Laguntzak eta baliabideak

Bekak eta laguntzak

 

 • Plaza kopuruaren 5% a erreserbatua:
  Ikasturte bakoitzean %33ko desgaitasun gradua edo handiagoa duten ikasleentzat graduko edo graduondoko titulazio bakoitzeko.plaza kopuruaren %5 gordetzen dira.
 • Matrikula tasak salbuespenak:
  %33ko desgaitasun gradua edo handiagoa duten ikasleek, unibertsitateko ikasketetan tasetatik salbuetsita dituzte.
 • Erasmus mugikortasun programan parte hartzen duten ikasleentzako laguntzak
  %33ko desgaitasun gradua edo handiagoa duten ikasleek Erasmus-plus programa barruan beraien mugikortasuna errazteko laguntzak eskuragarri dituzte.
  Esteka: Informazio gehiago

Irudia

  Ver video Insercion en lengua signos a pantalla completa Zeinu hizkuntza Bideoa - Baliabideak eta laguntzak