Komunikazio Gaitasunaren Garapena Euskara eta Gaztelania Lehen Hezkuntzan I25855

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25855

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Unibertsitateko lehen ikasturte honetan ikasleek beste diskurtso-kultura batean parte hartzen eta garatzen ikasiko dute. Horrela, irakasgai honek Komunikazio Gaitasunean orokorrean sakontzen lagunduko die, eta batik bat, alor akademikoko testu-motak eta diskurtso-generoak landuko dituzte, hartzaile nahiz ekoizle izanik ahoz eta idatziz.
Zentzu honetan, oinarrizko baliabidea izanik, ikasgaiak garrantzia hartzen du bi norabidetan: batetik, unibertsitatean egiten den ikaskuntzaren etekinerako eta hobekuntzarako izango da eta, era berean, alor eta diziplina guztietan eragina izango du; bestetik, etorkizuneko irakaslanera zuzenduta egongo da.
Komunikazio Gaitasunaren Garapena I irakasgaiak hurrengo helburu orokor hauek ditu:
- Hizkuntzalaritzaren oinarrizko kontzeptuak ulertzea, batez ere joera pragmatikodunak, hizkuntzak komunikazio-egoera anitzetan duen erabilera aztertzeko tresnatzat hartuz.
- Idatzizko eta ahozko testuen ulermenaz eta ekoizpenaz hausnarketa egitea, eta testu horiek alor akademikokoak izango dira batez ere.
- Era koherentean, zuzenean eta egokian alor akademikoko komunikazio-ekintzak garatzea.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

A) Testuinguru akademikoan agertzen diren testuak aztertu, prozesatu eta sortu
B) Taldeko jardueretan parte hartu, elkarlana eta bakarkako lanaren bidez
C) Hizkuntza-gaitasuna areagotzea bi hizkuntza ofizialetan.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA- Oinarrizko kontzeptuak, testuak eta berbaldiak aztertzeko eta sortzeko. Hizkuntza eta komunikazioa. Komunikazio gaitasuna. Diskurtsoa. Diskurtsoaren analisirako mailak. Testua eta testuaren ezaugarriak. Testu-motak. Diskurtso-generoak. Alor akademikoko diskurtso-generoak.

2. GAIA- Ahozko eta idatzizko testuak ulertzea eta sortzea, testuinguru akademikoaren berbaldi-generoetan berariazko arreta jarrita. Eremu akademikoko ahozko testuen ulermena, ekoizpena eta analisia: ahozko azalpenak, eztabaidak, aurkezpenak, txostenak, eta abar. Testu idatziak sortzea: apunteak, lanak, txostenak...


Metodologiatoggle-navigation

- Banakako edota taldekako lanak
- Ikaskuntza gidatua edota autonomoa

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 30
  • Ahozko defentsa (%): 10
  • Banakako lanak (%): 20
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 20
  • Diziplinarteko moduluko lana (%): 20

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

1.-Ebaluazio jarraitua: klasera etortzen diren ikasleek ondorengo jarduerak bete beharko dituzte: - Garatzeko azterketa. - Praktikak egitea (ariketak, kasuak edota edo txostenak). - Banakako lanak. - Taldeko lanak. Irakasgaiaren irakaskuntza gidan argi eta garbi adierazi beharko da jarduera horiek zeintzuk diren eta horien haztapena zein den
1.- oharra: Guztiz beharrezkoa da jarduera guztiak eta bakoitza gainditzea irakasgaia gainditutzat jotzeko.
2.-Ebaluazio jarraituari uko egiten dioten ikasleek proba bat egingo du derrigor eta proba horrek irakasgaiaren % 100ko balioa izango du (EHUko Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia. 8 eta 9. artikuluak)
2.- oharra: ebaluazio jarraituaren kasuan, azken probaren pisua %40koa baino txikiagoa denez, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino gutxienez hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari (EHUko Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia. 12.2. artikulua)

3.-Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat.
4.-Azken probarako, irakasgaiko arduradunak salbuespenik adierazi ezean, soilik azterketa-orriak eta idazteko material analogikoak erabiliko dira (boligrafoa edo antzerako idatz-tresna bat) (Protokoloa, UPV/EHUko ebaluazio probetan eta lan akademikoetan jokabide makur eta iruzurrezkoak eragozteari eta etika akademikoari buruzkoa, 3.3 atala).

5.-Irakasgaia gainditzeko ezinbestekoa izango da idatzizko zein ahozko erabilera zuzena izatea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

(EHUko Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia. 9. artikulua) 1- Irakasgaia ohiko deialdian gainditzen ez duten ikasleek, hautatutako ebaluazio sistema gorabehera, eskubidea izango dute ezohiko deialdiko azken ebaluazioko proba osatzen duten azterketa eta jardueretara aurkezteko.
2- Ezohiko deialdietan irakasgaiak ebaluatzeko sistema bakarra azken ebaluazioa izango da.
3- Ezohiko deialdiko azken ebaluazioko probak definituta dauden ikaskuntzaren emaitzak ebaluatzeko eta neurtzeko behar beste azterketa eta ebaluazio jarduera izango ditu, emaitzok ohiko deialdiaren pareko baldintzetan ebaluatu ahal izateko. Ikasleek ikasturtean zehar eskuratutako emaitza positiboak gorde ahal izango dira. Aldiz, ikasturtean zehar egindako etengabeko ebaluazioaren emaitzak negatiboak badira, emaitzok ezin izango dira ezohiko deialdirako mantendu eta deialdi horretan ikasleek kalifikazioaren % 100 eskuratu ahal izango dute.
4.-Ikasgaia gainditzeko ezinbestekoa izango da idatzizko zein ahozko erabilera zuzena izatea

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

-Ordenagailua.
-Ikus-entzunezkoak.
-Ikasliburuak, azterketak, apunteak, lanak, praktiketarako txostenak, bideo-grabazioak...

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

-Askoren artean (2005). IVAPeko Estilo liburua. HAEE-IVAP -Calsamiglia, H. & Tusón, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.
-Camps, A. & Zayas, F. (Coord.) (2006)Secuencias didácticas para aprender gramática. Barcelona: Graò.
-Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Buenos Aires: F.C.E. -Cassany, D. (2006). Taller de textos. Barcelona: Paidós.
-Castelló, M. (Coord.) (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Barcelona: Graó.
-Gaminde, I., Aurrekoetxea, G., Etxebarria, A., Garay, U. & romero, A. (2014) Ahoskera lantzeko argibideak eta jarduerak.
Laguntzarako materiala: teoria eta praktika. UPV/EHU. -Gartzia, J. (2016) Esaldiak josten. UPV/EHU. -Garzia, J. (2008). Jendaurrean hizlari. Berriozar: Alberdania.
-Gómez Torrego, L. (1997). Gramática didáctica del español. Madrid: SM.
-González Nieto, L. (2001). Teoría lingüística y enseñanza de la lengua. Lingüística para profesores. Madrid:Cátedra.
-Montolío, E., Garachana, C. & Santiago, M. (2000). Manual de escritura académica. Barcelona: Ariel -Navarro, F. (Coord.) (2014). Manual de escritura para carreras de humanidades. Buenos Aires: Editorial de la Universidad de Buenos Aires.
-Regueiro, M.L. y Sáez, D.M. (2013). El español académico. Madrid: Arco libros.
-Vázquez, G. (Ed.) (2001). Actividades para la escritura académica. ¿Cómo se escribe una monografía? Madrid: Edinumen.
-Vázquez, G. (Ed.) (2001). El discurso académico oral: guía didáctica para la comprensión auditiva y visual de clases magistrales. Madrid: Edinumen. -Zubiri, E. & Zubiri, I.(1995). Euskal gramatika osoa. Bilbo: Didaktiker.

Gehiago sakontzeko bibliografia

-Askoren artean (2004). Reflexión sobre la lengua (Monográfico) Textos nº 37.
-Askoren artean (2009). Lectura y escritura de textos académicos. (Monográfico) Textos nº 50.
-Beaugrande, R.& Dressler, W. (1997). Introducción a la lingüística del texto. Barcelona: Ariel
-Clanchy, J. & Ballard, B. (2000). Cómo se hace un trabajo académico. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
-Fontich, X. (2006). Hablar y escribir para aprender gramática. Barcelona: Horsori.
-Pérez, F. (2005). Redacción en el aula. Madrid: Síntesis.
-Reyes, G. (1990). La pragmática lingüística. Barcelona: Montesinos.
-Reyes, G. (1998). Cómo escribir bien en español. Manual de redacción. Madrid: Arco/ Libros
-Sánchez Lobato, J. (2006). Saber escribir. Madrid: Aguilar- Instituto Cervantes.
-Van Dijk, T. (2000). El discurso como estructura y proceso. Barcelona: Gedisa.
-Vázquez, G. (2001). Guía del discurso académico escrito. Madrid: Edinumen
-Vilà, M.(coord.) (2005). El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas. Barcelona: Graò.

Aldizkariak

Cuadernos de Pedagogía
Hik Hasi
Ikastorratza
IVAP
Lenguaje y textos
Tantak
Textos de la Lengua y Literatura
Jakingarriak
Signos
Aula de Innovación Educativa

Web helbideak

http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa/
http://www.ehu.eus/ehulku/
http://www.ehu.eus/seg/
http://www.euskaltzaindia.eus
www.euskaltzaindia.net/arauak
www.euskaljakintza.com/baliabideak
www.argia.com
www.berria.info
www.ehu.es/ehulku/
www.ikasbil.net
www.mintzola.com

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AREIZAGA ORUBE, MIREN ELIXABETE
 • BEREZIARTUA ETXEBERRIA, GARBIÑE
 • ORMAZURI ALKIZA, GORKA
 • RUIZ HUICI, KIKO

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

10:30-12:30

1-2

08:30-10:30

9-9

10:30-12:30

9-10

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - .
 • Aula 2.05 - .

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-8

10:30-12:30

3-8

08:30-10:30

11-15

08:30-10:30

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - .
 • Aula 2.08 - .

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-8

08:30-10:30

3-8

10:30-12:30

11-15

08:30-10:30

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.05 - .
 • Aula 2.08 - .

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

12:30-14:30

1-2

12:30-14:30

9-9

12:30-14:30

9-10

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - .

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-8

08:30-10:30

3-8

12:30-14:30

10-15

08:30-10:30

11-15

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.02 - .
 • Aula 2.05 - .

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-8

10:30-12:30

3-8

12:30-14:30

10-15

08:30-10:30

11-15

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.02 - .
 • Aula 2.05 - .