Komunikazio Gaitasunaren Garapena - Euskara eta Gaztelania - Haur Hezkuntzan II26490

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Haur Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
2
Kreditu kopurua
7
Hizkuntzak
Gaztelania
Kodea
26490

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1421
Gelako p.5684

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Hizkuntza gaitasunaren garapena irakasle-testuen azterketa- eta sorkuntza prozesuetan oinarrituta garatuko da, eta modu sistematikoan. Horrela, irakaslegaiek komunikazio gaitasuna landuko dute irakaskuntzan, ikerkuntzan eta eskolako gestio-lanetan.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

GAITASUN ZEHATZAK :
A) Haur Hezkuntzako testuinguruan agertzen diren testuak erabili, sortu eta prozesatzea.
B) Hizkuntza gaitasuna hobetzea bi hizkuntza ofizialetan egoki erabiltzeko lan eremuan.
C) Eskolaren inguru soziokulturalean eta eskolako familiekin elkarrekintzan aritzeko beharrezkoak diren gizarte eta komunikazio-gaitasunak garatzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1.- GAIA. HIZKUNTZA TREBETASUNAK ETA HAIEN ARTEKO HARREMANAK. AZPIAN DIREN PROZESU KOGNITIBOAK.
Hizkuntza trebetasunen azpian diren prozesu kognitiboak - hitz egin, entzun, irakurri eta idatzi-, trebetasunen arteko harremanak, eta haietaz aritzeko beharrezkoak diren kontzeptuak ulertzea, horiek guztiak tresna gisa hartuz, komunikazioan hizkuntza nola erabiltzen den aztertzeko.

2.- GAIA. ESKOLA EREMUKO AHOZKO ETA IDATZIZKO TESTUEN BEHAKETA ETA AZTERKETA, ERATZEN DUTEN OSAGAI TESTUALEI ETA TESTUINGURUKOEI ERREPARATUZ.
Etorkizuneko irakasleen hizkuntzaren jabekuntza/hizkuntza-gaitasunaren garapena honakoetan oinarritu behar da: eskola eremuko testuak behatzea, ekoiztea eta aztertzea era sistematikoan, berariaz arreta ipiniz osagai testualei eta zehazten dituzten testuinguruko ardatzei.

3.- GAIA. TESTU-ANALISI ETA EKOIZPENA IRAKASKUNTZAN.
Komunikazioa gelan eta gelaz kanpoko eremuko egoeratan oinarrituko da.
3.1.- Komunikazioa irakas-esparruan: diskurtso didaktikoa, input egokitua, irakurketa ozena, dramatizazioia.
3.2. Komunikazioa eskolan: elkarrizketak gurasoekin, txostenak, eginkizunen memoriak, elkarrizketak lankideekin.


Metodologiatoggle-navigation

EBALUAZIOA ETA METODOLOGIA:
Metodologia eragilea izango da neurri handi batean; edonola ere, parte-hartzailea, lankidetzan eta hausnarketan oinarrituta, teoria eta praktika elkarren artean lotuz.
Hori dela eta, irakaslea eta ikasleak eduki-multzoak garatuz joango dira eta, aurkezpenen bidez, elkarrizketak, eztabaidak eta iritzi ezberdinak sorrarazi nahi dira.
Arlo praktikoan, ikasleak bakarkako lanak edo talde-lanak ere egingo ditu. Talde-lana eta lankidetza bereziki garrantzizkoak izango dira; beraz, errespetua, konfiantza eta tolerantzia giroa agertuko du ikasleak eztabaidetan.
Irakasleak, batzuetan ,Moodle plataforma erabiliko du apunteen gidoiak eta beste baliabide batzuk ikasleen eskura egoteko.
Jarduerak eta ariketak:
-Ahozko eta idatzizko testuen eta ikus-entzunezko hainbat materialen irakurketa eta eztabaidak eta, batzuetan, kasuen analisiak.
-Eztabaidak gelan talde handian zein talde txikitan.
-Aurkezpenak : ahozko jarduerak erregistro desberdinetan, irakurketa ozena.
EBALUAZIOA :
Garatu beharreko idatzizko azterketa
Test motako idatzizko azterketa
Ahozko froga ( gelan, edo, azkenean, beti ere halakorik erabakiko balitz )
Banakako lanak
Taldeko lanak
Lanak, aurkezpenak, irakurketak
Asistentzia derrigorrezkoa izango da eta etengabeko ebaluazioaz gain azken azterketa izango da.

Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita.( Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia-8.3 artikulua).

Eskoletara etorriko ez diren ikasleak ( kirolariak, lanagatik ezin dutenak , e.a. ) eta arautegiaren arabera onartzen bazaie, azken azterketa egiteko eskubidea dute ikasgaiaren gaitasun guztiak erakusteko : 100% ( ikus. ebaluazio argibideak 4.1. atalean ) ; ( ahozko froga ere egin beharko da, beti ere halakorik erabakiko balitz ).

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Ikusi orientabideak behean (%): 100

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

• Donostiako Magisteritza Eskola :
Ebaluazio jarraituaren sistema:

 Moduluko lana: puntu 1,5

 Eskola teorikoen ebaluazioa: 2 puntu

Eskola praktikoen ebaluazioa: 6,5 puntu (lanak eta azterketa) OHARRA: Bai azterketa, bai aurkeztu beharreko lan guztiak nahiz moduluko lana gainditu beharko dira ikasgaia gainditu ahal izateko. Gainditutako zatiak ezohiko deialdira arte gordeko dira, baina ez hurrengo ikasturterarte.

 Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita.( Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia-8.3 artikulua).

 Eskoletara etorriko ez diren ikasleak ( kirolariak, lanagatik ezin dutenak , e.a. ) eta arautegiaren arabera onartzen bazaie, azken azterketa egiteko eskubidea dute : 100% :

Azken ebaluazioaren sistema

- Azken azterketa, idatzizko atala: testa edo/eta garatzeko galderak %85.
- Azken azterketa, ahozko atala: % 15
Irakasgaia gainditzeko bi atalak gainditzea ezinbestekoa izango da, eta bi ataletarik batean galdetuko zaio ikasleari moduluko lanari buruz.

Zeinahi ebaluazio sistema aukeratzen delarik ere, irakasgia gainditu ahal izateko ikasleak frogatu behar izango du (lan ebaluagarri, moduluko lan eta azterketan) B2 hizkuntza maila duela; halamaila horri dagokionez, idatziz nahiz ahoz zuzen eta egoki aritzea ezinbesteko baldintza izango da, irakasgaia gainditu ahal izateko.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdiaren ebaluazioak azkeneko proba izango du kalifikazioaren % 100eko balioarekin. Irakasgaia gainditu ahal izateko ikasleak azterketako atal guztiak gainditzeaz gain, frogatu beharko du B2 hizkuntza maila duela.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

-Ordenagailua ( partzialki )
-Ikus – entzunezkoak
-Testuliburuak, apunteak, erreseinak, lanak, audio eta bideo grabazioak
-Moodle ( partzialki )

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

-ALBALADEJO, M. (2010). Cómo decirlo. Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. Bartzelona: Graó

- CALSAMIGLIA, Helena, y TUSÓN, Amparo (1999) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona. Ariel.

-CAMPS, Anna y ZAYAS, Felipe (COORD.) (2006) Secuencias didácticas para aprender gramática. Graó. Barcelona

-CAMPS, Anna (coord.) Secuencais didácticas para aprender a escribir (2003) Baarcelona. Graó.

- CAMPS, A. (coord.) (2003) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó.

-GARZIA Joserra (2008) Jendaurrean hizlari. Berriozar. Alberdania.

-CASSANY, Daniel (1999) Construir la escritura. Barcelona. Paidós.

-GÓMEZ TORREGO, L (1997), Gramática didáctica del español. SM. Madrid.

-GONZÁLEZ NIETO, Luis, (2001) Teoría lingüística y enseñanza de la lengua.( Lingüística para profesores). Cátedra.Madrid.

-IDIAZABAL,I.LARRINGAN, L.M.(ard.),(1998).Koherentzia, kohesioa eta konexioa: testuratze baliabideak. Hizkuntzaren azterketa eta irakaskuntza. Gasteiz: EHU, Arabako Foru Aldundia.

-INTXAUSTI, M.J. (2004). Las entrevistas . construir la relación con las familias (0-6): reflexiones y experiencias.GRAÓ.


-PEREZ ESTEVE, Poilar y ZAYAS; Felipe (2007) Competencia en comunicación lingüística. Madrid. Alianza.

-RUIZ BIKANDI, U. (2009). Bigarren hizkuntzaren Didaktika haur eta Lehen Hezkuntzan. Bilbo: EHU zerbitzua.
-RUIZ BIKANDI, U. (2000) Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid: Síntesis.
-SERAFINI, Mª Teresa (1989) Como redactar un tema. Barclona. Paidós.

-SMITH, Frank (1990) Para dar sentido a la lectura. Madrid. Visor.
-SOLÉ, Isabel (1992) Estrategias de lectura. Barcelona. Graó.
-TOUGH, J. (1989). Lenguaje, conversación y educación. Madrid: Visor.
-VILA, Montserrat, (coord.) (2005) El discurso oral formal. Barcelona. Graó.

-ZUBIRI, Ilary & Zubiri (1995), Euskal gramatika osoa. Didaktiker. Bilbo.

Gehiago sakontzeko bibliografia

-ALBERDI, X., SARASOLA, I. (2001). Euskal estilo libururantz. Gramatika, estiloa eta hiztegia EHU

- BEAUGRANDE, Robert & DRESSLER, Wolfgam, (1997) Introducción a la lingüística del texto. Barcelona. Ariel.

- BROWN, Gilliam y YULE, George (1993), Análisis del discurso. Madrid.Visor.

-CARLINO, Paula (2005) Escribir, leer y apender en la universidad. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

-CASTELLÁ, J.M.-COMELLES, S.-CROS, A.-VILÁ, M. (2007) Entender(se) en clase. Las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados. Barcelona: Graó.

-CASTELLÓ, Montserral (Coord.) (2007) Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Barcelona. Graó.

-GARZIA, J., (2005). Kalko okerrak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz: EIMA.

-GARTZIARENA, A. (2004). Euskararen araugintza, arauak eta hiztegi batua: ariketak eta ebazpenak. Leitza: IKA

HABE, (2003). Galdezka: euskarazko zalantzei erantzunez, Gasteiz.

-SANZ, G. (2005) Comunicación efectiva en el aula. Técnicas de expresión oral para docentes. Barcelona: Graó.

-Van DIJK, T (2000). El discurso como estructura y proceso. Gedisa. Barcelona.

Revistas:

ARTICLES de Didáctica de la Llengua i de la Literatura, nº 54, abril 2011: “la llengua més enllà de les classes de llengua”
AULA nº 43, octubre 1995 “Lenguaje y ciencias experimentales”
MARTÍ, J. (2012) “2.Aprender a investigar: las preguntas/ las explicaciones científicas como narraciones”. Aprender ciencias en la Educación Primaria. Barcelona: Graó.
PEDRINACI, E. (2012) “Idea clave 7. Aprender ciencias es, en buena medida, aprender a leer, escribir y hablar ciencia”. PEDRINACI, E. (coord.) 11 ideas clave. El desarrollo de la competencia científica. Barcelona: Graó.

Aldizkariak

-TANTAK
TEXTOS de Didáctica de la Lengua y la Literatura
TEXTOS nº 8-abril 1996 “La lengua como instrumento de aprendizaje”

Web helbideak

http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa
http://www.bilbao.net/castella/euskera/enlaces/ortotipografia.pdf
http://www.euskaltzaindia.net/arauak
http://www.argia.com
http://hikhasi.com
http://www.ehu.es/PAT/compe/recursos.htm
http://www.leer.es/files/2009/05/090330_art_ep_eso_alumnos_aprenderescribirtexacademicos_t-alvarez.pdf

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AREIZAGA ORUBE, MIREN ELIXABETE
 • BEREZIARTUA ETXEBERRIA, GARBIÑE
 • ORMAZURI ALKIZA, GORKA
 • RUIZ HUICI, KIKO

Taldeaktoggle-navigation

31-01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-5

08:30-10:00

11-14

08:30-10:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - .

31-01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-5

10:30-12:30

08:30-10:30

10:30-12:30

11-14

10:30-12:30

08:30-10:30

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.1 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31-01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-5

08:30-10:30

10:30-12:30

08:30-10:30

11-14

08:30-10:30

10:30-12:30

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.2 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.