Graduko ikasketen gestiorako 2021-22 ikasturteko arautegia

I. Kapitulua. Unibertsitatera sartzea

Ikasleak onartzeko prozedura

1. artikulua.

Aintzat hartuta maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa (abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak aldatua); ekainaren 6ko 412/2014 Errege Dekretua, graduko unibertsitate ikasketa ofizialetan ikasleak onartzeko prozeduren oinarrizko arautegia ezartzen duena; uztailaren 29ko 310/2016 Errege Dekretua, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko azken ebaluazioko proben ezaugarriak arautzen dituena; abenduaren 9ko 5/2016 Errege Lege Dekretua, 8/2013 Lege Organikoa ezartzeko zehaztutako egutegia zabaltzeko premiazko neurriei buruzkoa; eta urtarrilaren 11ko PCM/2/2021 Agindua, zeinaren bidez zehazten diren Unibertsitatera Sartzeko Batxilergoaren Ebaluazioaren ezaugarriak, diseinua eta edukia, eta ezartzen diren 2020-2021 ikasturteko mugaegunak probak egiteko eta kalifikazioen berrikuspena ebazteko; horiek guztiak aintzat hartuta, unibertsitateko Gobernu Kontseiluak, 2021ekomartxoaren 18ko bileran, onartu zuen UPV/EHUko graduko ikasketetara sartu eta ikasketetan onartua izateko prozedura 2021-2022 ikasturterako..

Plazen erreserba

2. artikulua

Ondoko kupoak ezarriko dira gordetako plazak dituzten taldeetarako:

 1. Unibertsitateko titulazioa daukaten ikasleentzat: plazen %2.
 2. %33ko desgaitasun maila edo handiagoa duten ikasleentzat: plazen %5
 3. Goi mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat: plazen %3 (%5 gehiago Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduaren eta Fisioterapiako Graduaren kasuan).
 4. 25 urtetik gorakoentzako sarbidea hartzen dutenentzat: plazen %2.
 5. 45 urtetik gorakoentzako sarbidea hartzen dutenentzat: plazen %1.
 6. LLan esperientzia egiaztatuz sartzeko bidea hartzen dutenentzat: plazen %1.

3. artikulua

1.- UPV/EHUn sartzeko eskaria egin nahi duten ikasleek bide hauetakoren bat erabili beharko dute:

 1. Batxilergoa, unibertsitatera sartzeko proba edo Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioa (USE) UPV/EHUn.
 2. Unibertsitatera sartzeko proba edo USE UPV/EHUtik kanpo egin duten Batxilergoko ikasleak.
 3. Lanbide Heziketako goi mailako teknikari titulua, arte plastiko edo diseinuko goi mailako teknikari titulua, edo goi mailako kirol teknikari titulua edo baliokidea duten ikasleak.
 4. Europako Batxilergoko titulua edo nazioarteko Batxilergoko titulua duten ikasleak.
 5. Europar Batasuneko estatuetako hezkuntza sistemetatik datozen ikasleak edo arlo honetan aplikagarriak diren nazioarteko elkarrekikotasun hitzarmenak dituzten beste estatu batzuetako hezkuntza sistemetatik datozenak, baldin eta betetzen badituzte kasuan kasuko hezkuntza sisteman unibertsitateetara sartzeko eskatzen zaizkien baldintza akademikoak.
 6. 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba Proba UPV/EHUn egin dutenek izango dute lehentasuna, eta horien ondoren joango dira proba beste unibertsitate publiko batean egin dutenak. Probak publikoak ez diren unibertsitateetan gainditu dituzten ikasleen eskariak banan-banan aztertuko dira.
 7. 45 urtetik gorakoentzako proba UPV/EHUn egin duten ikasleak.
 8. Lan esperientzia egiaztatzea.
 9. Unibertsitate titulazioa.
 10. Europar Batasuneko estatuetako hezkuntza sistemetatik datozen ikasleak, baldin eta ez badituzte betetzen kasuan kasuko hezkuntza sisteman unibertsitatera sartzeko eskatzen zaizkien baldintza akademikoak, eta Europar Batasunekoak ez diren estatuetako hezkuntza sistemetatik datozen ikasleak, baldin eta Espainiako hezkuntza sistemara homologatutako Batxilergoko titulua badute. Modalitate honen barruan, USE egin ahal izango da UPV/EHUn.

2.- Honako hauek dira sarrera eskaria egiteko aurkeztu beharreko agiriak:

 1. UPV/EHUren webgunearen bidez izena eman izanaren gordekina.
 2. NANaren edo pasaportearen fotokopia.
 3. Honako hauen fotokopia erkatuak edo EKSdunak: unibertsitatera sartzeko probako txartela; Lanbide Heziketako ikasketen ziurtagiri akademikoa, deialdia eta azken nota zehaztuta; unibertsitatean egindako ikasketen ziurtagiri akademikoa (titulazioa UPV/EHUn 1990aren ostean egin duten ikasleek izan ezik), UNEDek emandako ziurtagiria, edo unibertsitatera sartzeko aukera egiaztatzen duen beste edozein agiri.
 4. Desgaitasunak dituzten ikasleentzat eta goi mailako edo goi errendimenduko kirolarientzat gordetako plazak eskatu nahi dituzten ikasleek egoera hori egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar dute, kasuan kasuko administrazioak emana.

Eskariak aurkezteko epeak eta lekuak eta aukera kopurua

4. artikulua

UPV/EHUn sartzeko eskariak UPV/EHUren webgunearen bidez egingo dira eta epe bakarra egongo da, 2021eko ekainaren 17tik uztailaren 4ra arte, biak barne, sarbide mota guztietarako eta graduko ikasketak egiteko deialdi guztietarako.

Dokumentazioa, 3.2 artikuluan zehaztutakoa, aurreko atalean adierazitako epean aurkeztu beharko da: EKSdun dokumentuak badira, modu telematikoan izena ematean; edo posta ziurtatuaren bidez helbide honetara bidalita: Sarbideko Bulegoa, 1.397 posta kutxatila, 48080 Bilbao. 

Eskariak behin-behinekoak izango dira 3.2. artikuluan zehaztutako agiriak UPV/EHUn jaso arte.

Sarrera probaren ezohiko deialdikoa edo Lanbide Heziketakoa izateagatik ikasleak ez baditu betetzen baldintza akademikoak izena emateko epearen barruan, eskuratzen dituenean bidaliko ditu aipatutako agiriak unibertsitatera, eta hurrengo onartuen zerrendan sartuko da horrek ematen dizkion eskubideekin.

Unibertsitateko tituludunak ezin izango dira sartu graduko ikasketetan, baldin eta graduko ikasketa horiek ikasleak bukatuta dituen ikasketen ordezko badira eta graduko ikasketen parekoa edo maila handiagokoa bada titulua.

Unibertsitatera sartzeko probak 1892/2008 Errege Dekretuko 3.1 artikuluan jasotako baldintzetan gainditu ez dituzten j) ataleko ikasleek epe barruan aurkeztu beharko dute onarpen eskaria, baina ez dute onarpen prozesuan parte hartuko harik eta proba gainditu eta epe barruan diren ikasleek onarpen prozesua amaitzen duten arte.

Beste ikasketa batzuk edo kalifikazioen aldaketaren bat aurkeztu nahi izanez gero, Sarbide Bulegora bidali beharko da dokumentazio berria, erkatua edo EKSrekin, betiere artikulu honen hasieran zehaztutako epearen barruan.

5. artikulua

Eskariak ebazteko beharrezkoak iruditzen zaizkion agiri osagarriak eska ditzake unibertsitateak.

6. artikulua

Ikasleek matrikularako zortzi titulazio eskatu ahal izango dituzte gehienez izena emateko eskari bakoitzeko. Behin onarpen prozedura hasita, ez da onartuko, inolaz ere, plaza eskarian aldaketarik egitea edo beste titulaziorik gehitzea, eta interesatuak eskarian ezarritako lehentasun hurrenkerari jarraituko zaio.

Unibertsitateko ikasketak hasita dituzten ikasleak

7. artikulua

Unibertsitateko ikasketak hasita dituzten ikasleek prozedura honi jarraikiz egin beharko dute eskaria:

a)  Unibertsitateko ikasketa ofizialak hasita izanik ikasketa horietan jarraitu edo unibertsitateko beste ikasketa ofizial batzuk hasi nahi dituzten ikasleak (lekualdaketak)

1. Ikasle horiek berriz eman ahalko dute izena prozedura orokorrerako ezarritako epe eta datetan, eta ikasle berritzat hartuko dira; hau da, sarrera proban lortutako kalifikazioa edo baliokidea hartuko da kontuan. Horretarako, onarpen eskaria aurkeztu beharko dute (izena eman beharko dute) 4. artikuluan zehaztutako epeei jarraituz.

2.  Era berean, unibertsitateko ikasketak hasita baina amaitu gabe izanik UPV/EHUn sartu nahi duten ikasleek, baldin eta Estatuko beste unibertsitate batetik edo unibertsitateko ikasketa ofizialetatik edo UPV/EHUko beste ikasketa batzuetatik badatoz, ikastegiko idazkaritzan zuzenean eskatu ahal izango dute lekualdaketa, 2021eko ekainaren 21etik uztailaren 2ra bitartean. Eskariak ebatziko ditu ikastegiko zuzendaritzak edo dekanotzak, unibertsitateko errektoreak eskumenak eskuordetuta, ondoko irizpideei jarraituz:

2.1.- Lehenengo maila osoa edo 60 kreditu gaindituta izatea, baldin eta ikasketa horietarako plaza kopuru mugatua badago edo plaza guztiak ohiko prozeduraren bidez esleitu badira.
2.2.- UPV/EHUn Jarraitzeko Arauak betetzea.
2.3.- Ikastegiko zuzendaritzak lekualdaketa kopuru jakin bat onartu ahal izango du bateragarri izango dena titulazio horretako lehenengo mailan sartzeko ezarrita dagoen ikasle kopuruarekin eta irakats ahalmenarekin. Horretarako, ikastegiko akademia antolakuntzako batzordeak zehaztutako irizpide objektiboak erabiliko dira, eta irizpideok ikastegiaren web orrian egon beharko dira argitaratuta izena emateko epea hasi baino lehen.


3.- Ikasleak plaza lortuz gero, espediente akademikoa lekuz aldatu beharko da. Tramite hori jatorrizko ikastegiak edo unibertsitateak egin beharko du, interesatuak UPV/EHUn onartua izan dela egiaztatu ondoren.

Lekualdaketa UPV/EHUren ikastegi batetik beste batera egin bada ikasketa berberekin jarraitzeko, erabilitako deialdiak espediente berrian jasota agertuko dira, baina, edozelan ere, horrelakoetan, ikasleak bermatuta izango ditu bi deialdi.

Gradu bera ematen duten ikastegiek plaza kopuru bat gorde ahal izango dute beren jatorrizko ikastegian ematen ez den aipamen bat egin nahi duten ikasleen lekualdaketa eskarientzat. Horretarako, tartean diren ikastegietako batzarren erabakia beharko da. Erabakian zehaztuko da zenbat plaza gordeko diren eta zein baldintzatan egingo diren lekualdaketak, eta informazio hori ikastegietako web orrietan argitaratu beharko da lekualdaketak eskatzeko epea hasi aurretik.

b) Unibertsitateko ikasketak atzerrian hasita dituzten ikasleak.

Ikasle horiek, betiere baliokidetu edo aitor daitezkeen lehenengo mailako 30 kreditu aitortuta badituzte, onarpen eskaria egin beharko dute matrikula egin nahi duten ikastegiko idazkaritzan 2021eko ekainaren 21etik uztailaren 2ra bitartean, eskariarekin batera ikaslearen ziurtagiri akademikoa aurkeztuta; eskari horiek dekanoak edo zuzendariak ebatziko ditu, errektoreak eskumenak eskuordetuta. Ikastegiko zuzendaritzak, 412/2014 Errege Dekretuko 30. artikuluari jarraituz, lekualdaketa kopuru jakin bat onartu ahal izango du bateragarri izango dena titulazio horretako lehenengo mailan sartzeko ezarrita dagoen ikasle kopuruarekin, irakats ahalmenarekin eta titulazioa ezartzeko egutegiarekin. Horretarako, ikastegiko akademia antolakuntzako batzordeak zehaztutako irizpide objektiboak erabiliko dira, eta irizpideok ikastegiaren web orrian egon beharko dira argitaratuta izena emateko epea hasi baino lehen. Besteak beste, unibertsitateko espedientea hartu beharko da kontuan.

Ikasleek espedientea lekuz aldatzeko eskaria egingo dute, baina izena emateko prozesuan ere parte hartzeko aukera izango dute 3. artikuluan zehaztutako aukeretako bati jarraikiz.

c) Utzitako ikasketak berriro hartu nahi dituzten ikasleak.

Ikasketak beste unibertsitate batera edo UPV/EHUko beste ikastegi batera joateko utzi eta berriro hartu nahi dituzten ikasleek ikastegiko idazkaritzan zuzenean aurkeztu beharko dute eskaria 2021eko ekainaren 21etik uztailaren 2ra bitartean, eta dekano edo zuzendariak hartuko du eskariari buruzko erabakia.

d) Goi mailako eta errendimendu handiko kirolariak. 

Kirol arrazoien ondorioz bizilekuz aldatu beharra izan duten goi mailako eta errendimendu handiko kirolariek bizileku berrian euren ikasketekin jarraitu nahi izanez gero, espedientea lekuz aldatzeko eskariak 2021eko ekainaren 21etik uztailaren 2ra bitartean aurkeztu beharko dituzte matrikula egin nahi duten ikastegiko idazkaritzan. Eskari horiek lehentasuna izango dute kasuan kasuko ikasketetan lekualdaketetarako dauden plazak esleitzean, bat etorrita uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuak, goi mailako eta errendimendu handiko kirolariei buruzkoak, 9.10 artikuluan zehaztutakoarekin. Ezarritako epetik kanpo, esleitu gabeko plaza hutsak geratu direnean baino ez da era honetako lekualdaketarik onartuko.

Aurreko a) eta b) ataletan jasotako baldintzen arabera ebatzitako eskarien kasuan, onartutako eskarien berri eman beharko dio ikastegiak Graduaren eta Hezkuntza  Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzari.

Bide horietako batetik onartutako ikasleak (a, b, c edo d) matrikula egin beharko du ikasketak egingo dituen ikastegiko idazkaritzan, onarpen erabakian adierazitako epean. Ezer adierazi ezean, 28. artikuluan zehaztutako epeetan egin beharko du.

Behin betiko izena ematea, plazak esleitzea eta matrikula egitea

8. artikulua

Euskal barrutikoak izanik 2020-2021 ikasturtean USE Batxilorgoaren bidez egin duten ikasleek edo Goi Mailako Prestakuntza Zikloa bukatu dutenek eskaria egin badute 2021-2022 ikasturtean UPV/EHUn sartzeko (behin-behineko izen ematea), berretsi egin beharko dute eskari hori, berdin mantentzeko edo aldatzeko, eta horrela, eskaria behin betikoa izango da. Eskaria berresteko tokiak eta epeak

 1. Ohiko deialdian (2021eko ekainan) gainditzen dutenek USE edo Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: 2021eko ekainaren 17tik uztailaren 4ra (biak barne) unibertsitaterako sarbideko web orrian (www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso)
 2. Ezohiko deialdian (2021eko uztailean) gainditu dutenek USE edo Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: 2021eko uztailaren 19tik 25era (biak barne), zuzenean, unibertsitaterako sarbideko web orrian (www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso)

Ezinbestekoa da eskaria berrestea eta behin-behineko izen ematea behin betiko bihurtzeko. Eskabidea berretsi ezean, baliorik gabe geratuko da eta baztertu egingo da UPV/EHUra sartzeko prozeduratik.

9. artikulua

Plazen esleipena 412/2014 EDn zehaztutako lehentasunei jarraituz egingo da, ikasleak adierazitako hurrenkera errespetatuz eta irizpide hauek kontutan hartuta:

 1. Gordetako plazak dituzten taldeen kupoetako zenbait plaza, printzipioz, sarrera orokorreko ikasleei esleituko zaizkie (beraz, talde horrek plaza gehiago izango ditu), salbu eta, aurreko ikasturteetako datuen arabera, plaza horiek betetzen diren titulazioetan. Talde horien eskaririk balego, kasuan kasuko ehunekora arte onartuko dira.
 2. Baimendutako plaza muga igoko da aurreko ikasturteko urriaren 31 baino lehen baliogabetutako matrikulen kopuru berean. Igoera hori kasuan kasuko ikastegiekin erabakiko da, eta plazak sarrera orokorreko ikasleek beteko dituzte, lehentasun hurrenkera zehatz-mehatz gordez.

10. artikulua

1.- Graduko ikasketetara sartzeko eskariak ikaslearen batez besteko notaren hiru hamartar kontutan hartuta ordenatuko dira, dagokion balorazio irizpidea oinarri hartuta.

2.- Ikasleak unibertsitateko tituluren bat badu, unibertsitateko espedienteko batez besteko nota 1125/2003 EDn zehaztutakoari jarraituz kalkulatuko da. Aurkeztutako ziurtagiri akademikoaren bidez ezinezkoa bada batez besteko nota zehaztea, honetara kalkulatuko da:

Sarrera kalifikazioak homologatzearren, kalifikazio kuantitatiborik ez dagoenean, honako taula honetan adierazitako irizpideen arabera zehaztuko da kalifikazio kualitatiboaren zenbatekoa: baliozkotuta: 5,5 (kalifikaziorik gabeko irakasgaietarako); nahikoa: 5,5; oso ongi: 7,5; bikain: 9; ohorezko matrikula: 10.

Kreditutan egituratuta ez dauden ikasketa planetan honela kalkulatuko da batez besteko nota: gainditutako irakasgaien kalifikazioak batuko dira, aurreko taulako balioak erabilita, eta emaitza zatituko da titulazioko irakasgaien kopuruaz. Lauhileko edo seihileko irakasgaien kasuan, kalifikazioaren balioaren erdia hartuko da batuketarako eta irakasgaiaren erdia zatitzailean. Karrera amaierako proiektua urte osoko irakasgaitzat hartuko da.

Espedientea kreditutan egituratuta badago, honela kalkulatuko da batez besteko nota: gainditutako irakasgai bakoitzaren kreditu kopurua biderkatuko da bere kalifikazioaz, aurreko taulako balioak erabilita; gero, ateratzen diren emaitzak batuko dira eta batura zatituko da titulazioan guztira gainditutako kreditu kopuruaz.

Batez besteko nota kalkulatzean ez dira kontuan hartuko kalifikaziorik ez daukaten kreditu aitortuak.

11. artikulua

Matrikula egiteko onarpena unibertsitatearen web orrian (www.ehu.eus ) argitaratuko da honako data hauetan:

1. onarpena: uztailak 17
2. onarpena: uztailak 24
3. onarpena: uztailak 28
4. onarpena: uztailak 31 (uztaileko azken onarpen honetan sartuko dira USEren ezohiko deialdiko ikasleak eta prestakuntza zikoetakoak)
5. onarpena:irailak 4
6. onarpena: irailak 9

Unibertsitateak, onarpen prozesuaren garapena ikusirik, onartuen zerrenda gehiago atera ahal izango ditu; horrela eginez gero, aldez aurretik jakinaraziko du denbora nahikoaz.

12. artikulua

Ikasleari UPV/EHUn matrikula egiteko onartuta dagoela jakinarazteko bide ofiziala UPV/EHUren webgunea izango da.

13. artikulua

 1. Ikasleak berak, ez beste inork, egin behar du matrikula onartua izan den ikastegian bertan, 26. artikuluan adierazitako egunetan eta 29. artikuluan adierazitako dokumentuak aurkeztuta.
 2. Ikasleak ez badu matrikula egiten zehaztu zaion egun eta orduan, ikasleak matrikula egiteko eskubideari uko egin diola ulertuko da eta, hortaz, galdu egingo du ikasketak egiteko plaza. Gero, beranduago, ikasleak UPV/EHUn matrikula egiteko nahia adieraziko balu, eskariak berriro ordenatu ondoren plaza hutsak dauzkan titulazioren batean sartzeko aukera izanez gero baino ezingo luke egin matrikula

Talde batetik baino gehiagotik sartzeko eskariak

14. artikulua

 1. Indarrean dauden arauei jarraituz, sarrera bide batetik baino gehiagotatik egiteko baldintzak betetzen dituzten ikasleek eskaria egitean gauzatu beharko dute aukera hori.
 2. Unibertsitatera sartzeko eskaria bide batetik baino gehiagotatik egin arren, eskaria bakarra izango da.

Onarpenari buruzko errekurtsoak ebazteko irizpideak

15. artikulua

Amaitutako onarpen prozesuen aurka jartzen diren errekurtsoak Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko errektoreordeak ebatziko ditu, honako irizpide hauen arabera

 1. Ikasleek errekurtsoan eskatutako ikasketetan plazak geratzen direnean, onartu egingo zaie eskaria, izena emateko eskarian titulazio hori ipinita eduki zein ez.
 2. Errekurtsoa jartzen duen ikasleak onartutako azkenak baino nota hobea izanda ere, eskaria ez zaio onartuko baldin eta titulazio horretako plaza guztiak beteta badaude.
 3. Aparteko tratamendua emango zaie arrazoi bereziengatik egindako eskariei, agiri bidez egiaztatzen badira (gaixotasun luzeak, minusbaliotasun fisikoak etab.). Eskariok ebazteko UPV/EHUren Graduko Batzordeari eskatuko zaio iritzia.

Proba bereziak Itzulpengintza eta Interpretazioko Graduan eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduan sartzeko

16. artikulua

 1. 412/2014 Errege Dekretuko 10. artikuluan zehaztutakoaren babesean, proba bereziak ezartzen dira ikasketa hauetan sartzeko: Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua.
 2. Proba horiek gainditzeak ez dakar graduan onartua izatea; izan ere, proba gaindituta izateaz gain, kontuan izango dira eskaria egiteko eta ikasleak hautatu eta onartzeko xedez kapitulu honetan jasotako gainerako irizpideak.
 3. Proba gainditu arren ikasleak ez badu matrikularik egiten, hurrengo urtean matrikula egin nahi izanez gero, berriro egin beharko du proba. Era berean, proba hori beste unibertsitate batean gaindituta izan arren, titulazioa Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi nahi dutenek berriro egin beharko dute UPV/EHUn
 4. Letren Fakultateko eta Hezkuntza eta Kirol Fakultateko dekanoek antolatuko dituzte probak eta epaimahaiak izendatu, Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzarekin koordinazioan
 5. Proba hauetarako izena emateko epeak hauek izango dira: 2021eko apirilaren 7tik 15era, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradurako eta 2021eko maiatzaren 10etik 17ra Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradurako

   

Graduko Ikasketen Gestiorako Arautegiaren laburpena, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak 2021eko martxoaren 18an onartua eta 2021eko apirilaren 21ean EHAAn argitaratua