Komunikazio Gaitasunaren Garapena Euskara eta Gaztelania Lehen Hezkuntzan II25859

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Kodea
25859

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Hizkuntza gaitasunaren garapena irakasle-testuen azterketa- eta sorkuntza prozesuetan oinarrituta garatuko da, eta modu sistematikoan. Horrela, irakaslegaiek komunikazio gaitasuna landuko dute irakaskuntzan, ikerkuntzan eta eskolako gestio-lanetan.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

GAITASUN ZEHATZAK :
A) Lehen Hezkuntzako testuinguruan agertzen diren testuak erabili, sortu eta prozesatzea.
B) Hizkuntza gaitasuna hobetzea bi hizkuntza ofizialetan egoki erabiltzeko lan eremuan.
C) Eskolaren inguru soziokulturalean eta eskolako familiekin elkarrekintzan aritzeko beharrezkoak diren gizarte eta komunikazio-gaitasunak garatzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1.- GAIA. HIZKUNTZA TREBETASUNAK ETA HAIEN ARTEKO HARREMANAK. AZPIAN DIREN PROZESU KOGNITIBOAK.
Hizkuntza trebetasunen azpian diren prozesu kognitiboak -hitz egin, entzun, irakurri eta idatzi-, trebetasunen arteko harremanak, eta haietaz aritzeko beharrezkoak diren kontzeptuak ulertzea, horiek guztiak tresna gisa hartuz, komunikazioan hizkuntza nola erabiltzen den aztertzeko.

2.- GAIA. ESKOLA EREMUKO AHOZKO ETA IDATZIZKO TESTUEN BEHAKETA ETA AZTERKETA, ERATZEN DUTEN OSAGAI TESTUALEI ETA TESTUINGURUKOEI ERREPARATUZ.
Etorkizuneko irakasleen hizkuntzaren jabekuntza/hizkuntza-gaitasunaren garapena honakoetan oinarritu behar da: eskola eremuko testuak behatzea, ekoiztea eta aztertzea era sistematikoan, berariaz arreta ipiniz osagai testualei eta zehazten dituzten testuinguruko ardatzei.


3.- GAIA. TESTU-ANALISI ETA EKOIZPENA IRAKASKUNTZAN.
Komunikazioa gelan eta gelaz kanpoko eremuko egoeratan oinarrituko da.
3.1.- Komunikazioa irakas-esparruan: diskurtso didaktikoa, input egokitua, irakurketa ozena, dramatizazioia.
3.2. Komunikazioa eskolan: elkarrizketak gurasoekin, txostenak, eginkizunen memoriak, elkarrizketak lankideekin.


Metodologiatoggle-navigation

EBALUAZIOA ETA METODOLOGIA :
Metodologia eragilea izango da neurri handi batean; edonola ere, parte-hartzailea, lankidetzan eta hausnarketan oinarrituta, teoria eta praktika elkarren artean lotuz.
Hori dela eta, irakaslea, eta ikasleak ere, eduki-multzoak garatuz joango dira eta aurkezpenen bidez elkarrizketak, eztabaidak eta iritzi ezberdinak sorrarazi nahi dira.
Arlo praktikoan ikasleak bakarkako lanak edo talde-lanak ere egingo ditu. Talde-lana eta lankidetza bereziki garrantzizkoak izango dira; beraz, errespetua, konfiantza eta tolerantzia giroa agertuko du ikasleak eztabaidetan.
Irakasleak, batzuetan, Moodle plataforma erabiliko du apunteen gidoiak eta beste baliabide batzuk ikasleen eskura egoteko.
Jarduerak eta ariketak:
-Ahozko eta idatzizko testuen eta ikus-entzunezko hainbat materialen irakurketa eta eztabaidak, eta kasuen analisiak.
-Eztabaidak gelan talde handian zein talde txikitan.
-Aurkezpenak : ahozko jarduerak erregistro desberdinetan, irakurketa ozena.
EBALUAZIOA :
Garatu beharreko idatzizko azterketa
Test motako idatzizko azterketa
Ahozko froga ( gelan, edo, azkenean, beti ere halakorik balitz )
Banakako lanak
Taldeko lanak
Lanak, aurkezpenak, irakurketak
Asistentzia derrigorrezkoa izango da eta etengabeko ebaluazioaz gain azken azterketa izango da.
Eskoletara etorriko ez diren ikasleak ( kirolariak, lanagatik ezin dutenak , e.a. ) eta arautegiaren arabera onartzen bazaie, azken azterketa egiteko eskubidea dute : 100% ( ikus. ebaluazio argibideak 4.1. atalean ) ; ( ahozko froga ere egin beharko da, beti ere halakorik erabakiko balitz ).
Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren %40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa "aurkezteke" izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazoaren % 40 edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.( Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia-12.2 artikulua)

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • ikusi argibideak behean hurrengo orientazioak ikustea (%): 100

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

 Donostiako Magisteritza Fakultatea:
 Etengabeko ebaluazioa kontuan hartzeko derrigorrezkoa da asistentzia eskoletara ( % 80 )

 Euskaraz :
 Test motako idatzizko azterketa : % 20 + % 40 ( garatzeko galderak )
 Idatzizko edota ahozko aurkezpenak :gelan egingo diren jardueretan % 25
Modulu lana: %15

 Gaztelaniaz :
 Lanak gelan eta gelaz kanpo : % 30. Lanak banakakoak eta taldekoak izango dira : eztabaidak, aurkezpen idatziak eta ahozkoak, irakurketa ozena
 Garatu beharreko idatzizko azterketa : % 55
Modulu lana: %15


 Notaren batazbestekoa egingo da euskarako atalarena ( 3 kr. ) eta gaztelaniako atalarenarekin ( 3 kr. ) . Bi zatiak gainditu behar dira
 Ezinbestekoa izango da idazketa zuzena dela erakustea ( akatsik gabeko ortografia azterketa ,azalpen egokiak eta akatsik gabeak ahoz eta idatziz). Honez gain, jarrera egokia eskatzen da.
 Notaren batazbestekoa honela izango da:
 Euskara : % 50
 Gaztelania : % 50


 Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren %40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa "aurkezteke" izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazoaren % 40 edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.( Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia-12.2 artikulua)


 Eskoletara etorriko ez diren ikasleak ( kirolariak, lanagatik ezin dutenak , e.a. ) eta arautegiaren arabera onartzen bazaie, azken azterketa egiteko eskubidea dute : 100% ( ikus. ebaluazio argibideak hurrengo orrian ) ; ( ahozko froga ere egin beharko da euskara atalean ,eta baita ere, gaztelaniakoan ).

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdiaren ebaluazioak azkeneko proba bakarra izango du kalifikazioaren % 100en balioarekin.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

-Ordenagailua ( partzialki )
-Ikus – entzunezkoak
-Testuliburuak, apunteak, erreseinak, lanak, audio eta bideo grabazioak
-Moodle ( partzialki )

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

-ALBALADEJO, M. (2010). Cómo decirlo. Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. Bartzelona: Graó

- CALSAMIGLIA, Helena, y TUSÓN, Amparo (1999) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona. Ariel.

-CAMPS, Anna y ZAYAS, Felipe (COORD.) (2006) Secuencias didácticas para aprender gramática. Graó. Barcelona

- CAMPS, A. (coord.) (2003) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó.

-GARZIA Joserra (2008) Jendaurrean hizlari. Berriozar. Alberdania.

-CASSANY, Daniel (1999) Construir la escritura. Barcelona. Paidós.

-GÓMEZ TORREGO, L (1997), Gramática didáctica del español. SM. Madrid.

-GONZÁLEZ NIETO, Luis, (2001) Teoría lingüística y enseñanza de la lengua.( Lingüística para profesores). Cátedra.Madrid.

-IDIAZABAL,I.,LARRINGAN, L.M.(ard.),(1998).Koherentzia, kohesioa eta konexioa: testuratze baliabideak. Hizkuntzaren azterketa eta irakaskuntza. Gasteiz: EHU, Arabako Foru Aldundia.

-PEREZ ESTEVE, Poilar y ZAYAS; Felipe (2007) Competencia en comunicación lingüística. Madrid. Alianza.

-RUIZ BIKANDI, U. (2009). Bigarren hizkuntzaren Didaktika haur eta Lehen Hezkuntzan. Bilbo: EHU zerbitzua.
-RUIZ BIKANDI, U. (2000) Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid: Síntesis.
-SERAFINI, Mª Teresa (1989) Como redactar un tema. Barclona. Paidós.

-SMITH, Frank (1990) Para dar sentido a la lectura. Madrid. Visor.
-SOLÉ, Isabel (1992) Estrategias de lectura. Barcelona. Graó.
-TOUGH, J. (1989). Lenguaje, conversación y educación. Madrid: Visor.
-VILA, Montserrat, (coord.) (2005) El discurso oral formal. Barcelona. Graó.

-ZUBIRI, Ilary & Zubiri (1995), Euskal gramatika osoa. Didaktiker. Bilbo.

Gehiago sakontzeko bibliografia

-ALBERDI, X., SARASOLA, I. (2001). Euskal estilo libururantz. Gramatika, estiloa eta hiztegia EHU

- BEAUGRANDE, Robert & DRESSLER, Wolfgam, (1997) Introducción a la lingüística del texto. Barcelona. Ariel.

- BROWN, Gilliam y YULE, George (1993), Análisis del discurso. Madrid.Visor.

-CARLINO, Paula (2005) Escribir, leer y apender en la universidad. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

-CASTELLÁ, J.M.-COMELLES, S.-CROS, A.-VILÁ, M. (2007) Entender(se) en clase. Las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados. Barcelona: Graó.

-CASTELLÓ, Montserral (Coord.) (2007) Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Barcelona. Graó.

-GARZIA, J., (2005). Kalko okerrak, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz: EIMA.

-GARTZIARENA, A. (2004). Euskararen araugintza, arauak eta hiztegi batua: ariketak eta ebazpenak. Leitza: IKA

HABE, (2003). Galdezka: euskarazko zalantzei erantzunez, Gasteiz.

-SANZ, G. (2005) Comunicación efectiva en el aula. Técnicas de expresión oral para docentes. Barcelona: Graó.

-Van DIJK, T (2000). El discurso como estructura y proceso. Gedisa. Barcelona.


Aldizkariak

ARTICLES de Didáctica de la Llengua i de la Literatura, nº 54, abril 2011: “la llengua més enllà de les classes de llengua”
AULA nº 43, octubre 1995 “Lenguaje y ciencias experimentales”
MARTÍ, J. (2012) “2.Aprender a investigar: las preguntas/ las explicaciones científicas como narraciones”. Aprender ciencias en la Educación Primaria. Barcelona: Graó.
PEDRINACI, E. (2012) “Idea clave 7. Aprender ciencias es, en buena medida, aprender a leer, escribir y hablar ciencia”. PEDRINACI, E. (coord.) 11 ideas clave. El desarrollo de la competencia científica. Barcelona: Graó.

Web helbideak

http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa
http://www.bilbao.net/castella/euskera/enlaces/ortotipografia.pdf
http://www.euskaltzaindia.net/arauak
http://www.argia.com
http://hikhasi.com
http://www.ehu.es/PAT/compe/recursos.htm
http://www.leer.es/files/2009/05/090330_art_ep_eso_alumnos_aprenderescribirtexacademicos_t-alvarez.pdf

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AREIZAGA ORUBE, MIREN ELIXABETE
 • BEREZIARTUA ETXEBERRIA, GARBIÑE
 • ORMAZURI ALKIZA, GORKA
 • RUIZ HUICI, KIKO

Taldeaktoggle-navigation

31-01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

13:00-14:30

09:30-11:00

11:00-12:30

08:30-10:00

15-15

13:00-14:30

09:30-11:00

11:00-12:30

08:30-10:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - .
 • Aula 1.03 - .
 • Aula 2.05 - .
 • Aula 2.09 - .

31-01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-5

09:30-11:00

11:00-12:30

11:30-13:00

13:00-14:30

11-14

09:30-11:00

11:00-12:30

11:30-13:00

13:00-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.05 - .
 • Aula 2.09 - .

31-01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-5

13:00-14:30

09:30-11:00

10:00-11:30

11:30-13:00

11-14

13:00-14:30

09:30-11:00

10:00-11:30

11:30-13:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 2.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 4.1 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 1.03 - .
 • Aula 2.05 - .
 • Aula 2.09 - .

32-01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:30-11:00

11:00-12:30

14:30-16:00

14:30-16:00

15-15

09:30-11:00

11:00-12:30

14:30-16:00

14:30-16:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.2 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 1.01 - .
 • Aula 2.02 - .
 • Aula 2.03 - .

32-01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-5

09:30-11:00

11:00-12:30

13:00-14:30

13:00-14:30

13:00-14:30

11-14

09:30-11:00

11:00-12:30

13:00-14:30

13:00-14:30

13:00-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.02 - .
 • Aula 2.03 - .
 • Aula 2.08 - .

32-01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-5

09:30-11:00

10:30-12:00

14:30-16:00

11-14

09:30-11:00

10:30-12:00

14:30-16:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 2.03 - .
 • Aula 2.08 - .