Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Komunikazioa Euskaraz: Giza Zientziak eta Gizarte Zientziak (Filosofia eta Antropologia)25187

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Filosofiako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
4
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25187

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1522.5
Gelako p.1522.5
Ordenagailuko p.3045

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Funtsezkoa da aditu euskaldunek kontzientzia hartzea euskararen erregistro formalen eta espezializatuen garapenean eta finkapenean duten erantzukizunaz. Erantzukizun horrekin estuki lotuta dago euskara zainduaren irizpideak eta erregistro espezializatuen bereizgarriak egokiro menderatzea eta erabiltzea, ahoz zein idatziz. Irakasgai honetan, komunikazio zientifiko-teknikoan oinarrizkoak diren gaitasun linguistiko-komunikatiboak lantzen dira, espezializazio maila desberdinetako ahozko eta idatzizko testu-genero prototipikoak baliatuz: ikerketakoak, dibulgaziokoak, testu didaktikoak, ahozko aurkezpenak, eta abar.

Filosofiako graduko ikasleek hizkuntza eta komunikazioa ondo mederatzeko premia dute, bai gradua egin bitartean bai ikasketak amaitu eta lan-munduan barneratzean. Gradua egiten ari direnean, batetik, Gradu Amaierako Lana idazteko eta aurkezteko beharko dute euskaraz zuzen eta era egokian aritzeko gaitasuna; bestetik, graduko gainerako irakasgaiak egiten ari direnean, oso baliagarri izango zaie euskaraz argi eta txukun komunikatzeko gaitasuna. Gradua amaitzen dutenean, ikasleek askotariko bideak hartuko dituzte, baina horietan guztietan eskatuko zaie hizkuntza ondo menderatzea eta era argian eta zehatzean komunikatzeko gai izatea. Beraz, berebiziko garrantzia du gradu hauetako ikasleentzat idatzizko eta ahozko komunikazioan, bietan, trebatzeak.

Testuinguru horretan, Komunikazioa Euskaraz (KE) Filosofia graduko 4. ikasturtean eskaintzen den hautazko irakasgaia da. Berariazko hizkuntza-trebakuntza espezializatua eskaini nahi die gradu horretako ikasleei, goian aipaturiko jardun-eremu akademiko eta profesionalean euskaraz zuzen eta egoki jarduteko gai izan daitezen. Irakasgai honek lotura zuzena du gradu honetan, lehenengo lauhilekoan, eskaintzen den Euskararen Arauak eta Erabilerak (EAE) izeneko irakasgaiarekin. 16. modulua osatzen dute bi irakasgaiok.Irakasgai hau euskaraz baino ez da ematen.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

M16 modulua osatzen duen irakasgaietako hau egiten dutenek honako gaitasunak eskuratuko dituzte:

1. gaitasuna. Goi mailako tituludunek euskararen erabileran eta garapenean duten eraginaren kontzientzia hartzea, eta norberaren komunikazio-rola berraztertzea testuinguru horretan.

2. gaitasuna. Norberaren intuizio eta esperientzia linguistikoak sistematizatu, azaldu eta berrikustea, hizkuntzaren erabilera zuzen eta egokia jomugan.

3. gaitasuna. Kontsulta-tresnak erabiltzen jakitea (bereziki interneten eskuragarri daudenak), askotariko egoera komunikatiboetan sor daitezkeen premiei egokiro erantzuteko mailan.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

EGITARAU TEORIKOA

1. GAIA: Euskara espezializatua giza eta gizarte-zientzietan

1.1. Komunikazio espezializatuaren bereizgarriak
1.2. Euskara zuzena eta euskara espezializatua
1.3. Hizkuntza lantzeko baliabideak eta tresnak


2. GAIA: Filosofia eta Antropologiako testu espezializatuak

2.1. Testu orokorrak eta testu espezializatuak giza eta gizarte-zientzietan
2.2. Antropologia eta Filosofiako testu-genero espezializatuak
2.2.1. Testu idatziak
2.2.2. Ahozko testuak
2.3. Testua akademikoaren ezaugarri formalak: egitura, erreferentziak eta beste


3. GAIA: Terminologiaren garrantzia

3.1. Termino-baliodun hitz eta esapideak
3.2. Termino-sorkuntza:
3.2.1. Maileguak eta erdarakadak
3.2.2. Hitz elkartuak
3.2.3. Hitz eratorriak

4. GAIA: Estiloaren garrantzia

4.1. Testuaren egituraketa
4.2. Argudiaketa zuzena
4.3. Puntuazioa
4.4. Aditzen hautapena testu espezializatuetan


EGITARAU PRAKTIKOA

Gelako saioetan, hiru eratako lanak egingo dira: ariketak, idazlanak eta ahozko aurkezpena.

-Ariketak: Gelan landutako gai bakoitzari ariketa sorta bat egokituko zaio. Ikasleek gelan edo etxean egingo dituzte ariketa horiek, batzuetan banaka eta beste batzuetan taldeka.

-Idazlanak: Nork bere ikasketa- edo ikerketa-gaiarekin loturiko testu idatziak prestatu beharko ditu, gelan jorratutako gaiak kontuan izanda.

-Ahozko aurkezpena: Testu idatzia oinarri hartuta, ikasleek ahozko aurkezpena prestatu beharko dute, gelan landutako ezaugarriak kontuan hartuz.


MetodologiaToggle Navigation

Eskola eta jarduera gehienak praktikoak izango dira, eta informatika-gelan egingo dira. Horretarako, E-gela erabiliko da.

-Banakako lanak
-Talde-lanak
-Ordenagailu-praktikak
-Eskola teorikoak (ariketetan jorraturiko arazo eta egiturak azaltzeko)
-Ahozko aurkezpenak

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 50
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 25
  • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 25

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ikasleak bi ebaluazio-modu hauetariko bat aukera dezake:


1. ETENGABEKO EBALUAZIOA:

Etengabeko ebaluazioan, lau lan hauek gainditu beharko dira:

1) 1. idazlana (2.5 puntu)
2) 2. idazlana (2.5 puntu)
3) Ahozko aurkezpena (2.5 puntu)
4) Gelan egindako ariketak (2.5 puntu)

- Batez besteko kalifikazioa egin ahal izateko, lau atalak gainditu behar dira.
- Ebaluazio jarraitua egin ahal izateko, gelako saioetara etorri behar du ikasleak (gutxienez, % 80), eta gelako ariketa eta lan guztiak egin beharko ditu garaiz eta egoki.

2. AZKEN AZTERKETA

Lauhilekoaren amaieran egingo da, zentroak jarritako egunean. Azterketan, gelan landu diren ariketen eta lanen gisakoak egingo dira. Azterketan lortutako nota izango da kalifikazioaren % 100, honela banatuta:

-Ariketak (2.5 puntu)
-Idazlana (5 puntu)
-Ahozko aurkezpena (2.5 puntu)

Azterketan ahozko aurkezpena egin ahal izateko, euskarria aldez aurretik eGelara igo beharko dute ikasleek.


OHARRAK

*Ebaluazio jarraituari uko egitea

Ebaluazio jarraitua egiten hasi eta alde batera uztea erabakitzen duten ikasleek, edo hasieratik bukaerako azterketaren bidez ebaluatuak izatea aukeratzen duten ikasleek bukaerako azterketa egiteko eskubidea dute (ebaluazioaren % 100). Eskubide hori gauzatu ahal izateko, ikasleak ebaluazio jarraituari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat helarazi behar dio irakasleari, lauhilekoaren hasierako 9 asteen barruan (1.-9. asteetan). Halako idatzirik bidali ezean, ebaluazio jarraiturako aurkeztutako zereginak kalifikatuko dira.

Deialdiari uko egiten dioten ikasleek «aurkezteke» kalifikazioa jasoko dute.


*Ohiko deialdiari uko egitea

UPV/EHUko Ebaluaziorako arautegiko 12. artikuluaren arabera, ohiko deialdiari uko egiteko, nahitaezkoa da lauhilekoa bukatu baino hilabete lehenago irakasleari idatzi bat helaraztea ukoa jakinarazteko.Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ezohiko deialdiko azterketan, gelan landu diren ariketen eta lanen gisakoak egingo dira. Azterketan lortutako nota izango da kalifikazioaren % 100, honela banatuta:

-Ariketak (2.5 puntu)
-Idazlana (5 puntu)
-Ahozko aurkezpena (2.5 puntu)

Azterketan ahozko aurkezpena egin ahal izateko, euskarria aldez aurretik eGelara igo beharko dute ikasleek.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

Irakasleak emandakoa: apunteak, artikuluak eta ikasleak berak erabili beharko dituenak lanak prestatzeko. Irakasleak eGelan jarriko ditu material horiek, astean-astean.

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

ALBERDI, X. eta Sarasola I. (2001) Euskal estilo libururantz. Gramatika, estiloa eta hiztegia. Bilbo: EHU.

ETXEBARRIA, J.R. (2014) Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan. Bilbo. EHU eta UEU.
EUSKALTZAINDIA (2018) Euskara Batuaren Eskuliburua. Bilbo: Euskaltzaindia.
EUSKALTZAINDIA (1985-2005): Euskal Gramatika, Lehen Urratsak I-VI. Bilbo: Euskaltzaindia.
GARTZIA, Joserra (2008): Jendaurrean hizlari, Irun: Alberdania.
GARZIA, Juan. (1997): Joskera lantegi, Gasteiz: HAEE-IVAP.
GARZIA, Juan. (2005): Kalko okerrak, Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.


Gehiago sakontzeko bibliografia

ENSUNZA, M., ETXEBARRIA, J.R. eta ITURBE, J. (2002). Zientzia eta teknikarako Euskara: Zenbait hizkuntza-baliabide. Bilbo: UEU
EZEIZA, J. eta beste (2010). PREST. Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunen esku-liburua. EHU.
GARZIA, J. (2015). Esaldiaren antolaera: funtzio informatiboak gako. UPV/EHU.
HAEE / IVAP (2005). IVAPeko estilo-liburua. Gasteiz.
ODRIOZOLA, J.C. (koord.) (1999) Zenbait gai euskara teknikoaren inguruan. EHUko Argitalpen Zerbitzua
ZABALA, I. (1995) “Aditzen hautapena euskara teknikoan” Ekaia 3: 123-134
ZABALA, I. (koord.) (1996) Testu-loturarako baliabideak: euskara teknikoa. EHUko Argitalpen Zerbitzua

Aldizkariak

Elhuyar http://aldizkaria.elhuyar.eus/
Gogoa http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/index
Hik Hasi http://www.hikhasi.eus/
Jakin www.jakingunea.com
Uztaro http://www.uztaro.eus/ 


Web helbideak

http://www.ehu.eus/eu/web/euskara/ehulkuren-aholkuak
http://www.euskaltzaindia.net/
http://www.hiztegia.net/
http://hiztegiak.elhuyar.eus/
https://zthiztegia.elhuyar.eus/
https://www.ehu.eus/eu/web/euskara
http://zientzia.eus/ 


5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • ALBERDI LARIZGOITIA, PEDRO JAVIER
 • ZABALA UNZALU, MIREN IGONE
 • ZUBELDIA ARRUABARRENA, LARRAITZ

TaldeakToggle Navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

11:00-12:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • INFORMATIKA 3 - FILOSOFIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAK.

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

12:00-13:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • INFORMATIKA 3 - FILOSOFIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAK.

31 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

14:00-16:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • INFORMATIKA 3 - FILOSOFIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAK.