BAT-BATEAN SORTUTAKO EDO DENBORAN ZEHAR DIRAUTEN ARAZO EKONOMIKOEN ONDORIOZ, 2018/2019 IKASTURTEKO MATRIKULA ORDAINTZEKO ZAILTASUNAK DITUZTEN UPV/EHUKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZA BUELTATU-BEHARREKOAK EMATEKO DEIALDIA ARAUTZEKO OINARRIAK

 

1. Helburua

Oinarri hauen helburua da bat-batean sortutako edo, unibertsitate ikasketak hasi ondoren, denboran zehar dirauten arazo ekonomikoak dituzten ikasleei Laguntza Bueltatu-beharrekoak emateko Deialdia arautzea, horren bidez 2018/2019 ikasturteko matrikulan ikasleei ordaintzeko geratzen zaien zenbatekoa finantzatzeko.

 

2. Eskari egileak bete beharreko baldintzak

2.1. Laguntza eskatu ahal izango dute UPV/EHUn Graduko ikasketetan edo lanbide atribuzio edo orientazioa duten unibertsitate Masterretan 2019/2020 ikasturtean matrikulatuko diren ikasleek eta 2018/2019 ikasturtean ikasketak bukatuko dituzten ikasle guztiek. Eskaria egin ahal izango dute, betiere, ikasturtea hasi ondoren bat-batean sortu bazaie arazo ekonomikoren bat edo, unibertsitate ikasketak hasi ondoren, denboran zehar dirauten arazo ekonomikoak badituzte, eta 2018/2019 ikasturtean bekarik edo ikasketetarako laguntzarik eskuratu ez badute.

2.2.  Ezin izango dute unibertsitateko titulurik izan edo horretarako beharrezko diren legezko baldintzak bete, ez bada egiten ari diren ikasketetan sartzeko titulu hori behar izan dutela.

2.3.  Ezin izango dute deialdi honetan parte hartu aurreko deialdietan sinatutako Konpromiso Dokumentua bete ez dutenek.

2.4.  Laguntza hauek jaso ahal izateko, dagokion ikasturtean matrikulatutako ikasgaien %75era aurkeztu beharko da eta gutxienez gainditu beharko du titulazio horretako ikasmaila horretako ikasleek gainditutako batezbesteko kreditu kopurua.

 

3. Zenbatekoa

3.1. Laguntzaren zenbatekoa 2018/2019 ikasturteko matrikulan ordaintzeke daukaten kopuru osoaren bestekoa izango da.

3.2. Laguntzaren zenbatekoa UPV/EHUk berak zuzenean ezarriko du matrikulan ordaintzeke dagoen zatiaren kitapena egiteko.

3.3. Ikasleak ezin izango du laguntza bat baino gehiago eskuratu, nahiz eta aldi berean ikasketa desberdinak egiten aritu.

 

4. Bat-batean sortutako edo denboran zehar dirauten  arazo ekonomikoak

Ikasleak bat-batean sortutako arazo ekonomikoak dituela ulertuko da, baldin eta ikasturtea behin hasita ondoko egoeraren bat suertatu bazaio:

  •  Familiako sostengatzaile nagusia hil izana, sostengatzaile nagusiak nahitaezko erretiroa hartu behar izana arauzko legea bete gabe edo kide horri lanerako ezgaitasun iraunkorra eman izana.
  •  Familiako sostengatzaile nagusia langabezian geratzea edo enplegu erregulazioan.
  •  Familiako kideren batek gaixotasun larriren bat edo istripu larriren bat izatea.
  •  Edo arau hauetan jasota egon gabe ikasleen arloko eskumenak dituen Errektoreordearen iritziz egoera larria den beste edozein kasu.

Arazo ekonomikoak denboran dirauela ulertuko da, unibertsitate ikasketak hasi ondoren eta bat-batean sortutako arazo ekonomikoa izanik, egoerak hobera egin ez duenean hurrengo ikasturtean.

 

5. Laguntzaren dirua bueltatzeko era

Laguntza dirutan bueltatu beharko da, onuradunaren eta UPV/EHUren artean diru hori bueltatzeko era adostuta.

Hala ere, kasu jakin batzuetan, matrikulan ordaintzeke dagoen kopururako emandako laguntzaren zati bat dirutan bueltatu ahal izango du ikasleak eta, beste zati bat, Erakundearen edo Unibertsitateko Kideen mesedetan egindako lanen bidez. Jarduera hauek ez dute inola ere ordezkatuko ordaindutako zerbitzu profesionalik.

Jardueraren batean izena eman eta betetzen ez duenak, justifikatua ez bada, ez du jarduerak beste modu batean osatzeko aukerarik izango eta dirutan ordainduko beharko du.

Baldintza hauek bete ezean, matrikula bertan behera geratuko da.

 

6. Erakundearekin edo unibertsitateko kideekin lankidetzan jarduerak betetzeko irizpideak

6.1. Jardueran emandako ordu bakoitzarekin 15 euro kitatuko dira zorretik.

6.2. Lehentasuna izango dute azken mailetako ikasleek. Azken ikasturteko ikasleen kasuan eta, hortaz, lankidetza jarduerak egiteko denbora tarte txikiagoa dutelarik, egutegi bat adostuko da jarduera hauek ahal denik eta tarterik laburrenean egin daitezen.

6.3. Jarduera ezin izango da oztopo izan onuradunak ikasketetan bete behar dituen jardueretarako.

6.4. Zorra jardueren bidez kitatuko duen onuradun bakoitzak fitxa bat izango du egindako jarduerak eta kitatzeke daukan zorraren kopurua bertan jasotzeko.

 

7. Eskaerak

Eskaria UPV/EHUko Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordetzari zuzenduko zaio (Julianategi. Arriola Pasalekua, 2. 20018 Donostia-San Sebastián). UPV/EHUko erregistroetako bulegoetako batean aurkeztu ahal izango da (I. eranskineko eredua erabili behar da). I. eranskinaz gain, 4. atalean zehaztutako egoeraren baten ondorioz bat-batean sortutako edo denboran zehar dirauen arazo ekonomikoa frogatzeko beharrezko diren agiriak aurkeztu beharko dira.

 

8. Eskariak aztertzea eta erabakia ematea

8.1. Eskariak UPV/EHUko Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordetzak aztertu eta laguntzak emateko proposamenak egingo ditu, kontuan izanda deialdi honek aurrekontu mugatua daukala. Laguntza esleitzeko edo ukatzeko emango duen erabakia ikasleari berari jakinaraziko zaio hilabeteko epean.

8.2. Laguntza ukatuz gero, ikasleak erabakiaren kontrako aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio erabakia eman duen errektoreordeari, hilabeteko epean.

8.3. Onuradunek konpromiso agiri bat sinatu beharko dute eta bertan ageriko da jasota: laguntzaren zenbatekoa, laguntza bueltatzeko era eta epeak eta  lankidetza jardueren bidez kitatuko duen kopurua. Konpromiso agiria erabakian zehaztutako datan sinatzen ez bada, laguntza honetatik kanpo geratuko da onuraduna. Dokumentu hau sinatzea ezinbestekoa izango da laguntza honen onuraduna kontsideratzeko eta behin betiko ebazpena ez da argitaratuko dokumentua sinatu arte.

 

9. Eskariak egiteko epea

Eskaerak aurkezteko epea 20 egunekoa izango da, deialdi honen argitaratzetik abiatuta.

 

10. Laguntza bueltatzeko epea

10.1. Laguntza hau, berau Konpromiso Dokumentuak zehazten duen epean eta, edozein kasutan, titulua, ziurtagiriak edo espediente akademikoari buruzko informazioa eskatu aurretik bueltatu beharko da, dirutan edo jardueren bidez; izan ere, Graduko ikasketen eta lehenengo eta bigarren zikloko ikasketen gestioari buruzko arautegiak (2018/2019 ikasturtea) 34. artikuluko 6. atalean jasotakoari jarraituz, UPV/EHUrekin zorrak dituztenei ez zaie emango titulurik edo ziurtagiririk, ez eta espediente akademikoari buruzko informaziorik ere.

10.2. Laguntza emateko ebazpenean ezarritako azken data iritsita, Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordetzak Erabakia aterako du onuradun bakoitzaren azken egoera jasoz.

10.3. Gaian eskumena duen Errektoreordetzari deialdiaren garapen egokia bideratzeko neurriak hartzeko gaitasuna aitortzen zaio.


Donostian, 2019ko maiatzaren 30ean