario

LA EVOLUCIÓN DEL CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES

LA PROGRAMACION DE LA E-A DE LAS CIENCIAS SOCIALES

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

Hezkuntza legedia: HeziberriDBHko eta Batxilergoko testuliburuakAriketa liburuxkako baliabideak

Bibliografía básica

BBENEJAM, P y PAGÈS, J (Coord) (1997) COMES, P., QUINQUER, D., Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona: ICE- Horsori,CARRETERO, M. (1995). Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires: Aique.CARRETERO, M. (2004). Aprender y pensar la historia. Buenos Aires: Amorrortu.GARCIA HOZ, Victor (1996). Enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Secundaria. Madrid: RIALP.GARCIA RUIZ, A.L (coord.) (1997). Didáctica de las CC.SS., Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Granada: GEU.PRATS, J. (coord.) (2011). Didáctica de la Geografia y la Historia. Barcelona: GraoPRATS, J. (coord.) (2011). Geografia e Historia. Complementos de formación disciplinar. Barcelona: GraoROZADA MARTINEZ, J.M. (1997). Formarse como profesor. Ciencias Sociales, Primaria y Secundaria Obligatoria. Guía de textos para un enfoque crítico. Madrid: Akal.TORRUELLA, Mª F. y HERNANDEZ, X. (2011). 12 ideas clave . Enseñar y aprender historia. Barcelona: Grao.TREPAT, C.A y COMES, P. (1998). El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales. Barcelona: GraoTREPAT, C.A. (1995). Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico. Barcelona: ICE-Grapo.SOUTO, X.M, Didáctica de la Geografía, Problemas sociales y conocimiento del

medio, Editorial Serbal, Barcelona, 1998

Bibliografía de profundización

CARRETERO, M. (1995). Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires: Aique.CARRETERO, M. (2004). Aprender y pensar la historia. Buenos Aires: Amorrortu.ROZADA MARTINEZ, J.M. (1997). Formarse como profesor. Ciencias Sociales, Primaria y Secundaria Obligatoria. Gui&#769;a de textos para un enfoque cri&#769;tico. Madrid: Akal.Revistas

-IBERDdáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

-Enseñanza de las Ciencias Sociales

-Con-ciencia Social

Enlaceshttp://clio.rediris.es/

http://www.didactica-ciencias-sociales.org

http://www.ub.es/histodidactica/

http://dewey.uab.es/chicuab/

http://www.ehu.es/RafaelLADidacticaCCSS/Contenido de XSL

Sugerencias y solicitudes