Zientzia Esperimentalak Haur Hezkuntzako Ikasgelan25918

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Haur Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
3
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25918

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.2436
Laborategiko p.2436

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Irakasgai hau da Haur Hezkuntzako graduan dagoen zientzien irakaskuntza lantzeko derrigorrezko irakasgai bakarra.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Haur Hezkuntzako curriculumarekin erlazionatutako eduki zientifikoak landuko dira, ingurune natural eta fisikoaren ezagueran zentratuz. Zientzia Esperimentalei buruzko sekuentzia didaktikoak diseinatuko dira Haur Hezkuntzako ikasgelan irakaskuntza-ikaskuntzarako berariazko baliabideak integratuz. Era berean, natur ingurunearekiko interesa eta begirunea bultzatuko dira eta bere transposizio didaktikorako estrategiak landuko dira.

HELBURUAK
- Zientzia Esperimentalen ekarpenak jendartearen kultur esparru gisa eta hezkuntzan duten garrantzia identifikatzea eta baloratzea.
- Haur Hezkuntzan Ingurunearen Ezaguerari dagokion curriculuma aztertzea haur-ikasgelarako sekuentzia didaktikoen diseinuan erreferentzia bezala erabiltzeko asmoz.
- Ingurune fisiko eta naturalaren ulermena egituratzera bideratzen duten edukien ikuspegi globala eskuratzea.
- Haur Hezkuntzarako ingurune fisiko eta naturala ardatz bezala duten proposamen didaktikoak diseinatzea.

GAITASUNAK
E.1 Etapa honetako curriculumeko oinarri zientifikoak eta teknologikoak, eta baita horiek ikasteari eta garatzeari buruzko teoriak ere ezagutzea.
E.2 Metodologia zientifikoa eta zientziaren historian unerik nabarmenenak ezagutzea, pentsamendua eta jarduera zientifikoak bultzatzeko haien ekarpenak, baita irakaskuntza/ikaskuntza prozesurako inplikazioak ere baloratuz.
E.3 Estrategia didaktiko desberdinak analizatuz eta balioetsiz, Haur Hezkuntzan pentsamendu zientifikoa garatzeko proposamen didaktikoak egitea.
E.4 Zientzia Esperimentalekin lotutako proposamen eta proiektu didaktikoen egitearen bidez ingurune naturalarekiko, sozialarekiko eta kulturalarekiko errespetua eta interesa bultzatzea.
E.5 Garapen eta portaera osasungarrien oinarrizko printzipioak kontuan hartuz, elikadura orekatua identifikatzea.
T.1 (G001) Haur Hezkuntzaren helburuak, curriculum-edukiak eta ebaluaketa-irizpideak ezagutzea, horien berezitasun epistemologikoa eta horien didaktikaren berariazkotasuna ulertuz, baita disziplinen arteko harremana ere, neska-mutilen lana prestatzeko, antolatzeko eta ebaluatzeko.
T.2 (G006 c) Ahoz nahiz idatziz espresatzea eta espresatzeko teknika desberdinen erabilpena menderatzea. Euskara eta gaztelania eta, gutxienez, atzerriko beste hizkuntza bat menderatzea.
T.3 (G007) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek eta, bereziki, telebistak lehen haurtzaroan dituzten hezkuntza-ondorioak ezagutzea. Informaziorako eta komunikaziorako hedabide desberdinak modu kritikoan erabiltzea (IKTak, liburutegia, fonotekak…), ezagutza-iturriak eskuratu ahal izateko eta komunikazio-lanak, ikaskuntza, ikerketa eta lankidetza bidezko lana sustatzeko.
T.4 (G015) Komunikazio-konpetentziak aberasteko helburua duten estrategia didaktikoak diseinatzea (ahozkoak, idatzizkoak, ikusmenezko gorputzezkoak, afektiboak eta musikalak) garapen integral baten testuinguruan.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1.GAIA. Ingurune kontzeptua. Zientziaren izaera. Inplikazio didaktikoak. Ingurune kontzeptua eta bere azpisistemak. Zientzia giza jardueraren gisa. Zientzia Esperimentalak Haur Hezkuntzako ikasgelan.
2.GAIA. Ingurune natural eta fisikoaren ezaguera Haur Hezkuntzako curriculumean. Helburuak, konpetentziak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak.
3.GAIA. Zientzia Esperimentalen edukiak eta euren ikasketa. Ingurune natural eta fisikoko elementuak eta beren ezaugarriak: izaki bizidunak, materialak eta objektuak. Hauen arteko elkarrekintzak eta aldaketak.
4.GAIA. Estrategia eta baliabide didaktikoak ingurune natural eta fisikoaren irakaskuntza/ikaskuntzarako. Orientabide metodologikoak, baliabideak eta eremu honetako antolakuntza-moduak Haur Hezkuntzako ikasgelan. Unitate didaktikoak, proiektuak, tailerrak eta txokoak.
5.GAIA. Sekuentzia didaktikoen diseinua. Haur Hezkuntzarako adin zehatz baterako sekuentzia didaktiko baten diseinua landuko da.

Metodologiatoggle-navigation

METODOLOGIA ETA FORMAKUNTZARAKO JARDUERAK
Metodologia konstruktibistaren bidez landuko da irakasgaia. Horretarako Irakaskuntza-kooperatiboa eta elkarlana sustatuko da. Hiru irakaskuntza mota egongo dira: klase teorikoa (talde handia), gela taldeak eta talde praktikoak (GA, talde ertaina) eta laborategiko saioak (GL, talde txikia).
Irakaslearen aurkezpena eta ikasleen banakako eta taldekako lanak uztartuko dira. Azken bietan ikasleen parte hartze aktiboa, lankidetzako jarduerak, edukiei buruzko hausnarketa eta norberaren ikaskuntzako prozesuan erantzukizuna ezinbestekoak dira.

JARDUERA MOTAK ETA METODOLOGIA
Saio presentzialak talde handian: Taldeen ikuspuntu desberdinak azaltzeko, Ikasleek irakurritako testuen aurkezpenak egiteko, Irakaslearen azalpenak eta sintesiak aurkezteko, Koebaluazioak eta Moduluko lana egiteko.
Saio presentzialak talde txikitan: Testuen irakurketaz hausnartzeko, Esperimentazioaz eta behaketaz sakontzeko, Banakako eta taldekako lanen ahozko aurkezpenak prestatzeko, Moduluko lana egiteko.
Tutoretza presentzialak: Zalantzak argitzeko, Banakako eta taldekako lanen gidaritza egiteko.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 30
  • Banakako lanak (%): 20
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 42
  • LAN MODULARRA (%): 8

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

EBALUAZIO JARRAIA
1.Taldekako lana
2.Froga idatzia eta bakarkako lanak
3.Moduluko disziplinarteko lana
Irakasgaia gainditzeko jarduera bakoitza eta guztiak gainditu behar dira.

KALIFIKATZEKO EHUNEKO EZBERDINAK BALIO HAUEN ARABERA ALDA DAITEZKE
- Idaztizko froga 25-35%
- Banakako lanak 15-20%
- Talde lanak 40-45%
- Modulo lana 5-20%

Presentzialtasuna bermatzeko irakasle bakoitzak erabakiko du zein den eskola mota bakoitzean (M, GA edo GL) gutxienezko eskakizuna

BUKAERAKO EBALUAZIOA:
Ebaluazio jarraian parte hartu ezin dezaken ikasleak, 2016ko abenduaren 15an Euskal Herriko Unibertsitatekoaren Gobernu Kontseiluan, Graduko Titulazio Ofizialetan Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia onartzeko erabakiaren arabera ebaluatuta izango da.

Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita. Azken ebaluazioak aukera ematen du proba baten bitartez ebaluatzeko ikaskuntzaren emaitzak. Proba hori irakasgaiaren ebaluazio orokorra egiteko azterketa edo jarduera batek edo
gehiagok osatuko dute eta azterketa aldi ofizialean egingo da.


(https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/03/1701311e.shtml)

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohiko deialdian agertzen diren irizpideak erabiliko dira.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

"Heziberri 2020"
237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

ANTÓN, Montserrat; MOLL, Blanca. (2001). Educación Infantil. Orientaciones y recursos (0-6 años). Ed. CISS-Praxis. Madrid.
ARRIBAS, Teresa. et al.(2000). Haur Hezkuntza 0-tik 6 urtera. Servicio de publicaciones de la UPV/EHU. Bilbo.
BASSEDAS, E., HUGUET, T. y SOLÉ, I. (1998) Aprender y enseñar en educación infantil. Ed. Graó. Barcelona.
BORGHI, B.Q. (2005) Los talleres en Educación Infantil. Espacios de crecimiento. Ed. Graó. Barcelona
CATALÁ, Mireia (2002) Las ciencias en la escuela. Teorías y prácticas. Ed. Graó. Barcelona
CHARPAK, G. et al. (2006) Los niños y la ciencia. La aventura de la mano en la masa. Siglo XXI editores Argentina S.A. Buenos Aires.
COQUIDÉ-CANTOR, M. eta GIORDAN, A. (2002) L´enseignement scientifique à l´Ëcole Maternelle. Delagrave Edition. París.
FEU,M. T. (2009) Experimentar con materiales en el 0-6. Aula de Infantil, 52.
IZQUIERDO, Mercé et al. (2012). Química en Infantil y Primaria. Ed. Grao. Barcelona.
PEDREIRA, M. (2005) Dialogar con la realidad; la experimentación en educación infantil. En Antón,M.; Moll, B. (coord) Educación Infantil. Orientaciones y recursos (0-6 años). Madrid: CISS-Praxis.
PEDREIRA , M. eta FEU, T. (2006) Pensar, fer i parlar per aprendre ciències a l'educació infantil. Curs d'actualització de l'ensenyament-aprenentatge de les ciències a l'educació infantil i primària. Barcelona: Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.
SÁNCHEZ BLANCO, G. (Coord.)(2005) Naturaleza del Conocimiento Científico: Concepciones sobre la ciencia. Didactica de las Ciencias Experimentales. Murcia: Ed. DM - ICE Univ. de Murcia.
VEGA, Silvia (2006). Ciencia 0-3 años. Laboratorios de ciencias en la escuela infantil. Ed. Graó. Barcelona
VEGA, Silvia (2011). Ciencia 3-6 años. Laboratorios de ciencias en la escuela infantil. Ed. Graó. Barcelona

Gehiago sakontzeko bibliografia

BUSQUETS i DALMAU, Lluis et al. (1996) Projecte Descoberta 3/6. Generalitat de Catalunya, Barcelona.
ESCUELAS INFANTILES DE REGGIO EMILIA (1995). La inteligencia se construye usándola. Ed. Morata. Madrid.
ESPINET, M. (1995) El papel de los cuentos como medio de aprendizaje en la educación infantil. Aula,44: 59-64.
FERNÁNDEZ, R. eta RODRÍGUEZ, L. M. (2006) Los pequeños de cuatro años en el rincón de las ciencias. Qué ven y qué dicen sobre el nacimiento de las plantas. Alambique 49, 105-113.
MAJEM, T. eta ÒDENA, P. (2001) Descubrir jugando. Ed. Octaedro - Rosa Sensat. Barcelona
MARQUEZ,C. eta PEDREIRA, M. (2005) Dialogar sobre lo esencial: una propuesta de trabajo en las clases de ciencias, Alambique,44.
VILA,B. eta CARDO,C. (2005). Material sensorial (0-3 años). Manipulación y experimentación. Ed. Graó. Barcelona.

Aldizkariak

Alambique, Aula de Innovación educativa, Cuadernos de Pedagogía, Elhuyar, Enseñanza de las Ciencias, Infancia y aprendizaje, Aula de Infantil.

Aldizkariak on line: Eureka, REEC, Infancia. Revista de la Asociación de Maestros Rosa Sensat

Web helbideak

http://fq-experimentos.blogspot.com.es/
http://peremarques.pangea.org/wteinfan.htm
http://www.educajcyl.com
http://www.xtec.es/~jfernanq/cuina/cuina.htm
http://www.supernins.com/
http://chemainfantil.wordpress.com
http://educared.org.ar/infanciaenred/Dilemas
http://www.xtec.cat/cdec/portada.htm
http://www.rosasensat.org/
http://www.lamap.fr/
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/index_flash.shtml
http://cienciaeducacioninfantil.es/
http://www.elsafaeig.org/
http://www.actividadeseducainfantil.com/
http://www.orientacionandujar.es/
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/Categorias_de_Infantil
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/proyectosdid.htm
http://pagciencia.quimica.unlp.edu.ar/
http://www.portalpaula.org/esfera/recursos_didactics
http://www.ecasals.net/uploads/resources/3507/P3.swf
http://www.anayainteractiva.com/infantil.html
http://haurhezkuntza.wordpress.com/
http://www.laruedadelosinventos.org/
http://didacticaeducacioninfantil.wikispaces.com/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AGUIRREZABALAGA ELOSEGUI, FLORENCIO JU
 • CAÑO PEREZ, LIDIA
 • ETXABE URBIETA, JOSE MARIA

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-10:30

3-3

09:00-10:30

5-5

09:00-10:30

7-7

09:00-10:30

9-9

09:00-10:30

11-11

09:00-10:30

13-13

09:00-10:30

15-15

09:00-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-7

08:30-10:30

9-13

08:30-10:30

15-15

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-3

08:30-10:30

4-7

08:30-10:30

9-12

08:30-10:30

13-13

08:30-10:30

15-15

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-7

12:30-14:30

9-12

12:30-14:30

14-14

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-7

15:00-17:00

9-12

15:00-17:00

14-14

15:00-17:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Laborategiko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-7

10:30-12:30

9-12

10:30-12:30

14-14

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.