Enpresarako Ingelesa II27531

Ikastegia
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Elcanoko Atala
Titulazioa
Negozioen Kudeaketako Gradua
Ikasturtea
2018/19
Maila
3
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Ingelesa
Kodea
27531

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4263
Gelako p.1827

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La presencia de esta asignatura dentro del Grado en Gestión de Negocios adquiere especial significado habida cuenta de que ayudará al alumnado no sólo a comprender el marco, los elementos y las relaciones que conforman la realidad económica y empresarial, sino también a expresarse en inglés oralmente y por escrito con la debida corrección, de forma que puedan integrar las destrezas lingüísticas adquiridas en el desarrollo de su actividad profesional.

El alumnado adquirirá los recursos lingüísticos necesarios para comunicarse en inglés con efectividad dentro del actual entorno empresarial globalizado, en el cual la comprensión y redacción de documentos de carácter empresarial resultan ser unas habilidades cada vez más necesarias y valoradas. Por ello, al alumnado se le dotará de los recursos precisos
para poder comprender y redactar cartas comerciales y correos electrónicos sobre los temas más habituales abordados en las operaciones comerciales.

Las citadas herramientas lingüísticas ampliarán el abanico de salidas profesionales a las que podrá acceder el alumnado, permitiéndoles prestar sus servicios en empresas con presencia internacional, así como optar a puestos de mayor responsabilidad dentro de todas aquellas áreas en las que el inglés tiene un peso especial, como por ejemplo importación, exportación, finanzas, auditoría, fiscalidad, logística, etc.

Prerrequisitos: No se exige tener conocimiento de inglés empresarial, pero sin embargo para poder seguir la asignatura con aprovechamiento, se precisa poseer un nivel de inglés general equivalente al menos al B1. Además, puesto que una parte importante de las habilidades que se deben adquirir consiste en la traducción de correspondencia, será imprescindible poseer un nivel de castellano o euskera equivalente al menos al B2.

Vínculo con otras asignaturas del Grado en Gestión de Negocios: esta asignatura sirve como complemento de materias relacionadas con las áreas de Marketing, Banca, Finanzas, RRHH, Comercio Internacional y la comunicación empresarial entre otras, ya que su contenido abordará dichas áreas.
Vinculación con la profesión: Dentro del marco cada vez más globalizado de la actividad empresarial, el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés es un activo de gran valor para el entorno empresarial, y de modo especial, para optar a ciertos puestos de trabajo.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

IRAKASGAIAREN AURKEZPENA

Irakasgai hau Negozioen Kudeaketako Graduaren barruan egoteak esanahi berezia hartzen du, zeren eta ikasleei lagunduko baitie bere errealitate ekonomiko eta enpresariala osatzen duten esparrua, elementuak eta harremanak ulertzen ez ezik, ingelesez ahoz zein idatziz behar den zuzentasunarekin hitz egiten ere, halako moduz non jarduera profesionalaren garapenean barneratutako trebetasun linguistikoak integratu ahalko dituzten.

Irakasgai honek balio du honako jakintzagaietako osagarri gisa: enpresa-komunikazioa, giza baliabideak, banka, finantzak eta nazioarteko merkataritza, besteak beste. Izan ere, irakasgai honen edukian arlo horiek landuko dira.

Ikasleek behar diren baliabide linguistikoak barneratuko dituzte ingelesez eraginkortasunez komunikatzeko, egungo enpresa-ingurune globalizatuaren barruan; izan ere, testuinguru horretan, enpresa-izaerako dokumentuak ulertzea eta idaztea gero eta gehiago behar diren eta baloratzen diren trebetasunak dira. Hori dela eta, ikasleari behar diren baliabideak emango zaizkio merkataritza-gutunak eta mezu elektronikoak ulertu eta idatzi ahal izateko, merkataritza-eragiketetan gehien lantzen diren gaiei buruz. Gainera, ikasleek, enplegua bilatzeko teknikak ikasteaz gainera, bilaketa horrek eskatzen duen dokumentazioa prestatzen ere (aurkezpen gutuna, lana eskatzeko formularioa, curriculum vitaea laguntzeko gutuna, curriculum vitaearen prestaketa eta abar). Halaber, irakasgai honek prestakuntza emango die ikasleei laneko elkarrizketan arintasunez eta eraginkortasunez jarduteko.

Aipatutako tresna linguistiko horiek ikasleek baliatu ahalko dituzten irteera profesionalen aukera-sorta zabalduko dute, eta aukera emango diete beren zerbitzuak nazioartean presentzia duten enpresetan emateko, bai eta halako enpresetan erantzukizun handiagoko lanpostuak eskuratzeko, ingelesak garrantzi berezia duen arloetan; honakoak, besteak beste: inportazioa, esportazioa, finantzak, auditoria, fiskalitatea, logistika eta abar.

GAITASUNAK

C.1 Enpresen arloko ingelesezko terminologia erabiltzea enpresen esparruan eraginkortasunez komunikatzeko. ZEHARKAKO GAITASUNA, GRADUKO G001 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

C.2 Ikasturtean zehar landutako egitura gramatikal eta sintaktikoak zuzentasunez erabiltzea, ingelesez idatziz komunikatzeko modu argi eta ulergarrian. BERARIAZKO GAITASUNA, GRADUKO G005, G007 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

C.3 Ingelesezko testu idatziak egoki interpretatzea. Testu horien enpresen komunikazioaren eta enplegu bilaketaren arlokoak izango dira ZEHARKAKO GAITASUNA, GRADUKO G002, G003 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

C.4 Gutunak, mezu elektronikoak eta curriculum vitaea zuzentasun eta zehaztasun onargarriekin idaztea. ZEHARKAKO GAITASUNA, GRADUKO G002, G003 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

C.5 Ahoz modu ulergarrian hitz egitea eta zuzen interpretatzea enpresaren komunikazioaren arloko ahozko mezuak, oro har, eta bereziki laneko elkarrizketak. ZEHARKAKO GAITASUNA, GRADUKO G002, G003 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

C.6 Enpresen arloko ingelesa ikasteko eta erabiltzeko aldeko jarrera erakustea, eta egoki komunikatzeko eta ikasteko zailtasunak gainditzeko ahaleginak egitea. BERARIAZKO GAITASUNA, GRADUKO G005, G007 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

IKASKETAREN EMAITZAK

+ Modu ulergarri eta zehatzean komunikatzea enpresen testuinguruetan.
+ Enplegua bilatzeari buruzko enpresa-izaerako komunikazioak eraginkortasunez eta zuzentasunez idaztea.
+ Enpresa-gaiei buruzko ingelesezko azalpen-testuak eta lan-eskaintzei buruz ingelesezko testuak ulertzea.
+ Enpresa-izaerako dokumentuak eta enplegua bilatzeari buruzkoak gutxieneko zuzentasun batez idaztea.
+ Enpresa-gaiei buruzko elkarrizketetan eta lan-elkarrizketetan egokitasunez eta eraginkortasunez jardutea.
+ Lanaren esparruan ingelesa erabiltzearen aldeko jarrerak garatzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. gaia. Atzeratutako ordainketak erreklamatzeko gutunak eta ordainketa-ezari buruzko gutunak.
2. gaia. Kexa eta erreklamazioei buruzko gutunak.
3. gaia. Enplegua bilatzeko prozesuari buruzko dokumentazioa.

Metodologiatoggle-navigation

PRESTAKUNTZA JARDUERAK ESKOLA MAGISTRALETAN ZEHAR:

+ Irakaskuntza plana eta irakasgaian erabiliko diren materialak aurkeztea.
+ Irakasleak irakasgaiko kontzeptuak eta edukiak azaltzea.
+ Ikasleak ikasgelatik kanpo egin beharreko lanak azaltzea, honakoak berariaz adierazita: lan mota, lan egiteko modua, aurreikusitako epeak, amaierako ebaluazioan emango zaion garrantzia eta abar.

IKASGELAKO PRAKTIKETAKO ORDUETAN ZEHAR:

+ Ikasleek, banaka zein taldeka, gisa askotako ariketa praktikoak egitea material errealekin (dokumentazioa, audioak eta bideoak) kontzeptuen eta edukien ezagutzan eta aplikazio berariazkoan sakontzeko.
+ Irakasleak eta ikasleek ariketa praktikoak egitea irakasgaiko edukien ulermena eta erabilera babesteko.
+ Enpresa-edukia duten gutunak ulertzera edo/eta idaztera bideratutako lana.
+ Enpleguaren bilaketari buruzko dokumentuak ulertzera edo/eta idaztera orientatutako lana.
+ Ikasleek banakako edo/eta taldekako aurkezpenak, irakasleak behar den denborarekin esleitutako gai, kasu praktiko, laneko elkarrizketen simulazio eta abarrei buruz.

BERTARATU BEHARRIK EZ DAGOEN ORDUETAN ZEHAR ERABILIKO DIREN BALIABIDEAK:

+ Egin beharreko lanei buruzko azalpen-agiriak.
+ Irakasgaiari buruzko gisa askotako ariketak eta ariketa muntadunak.
+ Gomendatutako irakurketa-agiriak.
+ Ezagutzak zabaltzeko bibliografia.
+ Eduki eta lanekin lotutako web orrialdeen helbideak.
+ Gisa askotako ariketak biltzen dituen materiala.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Test motatako proba (%): 10
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 15
  • PRUEBA GLOBAL FINAL ESCRITA (%): 75

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

GOIAN ADIERAZITAKO GAITASUNAK DEIALDI ARRUNTEAN ETA APARTEKO DEIALDIAN EBALUATUKO DIRA, EBALUAZIO JARRAITUAREN BITARTEZ, ONDOREN ADIERAZITAKO MODUAN (AMAIERAKO NOTAREN EHUNEKOAK):

C.1 Ikasgelatik kanpoko lanak egitea eta haiek ikasgelan aurkeztu eta defendatzea: % 5 + Idatzizko proba: % 10.
C.2 Ikasgelatik kanpoko lanak egitea eta haiek ikasgelan aurkeztea: % 5. Idatzizko proba: % 10.
C.3 Gisa askotako jarduerak: % 5.
C.4 Ikasgelatik kanpoko lanak egitea eta haiek ikasgelan aurkeztea: % 10. Idatzizko proba: % 45.
C.5 Ahozko proba selektiboa: GORANTZA + Elkarrizketatuaren rola, lanpostu bat eskuratzeko hautapen-elkarrizketan: GORANTZA. Ebaluazio jarraituan gutxienez ere notaren % 60 lortu beharko da ahozko proba egin ahal izateko. Proba hori amaierako notari gorantza egokituko zaio, gaitasun horretan izandako errendimenduaren arabera.
C.6 Bertaratzea eta parte-hartzea: % 10.

PROBA IDATZIEK ATAL BAT BAINO GEHIAGO IZANGO DITUZTE, ETA IKASLEEK ATAL HORIEK GUZTIAK GAINDITU BEHARKO DITUZTE IRAKASGAIA GAINDITZEKO.

IRAKASGAIA GAINDITZEKO EXIJITZEN DEN GUTXIENEKOA: ebaluatutako gaitasunen guztizko puntuazioaren % 50.

+ Amaierako proba egiteko eskubidea eskatu eta lortu duten pertsonak amaierako proba edo idatzizko test baten bidez ebaluatuko dira. Proba edo test hori zentroko batzarrak onetsitako data ofizialetan egingo da eta kalifikazioaren % 100 egingo du.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

+ En la convocatoria extraordinaria, para superar el examen escrito deberá obtenerse en la primera parte un 60% de la puntuación, y en la segunda un 50%.

La calificación obtenida en el examen escrito posibilitará que el alumnado obtenga una calificación máxima de 6,9 - Aprobado. Será necesario obtener una calificación mínima de 6,5 en el examen escrito para poder acceder a la prueba oral selectiva, la cual permitirá ajustar la calificación final al alza, y optar a Notable, Sobresaliente o Matrícula de Honor.

La prueba oral en ningún caso servirá para bajar la calificación obtenida en el examen escrito.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

+ Ikasgaiako dossierra

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

+ Castro, J., Bilbao-Goyoaga, A. (2012) Class Dossier for Business English II. UPV/EHU

Gehiago sakontzeko bibliografia

+ Alcaraz, E., Castro, J. (2007) Diccionario de Comercio Internacional. Barcelona: Ariel S.A.
+ Alcaraz, E., Hugues, B.(1997) Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales Inglés-Español Spanish-English. Barcelona: Ariel S.A.
+ Emmerson, P.(2002) Business Grammar Builder. Oxford: MacMillan.
+ Baude, Dawn-Michelle (2007) The Executive Guide to E-mail Correspondence. Franklin Lakes, NJ: Career Press.
+ Lindsell-Roberts, Sheryl (2004) Strategic Business Letters and E-mail. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
+ Bond, Alan (2005) 300+ Successful Business Letters for All Occassions. Hauppauge, NY: Barrons.
+ Geffner, Andrea B.(2007) How to Write Better Businerss Letters. Hauppauge, NY: Barrons.
+ Ashley, A. (1988) A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press.
+ Slocombe, M. (2010) Employment Law Made Easy. London: Lawpack Publishing Ltd.

Aldizkariak

Web helbideak

ONLINE HIZTEGIAK:

+ www.yourdictionary.com
+ www.babylon.com
+ www.wordreference.com

ONLINE GRAMATIKAK:

+ www.edunet.com/english/grammar
+ www.uottawa.ca/academic/arts/writcent/hypergrammar

ERREKURTSO OROKORRAK:

+ www.englishtown.com
+ http://academics.byuh.edu/divisions/llc/lc/webstar/cnn_n/cnn-n_page.html

BIDEOAK:

+ 8 Interview Tips: Body Language - http://www.youtube.com/watch?v=fpC6xfoPgAw&feature=related
+ Two Sample Interviews - http://www.youtube.com/watch?v=bq_hQQ4uzAo&feature=related
+ Job Interview Tips: Job Interview Questions and Answers - http://www.youtube.com/watch?v=epcc9X1aS7o
+ Answers to 5 Toughest Job Interview Questions - http://www.youtube.com/watch?v=DAqdZ2Q92VA
+ Classic Job Interview Questions - http://www.youtube.com/watch?v=Nr2bpcpNQWY

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • BILBAO-GOYOAGA ARENAS, ANA MARIA
 • CASTRO CALVIN, JOSE
 • GARCIA DE LA MAZA, CASILDA

Taldeaktoggle-navigation

01-61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-21

11:00-13:00

09:00-11:00

22-30

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-23 00:00
 • Ekain : 2019-06-19 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01-61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-23 00:00
 • Ekain : 2019-06-19 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01-61 Gelako p.-2 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-23 00:00
 • Ekain : 2019-06-19 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01-61 Gelako p.-3 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-23 00:00
 • Ekain : 2019-06-19 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.6 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31-61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-21

11:00-13:00

09:00-11:00

22-30

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-23 00:00
 • Ekain : 2019-06-19 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31-61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-23 00:00
 • Ekain : 2019-06-19 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16-61 Teoriakoa (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-21

15:00-17:00

17:00-19:00

22-30

15:00-17:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-23 00:00
 • Ekain : 2019-06-19 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16-61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
22-30

17:00-19:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-23 00:00
 • Ekain : 2019-06-19 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA