Eskola Inklusiboaren Oinarriak25884

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25884

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Ikasleriaren garapenean lagunduko duen hezkuntza praktikan oinarritzen da irakasgaia. Era berean, ikasleariaren aniztasuna azalaratzen eta honek curriculumean duen eragina eta ondorioak ulertarazten erraztuko du; hau guzti hau, behar berezi eta berarizkoen erantzunaren eszenategian kokaturik. Irakaslego guztien rolak argitzeari eta duen funtsari arreta berezia eskainiko zaio.
Bestetik, lahilabeteko gainontzeko irakasgaiekin batera DILANa (Diziplinarteko Lana) garatuko du.

Azkenik, irakasgairen garapenean uztartuko du ikaslegoak lehen practicumean izan duen esperientzia.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

- Eskola inklusibora iritsi arteko hezkuntza-sistemaren eraldatze-prozesu historikoa eta soziala aztertzea.

- Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan ikasgela barruan sortutako premiak, gaitasunak, erritmoak eta zailtasunak identifikatzea; eta, beren konplexutasunaren arabera, ikastetxeko laguntzako profesionalei jakinaraztea, horiei aurre egiteko.

- Curriculum arruntetik abiatuta, ikasgelan agertutako hezkuntza-premia guztiei erantzuteko erantzukizuna hartzea, zentroko laguntza-irakasleekin eta zentrotik kanpoko profesionalekin lankidetzan.
Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA.- Eskola aniztasunaren aurrean: kontzeptuen eta eskolaratzeko jardueren bilakaera. Eskola Inklusiboa.

2. GAIA.- Hezkuntza-premiei erantzuteko araudi-esparrua. Eskolari laguntzeko zerbitzuak, programak eta profesionalak.

3. GAIA.- Hezkuntza-premiei eman beharreko erantzuna. Neurri arruntak eta ezohikoak; neurrien mailatzea. Curriculuma erantzunaren gune gisa: zentroaren curriculum-proiektua; ikasgelako programazioak; hezkuntza-errefortzuko neurriak; curriculumera sartzeko egokitzapenak; norbanakoentzako curriculum-egokitzapenak.

4. GAIA.- Gaur egun aniztasunari erantzuteko eskola antolakuntza /egitura. Inklusibitateari erantzuteko eredu desberdinak.

5. GAIA.- Eskolako hainbat ikasle edo talderen parte-hartzea edo ikaskuntza eragozten duten egoerak aztertzea, eta egoera horiei aurre egiteko erantzun inklusiboak proposatzea.

Metodologiatoggle-navigation

Banakako lana eta/edo taldekoa.

Ikaskuntza kooperatiboa.

Ikaskuntza gidatua eta/edo autonomoa.

Arazoetan oinarritutako ikaskuntza.

Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 40
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 40
  • Lan Modularra (%): 20

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

a) Ebaluazio jarraitua betetzen duten ikasIeak:
- Diziplinarteko lana (DILAN): 20%
- Azterketa idatzia: %40.
- Taldeko lan koadernoa: %40
b) Ebaluazio jarraituari uko egiten dioten ikasleak:
- Garatzeko banakako azterketa (notaren %100a).

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA
Graduko Titulazio Ebaluaziorako Arautegian azpimarratzen denez:

12.2. artikulua.- Deialdiari uko egitea
2.- Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa "aurkezteke" izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40a edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Aparteko deialdian ohiko deialdiko irizpide berdinak jarraituko dira.

1.Ebaluazio jarraitua eraman eta probaren bat ohiko deialdian gainditu ez dutenek: Ikasle hauei ohiko deialdian azpiatal ezberdinetan lortutako nota gordeko zaie eta gainditzeke duten azpiatala bakarrik egin beharko dute.

2.Ebaluazio mistoa egin ezin duten ikasleak: Banakako amaierako proba, notaren %100a izango du eta bere tipologia irakasle arduradunak erabakiko du.

Azkenik, ikasleek deialdiari uko egin nahi izanez gero, azken frogara ez auzkeztearekin nahikoa izango da. Kasu horretan azken kalifikazioa AURKEZTEKE izango da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigationPlataforma birtualetan dauden dokumentuak

Testu liburuak, apunteak, txostenak, Fakultatean jasoko diren hainbat material

Klasean erabiliko diren material desberdinak: irakurketa-txostenak, prentsa artikuluak eta audiobisualak

Zabaltzeko irakurketak

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Ainscow, M. (2000). Desarrollo de Escuelas Inclusivas. Narcea. Madrid.
Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. y Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Bartzelona: Hipatia.
Booth, T. & Ainscow, M. (2004). Hezkuntza ebaluatzeko eta hobetzeko gida: Eskoletako ikaskuntza eta partaidetza garatuz. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Esteka http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/RecursosParaLaInclusion/hezkuntza_inklusiboa_c.pdf.
Booth, T. y Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Madril: OEI/FUHEM.
Casanova, M.A. (2011). Educación inclusiva: Un modelo de futuro. Madril: Wolters Kluwer.
Darreche, L., González, A. eta Goikoetxea, J. (2010). «¿La educación inclusiva como utopía que nos ayuda a caminar?», in Congreso Iberoamericano de Educación-Metas 2021, Buenos Aires, 2010.
Darretxe, L. (2013). Hezkuntza Inklusiboa eta Aniztasunari Arreta. Bilbo: UPV/EHU.
Echeita,G. (2007). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madril: Narcea.
Etxabe, E., López-Vélez, A.L. y Soria, L. (2018). Eskola Inklusiboa. Egin bat erronkarekin. Bilbo: FEVAS, Plena inclusión Euskadi. Esteka https://fevas.org/eu/?wpfb_dl=147
Essomba, M.A. (2006). Liderar escuelas interculturales e inclusivas: Equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración. Bartzelona: Grao.
Feito, R. & López, J.I. (2008). Construyendo escuelas democráticas. Bartzelona: Hipatia.
Jiménez, F. y Vilá, M. (1999). De la educación especial a la educación a la diversidad. Málaga: Aljibe.
Ferrada, D. & Flecha, R. (2008). «El modelo dialógico de la pedagogía: Un aporte desde las experiencias de comunidades de aprendizaje». Estudios Pedagógicos XXXIV, 1. zk., 41-61.
INCLUD-ED Consortium. (2006). Actuaciones de éxito en las escuelas europeas. Madril: Ministerio de Educación IFIIE.
López Melero, M. (2004). Construyendo una escuela sin exclusiones: Una forma de trabajar en el aula con proyectos de investigación. Malaga: Ediciones Aljibe, S.L.
López-Vélez, A.L. (2018). La escuela inclusiva: El derecho a la equidad y la excelencia educativa. En busca de la equidad y la excelencia. Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertzitatea, Argitalpen Zerbitzua/Servicio Editorial. Esteka https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?IdProducts=USPDF188427
Mendia, R. (1999). Aniztasunari Erantzuteko Neurri Arruntak. Ez-argitaratutako dokumentua.
Macarulla, I. eta Saiz, M. (koord.) (2009). Buenas prácticas de escuela inclusiva. La inclusión de alumnado con discapacidad: Un reto, una necesidad. Bartzelona: Graó.
Moriña Díez, A. (2004). Teoría y práctica de la educación inclusiva. Malaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Moriña, A. (2008). La escuela de la diversidad: Materiales de formación para el profesorado. Madril: Síntesis.
Moya Maya, A. (2002). El profesorado de apoyo: ¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?... realiza su trabajo. Malaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Moya Maya, A., Martínez Ferrer, J., eta Ruiz Salguero, J.M. (2005). Una alternativa de apoyo en los centros: El modelo de apoyo curricular. Malaga: Ediciones Aljibe, S.L.
Orcasitas, J.R. (2005). «20 años de integración escolar en el País Vasco: Haciendo historia..., construyendo un sistema educativo de calidad para todos» in Actas del Congreso Guztientzako Eskola (arg.), La respuesta a las necesidades educativas especiales en una escuela vasca inclusiva (37-93). Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
Parrilla, A. (1996). Apoyo a la escuela: un proceso de colaboración. Bilbao: Mensajero.
Parrilla, A. (2002). A cerca del origen y sentido de la escuela inclusiva. Revista de Educación, 327, 11-29.
UNESCO y Ministerio de Educación y Ciencia de España (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales. París: UNESCO. Esteka http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF.

LEGERIA
España (2014). Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que establece el currículo básico de la Educación Primaria.
Euskal Autonomia Erkidegoa (2016). 236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.
Euskal Autonomia Erkidegoa (2001). 15/2001 Dekretua, otsailaren 6koa, Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroak (Berritzeguneak) sortzen dituena, Hezkuntzarako Laguntza Zerbitzu gisa.
Eusko Jaurlaritza (2019). Eskola Inklusiboa Garatzeko Esparru-Plana. Vitoria-Gasteiz: Hezkuntza Saila.
Eusko Jaurlaritza (2014). Heziberri 2020. Hezkuntza eredu pedagogikoaren esparrua. Vitoria-Gasteiz: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Gehiago sakontzeko bibliografia

Ainscow, M. (2005). Desarrollo de sistemas educativos inclusivos. En Gobierno vasco, La respuesta a las necesidades educativas especiales en la escuela vasca inclusiva (pp. 19 – 36). Basauri: Eusko Jaurlaritza.
Darreche, L. eta Zenitagoia, E. (2008). Hezkuntza Bereziaren Oinarri Pedagogikoak. Bilbao: CUATROAS
Duk, C. Ed. (2004). Educar en la Diversidad. Material de Formación Docente. Santiago de Chile: UNESCO / OREALC. Esteka http://www.inclusioneducativa.org/content/documents/educar_diversidad.pdf.
Echeita, G. (2005). Zergatik Jorgek ezin du anaiarekin eskolara joan? Guztientzako eskolaren alde egitea zailtzen duten zenbait hesiren azterketa bat. Eusko Jaurlaritzan, La respuesta a las necesidades educativas especiales en la escuela vasca inclusiva (pp. 261-277). Basauri: Eusko Jaurlaritza.
Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.
Echeita, G. (2013). Inclusión y Exclusión Educativa. De Nuevo “Voz y Quebranto”. REICE, Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 11(2): 100-118. Esteka http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol11num2/art5.pdf
Jaussi, M.L. (coord.) (2003). Ikaskuntza komunitateak, guztiontzako hezkuntza-erantzuna informazioaren gizartean.
López, A.L. (2008). Fomentando la reflexión sobre la atención a la diversidad. Estudios de caso en Chile. REICE, Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6(2): 172-190. Esteka http://www.rinace.net/arts/vol6num2/art12.pdf.
Mendia, R. (2005), Actas del Congreso "La Respuesta educativa a las necesidades educativas especiales en una escuela inclusiva vasca", (Octubre 2003), Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
Ministerio de Educación y Ciencia. (2006). Guía Inter. Una guía práctica para aplicar la Educación Intercultural en la escuela. Madril: Secretaría General Técnica.

Aldizkariak

HIK HASI: http://hikhasi.com/
TANTAK

Web helbideak

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila: Eskola Inklusiboa eta Aniztasunaren Trataera: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-inklusib/eu/
HIK HASI: http://hikhasi.com/
INCLUSION EUROPE: http://www.inclusion-europe.org/main.php?news=ok
REICE: http://www.rinace.net/reice/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AMENABAR PERURENA, NERE
 • KARRERA JUARROS, IÑAKI
 • MONZON GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-21

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.05 - .

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

09:30-11:30

22-30

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.05 - .
 • Aula 2.09 - .

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

11:30-13:30

22-30

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 2.09 - .

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-21

09:30-11:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.05 - .

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

11:30-13:30

22-30

11:30-13:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 2.05 - .

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

12:00-14:00

22-30

09:30-11:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.05 - .
 • Aula 2.08 - .