Eskola Inklusiboaren Oinarriak25884

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Haur Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25884

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Ikasleriaren garapenean lagunduko duen hezkuntza praktikan oinarritzen da irakasgaia. Era berean, ikasleriaren aniztasuna azalarazten eta honek curriculumean duen eragina eta ondorioak ulertarazten erraztuko du; hau guzti hau, hezkuntza premia berezia eta hezkuntza-laguntza berezia behar duten ikasleei erantzunaren eszenategian kokaturik. Irakaslearen rolak duen funtsari arreta berezia eskainiko zaio.
Bestetik, lauhileko gainontzeko irakasgaiekin batera Diziplinarteko Lana garatuko du.
Azkenik, irakasgairen garapenak uztartuko du ikaslegoak lehen practicumean izan duen esperientzia.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

- Eskola inklusibora iritsi arteko hezkuntza-sistemaren eraldatze-prozesu historikoa eta soziala aztertzea.

- Ikaskuntzako gaitasun eta erritmo askotara egokitutako hezkuntza erantzunak egitea. Adituekin lankidetzan aritzea hezkuntza-premiei erantzuteko.

- Aniztasunaren arretari buruzko arau esparrua aztertzea, baita eskolari laguntzeko zerbitzuen sarearen eginkizunak ere.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA.- Eskola aniztasunaren aurrean: kontzeptuen eta eskolaratzeko jardueren bilakaera. Eskola Inklusiboa.

2. GAIA.- Hezkuntza-premiei erantzuteko araudi-esparrua. Eskolari laguntzeko zerbitzuak, programak eta profesionalak.

3. GAIA.- Hezkuntza-premiei eman beharreko erantzuna. Curriculuma erantzunaren erreferentzia.

4. GAIA.- Hezkuntza-Premia-Bereziei erantzuna eskola inklusiboaren ikuspegitik. Neurri ohikoak eta ezohikoak.

5. GAIA.- Eskolako hainbat ikasle edo talderen parte-hartzea edo ikaskuntza eragozten duten egoerak aztertzea, eta egoera horiei aurre egiteko erantzun inklusiboak proposatzea.

Metodologiatoggle-navigation

Banakako lana eta/edo taldekoa.
Ikaskuntza Kooperatiboa.
Tertulia pedagogiko dialogikoak.
Ikaskuntza gidatua eta/edo autonomoa.
Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntza, Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza, Kasuaren Metodoa...
Saio teorikoak, irakaslearen aldetik klase magistralak.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 30
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 50
  • Diziplinarteko lana (DILAN) (%): 20

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

a) Ebaluazio jarraitua betetzen duten ikasleak:

Diziplinarteko lana (DILAN): 20%
Lan indibiduala: %30.
Taldeko lan koadernoa: %50

b) Ebaluazio jarraituari uko egiten dioten ikasleak:

Garatzeko banakako azterketa (notaren %100a).

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Graduko Titulazio Ebaluaziorako Arautegian azpimarratzen denez:

12.2. artikulua.- Deialdiari uko egitea

2.- Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa "aurkezteke" izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40a edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Atal honetan erabiltzen diren materialak aipatuko dira:
- Irakurketa-txostenak
- Moodle-ko ikastaroa

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S., y West, M. (2013). Promoviendo la equidad en educación. Revista De Investigación En Educación, 11(3), 44-56.
Arnaiz, P. (2012). Escuelas eficaces e inclusivas: Cómo favorecer su desarrollo. Educatio Siglo XXI: Revista De La Facultad De Educación, 30(1), 25-44.
Arnaiz, P., Haro, R. D., y Azorín, C. M. (2018). Redes de apoyo y colaboración para la mejora de la educación inclusiva. Profesorado: Revista De Curriculum Y Formación Del Profesorado, 22(2), 7-27.
Aróstegui,I.,Darretxe. L. y Beloki,N. (2013). La participación de las familias y de otros miembros de la comunidad como estrategia de éxito en las escuelas. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 6(2), 187-200.
Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. y Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Barcelona: Hipatia.
Azorín, C. (2018a). Abriendo fronteras para la inclusión: la ecología de la equidad. Revista de Educación Inclusiva, 11 (1), 213-228.
Azorín, C. (2018b). Percepciones docentes sobre la atención a la diversidad: propuestas desde la práctica para la mejora de la inclusión educativa. Ensayos, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 33 (1), 173-188.
Azorín, C., Arnaiz, P., y Maquilón, J. J. (2017). Revisión de instrumentos sobre atención a la diversidad para una educación inclusiva de calidad. Revista Mexicana De Investigación Educativa, 22(75), 1021-1045.
Booth, T. y Ainscow, M. (2005). Hezkuntza ebaluatzeko eta hobetzeko gida: Eskoletako ikaskuntza eta partaidetza garatuz. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
Booth, T. y Ainscow, M. (2015). Guía para la Educación Inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Madrid: OEI/FUHEM.
Booth, T., Ainscow, M. y Kingston, D. (2007). Index para la Inclusión. Desarrollo del juego, el aprendizaje y la participación en Educación Infantil. Bristol: CSIE
Calderón Almendros, I., y Verde Francisco, P. (2018). Reconocer la diversidad. Textos breves e imágenes para transformar miradas. Barcelona: Octaedro.
Casanova, M.A. (2017). Educación inclusiva en las aulas. Madrid: La Muralla.
Casanova, M. A. (2018). Educación inclusiva: ¿Por qué y para qué? Revista Portuguesa De Educação, 31(Especial), 42-54.
Darretxe, L. eta beste batzuk (2010). Hezkuntza inklusiorako gida. Bilbo: FEVAS. http://www.fevas.org/eu/fevas/dokumentuak/fevas-en-dokumentuak-/hezkuntza
Echeita Sarrionandia, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea, S.A.
Echeita, G., y Ainscow, M. (2011). La educación inclusiva como derecho: Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Tejuelo. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación, 12, 26-46.
Etxabe, E., López-Velez, A.L., y Soria, L. (2018). Eskola Inklusiboa. Egin bat erronkarekin. Bilbo: Fevas Plena Inclusión Euskadi.
INCLUD-ED: Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (2007). Working Paper: Effective Educational Practices in Europe. INCLUD-ED [On-line].
Moriña Díez, A. (2004). Teoría y práctica de la educación inclusiva. Málaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Moriña, A. (2008). La escuela de la diversidad: Materiales de formación para el profesorado. Madrid: Síntesis.
Moya Maya, A. (2002). El profesorado de apoyo: ¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?... realiza su trabajo. Málaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Moya Maya, A., Martínez Ferrer, J., y Ruiz Salguero, J.M. (2005). Una alternativa de apoyo en los centros: El modelo de apoyo curricular. Málaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Parrilla Latas, Á. (2002). Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva. Revista de Educación, 327,11-29.
Parrilla, A., Martínez, M. E., y Zabalza, M. A. (2012). Diálogos infantiles en torno a la diversidad y la mejora escolar. Revista De Educación, 359, 120-142.
Parrilla, A., Sierra, S., y Fiuza, M. J. (2018). Lecciones esenciales sobre el trabajo en red inter-escolar. Profesorado: Revista De Curriculum Y Formación Del Profesorado, 22(2), 29-47.
Parrilla, A., Sierra, S., y Muñoz, M. A. (2013). Proyectos educativos con vocación comunitaria. Revista de investigación en educación, 3(11), 15-31.
Simón, C. (2016). Presentación escuela, familia y comunidad: Una alianza necesaria para una educación inclusiva. Revista Latinoamericana De Educación Inclusiva, 10(1), 17-22.
Slee, R. (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Madrid: Morata.
Stainback, S. y Stainback, W. (2004). Aulas inclusivas: Un nuevo modelo de enfocar y vivir el currículo. Madrid: Narcea, S.A. Ediciones.
Zugazaga,A., Uribe, A., Rodríguez, A y Aróstegui, I.(2013). Grupos interactivos al final de la etapa. Aula de Infantil, 70 Mayo-Junio, 18-21.

Gehiago sakontzeko bibliografia

LEGERIA/AGIRI OFIZIALAK:
118/1998 Dekretua ekainaren 23koa, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena (EHAA, 1998-07-13).
Eusko Jaurlaritza (2012). Eskola Inklusiboaren esparruan aniztasunari erantzuteko Plan Estrategikoa 2012-2016. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
8/2013 Lege Organikoa, abenduaren 9koa, hezkuntza arloko kalitatea hobetzeko (LOMCE)
237/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa (EHAA, 2016-01-2015).
13/2016 Dekretua, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa (EHAA, 2016-03-07).

Aldizkariak

HIK HASI: http://www.hikhasi.com/

Web helbideak

INCLUSION EUROPE: http://www.inclusion-europe.org/main.php?news=ok
REICE: http://www.rinace.net/reice/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AMENABAR PERURENA, NERE
 • KARRERA JUARROS, IÑAKI
 • MONZON GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-21

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

12:30-14:30

22-30

09:00-11:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 2.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 1.03 - .

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

10:30-12:30

22-30

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 2.7 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 2.02 - .