Didaktika Orokorra25882

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Haur Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25882

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

AZALPENA:
Ikasgai honetan, curriculum eta irakaskuntza ikaskuntza prozesuen analisia eta ulermenaren hasiera egiten da. Ikasgelako elkarrekintza eta komunikazio prozesuak ulertzea sustatuko da, eta, era berean, curriculumaren diseinu eta garapenaren konpetentzia garatzeko aukera emango da. Plangintzaren bidez, jardun didaktikoaren osagai ezberdinak ezagutuko dira: helburuak, gaitasunak, edukiak, metodologia, irakaskuntza-ikaskuntzaren jarduerak, baliabide didaktikoak, ebaluazioaren prozedurak eta tresna. Beste ikasgaiekin batera, proiektua garatuko da.

IRAKASGAIAREN KONPETENTZIAK:
A) Taldean lan egiten jakitea, hezkuntza-artapenean zein ikasketa-segiden plangintzan, 0-3 eta 3-6 urteko haurren berezitasunak identifikatuta.
B) Eskola-inguruneko egonkortasunaren eta erregulartasunaren garrantzia aintzat hartzea, ikasleek modu harmonikoan eta integralean aurrera egiteko.
C) Haur Eskola hezkuntza-sistemaren testuinguruan kokatzea, eta saiakuntza eta jarduera berritzaileak ezagutzea.
D) Haur-eskolak eta beren antolaketa arautzen dituen legedia ezagutzea.
E) 0-6 urteko aldiari dagozkion ikasgela barruko nahiz kanpoko hezkuntza-prozesuak aztertzea eta ulertzea.
F) Ikasgelako elkarrekintza- eta komunikazio-prozesuak ezagutzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA- Didaktikaren oinarriak. Didaktikaren kontzeptua eta ikergaia. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua
2. GAIA- Irakaskuntzaren eta curriculumaren teoriak. Curriculuma, oinarrizko kontzeptuak. Curriculumaren politika: curriculum ofiziala. Curriculumaren oinarriak eta zehazte mailak
3. GAIA- Curriculumaren diseinua eta garapena. Plangintza, prozesu gisa eta emaitza gisa. Curriculumaren diseinuari eta garapenari buruzko ikuspegiak
4. GAIA- Diseinuaren osagaiak: Curriculumaren helburuak, gaitasunak eta edukiak. Didaktikako metodologia eta irakaskuntza-ikaskuntzako jarduerak. Antolakuntzako aldagaiak: espazioa, denbora eta taldekatzeak. Bitarteko didaktikoak: materialak eta baliabideak
5. GAIA- Ebaluazioa: kontzeptua eta helburua. Ebaluatzeko prozedurak eta tresnak
6. GAIA- Hezkuntza-berrikuntza. Hezkuntza-berrikuntza eta -aldaketa. Irakaslearen eginkizuna berrikuntzan

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ikastegi bakoitzeko testuingurua, irakaskuntza modalitateak edota diziplinarteko moduluko lana kontuan hartuz, ikastegi bakoitzaren ebaluazioa honako hau da:

• Donostiako Magisteritza Eskola

Ebaluaketa jarraia egitea erabakitzen duten ikasleek erregurlarki klasera etortzeko (%75a edo gehiago) eta bertan parte hartzeko konpromisoa hartuko dute. Notaren desglosea honakoetan banatzen da:

- Diziplinarteko lana (taldekako lana): %20
- Taldeko lanak (aurkezpenak eta praktikak egitea): %40
- Lan indibidualak (praktikak, aurkezpenak eta garatu beharreko proba idatzia): %40

Ebaluaketa jarraiari uko egiten dioten ikasleek irakasgaiaren notaren %100 azken idatziko probaren bidez eskuratuko dute.

Azkenik, ikasleek deialdiari uko egin nahi izanez gero, azken frogara ez auzkeztearekin nahikoa izango da. Kasu horretan azken kalifikazioa “EZ AURKEZTUA” izango da.


• Bilboko Magisteritza Eskola

Irakasgaiaren azkeneko nota honako aspektuek osatuko dute:
- Azterketa
- Ikasleek egiten dituzten lan eta ariketak
- Talde txikian egindako koebaluazioa
- Klaseetara asistentzia
- Klase teoriko eta praktikoetan izandako jarrera egoki eta parte-hartzailea

Ebaluazioa osatzen duten aktibitateak eta aukerak honakoak dira:

1.- Klasera erregularki etortzen diren ikasleek (%75eko etortzea) honakoak gainditu beharko dituzte:

• Proba teoriko-praktikoa (%40)
• Entregatu beharreko lanak (derrigorrezkoak):
- Unitate didaktiko baten planifikazioa (%44)
- Diziplinarteko Modulu Lana (DILA) (%16)

2.- Klasera erregularki etortzen ez diren ikasleak:

Proba teoriko-praktiko orokorra programaren eduki (oinarrizko liburuen irakurketa barne) eta Diziplinarteko Modulu Lanari buruz (DILA).

Irakasgaia gainditzeko ebaluazioa osatzen duten atal guztiak gainditu behar dira.

Azkenik, ikasleek deialdiari uko egin nahi izanez gero, azken frogara ez auzkeztearekin nahikoa izango da. Kasu horretan azken kalifikazioa “EZ AURKEZTUA” izango da.

• Gasteizko Magisteritza Eskola

1. Etengabeko ebaluazioa (Etortzea = edo >%ko 75a):

- Test moduko azterketa gehi garatzeko galderak (baldintza da: derrigorrez gainditu behar da) %ko 40
- Taldeko lana (baldintza da: derrigorrez gainditu behar da) %ko 40
- Moduloan taldeko lana (Diziplinen arteko moduluko lana) %ko 20

2. Klasera etortzen ez diren ikasleentzat eta etortzea < %ko 75a):

- Test moduko azterketa gehi garatzeko galderak (baldintza da: derrigorrez gainditu behar da) %ko 40
- Garatzeko azterketan: Ariketak egin (baldintza da: derrigorrez gainditu behar da) %ko 40) eta moduloaren ariketa praktikoa, garatu gabe badago (%ko 20).

Azkenik, ikasleek deialdiari uko egin nahi izanez gero, azken frogara ez auzkeztearekin nahikoa izango da. Kasu horretan azken kalifikazioa “EZ AURKEZTUA” izango da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Moodle plataforma

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Casanova, M. A. (2006). Diseño curricular e Innovación educativa. Madrid: La Muralla.
Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar. Madrid: Morata
De La Herrán, A., & Paredes, J. (2008). Didáctica General. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid: McGraw Hill/Interamericana España, S.A.U.
Escamilla, A. (2008). Las competencias básicas: claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona : Graó.
Etxague, X. (Koord.) eta beste (2004). Didaktika Orokorra. Donostia: Erein.
Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco. (2010). Haur Hezkuntzarako dekretu curricularrak Euskal Autonomia Erkidegoan (testu bategina). [PDF agiria] 2014-07-04an hartua hemendik: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_curricul/adjuntos/14b_curriculum/320001c_Pub_EJ_curriculum_infantil_c.pdf
Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Octaedro.
Perrenoud, P. (2012). Cuando la escuela pretende preparar para la vida: ¿desarrollar competencias o enseñar otros saberes? Barcelona: Graó.
Santos Guerra, M.A. (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga: Aljibe.
Sánchez Huete, J. C. (2009). Compendio de Didáctica General. Barcelona: CCS.
Subirats, M., & Brullet, C. (1988). Rosa y Azul. La trasmisión de los géneros en la escuela mixta. Madrid: Instituto de la Mujer.
Zabalza, M.A. (1996). [itzultzaileak, UZEI; koordinatzailea, Luis Ma Elizalde]. Kurrikuluaren diseinu eta garapena. Leioa: Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).Atal hau erabat berritu daiteke.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Bolívar, A., & Domingo, J. (eds.) (2007). Prácticas eficaces de enseñanza. Madrid: PPC, Editorial y Distribuidora, S. A.
Brubacher, J. W., Case, Ch. W., & Reagan, T.G. (2000). Cómo ser un docente reflexivo. La construcción de una cultura de la indagación en las escuelas. Barcelona: Gedisa.
Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A, (2005). Más allá de la calidad en educación infantil. Barcelona: Graó.
David, M., & Appell, G. (2010). Lóczy, una insólita atención personal. Barcelona: Octaedro
Gimeno, J. (1988). El currículo: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata.
Gimeno, J. , & Pérez, A. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata.
Marqués, P. (2006). Nuevos entornos, nuevos modelos didácticos. Cuadernos Pedagogía, 363, 80-89.
Requena, M.D., & Sainz De Vicuña, P. (2010). Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Editex.
Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Barcelona: Aljibe.
Zabalza, M.A. (2004). Diarios de clase. Un instrumento de investigación y desarrollo profesional. Madrid: Ed. Narcea.

Aldizkariak

Aula de Infantil. Graó Educación. Barcelona. [Aldizkari elektronikoa] http://aulainfantil.grao.com/
Aula de Innovación Educativa. Graó Educación. Barcelona. [Aldizkari elektronikoa] http://aula.grao.com/
Cuadernos de Pedagogía. Editorial Fontalba. Barcelona. [Aldizkari elektronikoa] http://www.cuadernosdepedagogia.com/Content/Inicio.aspx
Educar. Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona. [Aldizkari elektronikoa] http://educar.uab.cat/
Hik hasi. Lasarte-Oria: Xangorin. [Aldizkari elektronikoa] http://www.hikhasi.com/
Infancia. Educar de 0 a 6 años. Revista de la Asociación de Maestros Rosa Sensat. [Aldizkari elektronikoa] http://www2.rosasensat.org/revistes/in-fan-cia
Revista de Educación. MEC. Madrid. [Aldizkari elektronikoa] http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion
Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado. [Aldizkari elektronikoa] http://www.aufop.com/aufop/home
Revista Española de Pedagogía. (CSIC) Madrid. [Aldizkari elektronikoa] http://revistadepedagogia.org/
Tantak: Euskal Herriko Unibertsitateko Aldizkaria. UPV/EHUko Publicaciones periódicas. [Aldizkari elektronikoa] http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/indexAtal hau erabat berritu daiteke.

Web helbideak

http://emmipiklereducaciontemprana.blogspot.com.es/2012/11/asociacion-internacional.html Emmi Pikler Nazioarteko Erakundea.
http://nagusia.berritzeguneak.net/es/ Berritzegune nagusia.
http://scholar.google.es/ Google akademikoa.
http://www.coe.int/t/dg4/education Kontseilu Europarra. Hezkuntza.
http://www.comunidadesdeaprendizaje.net/ Ikas Komunitateak.
http://www.dialnet.unirioja.es Eduki zientifikoko artikuluak.
http://www.ecoledecroly.net Decroly Eskola.
http://www.educacion.es/portada.html Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.ehu.es/es/web/biblioteka/datu-baseen-aurkibide-alfabetikoa UPV/EHUko Bibliotekako datu-baseak.
http://www.freinet.org/ Eskola Modernoaren Mugimenduen Nazioarteko Federazioa.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/ Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila.
http://www.highscope.org/ HighScope Fundazioa.
http://www.ikastola.net/web/default.php Ikastolen Elkartea.
http://www.montessori.it/ Montessori Nazioarteko Lana.
http://www.unesco.org/new/es/education/ UNESCO (Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea). Hezkuntza.
http://zerosei.comune.re.it/italiano/index.htm Reggio Emilia.


5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • AMENABAR PERURENA, NERE
  • KARRERA JUARROS, IÑAKI
  • MONZON GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

08:30-10:30

29-30

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

  • Aula 2.03 - .

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

08:30-10:30

20-28

08:30-10:30

08:30-10:30

29-30

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

  • 2.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
  • Aula 2.03 - .

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

08:30-10:30

20-28

08:30-10:30

08:30-10:30

29-30

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

  • 2.7 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
  • Aula 2.03 - .