25983 - Materialen Zientzia

DESKRIBAPENA

Materialen Zientzia izeneko ikasgaia derrigorrezko ikasgaia da eta, beraz, oinarrizkoa. Ingeniaritzan, edozein dela gero espezialitatea, erabili behar diren osagai edo dispositibo guztien materialen eta hauen erabilpen optimoaren ezagupena funtsezkoa da, hauetatik etekin maximoa lortzeko. Ikasgaiaren edukiak oinarrizko kontzeptuekin batera, lortzen diren funtsezko ezagupen hauen aplikazio praktikoaren ikaskuntzara zuzenduak daude.

GAITASUNAK

Helburuak:

- Materialen egitura, prozesaketa eta propietateen arteko erlazioaren ikaskuntza

- Saiakuntza mekaniko nagusien deskribapena

- Material metaliko, zeramiko, polimeriko eta konposatuen bereizgarritasunen azterketa. Aukeraketa erizpideak.

Ikaskuntza emaitzak:

- Ikasgaiaren terminología espezifikoa modu egokian erabili, materialen zientziaren oinarrizko kontzeptuak hitzez, idatziz, lenguaia matematikoz eta grafikoki zuzenki adieraziz.

- Material ezberdinak bereizi eta hauen bereizgarritasunak dituzten aplikazio eremuarekin erlazionatu.

- Materialen barne-egitura eta hauen propietate fisiko-kimiko eta mekanikoak lotu, hauek materialen funtzio praktikoan duten eraginaren arabera erabakiak hartuz

- Material baten orekako egoera kontzeptua erabili, tratamendu mekaniko eta termikoek orekarengain duten eragina arrazonatuz

- Modu kooperatiboan lan egin, talde lanean, kideen ideiak analizatu eta eztabaidatuz

 

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

Eduki teorikoak:

1 Gaia. Materialeen zientzia. Sarrera. Egitura/propietate erlazioa

2 Gaia. Propietate mekanikoak

Tentsio eta deformazio kontzeptuak. Trakzio saiaketa eta propietateak. Gogortasuna eta gogortasun saiaketak. Deformazio plastikoa eta mekanismoak. Berregosketa. Haustura. Nekea. Isurpena

3 Gaia. Materialeen egitura: subatomikoa, atomikoa eta mikroegitura

Materialeen egitura eskala ezberdinetan, egitura atomiko eta molekularren ezagutzan oinarrituz. Egitura solido kristalino eta amorfoak. Akatsak sare kristalinoetan. Dislokazioak eta deformazio plastikoa. Gogortze mekanismoak

4 Gaia. Fase diagramak

Fase diagrama ezberdinak. Puntu eutektikoa eta eutektoidea. Erreakzio eutektiko eta eutektoidea. Altzairuaren diagrama (Fe/C diagrama)

5 Gaia. Fase eraldaketak metaletan.

Altzairuaren fase eraldaketak. Eraldaketa isotermoak eta diagramak. Hozte jarraiaren bitarteko eraldaketak eta diagramak.

6 Gaia. Aleazioen tratamendu termikoak eta tratamendu termokimikoak

Berregosketa: berregosketa totala, normalizazioa, esferoidizazioa. Tenplea: tenplakortasuna eta diagramak. Hauspeaketa bitarteko gogortzea. Tratamendu termokimikoak: Difusio atomikoa solidoetan. Industria mailako aplikazioak. Zementazioa. Nitrurazioa. Karbonitrurazioa. Zianurazioa. Sulfinizazioa

7. Gaia. Aleazio metalikoak

Burdinan oinarrituriko aleazioak. Aleazio baxudun altzairuak. Altzairu herdoilezinak. Burdinurtuak. Aleazio ez-ferrikoak.

8. Gaia Material zeramikoak eta beirak

Egiturak. Prozesaketa. Ohizko eta ingenieritzarako materiale zeramikoak. Beirak. Materiale zeramikoen propietate eta aplikazioak

9. Gaia. Material polimerikoak

Polimeroen ezaugarriak. Sailkapenak. Polimeroen egitura eta propietateak. Aplikazioak

10. Gaia. Material konposatuak

Osagaiak. Prozesaketa. Propietate eta aplikazioak

11. Gaia.Propietate fisiko eta kimikoak

Propietate optikoak. Propietate elektrikoak. Propietate magnetikoak. Propietate termikoak. Erreaktibotasuna

12 Gaia.Hautaketa irizpideak

Diseinu parametruak

Eduki praktikoak:

Lauhilekoan zehar hurrengo jarduera praktikoak burutuko dira:

Praktika 1: Materialen gogortasunaren determinazioa

Praktika 2: Metalen trakzio saiakuntza

Praktika 3: Material polimeriko eta konposatuen trakzio saiakuntza

Praktika 4: Kristalografia. Norabide eta plano kristalografikoen azterketa.

Praktika 5: Tratamendu termikoak metaletan

Praktika 6: Mikroegituren behaketa

 

METODOLOGIA

Ikasgaiak irakaskuntza magistrala eta laborategiko edo gelako irakaskuntzak aurrikusten ditu. Ordu magistraletan irakasleak azalpen teorikoak egingo ditu. Irakasleak proposatutako problemak, gelako praktiketako orduetan ebatziko dira gehienbat, bai taldeka eta bai banaka.Laboratiegiko jardueretan ikasleak talde murriztuetan banatuko dira lan praktikoa egiteko eta ahal den heinean laborategiko tresneria erabiliko dute.

 

EBALUAZIO SISTEMAK

Ebaluazio Jarraituaren Sistema
Azken Ebaluazioaren Sistema
Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:

Garatu beharreko proba idatzia (%): 60
Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 15
Banakako lanak (%): 10
Kontrol idatzia (%): 15

 

OHIKO DEIALDIA

Irizpideak, ohiko deialdian:

-Lauhilekoaren erdialdean proba idatzia, nota totalaren %15eko balioarekin. Ariketak eta garatzeko galdera laburrak.

-Laborategiko praktikak: Derrigorrezkoak dira, nota osoaren %15ko balioarekin. Ikasle bakoitzak praktika bakoitzeko irakasleak ezarritako epean txosten bat aurkeztuko du eta lauhilekoaren bukaeran praktiken azterketa idatzia egingo du. Praktiketako bukaerako nota, ikaslearen txostenetatik (%40) eta praktiketako azterketa idatzitik (%60) lortuko da.

-Entregatzeko banakako lana: Irakasleak proposatutako problema baten ebazpena. Nota osoaren %10ko balioarekin.

-Azterketa finala: %60 balioa. Proba idatzia, garatzeko galdera teorikoak eta ariketak.

Irakasgaia gainditzeko eta batazbestekoak egin ahal izateko, derrigorrez azterketa finala eta praktikak gainditu beharko dira; hala izan ezean, azterketak errepikatu egin beharko dira.

Azterketa teoriko ala praktikora aurkeztuz gero ikasleak deialdian parte hartzea onartzen duela ulertzen da. Bi azterketara ez aurkeztuz gero, deialdiari uko egin zaiola ulertzen da.

Ebaluaketa jarraiari uko egiten dion ikasleak, beti ere araudiak jasotako epearen barruan, %85 balio duen azterketa idatzi finala eta %15 balio duen praktiketako azterketak gainditu beharko ditu ikasgaia gainditzeko.

 

BIBLIOGRAFIA:

OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA

W. D. Callister. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Reverté. 1997

W. J. Smith, J. Hashemi. Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. McGraw-Hill. 2006

D. R. Askeland. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Paraninfo-Thomson Learning. 2001

GEHIAGO SAKONTZEKO BIBLIOGRAFIA

P. L. Mangonon. Ciencia de Materiales. Selección y diseño. Prentice Hall. 2001

R. B. Seymour, C. E. Carraher. Introducción a la Química de los Polímeros. Reverté. 1995

A. Miravete. Materiales Compuestos I y II. Reverté. 2007