Irakasle Funtzioa25883

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25883

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Irakasgai honetan irakaskuntza lanbideari begiratzen zaio bere osotasunean. Ikasketen lehenengo kurtsoan sartzen da, ikasleak irakaslearen nortasun profesionala eta bere funtzio soziala ulertzera hurbiltzen dituelarik. Haur Hezkuntzako irakaslearen zereginei buruz hausnartzeko egoerak sortarazten ditu, eskola osatzen duten jarduera eremuak aztertuz; hezkuntza proiektuan duen lekuari, irakasle taldearekin dituen betebeharrei eta tutoretza aurrera eramateari begiratuz, batez ere. Lehenengo seihileko beste irakasgaiekin bat eginez, hezkuntza zereginera gerturatze sistematikoa eskatzen duen diziplinarteko ikaskuntza proiektuaren osagaietako bat izango da.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

IRAKASGAIAREN KONPETENTZIAK

A) Irakaskuntza-jardueraren alderdiak eta eginkizun nagusiak ulertzea, eta maisu-maistren izaera
profesionalari buruzko lehen lerroak osatzea

B) Gelako interakzio- eta komunikazio-prozesuak ezagutzea, eta balioetan oinarritutako hezkuntza,
elkarbizitza positiboa eta hezkuntza-behar anitzetarako erantzuna sustatzea

C) Lehen Hezkuntzako tutorearen berariazko eginkizunak ezagutzea, baita familiarekin komunikatzeko eta elkarlanean aritzeko moduak ere

IKASTEAREN EMAITZAK
• Irakaskuntza jardueraren lanbide-zereginak identifikatu eta bereizten ditu.
• Lehen Hezkuntzako irakasle lanbidean sortzen diren hainbat eratako egoera
eta betebeharrei buruz hausnartzen du.
• Tutoretza planak egiteko prozesuak eta horren garabidean esku hartzen
duten eragileak zein diren ezagutzen du.
• Aniztasunean bizitzea eta horretan heztea, aldeko joeratik interpretatzen du.
• Hezkuntzako lanbideen oinarri emaile etikoak ulertzen ditu.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA.- Nortasun profesionala. Lehen Hezkuntzako irakasleen eginkizunak eta lanak.
2. GAIA.- Hezkuntzako esku-hartzearen mailak. Hezkuntza-harremana, lana taldeekin, hezkuntza-proiektuen kudeaketa. Lana egitea profesionalen taldeetan.
3. GAIA.- Hezkuntzako elkarrekintzaren eta komunikazioaren guneak. Ikasten ari diren talde/ikasgelen kudeaketa. Aniztasuna, nortasuna eta parekidetasuna eskolan. Bizikidetzarako hezkuntza.
4. GAIA.- Tutoretza-eginkizuna. Tutoretza egiteko guneak eta tresnak. Tutoretzako Ekintza Planen diseinua. Familiekin eta talde profesionalekin dauden harremanen edukiak eta formak.

Metodologiatoggle-navigation

Eskolako lan saioetako jarduerak eta metodo-ezaugarriak:
- Informazioa hartzea, iruzkinak idaztea, solasaldia, ikasleon galderei
erantzutea.
- Elaborazioa, taldeetan nahiz banaka informazioa eta ideiak elkartu
eta norberak berreraikitzea.
- Esku artean ditugun lanak eta emaitzak bestei aurkeztea.

Irakasgaiaren planteamendu didaktikoan kasu edo egoera praktikoen inguruan antolatuko dira jarduera asko. Jarduera horietan aurrera egiteko, garrantzi handia izango du bai taldeetan lana egiteak eta bai lotzen zaizkien hausnarketa teorikoetan ikasleen parte hartzeak.
Programa honetan proposatzen diren jarduera sekuentziek, egutegiak eta etengabeko ebaluazio sistemak aurreikusten dute ikasleak oso modu aktiboan esku hartuko duela egunez egun eskolara etorriz.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 30
  • Banakako lanak (%): 20
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 50

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation


- Ebaluazio Sistema, Jarraitua izango da.


EBALUAZIO JARRAITUARI UKO EGITEA ETA AZKEN EBALUAZIO SISTEMAREN BITARTEZ EBALUATUA IZATEKO ESKAERA.
Etengabeko ebaluazioan azken probaren baloa irakasgaiko kalifikazioaren %40 baino handiagoa bada , nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa EZ AURKEZTUA izateko. Aldiz, azken probaren balioa irakasgaiko kalifikazioaren %40a edo hori baino txikiagoa bada, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino lehen, gutxienez hilabete lehenago, eskaria egin beharko dute. Ikasleek eskari hori idatziz aurkeztu beharko diote irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation


Ohiko deialdian irakasgaia gainditu ez edo uko egin dioten ikasleek bukaerako proba idatzia egingo dute soilik. Proba honetan ikasturtean eman diren irakurgaietako edukiak sartuko dira. Kalifikazio osoa (%100) proba honetako emaitza izango da.


Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Ikasgaien edukiei buruz irakurtzeko oinarrizko testuak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

ALEGRE, O. (2010). Capacitación docente para atender la diversidad. Una propuesta vinculada a las competencias básicas. Sevilla: MAD.
ANGULO, A. (2009). La tutoría en la Educación Primaria. Madrid: Wolters Kluwer.
ARNAIZ, P. y RIART, J. (1999): La Tutoría: de la reflexión a la práctica. Barcelona, PPU.
BRUBACHER, J. W.; CASE, CH. W.; REAGAN, T.G. (2000). Cómo ser un docente reflexivo. La construcción de una cultura de la indagación en las escuelas. Barcelona: Gedisa.
CASE, CH. W.; REAGAN, T.G. (2000). Cómo ser un docente reflexivo. La construcción de una cultura de la indagación en las escuelas. Barcelona: Gedisa.
DAY, C. (2006) Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores. Madrid. Narcea.
EUSKO JAURLARITZAREN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA (2007). Euskal Hezkuntza Sistemaren Antolamendua eta Ezaugarriak. Vitoria- Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
EUSKO JAURLARITZAREN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA (2007). Oinarrizko hezkuntzarako tutoretza-plana egiteko. Orientabideak: lehen hezkuntzako 1. Zikloa. Vitoria- Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
EUSKO JAURLARITZAREN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. Tutoretza Lehen Hezkuntzan. Laguntzeko eskuliburua. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/eu/contenidos/informacion/dif10_curriculum_berria/eu_5495/adjuntos/tutoretza/HASIERA.htm . Kontsulta data: 2010-09-13.
FERRERES, V.; IMBERNON, F. (Eds.) (1999). Formación y actualización para la función pedagógica. Madrid: Síntesis.
GARCÍA, R., GONZÁLVEZ, V., VÁQUEZ, V. & ESCÁMEZ, J. (2010). Repensando la educación: cuestiones y debates para el siglo XXI. Valencia: Brief

ETXAGUE, X. (koord.) (2004). Didaktika Orokorra. Donostia: Erein.
IMBERNON, F. (2007) La formación permanente del profesorado. Nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio. Barcelona: Graó.
IMBERNON, F. (2017) Ser docente en una sociedad compleja, La dificil tarea de enseñar. Barcelona: Graó.
MARCHENA, M. R. (2009). El aula por dentro. Cómo mejorar su gestión y organización. Madrid: Wolters Kluwer.
MARCELO, C. (2002). La función docente. Madrid. Editorial Síntesis.
MARTÍN, X.; PUIG, J.M.; PADRÓS,M.; RUBIO, L.; TRILLA, J. (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
MENDEZ, L. eta beste (2007). La tutoría en Educación Infantil. Madrid: Wolters Kluwer.
MONGE, C. (2009). Tutoría y orientación educativa. Nuevas competencias. Madrid: Wolters Kluwer.
PERRENOUD, P. (2007). Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje. México: Graõ, Colofón.
TARDIFF, M. (2004) Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid: Narcea.

Gehiago sakontzeko bibliografia

ALEGRET, J.; CASTANYS, E. Y SELLARES, R. (2010). Alumnos en situaciones de estrés emocional. Barcelona: Graó.
DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO (2007). Orientaciones para la elaboración del Plan de acción tutorial (PAT) para la educación Básica: Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria- Gasteiz.
DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO (2007). Ordenación y Características del Sistema Educativo Vasco. Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria- Gasteiz.
FUNES, S. (Coord.) (2009). Gestión eficaz de la convivencia en los centros educativos. Madrid: Wolters Kluwer.
GARCÍA, R. JOVER, G.; ESCÁMEZ, J. (2010). Ética Profesional docente. Barcelona: Síntesis.
LOPEZ, L. (2007). Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional. Madrid: Wolters Kluwer.
LOPEZ LARROSA, S. (2009). La relación familia-escuela. Guía práctica para profesionales. Madrid: CCS.
MARCELO, C ; VAILLANT, D. (2009). Desarrollo profesional docente ¿Cómo se aprende a enseñar? Madrid: Nancea.
MARRODAN, M. J. ; BALABONA, J.M. (2008). La calidad en la orientación escolar. Manual Practico del orientador. Educación Infantil y Primaria. Madrid: ICCE.
PERRENOUD, PH (2004). Diez nuevas competencias para enseñar: Invitación al viaje. Barcelona. Graó.
SANCHEZ, M. (COORD) (2010). Como educar en la diversidad afectiva, sexual y personal en Educación Infantil. Orientaciones prácticas. Madrid: Catarata.
SCHÖN, D. A. (1998). El profesional reflexivo, cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós.
SEGOVIA, J. D. Y FERNANDEZ, M. (1999). Técnicas para el desarrollo personal y formación del profesorado. Bilbao: ICE de la Universidad de Deusto.
TORREGO, J.C. (Coord) (2009). Modelo integrado de mejora de la convivencia. Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos. Barcelona: Graó.

Aldizkariak

AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. Graó Educación. Barcelona.
BORDÓN. Sociedad Española de Pedagogía. Madrid.
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Editorial Fontalba. Barcelona. CD-ROM-ean eskuragarri.
EDUCAR. Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona.
ENSEÑANZA. Anuario Interuniversitario de Didáctica. SPU de Salamanca. Salamanca.
HIK HASI. Lasarte-Oria: Xangorin.
JAKINGARRIAK: Hezkuntza Aldizkaria. http://www.jakingarriak.com/
POLVO DE TIZA. Revista del Movimiento Cooperativo de Escuelas Populares de Madrid.
QURRICULUM. Teoría, Investigación y Práctica Educativa. Universidad de La Laguna.
REVISTA DIGITAL INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA EDUCATIVA.
http://www.csi-f.es/content/revista-digital-innovacion-y-experiencia-educativa-0
RELIEVE. Revista electrónica de Investigación y Evaluación Educativa. http://www.uv.es/RELIEVE/
REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA. Madrid: UNED.
REVISTA INNOVACIÓN EDUCATIVA (Santiago). www.usc.es/didoe/doc/revista/frames.htm
REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (RIE). Barcelona.
REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/98-v1n1.htm
REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA. (CSIC). http://www.ucm.es/info/quiron/rep.htm
REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
TANTAK. Euskal Herriko Unibertsitateko Aldizkaria. UPV/ EHUko Publicaciones periódicas.
TENDENCIAS PEDAGÓGICAS
UZTARO.

Web helbideak

http://recursosdocentesprimaria22.blogspot.com/2009/12/bibliografia-para-saber-mas.html
http://www.aulafacil.com
http://www.berrigasteiz.com/
http://www.cnice.mecd.es/enlaces/index.html
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
http://www.cuadernosdepedagogia.com
http://www.cult.gva.es/dgoiepl/AREA_EDUCACION/INNOVACION/
http://www.educacion.es/portada.html
http://www.educacion.navarra.es/portal/
http://www.educanet.net/privado/euskera/que-es/indice.html
http://www.educared.net
http://www.education.gouv.fr/
http://www.eustat.es/eskola/
http://www.fuhem.es/portal/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
http://www.isei-ivei.net/eusk/guiarecueus/busgre.htm
http://www.jccm.es/educacion/desarr/desarr.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/temas.php3
http://www.pangea.org/pam/guix/
http://www.pnte.cfnavarra.es/
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/gui_doc.pdf
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/htm/application.html
http://www.unesco.org/education/index.shtml
http://www.utopiayeducacion.com/2006/06/tertulias-dialgicas.html

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AMENABAR PERURENA, NERE
 • KARRERA JUARROS, IÑAKI
 • MONZON GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-6

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - .

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

08:30-10:30

7-15

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 2.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 1.01 - .

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

10:30-12:30

7-15

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 2.7 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 2.09 - .

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-6

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.05 - .

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.03 - .

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

10:30-12:30

7-15

10:30-12:30

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 4.1 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 2.03 - .