XSLaren edukia

Informatikaren Oinarriak27679

Ikastegia
Bilboko Ingeniaritza Eskola
Titulazioa
Ingeniaritza Mekanikoko Gradua
Ikasturtea
2021/22
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27679

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1522.5
Gelako p.1522.5
Ordenagailuko p.3045

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Informatikaren Oinarriak Bilboko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskolan eskaintzen diren Industria Ingenieritzako espezialitateen ikasgai amankouna da. Ikasgaiaren helburua ikasleak oinarrizko arazoak ebazteko abstrakzio algoritmiko eta inplementazio gaitasunak lortzea da, bere garapen profesionalean aurkituko dituen arazoentzat oinarri izan daitezen.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

Ondoren ikasgaiaren konpetentziak eta bakoitzari dagozkion ikaskuntzaren emaitzak azaltzen dira:CFI1. Abstrakzio algoritmikoa modu arrazoituan erabili oinarrizko programa informatikoak eraikitzeko.

Ikaskuntzaren emaitzak:

- Ikaslea idazkera algoritmikoa ulertu eta erabiltzeko gai izango da.

- Ikaslea oinarrizko egoerei soluzioa ematen dien programak eraikitzeko gai da.CFI2. Oinarrizko problema informatikoei konponbidea emateko posible diren aukera ezberdinak kritikoki proposatu, beraien artean egokiena aukeratu ahal izateko.

Ikaskuntzaren emaitzak:

- Ikaslea, programazio lengoaia batek ematen dituen aukeren artean, problema informatiko konkretu baterako soluziorik egokiena aukeratzeko eta defendatzeko gai izango da.CFI3. Bai konponbidea, bai proposatutako problema informatikoaren emaitza modu eraginkorrean komunikatu.

Ikaskuntzaren emaitzak:

- Ikasleak oinarrizko informatika terminologia eta programazio lengoaia menperatu eta egokiro erabiltzen du, bai idatziz eta baita ahoz ere.CFI4. Programazio lengoaiaren garapen ingurune integratua modu eraginkorrean erabili, algoritmoak aipatutako lengoaian inplementatzeko.

Ikaskuntzaren emaitzak:

- Ikasleak DevC++ garapen ingurunea menperatuko du, burututako programak idatzi eta probatzeko.CFI5. Ingeniaritzan erabilgarritasun orokorra duten erreminta informatikoak maneiatu oinarrizko erabiltzaile maila lortu arte.

Ikaskuntzaren emaitzak:

- Ikaslea oinarrizko erreminta informatikoak erabiltzeko gai izango da bere lanaren dokumentazioa eta aurkezpena aurrera eramateko.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

1. gaia. KONZEPTU OROKORRAK A: Histori-aurrekariak.

B: Hardwarea: PUZa, periferikoak eta euskarri. C: Sistema eragileak.

D: Datuen gordetzea: fitxategiak eta datu baseak.

E: Ingeniaritzen erabiltzen diren erreminta informatikoak.

Lehen gaiko helburuak. Ordenagailuko bai software eta baita hardware inguruan dauden oinarrizko kontzeptuak ikastea.2. gaia: PROGRAMAZIOAREN METODOLOGIA

A: Lengoaia naturala, informatikoa eta programaziozkoa.

B: Itzultzaileak: ensanbladoreak, interpreteak eta konpilatzaileak. C: Goi mailako lengoaiak.

D: Aplikazio baten diseinu zikloa.

E: Algoritmoak: abstrakzioa, sekuentzia eta zehaztapena.

F: Datuak: aldagaiak, konstanteak, eragileak, adierazpenak eta datu-egiturak. G: Fluxu diagramak eta simulazioak.

H: Programazio modularra eta egituratua. I: Sasi-kodea

Bigarren gaiko helburuak: Programazio lengoaien artean ezberdintzen eta aukeratzen ikasi, eta aldi berean programatu beharreko aplikazio ezberdinak adierazteko eta egiaztatzeko hainbat aukera ikasi.3. gaia: C LENGOAIA.

A: C lengoaian lan egiteko Integratutako Garapen Inguruneak: Eclipse, DevC++, NetBeans, Turbo C...

B: Sarrera kontzeptuak: aldagaiak, konstanteak, eragileak, adierazpenak, datu-motak, oinarrizko sententziak eta S/I aginduak.

C: Fluxu-kontrolerako sententziak. D: Funtzioak eta prozedurak

E: Bektore eta karaktere kateak.

Hirugarren gaiko helburuak: Modu egituratu eta modularrean programatzen ikastea goi mailako lengoaia bat erabiliz (C lengoaia) oinarrizko maila batean.INFORMAZIO GEHIAGO

UPV/EHUko eGela plataforma birtualean "Oinarrizko Informatika" ikasgaian.

MetodologiaToggle Navigation

Eskola MAGISTRALAK kontzeptu teorikoak azaltzeko erabiliko dira, gero klase praktikoetan erabili ahal izateko. Aldi berean ikasleen zalantzak argitzeko ere erabiliko dira klase hauek. Hauetan bereziki lantzen da CFI1 gaitasuna, baina CFI2 eta CFI3 ere lantzen dira.Eskola PRAKTIKOETAN banakako edo taldeko ariketak egingo dira klase magistraletako kontzeptuak sendotzeko asmoarekin. Mota honetako klaseetan ahalegin berezia egingo da eginkor metodologiak erabiltzeko, ariketen ebazpenetan hautabide ezberdinak azaldu daitezen. Hauetan CFI1, CFI2 eta CFI3 gaitasunak lantzen dira.ORDENAGAILU PRAKTIKETAN ordenagailuan ebazten dira mami gehiago duten ariketak. Praktika hauek taldeetan egitea posible da. Mota honetako klaseetan ahalegin berezia egingo da eginkor metodologiak erabiltzeko, ariketen ebazpenetan hautabide ezberdinak azaldu daitezen. Hauetan irakasgaiko gaitasun guztiak lantzen dira.Posible den heinean, eskola guztiak presenzialki egingo dira.ESKOLA ONLINEKOAK (EZ-OHIKO EGOERAK)

Gelaren gaitasun mugak gainditzen diren kasuetan, ordu berean bigarren ikasgela bat gaituko da eta bertatik klasea jarraitzeko aukera egongo da (streaming teknikak edo antzekoak erabiliz). Osasun egoerak hala eskatzen badu, irakaskuntza on-line izango da eta horretarako unibertsitateak eskaintzen dituen baliabideak erabiliko dira (eGela, BlackboardCollaborate, ...)Ikasgaiko klaseak presentzialki egiterik ezean, telematikoki egingo dira. Azken irtenbide hori ez-ohiko egoera batek eragina izaki, ikasgaiko irakasleak klase horietan erabilitako tresna, baliabide eta kalifikaziorako protzentaia oro online testuingurura egokituko ditu. Egokitzapen horiek guztiak eGela (edo irakasle eta ikasle arteko edozein komunikazio) bidez komunikatuko ditu irakasleak. Klase horietako data eta orduak ikastegiak klase presentzialetarako finkatutako berak izango dira.INFORMAZIO GEHIAGO

UPV/EHUko eGela plataforma birtualean "Informatikaren Oinarriak" ikasgaian. Partikularki, "Irakaskuntza-plana eta Ebaluaketa telematikoa - IO".

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 60
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 15
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 25

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Aktibitate hauek honela puntuatuko dira azken nota lortzeko helburuarekin:

1. Idatzizko azterketa: notaren %60a balio du eta bereziki CFI1 gaitasuna ebaluatzen da. Proba azterketa finala izango da eta eskolak ezarritako data ofizialean egingo da. Azterketa honek C lengoaiaz garatu beharreko bi ariketa izango ditu.2. Praktikak: notaren %15a balio du eta horretan bereziki CFI4 eta CFI5 gaitasunak ebaluatzen dira. Ordenagailuan garatuko den proba batekin ebaluatuko dak, klasean planteatu diren ariketen antzekoa. Funtzioei buruzko teoria eta praktikak bukatu ondoren egingo da proba hori (8. edo 9. astean gutxi gorabehera).3. Taldeko proiektua: %25a balio du eta horretan bereziki CFI2 eta CFI3 gaitasunak ebaluatzen dira. Taldeka proiektu bat burutu eta garaiz entregatzeaz gain, proiektuari buruzko banakako proba bat egin beharko dute ikasleek.Idatzizko azterketa (ofiziala) azken notaren %60a izango da (10 puntutik 6).

Beste notak (notaren %40a ebaluaketa jarraian lorturiko nota izango da) lortutako kurtso osoan gordeko da, baina ez ondorengo kurtsoetan. Ebaluaketa jarrituko nota azterketa finalaren notari gehitu ahal izateko, idatzizko azterketan IKASLEAK GUTXIENEZ 2 PUNTU ATERA BEHARKO DU (6 puntutik).EBALUAZIO JARRAITUARI UKO EGITEA:

Lauhilabeteko 10. asterarte ebaluazio jarraituari uko egiteko aukera izango du ikasleak, betiere idatziz, talde bakoitzak zehaztutako eran. Honela, ikasgaia %100 balio duen proba bakarrean ebaluatu ahal izango da. Proba hau azterketa finalarekin batera egingo da, eskolak ezarritako data ofizialean ,

Kasu honetan idatzizko azterketa berdina izango da (C lengoaiaz garatu beharreko bi ariketa), atal gehigarri batzuekin kasu horretan bere balioa %70a izango delarik (10 puntutik 7). Horrez gain, aparteko ariketa bat izango du (%30 - 10 puntutik 3). Ebaluazio mota hau eskatzen duten ikasleek ebaluazio jarraituan lortutako nota galduko dute, nota hori izatekotan.KOPIA KASUAK:

Indarrean dagoen Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 11. artikuluko 3. atala ezarriko da.UKO EGITEA:

Ikaslea azterketa ofizialera aurkezten ez bada "EZ AURKEZTUA" kalifikazioa jarriko zaio, ebaluazio jarraituko nota kontutan hartu gabe. Ikaslea azterketa ofizialera aurkezten bada, bere nota ebaluazio-motaren arabera kalkulatuko da (ebaluazio jarraitua eta %100 proba batean).AZTERKETA/EBALUAZIOA ONLINEKOA (EZOHIKO EGOERAK)

Ikasgaiko azterketa/ebaluazioa presentzialki egiterik ezean, telematikoki egingo dira. Azken irtenbide hori ez-ohiko egoera batek eragina izaki, irakasleak azterketak/ebaluazio-probak gauzatzeko egitura, jarraibide eta baldintzak definituko ditu, eta eGela (edo irakasle eta ikasle arteko edozein komunikazio) bidez komunikatuko dizkie ikasleei. Azterketen/ebaluazio-proben data eta ordua ikastegiak azterketa ofizialetarako finkatutako berak izango dira.INFORMAZIO GEHIAGO

UPV/EHUko eGela plataforma birtualean "Informatikaren Oinarriak" ikasgaian. Partikularki, "Irakaskuntza-plana eta Ebaluaketa telematikoa - IO".

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Hala nahi duen ikasleak, ebaluazio jarraituan lortutako notaren %40 mantendu ahal izango du kurtsoa berberean zehar. Kasu honetan, ez ohizko deialdiko azterketa idatzia notaren %60 izango da eta (10 puntutik 6) eta C lengoaian garatu beharreko bi ariketa izango ditu. Ebaluaketa jarrituko nota azterketa finalaren notari gehitu ahal izateko, idatzizko azterketan IKASLEAK GUTXIENEZ 2 PUNTU ATERA BEHARKO DU (6 puntutik).Ikasleak ez ohiko deialdian ebaluazioaren %100 egitea erabaki ahal izango du. Kasu honetan idatzizko azterketa berdina izango da (C lengoaiaz garatu beharreko bi ariketa), atal gehigarri batzuekin kasu horretan bere balioa %70a izango delarik (10 puntutik 7). Horrez gain, ariketa estra bat izango du (%30 - 10 puntutik 3). Ebaluazio mota hau eskatzen duten ikasleek ebaluazio jarraituan lortutako nota galduko dute, nota hori izatekotan.KOPIA KASUAK:

Indarrean dagoen Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 11. artikuluko 3. atala ezarriko da.UKO EGITEA:

Ikaslea azterketa ofizialera ez bada aurkezten orduan "EZ AURKEZTUA" jarriko zaio, praktiketako nota kontutan hartu gabe. Ikaslea azterketa ofizialera aurkezten bada, bere nota ebaluazio-motaren arabera kalkulatuko da (ebaluazio jarraitua eta %100 proba batean).AZTERKETA/EBALUAZIOA ONLINEKOA (EZOHIKO EGOERAK)

Ikasgaiko azterketa/ebaluazioa presentzialki egiterik ezean, telematikoki egingo dira. Azken irtenbide hori ez-ohiko egoera batek eragina izaki, irakasleak azterketak/ebaluazio-probak gauzatzeko egitura, jarraibide eta baldintzak definituko ditu, eta eGela (edo irakasle eta ikasle arteko edozein komunikazio) bidez komunikatuko dizkie ikasleei. Azterketen/ebaluazio-proben data eta ordua ikastegiak azterketa ofizialetarako finkatutako berak izango dira.INFORMAZIO GEHIAGO

UPV/EHUko eGela plataforma birtualean "Informatikaren Oinarriak" ikasgaian. Partikularki, "Irakaskuntza-plana eta Ebaluaketa telematikoa - IO".

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

- Ikasgaiko apunteak (Teoria eta Praktika)
- UPV/EHUko Moodle plataforma birtualean "Informatikaren Oinarriak" ikasgaian jarritako materiala.

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

- Alcalde, E., y García, M. (1997). Informática Básica. España, Ed. McGraw-Hill.

- Antonakos, J. L., y Mansfield, K. C. (1997). Programación Estructurada en C. Ed. Prentice Hall.

- Joyanes Aguilar, L. (1990). Problemas de Metodología de la Programación. Ed. McGraw Hill.

- Joyanes, L., Castillo, A., Sánchez, L., y Zahonero, I. (2002). Programación en C: Libro de Problemas. Ed. McGraw Hill.

- Martínez Durá, R. J., Boluda Grau, J. A., y Pérez Solano, J. J. (2001). Estructura de Computadores y Periféricos. Ed.

RaMa.Gehiago sakontzeko bibliografia

- de Sola Martínez, J. F. G., y Hernández, V. G. (1992). Lenguaje C y Estructura de Datos: Aplicaciones Generales y de
Gestión. Ed. McGraw-Hill Interamericana de España.
- García, F., Pérez, J. M., Carretero, J., Fernández, J., y Calderón, A. (2002). Problemas Resueltos de Programación en
Lenguaje C. Ed. Thomson Paraninfo.
- García Molina, J., Montoya Dato, F. J., Fernández-Alemán, J. L., y Majado-Rosales, M. J. (2005). Una Introducción a la
Programación: Un Enfoque Algorítmico. Ed. Thomson Paraninfo.
- Joyanes Aguilar, L. (2003). Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructura de Datos. Ed. McGraw Hill.
- Joyanes, L., y Zahonero, I. (2001). Programación en C: Metodología, Estructura de Datos y Objetos. Ed. McGraw Hill.
- Kernighan, B. W., y Ritchie, D. M. (1991). El Lenguaje de Programación C. Ed. Pearson Educación.
- Nutt, G. (2006). Sistemas Operativos. Ed. Pearson Education.

Web helbideak

http://www.abcdatos.com (Tutorialak eta apunteak).
http://www.programacionutn.com.ar/
http://www.elrincondelc.com/
http://www.programandoenc.16mb.com/
http://www.lawebdelprogramador.com
http://ocw.universia.net/es/areas/129/lenguajes-y-sistemas-informaticos/
http://es.wikibooks.org/wiki/Programación_en_C
http://es.wikibooks.org/wiki/Programación

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • BENGOETXEA KORTAZAR, KEPA XABIER
 • GONZALEZ IGLESIAS, JOSE LUIS
 • PRESEDO GARCIA, MARIA CONCEPCION

TaldeakToggle Navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:30-12:30 (1)

1-5

10:00-11:00 (2)

6-14

10:00-11:00 (3)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P6I 9A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P6I 9A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P6I 9A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

12:30-13:30 (1)

1-5

11:00-12:00 (2)

6-14

11:00-12:00 (3)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P6I 9A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P6I 9A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P6I 9A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)

01 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-5

12:00-14:00 (1)

4-4

11:30-13:30 (2)

6-14

12:00-14:00 (3)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P8I 9L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)

01 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:30-13:30 (1)

2-2

11:00-13:00 (2)

13:00-14:00 (3)

3-3

11:30-13:30 (4)

4-4

11:00-13:00 (5)

13:00-14:00 (6)

5-5

11:00-13:00 (7)

6-14

11:00-13:00 (8)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P8I 9L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P8I 9L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)
 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (4)
 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (5)
 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (6)

01 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-5

11:00-13:00 (1)

2-3

13:00-14:00 (2)

6-14

11:00-13:00 (3)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)

02 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

08:00-09:00 (1)

1-4

12:00-13:00 (2)

5-5

12:00-13:00 (3)

6-14

12:00-13:00 (4)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P4I 10A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P4I 10A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P4I 10A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)
 • P4I 10A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (4)

02 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-10:00 (1)

1-4

13:00-14:00 (2)

5-5

13:00-14:00 (3)

6-14

13:00-14:00 (4)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P4I 10A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P4I 10A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P4I 10A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)
 • P4I 10A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (4)

02 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-4

08:00-08:30 (1)

1-5

08:30-10:30 (2)

6-10

08:30-10:30 (3)

11-14

08:30-10:30 (4)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P5I 7I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P5I 7I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P5I 7I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)
 • P5I 7I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (4)

02 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

08:00-10:00 (1)

2-2

08:00-09:00 (2)

09:00-11:00 (3)

3-3

08:00-10:00 (4)

4-4

08:00-09:00 (5)

4-5

09:00-11:00 (6)

6-6

08:00-10:00 (7)

7-14

09:00-11:00 (8)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)
 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (4)
 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (5)
 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (6)
 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (7)

02 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-4

08:00-08:30 (1)

1-5

08:30-10:30 (2)

6-14

08:30-10:30 (3)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P5I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)

03 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

10:00-11:00 (1)

1-14

08:00-09:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P3I 12A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P3I 12A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

03 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-12:00 (1)

1-14

09:00-10:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P3I 12A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P3I 12A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

03 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-14

11:30-13:30 (1)

2-3

13:30-14:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P4I 8I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P4I 8I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

03 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-14

11:30-13:30 (1)

2-3

13:30-14:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P4I 7I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P4I 7I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-14

16:30-17:30 (1)

4-4

18:30-19:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P3I 4A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P3I 4A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-14

17:30-18:30 (1)

4-4

19:30-20:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P3I 4A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P3I 4A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

16 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-2

18:30-20:30 (1)

1-4

20:30-21:00 (2)

3-4

18:30-20:30 (3)

5-6

18:30-20:30 (4)

7-8

18:30-20:30 (5)

9-10

18:30-20:30 (6)

11-12

18:30-20:30 (7)

13-14

18:30-20:30 (8)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P7I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P7I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P7I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)
 • P7I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (4)
 • P7I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (5)
 • P7I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (6)
 • P7I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (7)
 • P7I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (8)

16 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-4

20:30-21:00 (1)

1-14

18:30-20:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

08:00-09:00 (1)

1-14

12:00-13:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P3I 7A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P3I 7A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-10:00 (1)

1-14

13:00-14:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P3I 7A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P3I 7A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

31 Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

08:00-09:00 (1)

1-14

08:00-10:00 (2)

2-2

10:00-11:00 (3)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P6I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P6I 7L - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-14

10:00-11:00 (1)

7-7

12:00-13:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P3I 2A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P3I 2A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-14

11:00-12:00 (1)

8-8

12:00-13:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P3I 2A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P3I 2A - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

32 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-14

11:30-13:30 (1)

11-11

12:00-14:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P4I 7I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)

32 Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

12:00-14:00 (1)

2-2

11:00-13:00 (2)

3-3

12:00-14:00 (3)

4-4

11:00-13:00 (4)

5-5

11:00-13:00 (5)

6-6

12:00-14:00 (6)

7-14

11:00-13:00 (7)

12-12

12:00-14:00 (8)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (4)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (5)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (6)
 • P4I 7I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (7)

32 Ordenagailuko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:30-13:30 (1)

2-2

11:30-13:30 (2)

3-3

11:30-13:30 (3)

4-4

11:30-13:30 (4)

5-5

11:30-13:30 (5)

6-6

11:30-13:30 (6)

7-7

11:30-13:30 (7)

8-8

11:30-13:30 (8)

9-9

11:30-13:30 (9)

10-10

11:30-13:30 (10)

11-11

11:30-13:30 (11)

12-12

11:30-13:30 (12)

13-13

11:30-13:30 (13)

12:00-14:00 (14)

14-14

11:30-13:30 (15)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (1)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (2)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (3)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (4)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (5)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (6)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (7)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (8)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (9)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (10)
 • P4I 8I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (11)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (12)
 • P7I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (13)
 • P4I 7I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (14)
 • P6I 6I - I.I.T.U.E. BILBO - SAN MAMES BARRIA (15)