Gizarte Komunikazioaren Historia Orokorra27101

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Kazetaritzako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27101

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Gizarte Komunikazioaren Historia Orokorra, Kazetaritza Graduko bigarren mailako nahitaezko irakasgaia da. Jakintza-alorrarteko ikuspuntu batetik abiatuta, testuinguru historiko ezberdinetara eta haietan nagusi izan diren komunikazio formetara gerturatuko gara. Jakintzagai honen asmoa, ikasleek komunikazio ekintza edo prozesu oro –lengoaiaren erabilera eta produkzio modu oro– eta berauek sortuak diren testuinguru historikoaren arteko harreman estua ezagutu eta horren inguruan hausnarketa kritikoa egin dezatela da.

Historian zehar izan ditugun hedabide orokortuenek –prentsa, irratia, kartelak, zinema, web plataforma berriak– igorritako mezuen eta gizartearen arteko joan-etorriko harremanaren inguruko hausnarketan murgilduko gara. Alde batetik, gizartea eta mezuak, elkarri nola eragiten dioten aztertuko dugu; bestetik, bata zein bestearen sortze prozesuan aipaturiko elkarri eragite horrek daukan garrantziaz arituko gara; eta hirugarrenik, hartzailearekin kontatuan sartzean, mezuaren esanguraren malgutasunaren inguruan eztabaidatuko dugu.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1) Historian zehar gertatu diren komunikazio era ezberdinen garapena ezagutzea, komunikazio prozesuetan, moduetan eta euskarrietan etengabe eman diren egokitzeen inguruan hausnartu ahal izateko.

2) Komunikazio moduen garapen prozesuen baitan, aldakortasun eta iraunkortasun elementuak identifikatu eta bereiztea, komunikazio prozesuen baitan denboraren joanak daukan eragin konplexuaren inguruko gogoeta egin ahal izateko.

3) Hedabideetako mezuen esanahia historikoen interpretazioetan trebatzea,iraganeko kasu konkretuen analisian ezagutza teoriko zein praktikoak erabiltzeko abilezia bereganatuz.

4) Historian zehar, hedabideetako mezuen eta gizarte taldeen identitateen artean eman den harreman konplexuaren inguruko oinarrizko idea bat eskuratzea.

5)Komunikazioaren historia orokorrari dagozkion eduki teoriko eta praktikoak, era arrazoitu eta laburbilduan, ahoz zein idatziz adierazteko gaitasuna hobetzea.

Irakasgaiak Graduko gaitasun orokorren garapenari laguntzen die, bereziki prozesu historiko-kulturalen analisi kritikoari erreferentzia egiten dioten gaitasunei eta informazio iturrien erabilerari zein antolaketari eta ahozko zein idatzizko adierazpenen trebakuntzari erreferentzia egiten diotenei.

Zehazkiago, Graduko gaitasun orokorren artean, honakoen baitan txertatzen da:
•Gizarte-zientzien berezko ezagutza eta metodologien bitartez (Soziologia, Ekonomia, Zuzenbidea, Historia Garaikide) gertaerak eta prozesu sozialak analizatu, interpretatu eta azaltzea, komunikabideen lanaren testuinguruan.
•Jariakortasunarekin eta eraginkortasun komunikatiboarekin adieraztea, ahoz eta idatziz, komunikabide desberdinetarako egokiagoak diren baliabide linguistikoak aprobetxatzen jakinez.

Eta Graduko bigarren mailako gaitasunei dagokionez, honako bietan txertatzen da:
•Ahozko, idatzitako eta ikus-entzunezko adierazpen eta komunikazio estrategiak garatzea genero desberdinetara eta komunikabide desberdinen formatuetara egokituz: irratia, telebista eta Internet; aipaturiko komunikabideen berezko trebetasun teknologikoetan aurrerapausoak emanez.
•Proiektu informatibo eta komunikatiboko ekoizpena analizatzea, diseinatzea eta planifikatzea, bere garapenerako estrategiak eta talde-lanaren optimizaziorako teknikak eta teknologiak aplikatuz.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

EDUKI TEORIKOA.
SARRERA. Komunikazioaren Historiaren Kontzeptualizazioa eta Metodologia.
1. BLOKEA. Komunikazioa eta Estatu Modernoen Sorrera. Aro Berritik Iraultza Liberalak arte.
2. BLOKEA. Komunikazioa Aro Garaikidean. Masa Gizartea eta Masa Komunikazioa.
3. BLOKEA. Komunikazioa Egungo Munduan. Ikusentzunezko Komunikazioaren Gizartea
4. BLOKEA. Informazioaren Gizartea.


EDUKI PRAKTIKOAK.
•Irakasleak banatuko dituen testu historiografikoen irakurketa eta eztabaida.
•Garai ezberdinetan, prentsako, karteletako, zinemako, irratiko, ilustrazioetako eta bestelako euskarrietako edukien analisi kritikoak eta iruzkinak burutzea.

Metodologiatoggle-navigation

-Klase teorikoak.
-Euskarri anitzetan azaltzen diren dokumentu historikoen iruzkin eta analisia: idatzizkoa, soinuzkoa, ikus-entzunezkoa, ilustrazioak... Praktika hauek taldeka zein bakarka burutuko dira.
-Prozesu edo gertaera historikoen trataera informatiboaren analisiari buruzko klase praktikoak. Praktika hauek taldeka zein bakarka burutuko dira.
-Artikulu historiografikoen derrigorrezko irakurketa eta taldekako komentaketa.
-Komunikabideek biolentzia sexistari 90eko hamarkadan eman izan dioten trataerari buruzko mintegi espezifiko bat egingo dugu kasu zehatz bat abiapuntu hartuta.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 50
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 20
  • Banakako lanak (%): 10
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 20

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Irakasgaiaren ebaluazioa jarraia da (etengabeko ebaluazioa). Lortu daitekeen gehienezko 10eko kalifikazioa modu honetan dago banatua:

1.Zentroak ezarritako egun eta orduan burutuko den azterketa idatziak 5 puntuko balioa izango du.

2.Lauhilekoan zehar burutu behar diren lanek, guztira, 4 puntuko balioa izango dute: taldeka burutuko den lan praktiko bat, irakasleak proposatuko duen gai baten ingurukoa (2 puntu) eta norbanakoak egin behar dituen erreseinak, hausnarketak eta komentaketak irakasgaiaren eduki teoriko eta praktikoak kasu konkretuetara aplikatuz (2 puntu). Lan guzti hauek irakasleak ezartzen duen epearen barruan entregatu behar dira.

3. Klasera etortzea eta parte hartze aktiboa puntu batekin baloratuko da.

Irakasgaia gainditzeko, nahitaezkoa da idatzizko azterketan gutzienez 2,5 -eko puntuazioa lortzea.
Zentroak azterketa ofizialerako ezartzen duen egun eta orduan agertzen ez den ikasleak ohiko deialdiari uko egingo dio (kalifikazioa EZ AURKEZTUA izango da).

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren arduera duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, martxoaren 23a baino lehenago.
Prozedura honen bidez, ikaslea AZKEN EBALUAZIOAREN bidez izango da ebaluatua. Azken ebaluazioak honako probak jasoko ditu:
1.Irakasgaiaren eduki teorikoari buruzko garatu beharreko proba idatzia. (6 puntu)
2.Irakasgaiaren eduki praktikoari buruzko garatu beharreko proba idatzia. (4 puntu)
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluazio egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.


Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ez-ohiko deialdiaren ebaluazioa garatu beharreko proba idatzi baten bidez egingo da. Proba idatzi honek bi zati edukiko ditu:
1.Irakasgaiaren eduki teorikoari buruzko garatu beharreko proba idatzia. (6 puntu)
2.Irakasgaiaren eduki praktikoari buruzko garatu beharreko proba idatzia. (4 puntu)

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Derrigorrez erabili beharreko materialeak eGelan igoko dira.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

BASTERRETXEA, Jose Inazio (1997): Komunikazioaren eta informazioaren oinarriak. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.
AIZPURU, Alaitz; ALTONAGA, Bakarne (koord.) (2014): Diskurtsoak, eraikuntzak, gorputzak. Gorputzen eta binarismo sexualaren eraikuntzaz. Donostia: Udako Euskal Unibertsitatea.
ALBERT, Pierre; SÁNCHEZ, José Javier; GUASCH, Juan María (1990): Historia de la prensa. Madrid: Rialp.
ALMUIÑA, Celso; MARTÍN, Ricardo; VIDAL, José (2016): Sensacionalismo y amarillismo en la Historia de la Comunicación. Madrid: Fragua.
ANDERSON, Benedict (1993), Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México: FCE.
BARBIER, Frédéric; BERTHO-LAVENIR, Catherine (1999): Historia de los Medios. De Diderot a Internet. Buenos Aires: Colihue.
BORDERÍA, Enric; LAGUNA, Antonio; MARTÍNEZ, Frances (1996): Historia de la comunicación social. Voces, registros y conciencias. Madrid: Síntesis.
BRIGSS, Asa; BURKE, Peter (2002), De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación, Madrid: Taurus.
CHICHARRO, María del Mar; RUEDA, José Carlos (2005): Imágenes y palabras. Medios de comunicación y públicos contemporáneos. Madrid: CIS.
DE LAS HERAS, Beatriz (ed.) (2017): Imágen y guerra civil española: carteles, fotografía y cine. Madrid: Síntesis.
FANDIÑO, Roberto (2016): 50 viñetas que cambiaron el mundo. Barcelona: Ariel.
FAUS BALAU, Ángel (1995): La era audiovisual. Historia de los cien primeros años de la radio y la televisión. Pamplona: EUNSA.
FIGES, Orlando; KOLONITSKII, Boris (2001): Interpretar la revolución rusa: el lenguaje y los símbolos de 1917. Madrid y Valencia: Biblioteca Nueva, Universitat de València.
FISAC, Javier; SÁNCHEZ, Nicolás (1999): La caricatura política en la guerra fría: 1946-1963. Valéncia: Gràfiques Marí Montañana.
FULD, Werner (2013): Breve historia de los libros prohibidos. Barcelona: RBA.
GARCÍA, Emilio (et. al.) (2006) La cultura de la imagen. Madrid: Fragua.
GOMBRICH, Ernst H. (2003) Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual. México: FCE.
GUBERN, Román (1983): La imagen y la cultura de masas. Barcelona: Bruguera.
GUBERN, Román (1997): Historia del cine. Barcelona: Lumen.
HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (2002): La invención de la tradición. Crítica: Barcelona.
LAING, Ellen Johnston (2004): Selling Happiness. Calendar Posters and Visual Culture in Early Twentieth-Century Shanghai, Honolulu: University of Hawaii Press, 2004.
LOZANO, Álvaro (2010): El Holocausto y la cultura de masas. Santa Cruz de Tenerife: Melusina.
MATTELART, Armand (1999): Komunikazioaren teorien historia. Gasteiz: Arabera.
MATTELART, Armand (2007): Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Paidós.
MONTERO, Julio; RUEDA, José Carlos (2001): Introducción a la historia de la comunicación social. Barcelona: Ariel.
NIÑO, Antonio; MONTERO, José Antonio (2012): Guerra Fría y propaganda. Estados Unidos y su cruzada cultural en Europa y América Latina. Madrid: Biblioteca Nueva.
PÉREZ, Pedro (2013): Imágenes del desencanto: Nueva historieta española 1980-1986. Madrid: Verbuert.
PIZARROSO, Alejandro (1990): Historia de la propaganda. Notas para un estudio de la propaganda política y de “guerra”. Madrid: Eudema.
PRECIADO, Beatriz (2010): Pornotopía: arquitectura y sexualidad en "Playboy" durante la guerra fría. Barcelona: Anagrama.
SÁNCHEZ ARANDA, José Javier (2002): Breve historia de la comunicación en el mundo contemporáneo. Pamplona: Ulzama.
SHOHAT, Ella; STAM, Robert (2002): Multiculturalismo, Cine y medios de Comunicación, Critica del pensamiento eurocéntrico. Barcelona: Paidos.
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel (2000): Historia y comunicación social. Barcelona: Mondadori.
VELASCO, Ana María (2016): Moda y prensa femenina en España (siglo XIX). Madrid: Ediciones 19.
WELCH, David (2002): The Third Reich. Politics and Propaganda. Londres y Nueva York: Routledge.
WILLIAMS, Raymond (1992): Historia de la Comunicación. Volumen 1: Del lenguaje a la escritura. Barcelona: Bosch.
WILLIAMS, Raymond (1992): Historia de la Comunicación. Volumen 2: De la imprenta a nuestros días. Barcelona: Bosch.
ZABALTZA, Xabier (2006): Una historia de las lenguas y los nacionalismos. Barcelona: Gedisa.
ZALLO, Ramón; AZPILLAGA, Patxi; DE MIGUEL, Juan Carlos (2001): Komunikabideak Hemen. Zarautz: Itxaropena.

Aldizkariak

Ambigua: Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales
Kamchatka. Revista de Análisis Cultural.
La Torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales.
Revista Historia y Comunicación Social.
Revista Internacional de Historia de la Comunicación (RiHC).
Zer. Revista de estudios de comunicación.

Web helbideak

http://comunicacion.idoneos.com

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, JOSEBA
 • ALONSO OLEA, EDUARDO JOSE
 • RINCON DIEZ, AINTZANE

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

09:00-11:00

17-30

09:00-10:30

09:00-11:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:30-11:30

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:30-11:30

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

17:00-20:00

17:00-18:00

17-30

17:00-19:30

17:00-18:00

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

19:30-20:00

Irakasleak

17 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

17:00-20:00

17:00-18:00

17-30

17:00-19:30

17:00-18:00

Irakasleak

17 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

19:30-20:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

12:00-13:30

09:00-11:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:30-14:30

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:30-14:30

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

12:00-13:30

09:00-11:00

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:30-14:30

Irakasleak

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:30-14:30

Irakasleak