Cabecera

Menua Webgunearen menua ireki/itxi

MASTER-PRACTICAS-2019-2020

Kanpoko praktikak: Osasun Psikologia Orokorreko Masterraren informazio orokorra

Kanpoko praktiken bidez ikasleek aukera dute Osasunaren Psikologiaren lanbidean murgiltzeko, eta, hartara, prestakuntza bidean dauden profesional legez arituta, praktikan jartzeko graduan eta masterreko lehen urtean eskuratutako gaitasunak eta prestakuntza teoriko eta praktikoa.

IKASLEAK

INSTRUKTOREAK

TUTOREAK

Kanpoko praktikak bigarren mailako lehenengo seihilekoan egiten dira. Guztira, 750 ordu dira (30 ECTS): 600 ordu praktika gunean bertan egin beharrekoak eta 150 ordu, bestelako lanak egiteko, adibidez, praktiken memoria egiteko.

Praktikak baimendutako osasun zerbitzuetan egiten dira; zerbitzuok osasun zentroen zerrendan erregistratuta egon behar dira eta hitzarmena izan behar dute sinatuta Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearekin. Ikasleak aukera dauka 30 kredituak zerbitzu berean osatzeko, edo, bestela, bi zerbitzutan egin ditzake, bakoitzean 15 kreditu eginda. Kanpoko Praktiken Plazen Katalogoa web gunean dago eskuragarri.

Kanpoko praktiken plazen katalogoa 2019-20 (pdf ,395 Kb)

Kanpoko praktiken plazen katalogoa 2020-21 (pdf ,912 Kb)

 

Ikasleek begirale bat dute osasun zentroan, eta unibertsitatean, masterreko irakasle batek tutore lanak egingo ditu. Praktiken azken ebaluazioa unibertsitateko tutoreak egingo du, kontuan hartuta begiralearen txostena eta ikasleak egindako memoria.

1. Prozedura

Kanpoko praktikak praktika gunean egiten dira begiralearen eta Psikologia Fakultateko tutorearen gidaritzapean (tutorea masterreko irakasle bat izango da).

Begiralearen eginkizunak dira: ikaslea praktiketan gidatzea, praktikak gainbegiratzea, ikaslearen azken ebaluazioko txostena egitea eta tutoreari bidaltzea. Oro har, begiraleak ikaslearen jarduerak gainbegiratu eta gidatuko ditu ikasleari gero eta erantzukizun eta autonomia handiagoa emanda. Begiraleak praktiketako osasun zerbitzuko beste profesional batzuen laguntza izan dezake, baina profesional horiek ezin izango dituzte begiraleari berari dagozkion lanak egin.

Tutorearen eginkizunak dira: osasun zerbitzuko begiralearekin eta ikaslearekin harremanetan jartzea praktikak noiz hasiko diren zehazteko; ikaslearen lanak eta bilakaera gainbegiratzea; praktiken kalifikazioa jartzea oinarri hartuta begiralearen balorazioa eta ikasleak egindako memoria.

Ikaslea aldian-aldian batuko da begiralearekin eta tutorearekin praktiken nondik norakoak gainbegiratzeko. Tutoretza horiek banan banakoak izan daitezke edo taldean egindakoak.

Osasun zentroak banatzeko, ikasleak masterreko lehen mailan izandako batez besteko nota hartuko da kontuan. Ikasleak berak aukeratu du osasun zentroa lehentasuna zehaztuta, eta gero batez bestekoaren arabera banatuko dira plazak. Hortaz, batez besteko handiena daukan ikasleari hurrenkeran lehenengo aukeratutako plaza esleituko zaio, hurrengo notarik handienari bere aukeren artean libre dagoen lehenengoa eta abar. Praktika guztiak esleitu ondoren, ikasleari jakinaraziko zaio zein zentrotan egin behar dituen praktikak eta nor den tutorea. Bestalde, tutoreari jakinaraziko zaio zein ikasleren tutore izango den eta osasun zentro bakoitzeko begilea nor izango den, eta tutorea harremanetan jarri beharko da berekin praktikak noiz hasiko diren zehazteko.

2. Ikasleak egin beharrekoak

Praktiketan egindako jarduerak aldatu egin daitezkeen arren osasun zentroaren arabera, ikasleak ondokoak egin beharko ditu praktiketako begiralearen baimenarekin eta haren gidaritzapean:

 1. Erabiltzaileak hartzea eta datuak biltzea klinikako historia osatzeko.
 2. Erabiltzaileen ebaluaziorako eta esku-hartze psikologiko, kliniko edo asistentzialerako egingo diren saioak planifikatzea, saioetan behatzaile lana egitea, analisia egitea eta zuzenean parte hartzea, eta erabiltzaileari feedbacka egitea (ispiluaren atzetik edo gelan bertan egonda). Saioak banakakoak izan daitezke, edo familiarekin edo taldean egindakoak.
 3. Beste iturri batzuetako informazioa biltzea, ebaluazio prozesuen edo esku-hartze psikologiko, kliniko eta asistentzialaren ingurukoa.
 4. Esku-hartze psikologiko, kliniko eta asistentzialaren inguruko ebaluazio edo bilakaera txostena egitea.
 5. Esku-hartze psikologiko, kliniko edo asistentziala gainbegiratzeko edo ebaluatzeko egiten diren bileretan parte hartzea.
 6. Praktika zentroan taldea koordinatzeko edo jarduerak planifikatzeko egiten diren bileretan parte hartzea.
 7. Beste zerbitzu batzuetako profesionalekin egiten diren koordinazio bileretan parte hartzea.
 8. Praktiketako zentroak antolatzen dituen prestakuntza jardueretan parte hartzea (tailerretan, mintegietan eta abar).
 9. Praktiketako zentroan egiten diren ikerketa proiektuetan laguntzea.
 10. Praktiketako tutoreak aholkatutako materialak bilatzea eta aztertzea.

3. Kanpoko praktiketan landu beharreko masterreko gaitasuna orokorrak

1 Osasun integralaren kontzeptua barneratu, garatu eta praktikan jarri, osasunaren osagai biopsikosozialei leku eginda, OMEk finkatutako jarraibideekin bat etorrita.
2 Jarduera profesionalean bioetikaren oinarriak eta gogoeta egiteko metodoa aplikatu, eta osasun arloko profesional gisa jardun, osasun arloko lanbideak arautzeko azaroaren 21eko 44/2003 Legean xedatutakoari jarraiki.
3 Komunikatzen jakin, baita beste profesionalekin ere, eta pertsonen artean komunikatzeko eta emozioak egokiro gobernatzeko trebetasuna izan arazoa identifikatzeko, ebaluatzeko, diagnostikoaren eta esku-hartzearen berri emateko eta jarraipen psikologikoak egiteko prozesuetan.
4 Informazio klinikoaren iturriak erabili eta kritikoki aztertu.
5 Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili laneko egitekoetan.
6 Txosten psikologikoak egin hartzaileentzat, modu egokian.
8 Osasun arloko psikologo nagusiaren jardun esparrua ezagutu eta dagokion profesional espezialistarengana bidaltzen jakin.
9 Lana kalitatearen eta etengabeko hobekuntzaren ikuspuntutik garatu, lan profesional arduratsua izateko behar-beharrezkoa den autokritika egiteko gaitasunarekin.
10 Komunikatzen jakin, baita beste profesionalekin ere, eta lana taldean eta jakintza-alor anitzeko taldeetan egiteko beharrezkoak diren trebetasunak menderatu.
17 Giza portaeraren eta osasun-arazoekin lotutako faktore psikologikoen ebaluazio psikologikoaren prozesua planifikatu, gauzatu eta, hala behar duenean, ikuskatu, haien ebaluazioa zehaztu ahal izateko.
18 Ebaluazio psikologikoan eta kasu bakoitzean gertatzen diren aldagai indibidual eta sozialetan oinarriturik, esku-hartze psikologikoko planak eta programak diseinatu, garatu eta, hala behar badu, ikuskatu eta ebaluatu.
21 Norberaren eta komunitatearen osasun psikologikoa zaintzeko sustapen- eta heziketa-jarduerak egin.

 

4. Ebaluazioa

Kanpoko praktiken ebaluazioan begiraleak eta tutoreak hartzen dute parte.

Batetik, begiraleak Ikaslearen Ebaluazio Txostena beteko du eta tutoreari bidaliko dio. Txostenean zehatz jasota ageriko da balorazioa, hain zuzen ere ondokoei buruzkoa: profesioko oinarrizko lanak, gaitasun profesionalak, jarrera, ezagutzak eta zeharkako gaitasunak.

Bestetik, tutoreak Kanpoko Praktiken Memoria ebaluatuko du (ikasleak hilabeteko epea izango du memoria aurkezteko praktika aldia amaitzen denetik kontatzen hasita).

5. Praktiketako zentroen ezaugarriak

Ondokoak dira kanpoko praktikek bete beharreko irizpideak ekainaren 12ko ECD/1070/2013 Ministerioaren Aginduak, I. atalean, 44952. orrialdean, jasotakoari jarraituz (agindu horren bidez zehaztu ziren Osasun Psikologia Orokorreko master ofizialeko unibertsitate tituluak egiaztatzeko baldintzak).

Los centros o servicios sanitarios en los que se pueda desarrollar las prácticas externas del Máster deberán estar autorizados y registrados como Centros Sanitarios en los correspondientes Registros de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la correspondiente comunidad autónoma.

Asimismo, para impartir las prácticas externas, las Universidades responsables del Máster, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones sanitarias, deberán tener suscrito el correspondiente convenio con los centros o servicios sanitarios referidos en el párrafo anterior o conjunto de varios de éstos. El citado convenio no será necesario en el supuesto de que el centro o servicio sanitario se encuentre adscrito a la Universidad que imparta el Máster.

Para poder suscribir el convenio de prácticas externas, los centros o servicios sanitarios deberán cumplir, al menos, con los siguientes elementos básicos:

 1. La tasa de actividad del Centro deberá ser suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos docentes: mínimo 400 consultas/año y de éstas, 80 nuevas/año. Asimismo, la ratio entre estudiantes en prácticas externas y psicólogo clínico o general que actué como supervisor será máximo 10/1.
 2. Recursos materiales específicos acordes con la práctica clínica desarrollada:
  • Archivo de historias clínicas: Almacenamiento y manejo que garanticen la confidencialidad.
  • Registro informatizado de casos y actividad asistencial.
  • Biblioteca: Mínimo de textos básicos para apoyo clínico-terapéutico y/o acceso a fuentes de datos digitales.
  • Herramientas para la exploración psicológica (test) y de ponderación clínica (escalas).
  • Área física: Disponibilidad de instalaciones polivalentes donde se puedan desarrollar actividades formativas específicas.
 3. Organización, gestión interna y control de calidad:
  • Normas, escritas y conocidas, sobre la organización interna y, en especial, sobre la coordinación de los diferentes centros o servicios sanitarios, si los hubiere.
  • Programación anual por objetivos.
  • Memoria anual de actividades.
  • Protocolos básicos, actualizados, de aplicación diagnóstica y terapéutica.
  • Reuniones periódicas: Sesiones clínicas periódicas (mínimo 1/mes)
 4. Indicadores de actividad:
  • Recursos humanos: mínimo dos psicólogos con título de Máster en Psicología General Sanitaria, de especialista en Psicología Clínica o transitoriamente psicólogos registrados para realizar actividades sanitarias de acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la Disposición Adicional 6.ª de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
  • Programas / actividades regladas asistenciales en el marco de los programas de actuación establecidos en el Centro. Se podrán considerar algunos de los siguientes:
   • Programa de evaluación psicológica.
   • Programas de intervención psicológica.
   • Programas específicos: adicciones, terapia de pareja, atención a los trastornos de comportamiento del anciano, atención a los trastornos de comportamiento niño y joven, apoyo psicológico a pacientes con patologías crónicas.
 5. Organización, seguimiento y evaluación de la práctica externa:
  • Tutores designados, de acuerdo a un procedimiento determinado y reacreditados periódicamente, para el seguimiento y evaluación de los profesionales en prácticas.
  • Plan específico individual de desarrollo de la práctica externa.
  • Registro documentado e individual de la práctica.
  • Evaluación motivada de la actividad práctica.