Gizarte Ikerketa Kuantitatiboa: Inkesta eta Bigarren Mailako Datuak25007

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Soziologiako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
2
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
25007

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Gelako p.1421
Laborategiko p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Gizarte Ikerketa kuantitatiboa: Inkesta eta Bigarren Mailako datuak irakasgaia Soziologia, Zientzia Politikoa eta Kudeaketa Publikoa Graduetako 2. mailako derrigorrezko irakasgai bat da, 1. lauhilekoan irakatsia. Irakasgai horren ardura Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean kokatutako Soziologia eta Gizarte Langintza sailarena da. 6 ECTS irakaskuntza zama dauka, 60 ordu presentzialak (eskola magistralak, laborategiko praktikak eta gelako praktikak) eta 90 ordu ez presentzialak ikasleriak bete beharrekoak ( tutoretzak, banakako zein taldekako lanak, bakarkako ikasketa). Ikasgai honek izaera kuantitatiboko ikerketak burutu ahal izateko oinarrizko lanabesak eskaintzen ditu, bai iturri sekundarioen bitartez bai iturri primarioen bitartez. Gizarte Ikerketa prozesuaren diseinuari dagozkion zereginak abiapuntutzat hartuz, hala nola, adierazleen eraikuntza eta laginen hautaketa. Azkenik, galde-sorta edo datu sekundarioen bitartez burututako ikerketen plangintza, diseinua eta jarduna aztertzen da. Beraz, irakasgaiaren gaitasunak eskuratzeak ikasleria gaitzen du soziologiaren praktika profesionalaren baitan ikerkuntza kuantitatiboan aritzeko.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

-Gizarte ikerketa Kuantitatibo baten plangintza diseinatzen, planifikatzen, burutzen eta kontrolatzen jakitea.
-Ikerketa kuantitatibo diseinu nagusiak identifikatzea, eta bai diseinu desberdin horiek sorraratzen dituzten datu motak ere.
-Iturri eta bigarren mailako data base desberdinen bilaketan trebezia erakusteaz gain, data base horietan eskuragarri den informazio kuantitatiboa modu egoki batez erabiltzea ere.
-Ikerketa gidatuko dituen lan hipotesi erabilgarriak planteatzeko trebezia izatea.
-Hipotesi eta aldagaiak adierazle eta indizeen bitartez operazionalizatzeko gaitasuna izatea.
-Laginketa teknika egokiak hautatzea eta bai laginketa diseinuan trebezia izatea.
-Datuak sortzeko beharrezkoak diren tresna kuantitatiboak eraikitzen trebezia izateaz gain, datuen bilaketa zein bilketa teknikak modu zorrotz batez aplikatzea.
-Gizarte Ikerketa kuantitatiboaren proiektuak eta txostenak teknikoki eta metodologikoki aztertzea eta baloratzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Eduki teorikoak:
1.Gaia. Gizarte Ikerketa Kuantitatiboa:
1.1.-Neurketa eta datuak
1.2.-Ikerketaren planteamendua: ikerketa galderak, helburuak eta hipotesiak
1.3.-Datuen Iturriak: iturri primarioak eta iturri sekundarioak
2. Gaia. Bigarren mailako datuen iturriak:
2.1.-Bigaren mailako datuak: ezaugarriak, erabilgarritasuna eta motak
2.2.-Datuak eskuratzeko iturri nagusiak: estatistika agentziak/institutuak
3. Gaia. Datu primarioak eskuratzen:
3.1.-Aldagaiak, adierazleak eta indizeak
3.2.-Jarrera eskalak
4. Gaia. Laginketa diseinua: tamaina eta lagin-unitateen hautaketa
4.1.-Oinarrizko kontzeptuak. Fitxa teknikoa
4.2.-Laginaren tamaina
4.3.-laginketa prozedura motak: laginketa probabilistikoa eta laginketa ez probabilistikoa.
5. Gaia. Galdesorta:
5.1.-Galdesorta ikerketa estrategia gisa
5.2.-Galdesortaren eraikuntza
6. Gaia. Gizarte ikerketa Kuantitatiborako bestelako teknikak
7. Gaia. Gizarte ikerketa Kuantitatiboaren txostena. Ikerketaren ebaluazioa.

Eduki praktikoak:
1- Gizarte Ikerketa Kuantitatibo baten planteamendua
2- Iturri sekundarioen bilaketa eta eskuragarri diren datu sekundarioen azterketa
3- Hipotesien formulazioa eta operazionalizazioa: adierazle eta indizeen eraikuntza eta eskalen lanketa
4- Fitxa teknikoen eta laginketa diseinuen azterketa
5- Galdesorten azterketa. Galdesorta zehatz baten lanketa administratua izan dadin.
6- Bestelako teknika kuantitatiboekin ikerketak planteatzea
7- Ikerketa kuantitatiboen ebaluazioa eta txostenen lanketa.

Metodologiatoggle-navigation

Irakasgai honetan irakaskuntza-ikaskuntza metodologia desberdinak erabiltzen dira ikasleria prestatu ahal izateko errealitatera hurbilketa-teknika desberdinetan. Oro har, ikasleen lan autonomoa eta kooperatiboa bultzatuko da, horrela lauhilekoan zehar eskola praktikoak bai gelan (14 ordu) bai laborategian(14 ordu), taldetan lehenengo kasuan eta banaka bigarrenean, burutuko dira. Halaber, irakasgaiaren garapenean txandakatuko dira azalpen teorikoak eskoletan, ikasleriaren talde lana eta ikasle bakoitzeko lan indibiduala (32 ordu). Eskola presentzial horietan irakasgaiaren eduki kontzeptualak aurkeztu, azaldu eta landuko dira goian aipatutako metodologia desberdinen bitartez zein teknologia berrien erabileraren bitartez (aurkezpenak eta ikusentzunezko dokumentu desberdinak) .

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 60
    • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Irakasgaiaren ebaluazioa mistoa izango da: ebaluazioa jarraitua eta azkeneko proba indibiduala. Ebaluazio jarraituak %60ko balioa dauka azkeneko kalifikazioan.
Ebaluazio mota horri garrantzi handiago eman zaio, lehenik, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan zehar estrategia didaktikoak modu progresiboan aplikatzea ahalbidetzen baitu. Eta, bigarrenik, bere baitan baitu prestakuntza osagai bat, zeinek gaitasunak eta ezagutzak eskuratze mailaren gaineko ikasleria birorientatzea baimentzen baitu.

ETENGABEKO EBALUAZIOAREN kalifikazioa ohiko deialdian baino ez da aintzat hartuko, alegia, ez ohiko deialdietarako ez dira gordetzen ebaluazio partzial positiboak.


Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko eba¬luazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko,ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikastur¬tea hasten denetik kontatzen hasita.


ETENGABEKO EBALUAZIOARI UKO EGITEAZ
Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko eba¬luazioan parte hartu zein ez hartu. Nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa "aurkezteke" izan dadin

"Normalean, eta besterik adierazi ezean, UPV/EHUko ebaluazio probetan ikasleek debekatuta izango dute liburuak, oharrak edo apunteak erabiltzea, bai eta tresna edo gailu telefoniko, elektroniko, informatiko edo bestelakoak erabiltzea ere. (Graduko Titulazio ofizialeko ikasleen ebaluaziorako arautegia" (3. puntu, or.5).
"UPV/EHUn honako hauek joko dira jokabide makur edo iruzurrezkkotzat ebaluazio probetan edo ebaluatu beharreko lan adademikoak egitean eta
aurkeztean: Lanak plagiatzea, hau da, ignoren lanak kopiatzea jatorria edo iturria aipatu barik eta norberarenak balira bezala ematea ebaluazi akademikorako aurkezten diren testu edo lanetan" (2.a. puntu).

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ez ohiko deialdian ebaluazio mistoan parte hartu ezin izango duten ikasleentzat erabilitako irizpide berdinak erabiliko dira. Hau da, irakasgaiaren ezagutzak eta gaitasunak erakutsi ahal izango dute azken proba baten bitartez. Azken hori honakoa izango da: hainbat galdera garatzea proba idatzi baten bitartez.(%100)

Ez ohiko deialdiari uko egiteko nahikoa izango da ez aurkeztearekin.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

BABBIE, E. R. (1988): Métodos de investigación por encuesta, Biblioteca de la Salud, F.C.E., México.
CEA D´ANCONA, M.A. (1996):Metodología Cuantitativa. Estrategias y Técnicas de Investigación Social, Síntesis Sociología, Madrid.
BIGLIA, B. eta al.(2015). Ikerkuntza Feministarako epistemologiari eta metodologiari buruzko gogoetak. Lan Koadernoak 67.zbk. Hegoa Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU.
CORBETTA, P.(2003): Metodología y Técnicas de Investigación Social, Mcgraw Hill, Madrid.
CORDERO VALDAVIDA, M.(1988): Bancos de datos, Cuadernos metodológicos del CIS, Madrid.
ISPIZUA, M. y LAVIA, C. (2016):La investigación como proceso. Planificación y desarrollo, Ed. Dextra, Madrid.
JUARISTI LARRINAGA, P.( 2003) Gizarte ikerketarako teknikak.Bilbo, EHUko argitalpen

Gehiago sakontzeko bibliografia

ALGUACIL, Julio (2011): Cómo se hace un trabajo de investigación en sociología. Ed: Catarata, Madrid
CHULIÁ, Elisa & AGULLÓ, Marco V.(2012): Cómo se hace un trabajo de investigación en Ciencia Política. Ed: Catarata, Madrid.
DAVID Matthew& SUTTON, Carole D.(2011): Social Research. An Introduction. SAGE, London.
ESCOBAR, M. et al. (2014):Los pronósticos electorales con encuestas. Elecciones generales en España (1979-2011), CIS, Madrid.
GUINEA-MARTIN, D. (2012): Trucos del oficio de investigador. Casos prácticos de investigación social. Ed: Gedisa, Barcelona.

Aldizkariak

Inguruak
Reis
Zer
UZTARO Aldizkaria. Giza eta Gizarte Zientzietako aldizkaria.
JAKIN
TANTAK
GOGOAN

Web helbideak

Research Design Explained: http://spsp.clarion.ed/RDE3/start
Internet for Social Statistics: http://www.uts.rdn.ac.uk/tutorial/social-statistics
EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
GAINDEGIA: http://www.gaindegia.org/es
EUSTAT: http://www.eustat.es
CIS: http://www.cis.es
INE: http://www.ine.es

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-12:00

11:00-12:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:30-14:30

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-10:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-14:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-14:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:30-13:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

10:00-11:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-13:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-10:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:00-14:00

Irakasleak

31 Laborategiko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-10:00

Irakasleak