DIFusio@

2021/02/24 Doktorego tesia - Tesis doctoral

Lehenengo argitaratze data: 2021/02/17

2021eko Otsailaren 24an / 24 de Febrero de 2021

Ikaslea - Doctoranda:  Ainara Garzo Manzanares 

Izenburua / Título:“Implicación de usuarios en proyectos de investigación tecnológica (ImUPITec): análisis de procedimientos éticos , metodologías y herramientas y propuesta de mejora orientada a personas mayores”.

Ordua / Hora: 10:00.

Lekua / Lugar: Informatika Fakultatea - Sala AdaLovelace  Aretoa.

Zuzendaria / Director: Néstor Garay Vitoria.

Abstract:

Gaur egun erabiltzaileak ikerketa teknologikoko proiektuetan inplikatzea ohikoa da erabilgarritasuna, onarpena eta baliagarritasuna hobetzeko asmoz. Erabiltzaileak eta stakeholder-ak parte-hartzeko eta inplikatzeko teknika eta metodologia ugari daude, baina egokiena aukeratzea ez da lan erraza. Oso garrantzitsua da erabiltzaileekin lan egiteko tresna hauek identifikatzea, eta baita horiekin aurki daitezkeen zailtasunak ere.

Tesi proiektu hau, honako hipotesian oinarritzen da: tresna batzuk ez dira egokiak adineko pertsonekin erabiltzeko, aurretik zenbait moldaketa egin gabe. Hori dela eta, lan honetan garapen teknologikoen diseinua eta erabilgarritasuna hobetzeko erabiltzaileen edota stakeholders-en inplikaziorako metodologia desberdinen analisia aurkezten da. Horrez gain, metodologia berri bat proposatzen da eta tresnen sailkapen bat metodologia horrekiko. Proposamen horretatik abiatuta, tresna batzuen erabilera aztertu da adineko pertsonekin hobekuntza proposamen batzuk egiteko pertsona horiekin erabiltzeko. 

Era berean, tresnen ezaugarriak kontsultatzeko webgune bat sortu da.

Halaber, proiektu honetan gizakiek ikerketa batean parte hartzerakoan kontuan hartu behar diren alderdi etiko eta legalak aztertu dira eta, horri lotuta, ikertzaileek gai honekin lotutako dokumentazioa interpretatzeko izaten dituzten zailtasunak, bereziki adar teknologikoan. Horretarako, arlo honi dagokion alderdi etiko eta legalari buruzko dokumentazioa aztertu da eta tresna desberdinak garatu dira ikertzaileek kasu bakoitzean dagozkion direktibak, araudiak, gomendioak, praktika onak eta legeriak interpretatzen laguntzeko. Alde batetik, txantiloi sorta bat garatu da ikerketek gizakiak inplikatzen duten diseinu metodologikoa osatzeko behar den lana errazteko, baimen informatuaren prozesua barne. Bestalde, fluxu-diagrama bat proposatu da erabakiak hartzen laguntzeko. 

Amaitzeko, diagrama horri euskarria emateko tresna bat sortu da. 

Amaieran garatutako tresnaren erabilgarritasuna ebaluatu da hobetu asmoz eta sortutako material guztien azkeneko bertsioak ikertzaileen eskura jarri dira mundu errealeko proiektuekin erabili ahal izateko.

Egindako lanak etorkizunerako ikerketa lerro sorta bat planteatzen du txosten honetan.

________________________________________

Hoy en día es habitual implicar a los usuarios finales en los proyectos tecnológicos de investigación con la finalidad de mejorar la usabilidad, aceptación y utilidad de los sistemas o dispositivos a desarrollar. Existen numerosas técnicas y metodologías para la participación e implicación de usuarios y stakeholders, pero la selección de las más adecuadas no siempre es sencilla. Es muy importante identificar estas herramientas para trabajar con los usuarios objetivo, así como las dificultades que nos podemos encontrar con cada una de ellas.

En este proyecto de tesis se parte de la hipótesis de que algunas herramientas no son adecuadas para ser utilizadas con personas mayores sin antes haber realizado ciertas adaptaciones. Por ello, en este trabajo se presenta un análisis de las diferentes metodologías de implicación de usuarios o stakeholders para la mejora del diseño y la usabilidad de desarrollos tecnológicos, así como una nueva metodología y clasificación de las herramientas asociadas a dicha metodología. A partir de esta propuesta se ha analizado el uso de algunas de las herramientas con la población mayor para realizar una serie de propuestas de mejora cuando se utilizan con dichas personas. Asimismo, se ha generado un repositorio web donde consultar las características de las herramientas.

Adicionalmente, en este proyecto se discuten los aspectos éticos y legales que se deben tener en cuenta a la hora de implicar seres humanos en una investigación, y por tanto las dificultades que se encuentran los investigadores, específicamente en la rama tecnológica, a la hora de interpretar la documentación relacionada con esta temática. Para ello, se ha analizado la documentación acerca de los aspectos éticos y legales que aplican y se han desarrollado diferentes mecanismos que ayuden a los investigadores a interpretar las directivas, regulaciones, recomendaciones, buenas prácticas y legislación aplicable en cada caso. Por un lado, se han desarrollado una serie de plantillas para facilitar la tarea de completar el diseño metodológico que implica a seres humanos en la investigación, incluyendo el proceso de consentimiento informado. Por otro lado, se ha propuesto un diagrama de flujo de ayuda a la toma de decisiones a realizar. Por último, se ha creado una herramienta que da soporte a dicho diagrama. La herramienta desarrollada ha sido evaluada para mejorar su usabilidad y estos materiales se han puesto a disposición de los investigadores para que puedan ser utilizados en el día a día con proyectos reales.

El trabajo realizado plantea una serie de líneas futuras de investigación que también se esbozan en esta memoria.

__________________________________________

Nowadays it is usual to involve end users in technological research projects in order to improve the usability, acceptance and usefulness of the systems or devices to be developed. There are several techniques and methodologies for the users and stakeholders’ 

participation and involvement, but the selection of the most appropriate ones is not easy. Identifying the most appropriate tools to work with the target users, as well as the difficulties that we may encounter with each of them, is very important.

This thesis project is based on the hypothesis that some tools are not suitable to be used with elderly without firstly having made some adaptations. Therefore, this work presents an analysis of some methodologies for users or stakeholders’ involvement to improve the design and usability of technological developments, as well as a new methodology and the classification of the tools associated with that new methodology. Based on this proposal, the use of some of some of the tools with the elderly has been analysed to propose several improvements when they are used with that population. Moreover, a website has been created to check the characteristics of the tools.

Additionally, a discussion on the ethical and legal aspects that must be considered when involving human beings in a research, and therefore the difficulties found by researchers when interpreting the documentation related to this topic, specifically in the technological area, are also included. To do this, the documentation on the ethical and legal aspects that apply has been analysed and different tools have been developed to help researchers interpreting the directives, regulations, recommendations, good practices and legislation applicable in each case. On one hand, several templates have been developed to facilitate the task of completing the methodological design of any research involving human beings, including the informed consent process. On the other hand, a flow chart has been designed to help the decision-making process. Finally, a tool has been created to support that diagram. The developed tool has been evaluated to improve its usability and all the created materials have been made available to researchers to be used with real projects.

The work carried out proposes different future lines of research that are also included in this report.

Posta helbidea

Manuel Lardizabal Pasealekua, 1 - 20018 Donostia-San Sebastián

Tel: 943 015245

Fax: 943 015590

info-dif-fiss@ehu.eus