Enpresarako Frantsesa27529

Ikastegia
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Elcanoko Atala
Titulazioa
Negozioen Kudeaketako Gradua
Ikasturtea
2018/19
Maila
3
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Frantsesa
Kodea
27529

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4263
Gelako p.1827

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

El Módulo de Idiomas del Grado en Gestión de Negocios, donde se encuadra la asignatura de Francés empresarial, tiene como objetivo proporcionar al alumnado las habilidades lingüísticas necesarias para comunicarse en el ámbito de la Empresa utilizando la lengua francesa.

Un rasgo diferencial de este Módulo es su inmediata aplicación en el entorno empresarial a través de las competencias lingüísticas adquiridas.

Habida cuenta de la globalización de las operaciones empresariales, los idiomas desempeñan un papel fundamental y de hecho constituyen una herramienta esencial para poder comunicarse con eficacia.
En nuestro proceso de enseñanza/aprendizaje la lengua francesa se convertirá en la herramienta instrumental para la comprensión y producción de mensajes escritos y orales básicos dentro del ámbito empresarial.
¿Por qué aprender/enseñar Francés hoy?
- Porque en el mundo actual una sola lengua extranjera es insuficiente, la persona plurilingüe multiplica sus posibilidades de encontrar empleo y de mejorar su situación económica, además de mejorar su formación.
- Porque aprender otra lengua extranjera significa por lo tanto abrir sus horizontes personales y profesionales.
- Porque la lengua francesa abre la posibilidad de poder trabajar en todo el mundo y concretamente en los países y empresas francófonas.
- Porque es una lengua para intercambiar experiencias y conocimientos, para afianzar la formación y que permite el acercamiento a otra cultura y otros modos de enseñar/aprender, dada la posibilidad de participación en programas de intercambio para estudiantes universitarios dentro de la Unión Europea (con Universidades francesas, belgas, suizas, luxemburguesas…).
- Y, finalmente, porque Francia es el primer país en volumen de intercambios económicos tanto con el Estado español como con el País Vasco.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1.- IRAKASGAIAREN AURKEZPENA

Negozioen Kudeaketako Graduko Hizkuntzen Moduluak, non Enpresarako Frantsesa irakasgaia kokatzen baita, helburu du ikasleei behar diren hizkuntza-trebetasunak ematea enpresaren esparruan frantsesa erabiliz komunikatzeko.
Modulu honen bereizgarri bat da berehala aplikatzekoa dela enpresaren ingurunean, barneratutako gaitasun linguistikoen bitartez. Kontuan izanda enpresa-eragiketen globalizazioa, hizkuntzek oinarrizko eginkizun bat betetzen dute, eta funtsezko tresna bat dira eraginkortasunez komunikatu ahal izateko.
Gure irakasteko/ikasteko prozesuan, frantsesa tresna-erreminta bat izango dira oinarrizko mezu idatziak eta ahozko mezuak ulertu eta ekoizteko, betiere enpresaren esparruaren barruan.
Zergatik irakatsi/ikasi frantsesa gaur egun?
Gaurko munduan atzerriko hizkuntza bakarra jakitea nahikoa ez delako: pertsona eleaniztunak enplegua aurkitzeko eta bere egoera ekonomikoa hobetzeko aukera handiagoak dauzka, bere prestakuntza hobetzeaz gainera. Atzerriko beste hizkuntza bat ikasteak esan nahi du, horrenbestez, helmuga pertsonal eta profesionalak zabaltzea. Izan ere, frantsesak mundu guztian lan egiteko aukera zabaltzen du; zehazkiago frantsesa hitz egiten den herrialde eta enpresetan.
Esperientziak eta ezagutzak elkarrekin trukatzeko hizkuntza bat da, prestakuntza finkatzeko balio duena. Beste kultura batera eta irakasteko/ikasteko beste modu batzuetara hurbiltzeko aukera ematen du, zeren eta aukera baitago Europar Batasunaren barreneko unibertsitate-ikasleen trukeak egiteko (Frantziako, Belgikako, Luxenburgoko eta abarretako unibertsitateekin).
Eta, azkenik, Frantzia delako bai Espainiako Estatuarekin bai Euskal Autonomia Erkidegoarekin truke ekonomikoen bolumen handiena duen herrialdea.

2.- ENPRESARAKO FRANTSESAREN GAITASUNAK:
G1 Frantsesez idatzitako enpresa-gaiei buruzko testu azaltzaileak ulertzea.
Graduko G002, G003 eta G008 gaitasunekin lotutako zeharkako gaitasuna. G2 Frantsesezko enpresa-terminologia zuzen erabiltzea, hain zuzen ere enpresa-mezuak gutxieneko arintasun eta zuzentasun batez ulertzeko eta transmititzeko behar direnak.
Graduko G002 eta G008 gaitasunekin lotutako zeharkako gaitasuna.
G3 Merkataritza gutunak idaztea ohikoenak diren gaiei buruz, gutxieneko zuzentasun batez.
Graduko G002, G003 eta G008 gaitasunekin lotutako zeharkako gaitasuna.
G4 Lanpostu bat eskatzeko behar den dokumentazioa frantsesez prestatzea.
Graduko G001, G005, G007 eta G008 gaitasunekin lotutako zeharkako gaitasuna.

3.- ENPRESARAKO FRANTSESA IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

E1: Frantsesez emandako enpresa-informazioa analizatzea.
E2: Enpresa-lengoaiako testuinguru batean, ahozko eta idatzizko komunikazio eraginkor eta zuzena erabiltzea.
E3: Enpresa baten ohiko dokumentazioa erabiltzea.
E4: Frantsesaren ezagutzak dituzten langileak behar dituen enpresa batean lanpostu bat eskatzeko behar den dokumentazioa diseinatu eta idaztea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. gaia: Enchanté.
2. gaia: Contacts.
3. gaia: Organisation.
4. gaia: Recherche d’emploi.
5. gaia: Economie et commerce.

Irakasgai honek lehenengo urratsak eskaini nahi ditu negozioetarako frantsesaren oinarrizko egiturak eta hiztegia ikasteko, ikuspegi nabarmenki praktiko, aktibo ea dinamiko batetik, parte-hartzea eta koikaskuntza sustatuz.
Helburua da ikasleak, enpresa testuinguru batean kokaturik, gai izan daitezela beren burua eta beren enpresa aurkezteko, beren herrialdea aurkezteko, hitzorduak edo argibideak emateko telefono-harremanak izateko, telefono bidezko elkarrizketetan gehien eta zuzeneko elkarrizketetan gehien erabiltzen diren kortesiazko formulak erabiltzeko, letraka esateko eta kontatzeko, informazioak trukatzeko (galdetuz, erantzunez, besteren informazio jasoz edo besteri informazioa emanez), zuzenean, telefonoz nahiz idatziz, hitzorduei, ordutegiei, epeei eta tokiei buruz.
Hau da, ikasleak gauza izan behar du bere buruari buruz eta lanari buruz hitz egiteko, eta espazioan eta denboran kokatzeko gauza izan behar du. Halaber, gauza izan behar du eduki ekonomiko/enpresarialeko testu laburrak irakurtzeko, idazteko eta itzultzeko.

Metodologiatoggle-navigation

BERTARATU BEHARREKO JARDUERAK

Eskola magistralen bidez (42 ordu) egingo diren jarduerek honakoak bilduko dituzte:
- Irakaskuntza plana erabiliko diren materialak aurkeztea.
- Irakasleak irakasgaiko kontzeptuak eta edukiak azaltzea.
- Ikasleak ikasgelatik kanpo egin beharreko lanak azaltzea, honakoak berariaz adierazita: lan mota, lan egiteko modua, aurreikusitako epeak, amaierako ebaluazioan emango zaion garrantzia eta abar.
- Ebaluazioko eta auto-ebaluazioko probak.
-Irakaskuntza jardueraren garapenari buruzko inkestak.

Ikasgelako praktiken bidez (18 ordu) egingo diren jarduerek honakoak bilduko dituzte:
-Irakasgaian gomendatutako lanen jarraipena eta ebazpena.
-Ikasleek, banaka zein taldeka, gisa askotako ariketa praktikoak egitea material errealekin (dokumentazioa, audioak eta bideoak) kontzeptuen eta edukien ezagutzan eta aplikazio berariazkoan sakontzeko.
-Irakasleak eta ikasleek ariketa praktikoak egitea irakasgaiko edukien ulermena eta erabilera areagotzeko.
-Merkataritza-gutunen ulermenari edo/eta idazketari buruzko lana.
-Lanpostu bat eskuratzeko behar den dokumentazioa prestatzera orientatutako lana. Eskaria, CVa eta aurkezpen gutuna frantsesez aurkeztu beharko dira.
-Banakako zein taldekako ahozko azalpenak, aurrez prestatutako gaiei edo kasu praktikoei buruz.
-Auto-ebaluazioko probak.

BERTARATZEKOAK EZ DIREN JARDUERAK
Bertaratzekoak ez diren jardueren (90 ordu) funtsezko helburua ez da mugatzen eskola magistralen edo ikasgelako praktiken edukiak sakontzera edo zabaltzera; aitzitik, bilatzen du, gainera, irakasgaian aurreikusitako zeharkako gaitasunak garatzea.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 25
  • Test motatako proba (%): 30
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 20
  • Banakako lanak (%): 10
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 15

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Irakasgaia ebaluazio jarraituko sistemaren bitartez ebaluatuko da.

Egindako irakaskuntza/ikaskuntzaren ebaluazioaren azken xedea izango da zehaztea behar diren trebetasun linguistikoak eskuratu diren, idatziz zein ahoz frantsesez oinarrizko maila batekin komunikatzeko enpresa-munduko gaiei buruz.
Honakoak izango dira erabiliko diren ebaluazio-tresnak:

-Ikasgelara joatea eta hartan parte-hartze aktiboa izatea: esku-hartzea eta gauzak adierazteko komunikazio-trebetasunak eta ahozko ulermenekoak (2. eta 4. gaitasunak baloratzen ditu)
Amaierako notaren % 20 izango da.
Gutxienez exijitzen dena: % 80ko bertaratzea.
- Azterketak: ahozko eta idatzizko probak (1. 2. eta 3. gaitasunak baloratzen ditu)
Amaierako notaren % 55 izango da.
Gutxienez exijitzen dena: 20 puntutik 12.
- Idatzizko lanak eta banakako edo/eta taldekako aurkezpenak (2., 3. eta 4. gaitasunak baloratzen ditu).
Amaierako notaren % 25 izango da.
Gutxienez exijitzen dena: lanen % 80 aurkeztea.

AMAIERAKO PROBA bat egiteko eskubidea eskatu duten eta lortu duten pertsonak bi deialdi ofizialen bitartez ebaluatuko dira, amaierako proba batekin, non gaitasun guztiak eta komunikaziorako lau trebetasunak (ahozko eta idatzizko ulermena eta adierazpena) ebaluatuko baitira. Irakasgai hori gainditzeko 20 puntutik 12 lortu beharko dira gutxienez ere.

Baldintza berak aplikatuko zaizkie APARTEKO deialdira aurkezten diren pertsonei.
Proba idatziek honakoak eduki ahalko dituzte:
-aukera anitzeko galderak.
-galdera irekiak eta itxiak.
-erredakzio libre eta gidatua honakoetan: gutunak, faxak, mezu elektronikoak.
-zuzeneko itzulpena.
-hutsuneak betetzeko ariketak, berridazketa, testuen analisia.
-sinonimoen eta aurkakoen ariketak, eta abar.
-terminoen eratorpenari buruzko ariketak.
-enplegua eskatzeko prozesuarekin lotutako dokumentuak idaztea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation


1. – Las estudiantes y los estudiantes que no superasen la asignatura en la convocatoria ordinaria, con independencia del sistema de evaluación que en ella se hubiera elegido, tendrán derecho a presentarse a los exámenes y actividades de evaluación que configuren la prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria.
2. – La evaluación de las asignaturas en las convocatorias extraordinarias se realizará exclusivamente a través del sistema de evaluación final.
3. – La prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria constará de cuantos exámenes y actividades de evaluación sean necesarias para poder evaluar y medir los resultados de aprendizaje definidos, de forma equiparable a como fueron evaluados en la convocatoria ordinaria. Podrán conservarse los resultados positivos obtenidos por el alumnado durante el curso. En el caso de haber obtenido resultados negativos mediante la evaluación continua llevada a cabo durante el curso, dichos resultados no podrán mantenerse para la convocatoria extraordinaria, en la que el alumnado podrá obtener el 100% de la calificación.
4.- El sistema de evaluación para todo el alumnado en convocatoria extraordinaria será, así mismo, una prueba escrita que comprende el 100% de la calificación de la asignatura.


Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

MATERIALAK
Markatutako helburuak lortzeko klaseetatik kanpo lan egiteko ikasleentzako material anitza prestatuko da, adibidez:
-egin beharreko atezen azalpena, fitxetan
-ariketa idatziak
-gomendatutako irakurmenak
-gaiak sakontzeko bibliografia
-emandako gai eta atazei buruzko web orriak

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

- Penfornis, J.P. (2007). Français.com. Paris : Clé International. Manuel, CD et cahier d’exercices.
- Sanchez,M.O. (1997)Faire des affaires en français. Paris : Hacette FLE
- Tauzin, B. (2006). Objectif express 1. Paris: Hachette. Manuel et cahier d'activités.Revistas

Gehiago sakontzeko bibliografia

- Bertels,A.(1998).Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires. Paris : Didier
- Chapron,J.-Gerboin,P.(1988).Dictionnaire économique, commercial et financier. Paris: Presses Pocket.
- Mitchell, M.(2011). Pour parler affaires. Paris: Maison des langues.Manuel avec CD et cahier d'activités.

Aldizkariak

- Alternatives économiques.
- Le Monde.Dossiers et documents.
- MOCI. Moniteur du commerce international

Web helbideak

Dictionnaires:
-http://dictionnaire-commercial.com/fr
-Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires : http://www.projetdafa.net/

Lexique socio-économique:
-http://www.ac-versailles.fr/etabliss/herblay/LEXECO/default.htm.

Français des affaires:
- http://www.français-affaires.com http://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm
lettre de motivation et de candidature, petites annonces, entretiens.
-http://www.francparler.org/parcours/affaires.htm http://www.fda.ccip.fr/ressources/le-monde-des-affaires

Lexique audiovisuel:
-http://lexiquefle.canalblog.com/

Grammaire audiovisuelle:
-http://grammaire.canalblog.com/

Autoapprentissage:
- On y va: www.onyva.es www.estudiodefrances.com
programme de français des Nations Unies:http://www.unflp.org/htm/apprentissage/index.htm

Vidéos :
-http://www.unflp.org/htm/apprentissage/videos.htm

Phonétique:
- Cours en vidéo : http://www.netprof.fr/accueil.aspx
-http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/phonActivites.html
-http://flenet.rediris.es/phonetique.html


5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • CAMARERO ARRIBAS, JESUS
 • DE DIEGO MARTINEZ, ROSA
 • VERBEKE , FREDERIK

Taldeaktoggle-navigation

01-81A Teoriakoa (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-21

09:00-11:00

11:00-13:00

22-30

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-31 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01-81A Gelako p.-1 (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-31 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01-81A Gelako p.-2 (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-31 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31-81B Teoriakoa (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-21

09:00-11:00

11:00-13:00

22-30

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-31 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31-81B Gelako p.-1 (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-31 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31-81B Gelako p.-2 (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-31 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16-86B Teoriakoa (Frantsesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-21

17:00-19:00

15:00-17:00

22-30

17:00-19:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-31 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16-86B Gelako p.-1 (Frantsesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

15:00-17:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-31 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA